Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 05


01Manmensk, pak n schaarp sweerd, bruuk dij as scheermès en scheer die hoar op kop òf en board ter bie. t Hoar most op schoal leggen en verdailen. 02As tied van belegern op n èn lopt, most n daarde dail midden in stad verbranden, n daarde dail mostoe boeten stad mit dat sweerd fien hakken, en n daarde dail most oetstreuen in wind - ik zel vluchtelingen mit mien sweerd achternoazitten. 03n Beetje hoar mostoe apaart holden en in plooi van t jak opbewoaren. 04Doar mostoe nog weer wat ofpakken, dat midden in t vuur smieten en doarin verbranden. Oet dat vuur zel n vlam oversloagen noar t haile volk van Israël. 05Dit zegt God, de HEER: Zo gaait t ter nou heer mit Jeruzalem. Midden maank aander landen haar ik t hèn zet, mit aander volken der omtou. 06Mor t is in opstand kommen tegen mien veurschriften en t het zok nog goddelozer gedroagen as aander volken. t Het nog slimmer tegen mien geboden zundegd as dij landen der omtou. Dij der wonen hebben mien veurschriften niks in reken had en nait noar mien geboden doan. 07Doarom - zegt God, de HEER - omreden ie hebben joe nog slimmer misdroagen as volken om joe tou, omreden ie hebben nait noar mien geboden doan en mien veurschriften nait opvolgd, net zo min as dij van volken om joe tou, 08doarom - zegt God, de HEER - zel ik joe integen kommen. Ik zel joe stravven in t zicht van dij volken. 09Omreden doe hest die zo aldervrezelkst misdroagen, Jeruzalem, zel ik die swoarder stravven as ik ooit ain doan heb of doun zel. 10 Olders zellen heur kinder opeten en kinder heur olders. En dij der nog overblieven, zel ik noar aal windstreken verstreuen. Zo zel ik joe stravven. 11 Doarom, zo woar as ik leef - zegt God, de HEER - omreden ie hebben mien haailegdom onnuur moakt mit joen vrezelk wangedrag, doarom zel ik joe mit mien sweerd koalscheren. Ik zel joe nait ontzain en gain meedlieden hebben. 12 n Daarde dail van dien inwoners, Jeruzalem, zel aan binnenkaant van joen muren staarven van pest en honger. n Daarde dail zel doarboeten deelsoabeld worden en n daarde dail zel ik noar aal windstreken verstreuen en mit t sweerd achternoazitten. 13 Ik zel mien kwoadens op heur stillen en mien gram vrij loop loaten totdat mie t haildaal noar t zin is. As ik mien gram op heur stild heb, zellen ze besevven dat t mien ofgunst was dij mie zo spreken dee. 14 Die, Jeruzalem, veraander ik in n puunbult en n spot veur volken om die tou, in t zicht van elkenain dij der langs komt. 15 Doe zelst bespot en belasterd worden en n woarschaauwen en ofschrik wezen veur volken om die tou, as ik die in mien glìnne gram stravven zel, as ik mit die ofreken zel in mien grammiedeghaid - ik, de HEER, heb sproken. 16 Ie zellen bespot en belasterd worden as ik kwoaie pielen op joe ofschait, pielen van honger dij dood en verdaarf zaaien. Ik zel ze op joe ofschaiten en joe vergraimen. Ik zel t brood dat joe in t èn holdt, betuun moaken, ik zel joe honger lieden loaten. 17 Ik zel honger op joe ofsturen en wilde daaiern: zo zel ie joen kinder verlaizen. Pest en dood zellen joe tamtaaiern, mit t sweerd zel ik joe roaken - ik, de HEER, heb sproken."