Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 03


01Vervolgens zee stem tegen mie: "Eet op, manmensk, wat die veurholden wordt. Eet dizze boukrol op en goa den noar Isrelieten tou te profetaaiern." 02Ik dee mond open en kreeg boukrol te eten. 03"Manmensk," zee stem, "stop die t lief en moag mor vol mit dizze boukrol en eet die der zat aan." Ik at hom op: hai was zo zuit as hunneg.04Stem zee tegen mie: "Manmensk, goa noar Isrelieten tou en breng heur mien zeggen over. 05Ik stuur die nait noar n onverstoanboar volk tou mit n toal dijstoe nait begriepen kinst, mor noar t volk van Israël. 06Nee, ik stuur die nait noar ain van dij bult onverstoanboare volken tou, mit toalen dijstoe nait onder pet hest. As ik die doarnoar toustuurde, den zollen zai wis wel noar die lustern. 07Mor Isrelieten zellen nait noar die lustern willen. Ze willen ja ook nait noar mie lustern. t Haile volk van Israël het n stieve kop en is opsternoat. 08Doarom moak ik die krekt zo stief as zai en net zo opsternoat. 09Ik moak die haarder as n vlint, joa, zo haard as stoal. Doarom huifst nait baang veur heur wezen en doarom huifst die deur heur nait ofschrikken loaten, hou rebels of ze ook binnen." 10 Stem ging wieder: "Manmensk, luster goud noar ales wat of ik tegen die zeggen zel. Knup die t goud in oren! 11 Goa noar ballengs tou, dien aigen volk. Profetaaier tegen heur en zeg tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER ...' - of ze nou lustern willen of nait."

12 Dou tilde gaist mie op en ik heurde achter mie n vrezelk donzend geluud: "Te priezen is in hemel stoatsie van de HEER!" 13 t Was t geluud van dij wezens heur vleugels dij nkander ruiken, en van t rabbeln van roaden noast heur, t was t geluud van n vrezelk donzen. 14 Gaist tilde mie op en nam mie mit, en doar ging k hèn, maalkopt en oetstuur. De HEER zien haand haar mie vastgrepen. 15 Zo kwam ik weer in Tel-Abib te laande, bie ballengs dij bie t Kebardaip wonen. En doar, doar zat ik maank heur, zeuven doag laank, haildaal riddersloagen.

16 Dou dij zeuven doag verbie wazzen, kreeg ik dit zeggen van de HEER: 17 "Manmensk, ik stel die aan as wachter over Isrelieten. Ieder bòt astoe mie spreken heurst, mostoe heur noamens mie woarschaauwen. 18 As ik tegen n min mensk zeg: 'Doe gaaist ter aan, zekerwoar!' en doe woarschaauwst hom nait en zegst niks om hom op zien minne gedrag te wiezen, niks om zien levent te redden - den zel e staarven. Tougeven, t is zien aigen schuld, mor die hol ik aansproakelk veur zien dood. 19 Mor astoe hom woarschaauwd hest en tegen hom zegd hest dat e zien levent betern mout, en hai gaait toch deur mit zien minne gedrag - den is zien dood aigen schuld. Mor doe hest dien levent ter ofred. 20 Nog ais: as n goie zok misdroagen gaait en onrecht dut en ik loat hom der over strovveln, den zel e staarven astoe hom nait woarschaauwst. Hai zel staarven as gevolg van zien zundeg gedrag en aan goie doaden van hom zel nait meer docht worden. Mor die zel ik verantwoordelk holden veur zien dood. 21 Astoe n goud mensk veurholdst dat e nait zundegen mout en hai dut dat ook nait, den zel e wis in leven blieven. Omreden hai het zok woarschaauwen loaten en doe, doe hest dien aigen levent ter ofred."

22 Dou wer ik vannijs grepen deur de HEER zien haand. Hai zee tegen mie: "Kom, in t èn, en goa noar boeten tou, noar leegte, want doar zel ik die aantoalen." 23 Ik kwam in t èn en ging noar leegte tou. Dou ik doar kwam, zag ik doar de HEER zien verschienen in aal zien stoatsie, net as ik zain haar bie t Kebardaip. Ik luit mie plat veurover op grond valen. 24 Dou kwam n gaist in mie; dij hulp mie in t èn. "Manmensk, goa in hoes," zee de HEER tegen mie, "en sloet die op. 25 Men zel die mit taauwen vastbinden, dast nait meer noar boeten tou en onder mensken kommen kinst. 26 Dien tong loat ik aan dien verhemelte vastbakken, dast stom bist. Magst heur nait meer woarschaauwen: t is nou ainmoal n rebels volk. 27 Mor as ik die weer aantoal, zelstoe weer proaten kinnen. Den most tegen heur zeggen: 'Dit zegt God, de HEER ...!' En dij lustern wil, dij lustert; dij dat nait wil, lustert mor nait: t is ja n rebels volk.