Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Ezechiël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48   

Ezechiël 01


01Op viefde dag van vaaierde moand in t dattegste joar, dou ik maank ballengs bie t Kebardaip touhuil, zag ik hemel opengoan en kreeg ik n vizioun van God. 04Ik zag hou of n störmwind opzetten kwam oet t noorden vandoan: n dik pak glìnne wolken, n vuur van weerlicht. En doar middenin glìnsterde wat, dat ter oetzag as wit gold. 05In t midden van t vuur zag ik wat, dat leek op vaaier wezens. Ze zagen der zo oet: ze leken wel op mensken, 06mor ze haren elk vaaier gezichten en vaaier vleugels. 07Heur bainen wazzen recht en heur vouten leken op houven van n kaalf. Ze blonken as oppoetst koper. 08Onder heur vleugels, aan aal vaaier zieden, zag k menskenhanden. Gezichten en vleugels van de vaaier wezens zagen der zo oet: 09heur vleugels ruiken nkander en omreden ze haren aan ieder kaant n gezicht, huifden de vaaier wezens zok onder t goan nait om te draaien. 10 Heur gezichten leken van veuren op t gezicht van n mensk, van rechts op moel van n laiw, van links op kop van n bol en van achtern op bek van n oarend. 11 Dat wazzen heur gezichten. Twij van heur vleugels stonden wiedoet noar boven en ruiken nkander. Mit baaide aandern dekten ze heur liggoam òf. 12 Elk ging liek veuroet, woar of gaist van God heur ook mor hèn dreef. Ze huifden zok nait om te draaien, woar of ze ook hèn gingen. 13 Dij wezens leken op wat of ter oetzag as brandende, glìnne kolen, ze zagen der oet as fakkels. Der schoot n vuur hènneweer tussen heur, n glìn vuur, en weerlicht kwam tou t vuur oet. 14 Zo vlogen dij wezens hènneweer, krekt weerlicht. 15 Ik keek vannijs noar dij wezens en zag bie aal vaaier n rad op grond stoan, aan veurkaant. 16 Roaden glìnsterden, of ze moakt wazzen van turkoois en ze leken aal vaaier op nkander. t Leek net of ter n rad middenin n aander rad zat. 17 Ze gingen mit de vaaier wezens mit, zunder om te draaien. 18 Roaden wazzen aldervrezelkst hoog en aal vaaier velgens der van zatten vol ogen. 19 As dij wezens votgingen, gingen roaden mit; as ze van grond omhoog gingen, gingen roaden mit omhoog. 2-3 (t Was t viefde joar van keunenk Jojakin zien ballengschop. Op viefde dag van dij moand wer t woord van de HEER richt tou priester Ezechiël, zeun van Buzi. t Gebeurde in t Chaldeeënlaand aan t Kebardaip. Doar wer hai grepen deur haand van de HEER.) 20 Doar gaist heur hèn stuurde, gingen zai hèn. Ze volgden gaist en roaden gingen tougelieks mit heur omhoog, want zulfde gaist stuurde wezens en roaden. 21 As wezens votgingen, gingen roaden mit; as wezens stilstoan bleven, bleven roaden ook stoan. As ze van grond omhoog gingen, gingen roaden tougelieks mit omhoog: zulfde gaist stuurde wezens en roaden ja. 22 Boven koppen van dij wezens was n soort verwulf, dat glìnsterde as ies - alderbenaauwdst! Dat verwulf strekte zok oet boven heur kop. 23 Doar stonden ze onder mit heur vleugels liekoet, op zo'n menaaier, dat ze nkander aantipten; dij twij aander vleugels wazzen dichtvòlden en dekten heur liggoam òf. 24 Dou heurde ik t geluud van heur vleugels. As ze bewogen, klonk t as broezen van zee, as stem van Aalmachtege, as t lewaai van n dik koppel volk, as t donzen van n leger. As ze stilstonden, luiten ze vleugels hangen. 25 En der kwam n stem boven tou t verwulf oet boven heur kop - mor zulm stonden ze stil, mit vleugels dichtvòlden. 26 Boven t verwulf, boven heur koppen, zag ik wat dat leek op n troon van saffier of zukswat. En doarop, op wat zo t rekent n troon was, zag ik gedoante van n mensk. 27 Vanòf wat zien middel leek te wezen noar boven tou, zag ik wat dat glìnsterde as wit gold, net of gluide der vuur omtou. Noar ondern tou zag ik wat dat op vuur leek. t Glìnsterde t oet. 28 Krekt as regenboog der oet zugt dij in regentied aan lucht staait, zo zag dat gluien der oet. Dit was aanblik van de HEER zien verschienen in aal zien stoatsie. Dou ik dat zag, luit ik mie plat veurover valen. En ik heurde n stem

Ezechiël 02


01dij tegen mie zee: "Manmensk, goa stoan! Den zel ik die aantoalen." 02Mit dat dizze woorden klonken, kwam der n gaist in mie en dij hulp mie in t èn. Vannijs wer der tou mie sproken: 03"Manmensk, ik stuur die noar Isrelieten tou, dat rebelse volk dat tegen mie in opstand kommen is. Tot op dag van vandoag verzetten ze zok tegen mie, krekt zo as heur veurolden doan hebben. 04Dat volk het n stieve kop en is opsternoat. Noar heur stuur ik die tou mit bosschop: 'Dit zegt God, de HEER ...!' 05En of ze nou lustern willen of nait, t is ja n rebels volk, ze zellen besevven dat ter maank heur n profeet west het. 06Mor wat die zulm aanbelangt, manmensk, doe huifst nait benaauwd veur heur te wezen en ook nait veur wat of ze zeggen, ook al binnen t net brannekkels en stiekelbozzen en al bedraaigen ze die as schorpiounen. Loat die deur dat volk gain schrik op hoed joagen en wees nait benaauwd veur wat ze zeggen, hou rebels of ze ook binnen. 07Doe most heur waiten loaten wat ik te zeggen heb, of ze nou lustern willen of nait en hou rebels of ze ook binnen. 08Doe, manmensk, luster noar wat ik tegen die zeg: wees nait rebels zo as dit rebelse volk. Dou dien mond ais wied open en eet op wat ik die geef."

09Ik keek, en zag n haand dij mie toustoken wer en dij n boukrol vaast haar. 10 Veur mien ogen wer dij openrold. Ik zag dat e van binnen en van boeten haildaal beschreven was. Der ston op: Kloagzangen, gepoest en gestìn.

Ezechiël 03


01Vervolgens zee stem tegen mie: "Eet op, manmensk, wat die veurholden wordt. Eet dizze boukrol op en goa den noar Isrelieten tou te profetaaiern." 02Ik dee mond open en kreeg boukrol te eten. 03"Manmensk," zee stem, "stop die t lief en moag mor vol mit dizze boukrol en eet die der zat aan." Ik at hom op: hai was zo zuit as hunneg.04Stem zee tegen mie: "Manmensk, goa noar Isrelieten tou en breng heur mien zeggen over. 05Ik stuur die nait noar n onverstoanboar volk tou mit n toal dijstoe nait begriepen kinst, mor noar t volk van Israël. 06Nee, ik stuur die nait noar ain van dij bult onverstoanboare volken tou, mit toalen dijstoe nait onder pet hest. As ik die doarnoar toustuurde, den zollen zai wis wel noar die lustern. 07Mor Isrelieten zellen nait noar die lustern willen. Ze willen ja ook nait noar mie lustern. t Haile volk van Israël het n stieve kop en is opsternoat. 08Doarom moak ik die krekt zo stief as zai en net zo opsternoat. 09Ik moak die haarder as n vlint, joa, zo haard as stoal. Doarom huifst nait baang veur heur wezen en doarom huifst die deur heur nait ofschrikken loaten, hou rebels of ze ook binnen." 10 Stem ging wieder: "Manmensk, luster goud noar ales wat of ik tegen die zeggen zel. Knup die t goud in oren! 11 Goa noar ballengs tou, dien aigen volk. Profetaaier tegen heur en zeg tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER ...' - of ze nou lustern willen of nait."

12 Dou tilde gaist mie op en ik heurde achter mie n vrezelk donzend geluud: "Te priezen is in hemel stoatsie van de HEER!" 13 t Was t geluud van dij wezens heur vleugels dij nkander ruiken, en van t rabbeln van roaden noast heur, t was t geluud van n vrezelk donzen. 14 Gaist tilde mie op en nam mie mit, en doar ging k hèn, maalkopt en oetstuur. De HEER zien haand haar mie vastgrepen. 15 Zo kwam ik weer in Tel-Abib te laande, bie ballengs dij bie t Kebardaip wonen. En doar, doar zat ik maank heur, zeuven doag laank, haildaal riddersloagen.

16 Dou dij zeuven doag verbie wazzen, kreeg ik dit zeggen van de HEER: 17 "Manmensk, ik stel die aan as wachter over Isrelieten. Ieder bòt astoe mie spreken heurst, mostoe heur noamens mie woarschaauwen. 18 As ik tegen n min mensk zeg: 'Doe gaaist ter aan, zekerwoar!' en doe woarschaauwst hom nait en zegst niks om hom op zien minne gedrag te wiezen, niks om zien levent te redden - den zel e staarven. Tougeven, t is zien aigen schuld, mor die hol ik aansproakelk veur zien dood. 19 Mor astoe hom woarschaauwd hest en tegen hom zegd hest dat e zien levent betern mout, en hai gaait toch deur mit zien minne gedrag - den is zien dood aigen schuld. Mor doe hest dien levent ter ofred. 20 Nog ais: as n goie zok misdroagen gaait en onrecht dut en ik loat hom der over strovveln, den zel e staarven astoe hom nait woarschaauwst. Hai zel staarven as gevolg van zien zundeg gedrag en aan goie doaden van hom zel nait meer docht worden. Mor die zel ik verantwoordelk holden veur zien dood. 21 Astoe n goud mensk veurholdst dat e nait zundegen mout en hai dut dat ook nait, den zel e wis in leven blieven. Omreden hai het zok woarschaauwen loaten en doe, doe hest dien aigen levent ter ofred."

22 Dou wer ik vannijs grepen deur de HEER zien haand. Hai zee tegen mie: "Kom, in t èn, en goa noar boeten tou, noar leegte, want doar zel ik die aantoalen." 23 Ik kwam in t èn en ging noar leegte tou. Dou ik doar kwam, zag ik doar de HEER zien verschienen in aal zien stoatsie, net as ik zain haar bie t Kebardaip. Ik luit mie plat veurover op grond valen. 24 Dou kwam n gaist in mie; dij hulp mie in t èn. "Manmensk, goa in hoes," zee de HEER tegen mie, "en sloet die op. 25 Men zel die mit taauwen vastbinden, dast nait meer noar boeten tou en onder mensken kommen kinst. 26 Dien tong loat ik aan dien verhemelte vastbakken, dast stom bist. Magst heur nait meer woarschaauwen: t is nou ainmoal n rebels volk. 27 Mor as ik die weer aantoal, zelstoe weer proaten kinnen. Den most tegen heur zeggen: 'Dit zegt God, de HEER ...!' En dij lustern wil, dij lustert; dij dat nait wil, lustert mor nait: t is ja n rebels volk.

Ezechiël 04


01Manmensk, pak n klaaibredje veur die en taiken doar n stad op: Jeruzalem. 02Loat hom belegern, smiet n staarke waal op, moak ter n störmdaam omtou, moak n legerkaamp in odder en zet störmrammen om stad tou. 03Den mostoe n iesdern bakploat pakken. Zet dij as n muur van iesder tussen die en stad in en kiek ter goud noar: stad wordt belegerd, en doe bist degene dij dat dut. Dit altmoal zel n taiken wezen veur t volk van Israël. 04Den most op dien linkerzied liggen goan en dij schuld van t volk van Israël droagen loaten - aal doagen dastoe op dij zied ligst, zelstoe heur schuld droagen. 05Drijhonderdtnegenteg doag laank geef ik die dat pak te droagen: ain dag veur elk joar dat t volk van Israël schuldeg west het. 06Astoe mit dij doagen kloar bist, mostoe vannijs liggen goan: diskeer op rechterzied, en schuld van t volk Juda droagen, vatteg doag laank: ain dag veur elk joar geef ik die dat pak te droagen. 07Blief kieken noar t belegerde Jeruzalem, struup die maauwen op en profetaaier tegen stad. 08Ik zel die mit taauwen vastbinden, dastoe die nait van aine zied op aander draaien kinst, krekt zo laank tot aal doagen dastoe stad belegern dust, verbie binnen. 09Pak waait, gaarst, bonen, linzen, gierst en spelt. Dou ales mitnkander in n pot en bak ter brood van. Aal dij drijhonderdtnegenteg doag dastoe op dien zied ligst, krigstoe dat te eten. 10 Brood dastoe opetst mout ofwogen worden: krigst mor twinneg sjekel doags, ieder dag vannijs. 11 Dien drinkwotter mout ook ofmeten worden: krigst nait meer as ainzèsde hin, ieder dag vannijs. 12 Doe most ook nog n gaarstekouk opeten, dijstoe veur ogen van mensken bakken most op menskenpoep. 13 Op zulfde menaaier zellen Isrelieten heur brood onraain opeten, want ik zel ze verbannen noar aander volken." 14 "Och heden, HEER, mien God," zee k, "k heb nog nooit wat onraains had en nog nooit van mien levent heb k vlaais van n dood of verropt daaier eten. Onraain vlaais heb k nog nooit in mond had." 15 Dou zee e tegen mie: "Nou, goud! Om mie magst koumis bruken in stee van menskenpoep om dien brood op te bakken." 16 Hai zee der nog bie: "Manmensk, paas op! Al gaauwachteg zel ik in Jeruzalem t brood dat t volk in t èn holdt, betuun moaken. Bezörgd zellen ze den t brood dat ze eten mouten, ofwegen en versloagen t wotter dat ze drinken mouten, ofmeten. 17 Joa, roadeloos zellen ze worden van honger en van dörst, ze zellen om haals kommen, omreden ze binnen schuldeg.

Ezechiël 05


01Manmensk, pak n schaarp sweerd, bruuk dij as scheermès en scheer die hoar op kop òf en board ter bie. t Hoar most op schoal leggen en verdailen. 02As tied van belegern op n èn lopt, most n daarde dail midden in stad verbranden, n daarde dail mostoe boeten stad mit dat sweerd fien hakken, en n daarde dail most oetstreuen in wind - ik zel vluchtelingen mit mien sweerd achternoazitten. 03n Beetje hoar mostoe apaart holden en in plooi van t jak opbewoaren. 04Doar mostoe nog weer wat ofpakken, dat midden in t vuur smieten en doarin verbranden. Oet dat vuur zel n vlam oversloagen noar t haile volk van Israël. 05Dit zegt God, de HEER: Zo gaait t ter nou heer mit Jeruzalem. Midden maank aander landen haar ik t hèn zet, mit aander volken der omtou. 06Mor t is in opstand kommen tegen mien veurschriften en t het zok nog goddelozer gedroagen as aander volken. t Het nog slimmer tegen mien geboden zundegd as dij landen der omtou. Dij der wonen hebben mien veurschriften niks in reken had en nait noar mien geboden doan. 07Doarom - zegt God, de HEER - omreden ie hebben joe nog slimmer misdroagen as volken om joe tou, omreden ie hebben nait noar mien geboden doan en mien veurschriften nait opvolgd, net zo min as dij van volken om joe tou, 08doarom - zegt God, de HEER - zel ik joe integen kommen. Ik zel joe stravven in t zicht van dij volken. 09Omreden doe hest die zo aldervrezelkst misdroagen, Jeruzalem, zel ik die swoarder stravven as ik ooit ain doan heb of doun zel. 10 Olders zellen heur kinder opeten en kinder heur olders. En dij der nog overblieven, zel ik noar aal windstreken verstreuen. Zo zel ik joe stravven. 11 Doarom, zo woar as ik leef - zegt God, de HEER - omreden ie hebben mien haailegdom onnuur moakt mit joen vrezelk wangedrag, doarom zel ik joe mit mien sweerd koalscheren. Ik zel joe nait ontzain en gain meedlieden hebben. 12 n Daarde dail van dien inwoners, Jeruzalem, zel aan binnenkaant van joen muren staarven van pest en honger. n Daarde dail zel doarboeten deelsoabeld worden en n daarde dail zel ik noar aal windstreken verstreuen en mit t sweerd achternoazitten. 13 Ik zel mien kwoadens op heur stillen en mien gram vrij loop loaten totdat mie t haildaal noar t zin is. As ik mien gram op heur stild heb, zellen ze besevven dat t mien ofgunst was dij mie zo spreken dee. 14 Die, Jeruzalem, veraander ik in n puunbult en n spot veur volken om die tou, in t zicht van elkenain dij der langs komt. 15 Doe zelst bespot en belasterd worden en n woarschaauwen en ofschrik wezen veur volken om die tou, as ik die in mien glìnne gram stravven zel, as ik mit die ofreken zel in mien grammiedeghaid - ik, de HEER, heb sproken. 16 Ie zellen bespot en belasterd worden as ik kwoaie pielen op joe ofschait, pielen van honger dij dood en verdaarf zaaien. Ik zel ze op joe ofschaiten en joe vergraimen. Ik zel t brood dat joe in t èn holdt, betuun moaken, ik zel joe honger lieden loaten. 17 Ik zel honger op joe ofsturen en wilde daaiern: zo zel ie joen kinder verlaizen. Pest en dood zellen joe tamtaaiern, mit t sweerd zel ik joe roaken - ik, de HEER, heb sproken."

Ezechiël 06


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, richt dien oog op baargen van Israël en profetaaier der tegen. 03Zeg: 'Baargen van Israël, luster noar woorden van God, de HEER! Dit zegt God, de HEER, tegen baargen en heuvels, tegen baargkloven en doalen: Ik zel joe roaken mit t sweerd en joen ovverhögten verrinnewaaiern. 04Joen altoars zellen vernaild worden en joen wierookbranders in stukkenbrukken sloagen. Joen bewoners zel ik veur t oog van heur drekgoden dood deelvalen loaten. 05Ik zel heur lieken veur heur deelsmieten en heur bonken rond altoars verstreuen. 06Volk van Israël, overaal doar ie wonen, zellen steden in puunbulten vervalen en ovverhögten verloaten worden. Joen drekgoden zellen vernaild en verrinnewaaierd worden, joen wierookbranders in stokken sloagen, ales dat ie ooit muiken, zel votmaaid worden. 07n Bult van joe zellen omkommen. Zo zel ie besevven dat ik de HEER bin. 08Mor gounent van joe zel ik spoaren. Ze zellen aan t sweerd ontkommen as ie verstreud worden onder vremde volken in aander landen. 09Dij t ter van joe ofred hebben, zellen aan mie denken as ze wonen bie volken doar ze gevangen hèn voerd worden. Ze zellen zok herinnern hou daip of ze mie krenkt hebben dou heur overspeuleg haart mie in steek luit en heur ogen longerden noar heur drekgoden. 10 Ze zellen n dikke hekel kriegen aan zokzulm, omreden ze hebben zok zo aldernoarst misdroagen 10 en besevven dat ik, de HEER, nait mor zo zegd heb, dat ik heur aal dizze ellèn aandoun zol. 11 Dit zegt God, de HEER: Klap in handen, stamp mit vouten en roup: 'O wai, o wai!' over t aldernoarste wangedrag van Isrelieten. Want ze zellen staarven deur t sweerd, deur honger en deur pest. 12 Dij wied weg is, zel staarven aan pest, dij dichtbie is zel staarven deur t sweerd en dij t ter ofredt, zel staarven van honger: zo zel ik mien kwoadens op heur stillen. 13 As dij doden om altoars tou liggen, midden maank drekgoden, op aal hoge heuvels en op aal baargtoppen, onder ieder gruine boom en ieder dichte aikenboom, op elk stee doar ze ovvers brocht hebben veur heur drekgoden - den zel ie besevven dat ik de HEER bin. 14 Ik zel mien voest tegen heur omhoogsteken, ik zel van t laand doar ze wonen n boare wildernis moaken, nog meer verloaten as woestijn van Dibla. Den zellen ze besevven dat ik de HEER bin.'"

Ezechiël 07


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 04Ik zel joe nait ontzain en gain meedlieden hebben, t zel joe vergoan noar joen doaden,
joen wangedrag keert zok tegen joe -
ie zellen waiten dat ik de HEER bin.

05Dit zegt God, de HEER: Der komt n ramp, n ramp as nooit te veuren,

08Over joe gait ik mien gram oet, op joe stil ik mien kwoadens,
joe zel ik stravven veur joen doaden,
joe joen wangedrag vergelden.

09Ik zel joe nait ontzain en gain meedlieden hebben, t zel joe vergoan noar joen doaden,
joen wangedrag keert zok tegen joe.
Ie zellen waiten dat ik t bin, de HEER, dij joe tamtaaiert.

10 Dag is ter heer, ondergang komt ter aan, der bluit n staf, zien bloum hait hoogmoud.

11 Geweld wast aan, kwoad regaaiert. Niks blift ter over van t volk,
niks of naks van heur pracht, heur pronk,f + Betaikenis van t Hebreeuws is hier stoer en ondudelk; kin ook wezen: "bèlken en bandiezen".f* heur stoatsie.

12 Dij tied is ter heer, dij dag is stoef bie, loat koper nait blied wezen, koopman nait treuren,
aal riekdom in dit laand wordt trovven deur mien gram.

13 Al zollen baaident nog in leven blieven, koopman zugt zien woar nait weerom,
wat over dit laand profetaaierd is, wordt nait herroupen,
dij schuldeg is, wordt nait spoard!

14 Kriegstrompet schettert, stried wordt toumoakt, mor gainent gaait oorlogvoeren:
mien gram verlamt dit rieke laand.

15 Boeten muren regaaiert sweerd, pest en honger der binnen.
Dij op t laand is, zel staarven deur t sweerd,
dij in stad is, zel omkommen van honger en pest.

16 Dij t nog overleefd hebben, binnen as doeven oet leegte -, verdreven noar baargen, stìnnend in heur schuld.

17 t Benaauwde swait brekt heur oet, heur aarms worden slap,

18 swaarde raauw hebben ze aantrokken, ze schudden en trillen der over,
schoamte staait heur in ogen te lezen,
koppen binnen heur koalschoren.

19 Heur zulver smieten ze op stroat, heur gold ligt in bragel.
As gram van de HEER heur treft,
binnen gold en zulver niks meer weerd.
Moag blift heur leeg,
honger zel ze tamtaaiern,
heur schuld wordt heur ondergang.

2-3 "Manmensk, dit is wat God, de HEER, zegt over t laand van Isrelieten: t Èn is ter heer, t komt van aal kanten over joe hèn,
ik zel mien kwoadens op joe stillen,
ik zel joe stravven veur joen doaden,
t zel joe vergoan noar joen wangedrag.

20 Ik loat heur griezeln van heur rieke schatten, griezeln van schatten, doar ze zo groots op wazzen.
Aldernoarste beelden hebben ze der van moakt!

21 Woestelingen zellen ze stelen, misdoadegers ze roven en schandaaiern.

22 Ik zel t gezicht van mien volk ofkeren, ondertied dat stee dij mie t laifste is
deur rovers platpoasd en schandaaierd wordt.

23 Leg kettens kloar! t Laand is vol bloud, stad vol geweld!

24 Vraide volken valen aan, kommen mit geweld in hoezen.
Aan hoogmoud van machtege lu moak ik n èn,
aal wat heur haaileg is, wordt schandaaierd.

25 Doodschrik overvaalt heur, vree is naargens te vinden.

26 Slag volgt op slag, ellèn op ellèn. Al vroagen ze profeten om n godssproak,
priester om onderricht, oldsten om road,
t geft aalmoal niks.

27 Keunenk gaait in raauw, vorst is riddersloagen. t Volk is verlamd van schrik, heur knijen knikken.
t Zel heur vergoan noar heur doaden,
ik zel heur stravven, krekt as ze verdainen.
Ze zellen waiten dat ik de HEER bin!"
6-7 t èn is ter heer, t komt aal dichter bie, ondergang komt ter aan,
t èn is ter heer veur joe dij t laand bewonen.
Dag dat schrik joe op hoed vaalt, is stoef bie,
tied komt, dat t roupen van bliedschop verstomt op baargen.


Ezechiël 08


01t Gebeurde in t zèsde joar, op viefde dag van moand. Ik zat in hoes en oldsten van Juda zatten veur mie. Dou wer k vannijs vastgrepen deur haand van God, de HEER. 02Dit was wat ik zag: n gedoante dij der oetzag as vuur. Vanòf wat zien middel leek te wezen noar ondern tou zag ik vuur en noar boven tou schitterde t, t glìnsterde as wit gold. 03Hai stook wat oet dat op n haand leek en greep mie bie t hoar. In dit vizioun van God tilde gaist mie op, tussen hemel en eerde, en brochde mie noar Jeruzalem tou. Doar staait t vrezelk ofgodsbeeld, doar de HEER deur offrontaaierd wordt. 04Doar zag ik verschienen van God van Israël in aal zien stoatsie, zo as ik dij in leegte ook zain haar. 05Hai zee tegen mie: "Manmensk, kiek nou noar t noorden!" Ik keek doar hèn en zag doar boeten poort n altoar stoan; bie tougang ston t ofgodsbeeld doar de HEER deur offrontaaierd wordt. 06"Manmensk, zugstoe wat ze doun?" vruig e. "Zugst hou vrezelk t volk van Israël zok hier misdragt en mie oet mien haailegdom votjagt? Nog slimmer gruweldoaden zelstoe zain!" 07Hai brochde mie noar tougang van tempelveurhof. Doar zag k n gat in muur. 08Hai zee tegen mie: "Manmensk, kroep der deurhèn!" Dat dee k en k zag dat ter aan aander kaant weer n gat zat. 09"Goa doar deur," zee e, "en kiek noar wat veur vrezelke dingen ze doar oetrichten." 10 Ik ging der deur en keek om mie tou. Ik zag alderhande vrezelke ofbeeldens van t volk van Israël zien drekgoden, van kroepdaaiern en aander baisten, rondom op muren taikend, ain noa aander onraain. 11 Doar stonden seuventeg oldsten van t volk van Israël. Jaäzanja, Safan zien zeun, ston der middenmaank. Elk haar n schuddel mit wierook in haand en n dikke wolk wierook kwam omhoog. 12 Hai vruig: "Zugst dat, manmensk, wat oldsten van t volk van Israël doar in t duustern oetrichten, in dij zoal vol ofbeeldens? De HEER zugt ons nait, denken ze, de HEER is oet t laand weggoan. 13 Ik zel die nog meer van heur gruweldoaden zain loaten," zee e, 14 en brochde mie noar tougang van poort, aan noordkaant van de HEER zien tempel. Doar zatten vraauwlu te treuren over god Tammuz. 15 "Zugst dat, manmensk?" vruig e. "Nog vrezelker dingen zel ik die zain loaten!" 16 Hai brochde mie noar binnenste veurhof van de HEER zien tempel. Doar zag ik bie tougang van veurste pertoal en t altoar zo'n vieventwinneg manlu. Ze stonden mit rug noar tempel tou en mit t gezicht noar t oosten. Ze bogen zok deel veur zun om dij te aanbeden. 17 "Zugst dat, manmensk?" vruig e. "Aal dij ofgodendainst doar t volk van Juda zok aan overgeft, is bliekboar nog nait genog: ze plegen in t laand gewelddoad op gewelddoad, ze offrontaaiern mie aaldeur vannijs. Kiek toch ais, hou of ze mie schoamteloos gek aanscheren! 18 Doarom loat ik mien kwoadens over heur hènkommen. Ik zel heur nait ontzain en gain meedlieden hebben. Al roupen ze ook nog zo haard om mie, ik zel nait noar heur lustern!"

Ezechiël 09


01Dou heurde ik hom haard roupen: "Kom veurndag, ie, dij stad stravven goan! Neem joen woapens om te vernailen mit." 02Dou kwammen der zès manlu aan bie bovenpoort, aan noordkaant vandoan, aal zès mit woapens in haand om haile bröd dood te moaken. Maank heur was n man mit linnen klaaier aan. Hai haar aan zien raim n koker mit schrieversraif. Manlu gingen bie t bronzen altoar stoan. 03Schitternde verschienen van God van Israël bewoog zok van cherubs doar e boven troonde, noar tougang van tempel. Hai raip man in zien linnen goud en koker mit schrieversraif bie zok. 04De HEER zee tegen hom: "Trek midden deur Jeruzalem hèn en zet lu dij jammern en jeuzeln over aal gruweldoaden dij der in stad oetricht worden, n maarktaiken veur op kop." 05Tegen dij zès aandern heurde ik hom zeggen: "Goa achter hom aan, trek ook deur stad hèn en sloag elkenain dood! Ie mouten heur nait ontzain en gain meedlieden hebben. 06Ol mensken, jongkerels en vraauwlu, moekes en lutje potjes - ie mouten ze aalmoal ombrengen. Mor kom gainent te noa dij t maarktaiken dragt. Bie mien haailegdom mout ie begunnen." Zo begunden ze mit t doodsloagen van seuventeg oldsten dij veur tempel stonden. 07Hai zee tegen manlu: "Moak aal mensken in veurhoven dood, dat tempel onraain wordt, en goa den noar boeten tou!" Ze gingen vot en sluigen op t volk van stad in. 08Dou ze zo aan gaang wazzen, bleef ik allenneg achter. Ik luit mie plat op grond valen en raip: "Och heden, HEER, mien God, goan ie, nou joen gram Jeruzalem treft, aal Isrelieten ombrengen dij der nog over binnen?" 09Hai antwoordde: "Schuld dij t volk van Israël en Juda op zok loaden het, is haile groot. t Laand is vol bloud, stad vol onrecht, want ze denken bie zokzulm: De HEER zugt ons nait! 10 Ik zel heur den ook nait ontzain en gain meedlieden hebben. t Zel heur vergoan noar heur doaden." 11 Man mit zien linnen goud aan en koker mit schrieversraif aan raim, kwam weerom en brochde verslag oet: "Ik heb joen odders oetvoerd!" zee e.

Ezechiël 10


01Dou zag ik dit: boven t verwulf boven koppen van cherubs, was zukswat te zain as n troon van saffier. 02De HEER zee tegen man in zien linnen goud: "Goa noar t radwaark tou doar cherubs op rusten, pak handen vol glìnne kolen en streu dij over stad oet." Ik zag man der hèn goan. 03Cherubs stonden op dat ogenblik aan zuudkaant van tempel en n wolk vulde binnenste veurhof. 04Dou zag ik schitternde verschienen van de HEER van boven cherubs noar tougang van tempel goan. Wolk vulde tempel en haile veurhof was vol mit glaans van de HEER zien verschienen. 05Tot in boetenste veurhof tou was tougelieks t geluud van cherubs heur vleugels te heuren: t klonk net as stem van aalmachtege God as dij sprekt. 06Dou bestelde hai man in t linnen: "Hoal nou wat vuur oet t radwaark onder cherubs vandoan." Man ging der wieder in en ging noast ain van roaden stoan. 07Ain van cherubs stook haand oet noar t vuur tussen heur in, pakte der wat van en legde t in handen van man in zien linnen goud. Dij ging der mit noar boeten tou. 08Onder cherubs heur vleugels was zukswat te zain dat leek op n menskenhaand. 09Ik zag ook dat ter noast cherubs vaaier roaden stonden: noast ieder cherub ain rad. Roaden glommen as turkoois. 10 Zo zagen ze der oet: ze leken aal vaaier op nkander en t leek of aine rad midden in aander zat. 11 As ze van stee gingen, gingen ze zunder om te draaien noar aal vaaier kanten. Doar veurste hèn ging, volgden aandern ook, zunder om te draaien. 12 Cherubs heur liggoamen, heur rug, handen en vleugels en roaden ook, zatten haildaal onder ogen. Dit gol veur vaaier cherubs en veur roaden. 13 Wat roaden aanbelangt, t wazzen roaden dij ik eerder 'radwaark' nuimen heurd haar. 14 Ieder cherub haar vaaier gezichten: bie t eerste gezicht was t gezicht van n cherub te zain; bie t twijde dat van n mensk; bie t daarde moel van n laiw; bie t vaaierde bek van n oarend. 15 Dou gingen cherubs omhoog. t Wazzen aigenste wezens dij ik bie t Kebardaip al zain haar. 16 As cherubs votgingen, gingen roaden mit heur en ook as ze vleugels oetsluigen om van grond omhoog te kommen, bleven roaden bie heur. 17 As ze stilstonden, stonden roaden ook stil, en as ze omhoog gingen, bleven roaden bie heur, want ain en dezulfde gaist laaidde dij wezens en dij roaden. 18 Dou ging schitternde verschienen van de HEER bie tougang van tempel vandoan en ging weer boven cherubs stoan. 19 Ik zag dat ze heur vleugels oetspraaidden, in bewegen kwammen en van grond omhoog gingen mit roaden noast heur. Ze gingen bie tougang van oosterpoort van de HEER zien tempel stoan, en schitternde verschienen van Israël zien God, rustte op heur. 20 t Wazzen aigenste wezens dij ik al zain haar bie t Kebardaip, wezens doar God van Israël dou ook al op rustte. Dou kreeg ik onder t verstand, dat t cherubs wazzen. 21 Elk haar vaaier gezichten en vaaier vleugels. Onder vleugels was zukswat te zain as n menskenhaand. 22 En wat gezichten aanbelangt, t leken aigenste gezichten as k zain haar bie t Kebardaip. Ze zagen der net zo oet, t wazzen krekt aigenste wezens. Ze gingen aaldeur liek veuroet.

Ezechiël 11


01Gaist tilde mie weer op en brochde mie noar oosterpoort van de HEER zien tempel. Bie tougang van poort zag ik vieventwinneg manlu stoan, en maank heur twij laaiders van t volk: Jaäzanja, Azzur zien zeun, en Pelatja, zeun van Benaja. 02De HEER zee tegen mie: "Manmensk, dit binnen manlu dij hier in stad onhaail beroamen willen en minne road geven. 03Ze zeggen: 'Eerste tied huif we hier gain hoezen baauwen. In dizze stad heur we thoes as vlaais in n pot.' 04Doarom mostoe tegen heur profetaaiern, manmensk." 05Vannijs wer ik deur de HEER zien gaist overmand. Hai bestelde mie te zeggen: "Dit zegt de HEER: Isrelieten, ik heur wat ie zeggen, en wat joe in kop komt, wait ik ook. 06Ie hebben dood van n haile bult in dizze stad ommaans had en stroaten bezaaid mit lieken. 07Doarom - zegt God, de HEER - lu dij ie hier doodmoakt hebben, díj binnen t vlaais in dizze pot. Mor joe zel ik verdrieven tou stad oet. 08Ie binnen benaauwd veur t sweerd? Mit t sweerd zel ik joe roaken - zegt God, de HEER. 09Ik zel joe verdrieven tou stad oet, ik zel vremden over joe boas worden loaten, ik zel joe kriegen! 10 Deur t sweerd zel ie omkommen, woar of ie ook binnen in Israël. Ik zel joe stravven: ie zellen waiten dat ik de HEER bin. 11 Stad zel veur joe pot nait wezen en ie zellen t vlaais ook nait wezen. Tot grènzen van Israël aan tou zel ik joe stravven. 12 Ie zellen waiten dat ik de HEER bin. Ie hebben nait noar mien geboden doan en joe nait holden aan mien veurschriften. Leefd heb ie, krekt as volken om joe tou." 13 Dou ik nog aan t profetaaiern was, vuil Pelatja, Benaja zien zeun, dood deel. Ik luit mie plat veurover valen en raip: "Och heden, HEER, mien God, goan ie nou aal Isrelieten ombrengen dij der nog over binnen?" 14 Ik kreeg dit woord van de HEER: 15 "Manmensk, t binnen dien aigen bruiers en zusters, dien aigen volk en aal aander Isrelieten dij mit die in ballengschop leven, tegen wèl inwoners van Jeruzalem zeggen: 'Blief doarstoe bist, wied weg van de HEER, want dit laand is ons in aigendom geven!' 16 Zeg doarom: 'Dit zegt God, de HEER: Al heb ik heur verdreven onder volken wied vot, al heb ik heur over n bult landen verspraaid, en al kinnen ze mie in dij landen nait in n tempel vereren, 17 toch zeg ik heur dit: Ik zel joe vothoalen bie dij volken vandoan, ik zel joe weerombrengen oet landen doar ie over verspraaid binnen en ik zel joe joen laand weeromgeven. 18 Den zellen ze doarnoar weeromkeren en aal dij aldervrezelkste ofgoden oet heur laand votdoun. 19 Ainsgezind zel ik heur moaken en heur n nije gaist geven. Ik zel t haart van stain oet heur liggoam vothoalen en heur der n leventeg haart veur in stee geven. 20 Mien wetten zellen ze den geheurzoamen en mien regels in acht nemen. Zai zellen mien volk wezen en ik heur God. 21 Mor dij zok mit zien haile haart aan dij aldernoarste dingen vastholdt, zel ik bouten loaten veur zien aigen wangedrag - dat zegt God, de HEER.'" 22 Cherubs sluigen heur vleugels oet, roaden stonden noast heur en schitternde verschienen van Israël zien God was boven heur. 23 Verschienen van de HEER steeg op oet stad en ging noar baarg aan oostkaant. 24 In t vizioun dat God mie geven haar, tilde gaist mie weer op en wer ik noar t laand van Chaldeeërs brocht. Doar ging t vizioun bie mie vandoan 25 en ik vertelde ballengs ales wat de HEER mie zain loaten haar.

Ezechiël 12


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, doe woonst middenmaank n rebels volk. t Het ogen om te kieken, mor t zugt niks en oren om te heuren, mor t lustert nait: t is nou ainmoal n rebels volk. 03Pak doarom, manmensk, zoveul bie nkander astoe neudeg bist om in ballengschop te goan. Goa bie dag vot, dat elk t zain kin. Ze mouten zain, dastoe oet dien loug vandoan in ballengschop gaaist, woaraarns aans hèn. Meschain dat ze den, hou rebels of ze ook binnen, heur ogen bruken goan. 04Breng ales wastoe as balleng neudeg bist overdag noar boeten tou en goa zulm soavends noar boeten, ofst in ballengschop gaaist. Zörg der veur dat ze zain kinnen, wast dust. 05Zörg, dat ze zain dastoe n gat in muur van dien hoes moakst om dien pakkeloazie noar boeten te brengen. 06Pak, doar zai bie binnen, dien pakkeloazie op nek en droag ales in t duustern weg. Most dien gezicht ofdekken, dast laand om die tou nait meer zain kinst. Wastoe dust zel n taiken wezen veur t volk van Israël!" 07Ik dee persies wat mie besteld was. Overdag brochde ik ales noar boeten tou wat ik as balleng neudeg was, en soavends muik ik mit handen n gat in muur. Dou t haildaal duuster was, pakte ik ales op nek en druig t vot. Ondertussen keek t volk tou. 08Aanderdoagsmörgens kreeg ik dit woord van de HEER: 09"Manmensk, hebben dij rebelse Isrelieten die nait vroagd: 'Wat dustoe doar?' 10 Zeg noamens mie tegen heur: t Pak dat ik op nek druig, dat is vorst in Jeruzalem en aal Isrelieten dij der wonen mit nkander. 11 Wat ik dee is veur joe n taiken: krekt zo as ik doan heb, zel ook mit heur gebeuren. Dit zegt God, de HEER: Ie zellen in ballengschop goan, van joen vrijhaid beroofd. 12 Heur vorst zel ook n pak op nek loaden en noar boeten tou goan as t haildaal duuster is. Men zel n gat in stadsmuur moaken om hom noar boeten te loaten. Hai zel zien gezicht ofdekken, want hai zel zien laand nait weer zain. 13 Ik zel mien netten veur hom oetzetten en hom doarin vangen. Den breng ik hom noar Babel tou, in t laand van Chaldeeërs. Doar zel e oet tied kommen, zunder dat laand ooit te zain. 14 Zien traauwe aanhangers, zien liefwacht en aal zien troepen, zel ik noar aal windstreken oet nkander drieven en mit trokken sweerd achternoazitten. 15 Wanneer ik heur verdrief noar landen wied vot en verspraaid onder vremde volken, zellen ze besevven dat ik de HEER bin. 16 Mor n stokkewat zel ik spoaren. Zai zellen ontkommen aan t sweerd, aan honger en pest. Want ze mouten volken doar ze te laande kommen, vertellen over aal heur gruweldoaden. En ze zellen besevven dat ik de HEER bin." 17 Ik kreeg dit woord van de HEER: 18 "Manmensk, astoe dien brood etst, tril der over, en astoe dien wotter drinkst, wor den kèl van benaauwdens. 19 Zeg tegen lu in dien laand: 'Dit zegt God, de HEER, over inwoners van Jeruzalem dij achterbleven binnen in Israël: Zai zellen ook vol benaauwdens heur brood eten en in wanhoop heur wotter drinken. Want deur misdoaden van zien bewoners wordt t laand van zien riekdommen beroofd. 20 Steden doar nou nog mensken wonen, zellen veraandern in puunbulten en t laand wordt n wildernis. Den zel ie besevven dat ik de HEER bin.'" 21 Ik kreeg dit woord van de HEER: 22 "Manmensk, wat is dat ook nog mor veur taimke bie joe in Israël: 'Doagen verstrieken en viziounen vergoan'? 23 Goud! Zeg doarom mor tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER: Ik zel zörgen dat ter n èn komt aan dit taimke, men zel t in Israël nait meer heuren. Nee, doagen binnen stoef bie dat elk vizioun woar wordt. 24 Den zel der in hail Israël gain mislaaidend vizioun meer zain worden of vaalze veurspellens heurd. 25 Ik heb mie t haile goud veurnomen! Wat ik, de HEER, zeg, zel gebeuren, t zel nait oetsteld worden. Wat ik zeg, zel ik nog tiedens joen levent doun, rebels volk! - dat zegt God, de HEER.'" 26 Ik kreeg dit woord van de HEER: 27 "Doe waist, manmensk, wat t volk van Israël zegt: 'Viziounen van hom sloagen op vèrre toukomst. Hai profetaaiert over tieden dij nog wied vot binnen.' 28 Goud! Zeg doarom mor tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER: Wat ik mie veurnomen heb, zel nait laanger oetsteld worden. Ales wat ik zeg, zel gebeuren - dat zegt God, de HEER.'"

Ezechiël 13


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, kloag aal profeten van Israël aan dij nog profetaaiern duren. Zeg tegen dij profeten dij heur aigen bosschop verkundegen: 'Luster noar de HEER zien woorden! 03Dit zegt God, de HEER: O wai, dij verdwoasde profeten dij zok allenneg mor verbeelden dat ze wat zain hebben. 04Jakhaalzen dij tussen puunbulten touholden, dat binnen dien profeten, Israël! 05Ze binnen nait op bres stoan goan veur heur volk en hebben der gain muur om optrokken, dat ze nait wieken zollen in stried op de HEER zien dag. 06Wat ze zain is bedraigerij, heur veurspellens binnen leugenachteg. Ze beweren: 'Dit zegt de HEER ...', mor de HEER het ze nait stuurd. En den verwachten ze ook nog dat heur woorden oetkommen! 09Ik keer mie tegen dij profeten mit heur list en bedrog en heur leugenachtege veurspellens. Ze zellen tou gemainschop oetstöt worden. Ze zellen nait meer schreven stoan in bouken van t volk van Israël en in mien volk heur laand zel der gain stee meer veur heur wezen. Den zel ie inzain dat ik God, de HEER, bin. 10 Profeten hebben mien volk op biesterboan brocht dou ze zeden: 't Blift vree veur aaid!' Mien volk baauwde muren dij deur profeten mit witkaalk bestreken werden. En vree bleef t nait! 11 Zeg doarom tegen dij striekers: 'Paas op, muur zel instörten!' As slagregens deelkommen, hoagelstainen noar beneden kleddern, as störm lösbrekt 12 en muren instörten, zel der den nait zegd worden: 'Woar is kaalkloag bleven dij ie der over streken hebben?' 13 Doarom - zegt God, de HEER - zel ik in mien gram n störm lösbreken loaten en slagregens deelspoulen doun, ik zel hoagelstainen noar beneden kleddern loaten in mien kwoadens dij t aal verrinnewaaiert. 14 Ik hoal dij witplaaisterde muren omdeel, ze zellen instörten en heur fonnementen zellen bloot te liggen kommen. Stad zel in puun valen en ie zellen omkommen. Ie zellen waiten dat ik de HEER bin. 15 Ik zel mien gram stillen op muur en op dij hom mit witkaalk bestreken hebben. Ik zeg joe dat dij muren verdwienen zellen en dij heur bestreken hebben, der bie: 16 Israël zien profeten mit heur profetaaiern, dij viziounen haren van vree, aalhouwel t haildaal gain vree blieven zol - dat zegt God, de HEER. 17 Manmensk, richt die nou op vraauwlu van dien volk dij heur aigen bosschop verkundegen, en kloag heur aan. 18 Zeg: 'Dit zegt God, de HEER: O wai, vraauwlu dij banden naaien veur aal polzen en handen, dij sluiers moaken dij pazen om kop van groot en klaain, om zo zielen van mensken te vangen! Wil ie mien volk in joen netten vangen en joen aigen levent ter ofredden? 19 Ie hebben mien volk van mie vervremd veur n haandvol gaarst en n poar hompen stoet. Ie loaten mensken staarven dij nait staarven mouten, en holden mensken in leven dij nait in leven blieven maggen. Ie hebben mien volk veurlogen en t het lustert noar joen leugens. 20 Doarom - zegt God, de HEER - verrop ik banden doar ie mensken mit vangen as vogels. Ik rop ze joe van aarms òf en loat mensken vrij dij in joen strupen vongen binnen. 21 Ik verrop joen sluiers, ik red mien volk oet joen macht. Ie zellen gain greep meer op heur hebben: ie zellen waiten dat ik de HEER bin. 22 Ie hizzen mit joen leugens onschuldege mensken schrik aan, aalhouwel ik gain kwoad tegen heur in t zin heb. Ie pittjen schuldege mensken aan dat ze zok nait van heur kwoaie weg ofkeren en in leven blieven. 23 Doarom is t oflopen mit joen bedraigelke viziounen en zel ie gain veurspellens meer doun. Ik zel mien volk oet joen macht redden en den zel ie waiten dat ik de HEER bin.'" 7-8 Is t zo nait - zegt God, de HEER - dat joen viziounen bedrog binnen en joen veurspellens leugenachteg? Ie zeggen ja: 'Zo zegt de HEER ...', aalhouwel ik niks zegd heb. Omdat wat ie zeden bedrog was en joen viziounen leugenachteg, doarom zel ik joe kriegen - zegt God, de HEER.

Ezechiël 14


01Op n dag kwammen n poar oldsten van Israël bie mie en dou ze tegen mie over zitten gingen, 02kreeg ik dit woord van de HEER: 03"Manmensk, dizze manlu hebben heur drekgoden hoog en hebben niks aans veur ogen as zunde, doar ze over strovveln. Zol ik mie doarom deur zokse lu nog bevroagen loaten? 04Zeg tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER: Ieder Isreliet dij zien drekgoden hoog het en niks aans wil as zunde dij hom strovveln let en dij toch noar n profeet lopen duurt, zel ik t antwoord doun dat e mit zien drekgoderij verdaint. 05Ik zel t volk van Israël vuilen loaten dat t zok mit aal zien drekgoderij van mie ofkeerd het.' 06Zeg doarom tegen t volk van Israël: 'Dit zegt God, de HEER: Kom weerom bie mie. Keer joen drekgoden rug tou en hol op mit joen gruweldoaden! 07Elkenain, aal Isrelieten en aal vremden dij in Israël verkeren net zo goud, elkenain dij zok van mie ofkeerd het en elk dij zien drekgoden hoog het en deurgaait mit zunde dij hom strovveln let en den toch noar profeet lopt om mie te bevroagen, dij zel ik, de HEER, votdoalek zulm van antwoord dainen. 08Ik zel mie tegen hom keren en n ofschrikwekkend veurbeeld van hom moaken, ik zel hom oet mien volk votdoun en ie zellen besevven dat ik de HEER bin. 09As n profeet zok verlaaiden let n antwoord te doun, zel dat wezen omdat ik, de HEER, hom doar tou verlaaid heb. Ik zel hom stravven en verrinnewaaiern. Hai zel nait meer bie mien volk Israël heuren. 10 Profeet is krekt zo schuldeg as dij hom vragt. Baaident zellen heur straf nait ontlopen. 11 Den zel t volk van Israël zok nait meer van mie ofkeren en ze zellen nait meer onraain worden deur aal heur wandoaden. Den zellen zai mien volk wezen en ik heur God - dat zegt God, de HEER." 12 Ik kreeg dit woord van de HEER: 13 "Stel, manmensk, dat n hail laand tegen mie zundegt deur mie ontraauw te worden, en ik treed tegen dat laand op, ik moak t brood dat t volk in t èn holdt betuun, zodat t honger lidt en ik reu mensk en daaiern oet, 14 en stel, dat ter in dat laand dizze drij manlu wonen: Noäch, Daniël en Job - den zollen zai mit heur rechtveerdeghaid allenneg zokzulm redden - zegt God, de HEER. 15 Stel, dat ik wilde daaiern op dat laand lösloaten zol, dat ter gain volk meer woont en t laand n wildernis wordt doar gainain deurhèn trekken duurt oet benaauwdens veur dij daaiern, 16 en stel, dat dij drij manlu doar wonen - den geldt dit, zo woar as k leef, zegt God, de HEER: Alderdeegs heur aigen zeuns en dochters kinnen ze nait redden. Zai allenneg worden red en t laand wordt n wildernis. 17 Of as ik dat laand in macht van geweld geef en zeg dat ter n sweerd in dat laand rondgoan mout om mensk en daaier oet te reuden 18 en dij drij manlu wonen doar - den geldt dit, zo woar as k leef, zegt God, de HEER: Alderdeegs heur aigen zeuns en dochters kinnen ze nait redden. Zai allenneg worden red. 19 Of in mien aldervrezelkste kwoadens stuur ik pest noar dat laand tou om mensk en daaier oet te reuden, 20 en Noäch, Daniël en Job wonen doar - den geldt dit, zo woar as k leef, zegt God, de HEER: nait ain zeun of dochter zellen zai redden. Heur rechtveerdeghaid redt allenneg heurzulm. 21 Dit zegt God, de HEER: Dit ales geldt des te meer nou ik mien vaaier slimste stravven: sweerd, honger, wilde daaiern en pest, op Jeruzalem lösloat om mensk en daaier oet te reuden! 22 Toch zellen der mensken wezen dij doar aan ontkommen: manlu en vraauwlu zellen oet stad wegvoerd worden en noar joe tou trekken. As ie zain wat zai aalmoal doan hebben, zel ie joe deelleggen kinnen bie t löt dat Jeruzalem trovven het en ie zellen begriepen woarom ik stad straft heb. 23 As ie heur misdoaden zain, zel dat joe opbeuren, omreden ie zellen den begriepen dat ales wat ik mit stad doan heb, dat ik dat nait zunder goie reden doan heb - dat zegt God, de HEER."

Ezechiël 15


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, wat is ter toch zo biezunder aan t holt van wiendroef? Is t meer van nut as dat van aander bomen? 03Is ter wat bruukboars van te moaken? Kinstoe der meschain n hoak van moaken om der wat aan op te hangen? 04t Wordt as branholt in t vuur smeten, baaide oetènnen binnen verkoold, t middelstok swaartbloakerd - deugt t den nog woaraarns veur? 05Zugst wel, as t nog geef is, kinstoe der niks van moaken, des te minder hest ter den nog aan as t in t vuur verkoold en swaartbloakerd is! 06Dit zegt God, de HEER: t Holt van wiendroef is nait beter as dat van aander bomen. t Komt in t vuur te laande, en krekt zo zel t inwoners van Jeruzalem ook vergoan. 07Ik zel mie tegen heur keren: al binnen ze t vuur ook ontsprongen, toch zel vuur heur verteren. En den, as ik mie tegen heur keer, zel ie besevven dat ik de HEER bin. 08Ik zel van t laand n wildernis moaken omreden ze binnen mie ontraauw worden - dat zegt God, de HEER."

Ezechiël 16


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, doe most Jeruzalem heur gruweldoaden veur vouten smieten. 03Dit zegt God, de HEER, tegen heur: Van hoes-oet bistoe ain van Kanaän. Dien pa was n Amoriet, dien moeke n Hethietische. 04Op dag dastoe geboren werdst, was ter gainain om dien navvelstreng deur te snieden of om die schoon te wasken, gainain om die mit zolt in te vrieven of in douken te wikkeln. 05Gainent dee ain van dij dingen veur die, gainent keek noar die om, gainent haar omdenken mit die. Doe werdst woaraarns op n akker achterloaten. Op dag dastoe geboren werdst, wastoe nait in reken. 06Dou kwam ik verbie en k zag die sparreln in dien bloud. Ik zee tegen die, doustoe onder t bloud zatst: 'Leven doe! Leven blieven, zo onder t bloud dastoe zitst!' 07Ik luit die opwazen as n bloum op t laand. Doe gruidest, werdst groot en aal mor knapper. Stevege bòrsten kreegst en dien hoar begunde te gruien, haildaal noakend wastoe. 08Ik kwam der langs en zag dastoe riep was veur laifde. Ik sluig mien jak over die hèn om dien noakthaid te bedekken. Ik swoor die traauw en ging n verbond mit die aan - zegt God, de HEER - doe werdst mienent. 09Ik wosk die mit wotter, spoulde t bloud van die òf en vreef die in mit eulie. 10 Ik kledde die aan mit mooi bontgoud, gaf die sandoalen van zaacht leer, n linnen wale en zieden douken. 11 Ik sierde die op mit pronkgoud, dee die n aarmbaand om aarm en n ket om haals, 12 ik dee die n ringkje deur neus, hangers in oren en zette die n pracht kroon op kop. 13 Doe sierdest die op mit aal dat gold en zulver, dien klaaier wazzen van linnen en van zied en haren de bontste kleuren. Dien eten wer kloarmoakt mit fien meel, mit hunneg en eulie. En mooi dastoe wast, mooi, net n keunegin! 14 Doe wast bie aal volken beroemd om dien schoonhaid. Joa, dien schoonhaid was volmoakt, want dij kwam van mie - zegt God, de HEER. 15 Mor doe werdst overmoudeg omdastoe zo mooi wast en zo beroemd. Doe speuldest de hoer en begundest te klongeln mit elk dij mor verbie kwam, aan elkenain boodstoe die te koop aan. 16 Doe trokst dien klaaier oet en muikst ter bonde kuzzens van doarstoe mie op bedroogst. Nooit is zukswat ooit veurkommen, en zukswat zel ook nooit meer gebeuren. 17 Doe bruuktest dien prachteg pronkgoud, t gold en t zulver dat ik die doan haar, om der kerelsbeelden van te moaken, en doar begundest doe ook klongelderij mit te bedrieven. 18 Doe kleddest die aan mit dien mooie klaaier. Mien eulie en mien wierook hestoe heur as ovver aanboden. 19 t Eten dat ik die veurzette, dat kloarmoakt was mit fien meel, mit hunneg en eulie, hestoe ze aanboden as lekker roekende goave om heur te behoagen. Zo hestoe die gedroagen, zegt God, de HEER. 20 Zeuns en dochters dijstoe mie geven haarst, ovverdest doe aan heur, dat ze te eten haren. Was dien klongelderij den nog nait mooi genog? 21 Doe hest mien kinder slacht om ze aan heur te ovvern. 22 En bie aal dij gruweldoaden en aal dat aanklongeln hestoe gain ogenblik docht aan doagen dastoe jonk wast en haildaal noakend, doagen dastoe in dien bloud lagst te sparreln. 23 Noa aal dij gruweldoaden - o wai die, o wai! zegt God, de HEER - 24-25 baauwdest doe ook nog op ieder plaain en elk kruuspunt n stelloazie om doar dien schoonhaid op de grabbel te gooien. Doe deest bainen wied oet nkander veur elk dij mor verbie kwam, aaldeur weer hestoe aanklongeld. 26 Doe hest mie bedrogen mit dij Egyptenoars, dien gaaile buurvolkje. Mit aal dien ontraauw hestoe mie vrezelk taargen doan. 27 Doarom heb ik mie tegen die keerd, ik heb t mès zet in dien aarfdail en die overgeven aan aigenmachteghaid van Filistijnse vraauwlu, dij die hoaten. Alderdeegs zai schoamden zok veur dien schandoaleg gedrag! 28 Boetendes hestoe mie bedrogen mit Assyriërs. Doe konst ter mor nait genog van kriegen: aal dien klongelderij was die nog nait mooi genog. 29 Doe gingst noar Chaldeeërs, dij koopmanjes, mor dij konden die ook nait bevredegen. 30 Wat hestoe die misdroagen in dien haartstocht - zegt God, de HEER - dastoe aal dij dingen deest. Trokst die van gainain wat aan, leekst wel n hoer! 31 Doe baauwdest die op ieder kruuspunt n stelloazie op en gingst rusteg op elk plaain zitten. Toch hestoe die nait as n echte hoer gedroagen, want op geld wastoe nait oet. 32 Doe hest mor aanklongeld en die aan vremde manlu geven in stee van aan dien aigen man. 33 Aal hoeren loaten zok betoalen, mor doe hest geld geven aan dien vrijers. Doe hest heur zo van aal kanten beloond: ze zollen zo noar die toukommen, dastoe mit heur aanklongeln konst. 34 Dat zodounde ging t bie die persies aansom as bie zokse vraauwlu: doe wast n hoer, mor gainain huifde achter die aan te goan. In stee van dij manlu gafstoe heur zulm geld! Krekt omkeerde wereld! 35 Doarom, doe hoer, luster noar de HEER zien woorden! 36 Dit zegt God, de HEER: Omdastoe noakend en nat en gaail wast doustoe mie mit dien vrijers bedroogst, en omdastoe veur dij vrezelke drekgoden t bloud van dien kinder vergoten hest, 37 zel ik die noakend veur ogen stellen veur aal dien vrijers mit wèl ofstoe die inloaten hest. Nait allenneg dijent doarstoe t mit doan hest, mor ook aal dijstoe votjagd hest. Ik zel ze overaal vandoan hoalen, in aal dien noakthaid zellen ze die zain. 38 Ik zel aan die t vonnes voltrekken dat geldt veur vraauwlu dij moorden en vraauwlu dij klongeln. Dien bloud zel ik op dien aigen kop deelkommen loaten en zo zel ik mien gram en mien ofgunst op die stillen. 39 Ik zel die aan dien vrijers oetlevern. Dij zellen aal stelloazies doarstoe op zatst ofbreken, ze zellen die t goud oettrekken, dien prachtege pronk ofpakken en die noakend en bloot achterloaten. 40 Den zellen ze n dikke koppel volk op die ofsturen. Dij zellen die mit stainen doodsmieten en mit sweerden op die in haauwen. 41 Ze zellen dien hoezen opluchten, die stravven, en n haile sjène aander vraauwlu zel toukieken. Den zelst die nait laanger as n hoer gedroagen, nait laanger dien vrijers betoalen. 42 Eerst den zel ik nait laanger glìn op die wezen, mien ofgunst zel bedoaren, ik zel rusteg worden en nait meer grammiedeg wezen. 43 Doe dochst nait aan doagen doustoe nog jonk wast, doe haarst gain ontzag veur mie doustoe deest wastoe deest, en doarom zel ik dien doun en loaten op dien aigen kop deelkommen loaten - zegt God, de HEER - want hestoe die nait ofgriezelk en schandoaleg gedroagen? 44 Aalmoal dij die bespotten willen, zellen dit taimke in mond nemen: 'Zo moeke, zo dochter.' 45 Doe bist n echte dochter van dien moeke: dij haar ook n ofkeer van heur man en heur kinder. Doe bist net as dien zusters: zai haren ook n ofkeer van heur man en heur kinder. Dien moeke was n Hethietische, dien pa n Amoriet, 46 Samaria was dien grode zuster, dij mit heur dochters noordelk van die woonde. En in t zuden woonde dien lutjeste zuster, Sodom, mit heur dochters. 47 Doe hest net zo handeld as zai en die krekt zo ofgriezelk misdroagen. En t duurde nait hail laank of dien gedrag was nog slimmer as heurent. 48 Zo woar as ik leef - zegt God, de HEER - dien zuster Sodom en heur dochters hebben zok nait zo schandoaleg gedroagen as die en dien dochters. 49 Aalhouwel zai zok toch grootsk aanstelden, omdat ze leefden in overdoad en in onbezörgde rust, hebben ze niks doan veur aarme lu en behuiftege mensken. 50 Ze wazzen grootsk en wat ze deden von ik aldervrezelkst. Ik heb t zain en heur votdoan. 51 En den Samaria: ze het haalfschaid nog nait misdreven van wat ofstoe misdreven hest! Dien gedrag was nog ofgriezelker as heurent. Bie die vergeleken kon men dien zusters rechtschoapen nuimen. 52 Doe most dien schaande nou droagen, omreden zunden van dien zusters verblaiken bie wastoe doan hest. Doe hest die zo veul ofgriezelker misdroagen as zai, dat t wel liekt of zai onschuldeg binnen. Schoam die en droag dien schaande, want deur die lieken dien zusters hoast rechtveerdeg. 53 Toch zel ik n keer brengen in heur löt, t löt van Sodom en heur dochters en dat van Samaria en heur dochters. En ik zel ook n keer brengen in dien löt, net as in heurent. 54 Doe zelst vernederd worden en die schoamen over aal wastoe doan hest, en zai zellen doar baaident troost aan hebben. 55 As dien zusters Sodom en Samaria mit aal heur dochters in eer hersteld binnen, zelstoe en dien dochters ook in eer hersteld worden. 56 Wastoe t nait dij in dien overmoud k-wait-nait-wat te zeggen haarst over dien zuster Sodom? 57 Dou wazzen dien wandoaden nog nait veur t licht kommen, zo as nou. Nou worstoe bespot deur vraauwlu van Aram en landen rondom, en deur Filistijnse vraauwlu dij om die tou wonen en op die deelkieken. 58 t Zel die vergoan noar dien wandoaden en dien schandoaleg gedrag - zegt God, de HEER. 59 Dit zegt God, de HEER: Deur die nait te holden aan t verbond hestoe dien aid broken, en doarom zel ik die behandeln zo astoe verdainst. 60 Toch zel ik aan dat verbond denken blieven, t verbond dat ik mit die ofsloten heb in doagen dastoe nog jonk wast. Doarom zel ik nou n verbond mit die sloeten dat aiweg duurt. 61 As dien grootste en dien lutjeste zuster weer bie die kommen, zelstoe over dien gedrag noadenken en die der veur schoamen. Doe zelst ze van mie as dochters kriegen, ook al heuren ze nait bie t verbond mit die. 62 As ik mien verbond mit die sloten heb, zelstoe besevven dat ik de HEER bin 63 en noadenken over wastoe doan hest. Doe zelst die schoamen en t swiegen der tou doun, omdastoe vernederd bist - mor ik vergeef die ales wastoe misdoan hest. Dat zegt God, de HEER."

Ezechiël 17


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, geef Isrelieten n roadsel op en vertel heur dit verhoal: 03Dit zegt God, de HEER: Der was ais n grode oarend mit machtege vleugels en braide vlucht, dik in veren mit bonde kleuren. Hai kwam noar Libanon tou en oet top van n cederboom plokte hai 04t bovenste takje. Hai brochde dij noar n laand van handeloars, doar hai hom hènlegde in n stad van kooplu. 05Dou trok hai n stek tou grond oet en pootte dij in n beste akker, op n stee mit n bult wotter. Hai pootte hom doar je ook n wilgenboom poten zollen. 06Stek laip oet en wer tou n wiendroef dij braid oetgruide, mor leeg bie grond bleef. Zien raanken draaide hai noar oarend tou, zien worrels zatten steveg in grond. Zo gruide stek oet tou n wiendroef mit takken en oetlopende twiegen. 07Dou kwam der n aander oarend aan mit machtege vleugels, ook dik in veren. Wiendroef draaide oet grond doar e in poot was zien worrels noar hom tou en stook zien raanken noar hom oet. Van dizze oarend wol hai zien wotter kriegen, aalhouwel hai 08toch poot was op n beste akker, mit wotter zat om te wazen, vrucht te droagen en te worden tou n pracht van n wiendroef. 09En nou zegt God, de HEER: Hou zel dij wiendroef t vergoan? Zel oarend aal zien vrucht ter nait ofplokken en worrels tou grond oet roppen, dat e haildaal soor wordt? Joa, aal zien jonge loden zellen soor worden, en om hom tou grond oet te roppen is gain staark leger, gain dik koppel volk veur neudeg. 10 Joa, wiendroef is poot, mor zel e ook wazen? Zel e nait soor worden zo gaauw as oostewind over hom hènstrikt - soor worden in grond doar e in gruit?" 11 Ik kreeg dit woord van de HEER: 12 "Zeg tegen dit rebelse volk: Begriep ie nait wat of dit verhoal betaikent? Keunenk van Babylonië is noar Jeruzalem toukommen om keunenk en aander laaiders van t laand mit te nemen noar Babel. 13 Vervolgens sloot e n verdrag mit n noazoat van t keunenkshoes en luit hom n aid van traauw sweren. Aander machtege lu van t laand nam e ook mit. 14 Want t mos n beschaaiden keunenkriek blieven dat kop nait opsteken zol. Den zol t verdrag noaleefd worden en t keunenkriek bestoan blieven. 15 Mor keunenk kwam tegen Babylonië in opstand. Hai stuurde zien ofgezanten noar Egypte tou mit vroag of men hom peerden en n bult kriegsvolk levern kon. Zol ain dij zukswat dut, vrijoet goan? Zol hom t goud goan? Zol man dij t verdrag schonden het, vrijoet goan kinnen? 16 Zo woar as ik leef - zegt God, de HEER - in stad doar keunenk woont dij hom op troon zette, keunenk dij zien aid hai broken het, en dij zien verdrag hai nait noaleefd het - doar, bie hom in Babel, zel e staarven. 17 Der zellen störmdammen en staarke walen opsmeten worden, dij t leven kosten zellen aan n hail bult volk. In dij krieg zel farao hom nait biestoan mit n groot en staark leger. 18 Hai het zien woord broken deur t verdrag nait noa te leven. Joa, aalhouwel hai haand ter op geven haar, het hai dit aalmoal toch doan: hai zel nait vrijoet goan! 19 Doarom, zo woar as ik leef, zegt God, de HEER: Mien aid het hai broken en mien verdrag nait noaleefd! Mor t zel hom der noar vergoan! 20 Ik zel mien net over hom hèn smieten en hom doarin vangen. Ik zel hom noar Babel brengen, hom doar stravven, omreden hai het ontraauw tegen mie west. 21 Soldoaten oet zien leger dij t veurnkander kriegen te vluchten, zellen doodmoakt worden, en dij der den nog overblieven, zellen noar aal windstreken oetnkander jagd worden. Den zel ie besevven dat ik, de HEER, sproken heb. 22 Dit zegt God, de HEER: Ik zulm zel n takje plokken tou top van hoge cederboom oet, tussen bovenste takken vandoan, en dij poten op n hoge en vernoame baarg. 23 Op Israël zien hoogste baarg zel ik hom poten. Hai zel takken kriegen en vruchten droagen en n pracht van n ceder worden. Onder dij boom, in schaar van zien takken, zellen aal soorten vogels wonen dij der mor binnen. 24 En aal bomen in t laand zellen besevven dat ik, de HEER, t bin dij n hoge boom kapt en n luddek boomke gruien dut, dij n gruine boom soor moakt en n sore boom weer bluien let. Ik, de HEER, dou wat k zeg!"

Ezechiël 18


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Hou kom ie der bie in Israël dit taimke te bruken: As olders gruine droeven eten, kriegen kinder slije tanden? 03Zo woar as ik leef - zegt God, de HEER - nooit meer mag ain bie joe in Israël dit taimke nog in mond nemen! 04Aal menskenlevents binnen mienent ja: olders heur levent en kinder heurent liggen in mien haand. En allenneg dij zundegt, zel staarven. 05Stel, ain is rechtveerdeg. Hai is mie traauw en dut t goie. 06Aan ovvermoalen op baargen dut e nait mit en hai het gain oog veur drekgoden van t volk van Israël, hai moakt aandermans vraauw nait onraain deur zok aan heur te vergriepen en hai het gain omgang mit n vraauw dij de regels het, 07hai knipt gainent oet, geft schuldenoar zien paand weerom en besteelt gainent. Dij honger het, geft e zien gerak, dij noakend is, zet e in klaaier, 08hai vragt gain rente as e geld oetlaint of weeromkrigt, hai begaait gain onrecht en geft n eerlek oordail bie verschil van mainen tussen ain en aander, 09hai holdt zok aan mien geboden en leeft echt noar mien veurschriften. Zokkent is rechtveerdeg en zel zekerwoar in leven blieven - zegt God, de HEER. 10 Mor stel, hai het n zeun dij gewelddoadeg is, n moordenoar, dij ales dut 11 dat zien voader naít doan het. Hai dut mit aan ovvermoalen op baargen, moakt aandermans vraauw onraain, 12 dij behuifteg is en aarm, knipt e oet, hai steelt en geft wat e as paand kregen het nait weerom, hai het oog veur drekgoden en misdragt zok aldernoarst, 13 vragt veuròf en noatied rente - zol zo ain in leven blieven? Nee hur, hai zel nait in leven blieven: noa zoveul wandoaden zel e zeker staarven. Zulm het e dood over zok ofroupen. 14 Man krigt op zien beurt ook n zeun en dij zugt aal misstappen dij zien voader begoan het. Hai zugt ze aalmoal, mor volgt ze nait noa. 15 Hai dut nait mit aan ovvermoalen op baargen, hai het gain oog veur drekgoden van Isrelieten en moakt aandermans vraauw ook nait onraain, 16 hai knipt gainent oet, hai vragt gain paand as e wat oetlaint en besteelt gainain. Hai dailt zien etendrinken mit aal dij honger het en dij noakend is, zet e in klaaier, 17 dij t aarm het, plagt e nait, hai berekent gain rente of let achteròf biebetoalen. Hai leeft noar mien veurschriften en holdt zok aan mien geboden: zo ain zel zeker in leven blieven en nait staarven deur schuld van zien voader. 18 Mor zien voader - dij n oetknieper west het, dij aandern bestolen het en zien aigen volk benoadaild - zien voader zel staarven: t is zien aigen schuld. 19 Ie vroagen vanzulm: 'Woarom wordt zeun nait straft veur schuld van zien voader?' Omreden dij zeun het mie traauw west en het t goie doan, hai het zok aan aal mien geboden holden en ze noaleeft, dat zodounde blift hai wis in leven. 20 Ain dij zundegt, zel staarven, mor n zeun huift gain verantwoordelkhaid droagen veur schuld van zien voader en n voader nait veur zeun zienent. Dij rechtveerdeg is, dij wordt as rechtveerdege behandeld, en n minhoed wordt straft veur zien minne doaden. 21 Dij goddeloos leeft, mor zok ofkeert van zunden dij e doan het, aal mien geboden onderholdt, mie traauw is en t goie dut, zel wis in leven blieven. Hai zel nait staarven. 22 Misdoaden dij e begoan het, zellen hom nait aanrekend worden. Om zien rechtveerdege doaden zel e in leven blieven. 23 Denk ie meschain dat ik nocht heb aan n min mensk zien dood? - zegt God, de HEER. Nikstervan! Ik wil dat e beraauw krigt en in leven blift. 24 En dij goud leefd het, mor nait laanger rechtveerdeg is, onrecht dut en zulfde wandoaden bedrift as n minhoed - zol dij in leven blieven? Nee, aal zien goie doaden zellen nait meer mittèllen. Omdat hai mie ontraauw worden is en zunde begoan het, zel e staarven. 25 Ie zeggen zeker: 'De HEER zien wegen binnen onrechtveerdeg!' Luster toch ais, Isrelieten! Ik bin nait onrechtveerdeg! Dat bin ie! 26 Ain dij rechtveerdeg was, mor dat nait laanger is en onrecht dut, staarft omdat e onrecht begoan het. 27 Ain dij goddeloos leefde, mor dat nait laanger dut, dij traauw is en t goie dut, zel in leven blieven. 28 As hai tou besef komt en beraauw kregen het, nait laanger misdoaden begaait, zel e nait staarven huiven. 29 'De HEER zien wegen binnen onrechtveerdeg!' zeggen Isrelieten den. Nikstervan! Ie binnen onrechtveerdeg, Isrelieten! Ik nait! 30 Doarom zel k elk van joe beoordailen noar wat e doan het - zegt God, de HEER. Krieg beraauw, dou gain misdoaden meer. Aans zel joe t ter noar vergoan! 31 Breek mit t zundege levent dat ie laaid hebben. Schaf joe n nij haart aan en n nije gaist. Den huif ie nait staarven, Isrelieten! 32 Ik heb ter ja gain nocht aan as ain staarven mout - zegt God, de HEER. Kom tou inkeer en blief leven!

Ezechiël 19


01Doe most n kloaglaid zingen goan over Israël zien vorsten:
02'Wat n pracht van n laiwin was joen moeke maank laiwen! Tussen laiwen brochde ze heur jongen groot.

03Ain van heur jongen keurde ze oet. Hai wer n staarke laiw, hai leerde t roven, alderdeegs mensken vrat e op.

04Volken vernammen van hom en vongen hom in vaalkoel, mit hoaken in neus nammen ze hom mit, tot aan Egypte tou.

05Dou ze zag, dat ze vergees wachten dee, heur hopen van gain nut was, keurde ze n aander van heur jongen oet. Ook hai wer n staarke laiw.

06Zo laip e rond maank laiwen, hai leerde t roven, alderdeegs mensken vrat e op.

07Hai vernailde heur pelaaizen,f + t Hebreeuws is hier onzeker. Kin ook: "Hai kon heur wedevraauwen."f* legde elke stad in puun. Heurden ze hom brollen, bewoners van t laand, den werden ze stil en kèl.

08Volken van kontrainen rondomheer, kwammen op hom òf. Ze smeten heur net over hom hèn en vongen hom in vaalkoel.

09Ze deden hom hèlster om en nammen hom mit, mit hoaken in neus. In n net sleepten ze hom noar Babel en zien keunenks,
zien brollen was nait meer te heuren op baargen van Israël.

10 Dien moeke was n wiendroef, net as doe bie wotter poot, dij vruchten druig en n sjène takken, der was ja wotter zat.

11 Zien takken werden staark, machteg as staf van n keunenk, hoog klom e op, zichtboar in wolken mit aal zien bloaren.

12 Dou wer e oet kwoadens tou grond oet ropt en deelsmeten, oostewind verschruide zien droeven,
zien takken werden ofscheurd en verdreugden,
staarkste wer deur t vuur verteerd.

13 Nou staait e in woestijn, in n streek van dreugte en dörst.

14 Oet zien stam sluig t vuur dat zien twiegen en droeven verteerde, gain staarke tak het e meer over,
staf van keunenk is e kwiet worden.'"
(Dit is n kloaglaid, en zo wordt t nog aaltied zongen.)

Ezechiël 20


01In t zeuvende joar, op tiende dag van viefde moand, kwam n koppeltje oldsten van Israël bie mie om de HEER te roadplegen. 02Dou kreeg ik dit woord van de HEER: 03"Manmensk, zeg tegen oldsten van Israël: 'Dit zegt God, de HEER: Kom ie mie roadplegen? Zo woar as ik leef: ik zel mie vervaast nait deur joe roadplegen loaten! - zegt God, de HEER.' 04Oordail over heur, manmensk, loat heur besevven wat veur gruweldoaden heur veurolden begoan hebben. 05Zeg tegen oldsten: 'Dit zegt God, de HEER: Op dag dat ik Israël oetkeurde, heb ik noazoaten van Jakob n plechtege aid sworen en heb ik mie in Egypte aan heur bekendmoakt mit mien zeggen: 'Ik bin de HEER, joen God.' 06Dij dag dee k ter n aid op dat ik heur oet Egypte vandoan laaiden zol noar t laand dat ik veur heur oetkeurd haar, n laand dat overlopt van melk en hunneg, t mooiste laand van haile wereld. 07Ik zee tegen heur: 'Elkenain mout dij aldervrezelkste goden dij ie vereren, votdoun. Gainain mag zok nog laanger onraain moaken mit dij drekgoden van Egypte. Ik, de HEER, bin joen God!' 08Mor ze wazzen opstandeg en wollen nait noar mie lustern. Gainent dee dij aldervrezelkste goden vot dij e vereerde. Ze keerden drekgoden van Egypte rug nait tou. Doarom wol ik mien gram over heur oetstörten doar in Egypte, en mien kwoadens op heur stillen. 09Om mien noam nait te ontwijden in ogen van volken doar ze maank woonden, laaidde ik heur oet Egypte vandoan. Zo muik ik mie aan dij volken bekend. 10 Ik laaidde Isrelieten vot, oet Egypte vandoan, en brochde heur noar woestijn. 11 Ik gaf heur mien wetten en regels dij leven brengen aan elk dij zok ter aan holdt. 12 Sabbat gaf ik heur ook, as taiken doar men aan zain kin dat ik, de HEER, van heur n haaileg volk moakt heb. 13 Mor in woestijn was t volk van Israël rebels. Ze trokken zok niks aan van mien wetten en regels dij leven brengen. En sabbat huilen ze haildaal nait in eren. Doarom wol ik doar in woestijn mien gram over heur oetstörten en heur ombrengen. 14 Mor ik dee t nait, want ik wol mien noam nait ontwijden in ogen van volken dij der getuge van west haren dou ik heur votlaaid haar. 15 Ik dee der in woestijn aal n aid op, dat ik heur nait noar t laand brengen zol dat ik heur verzegd haar, dat laand dat overlopt van melk en hunneg, t mooiste laand van haile wereld. 16 Ze leefden ja nait noar mien veurschriften, ze trokken zok niks aan van mien wetten, en ze huilen sabbat ook nait: heur haart ging oet noar dij drekgoden van heur. 17 Toch verrinnewaaierde ik t volk doar in woestijn nait, ik luit heur nait omkommen. Ik haar ja meedlieden mit heur. 18 Ik zee doar tegen heur kinder: 'Ie mouten nait leven noar wetten en regels van joen veurolden. Verslinger joe nait aan heur drekgoden. 19 Ik, de HEER, bin joen God. Hol joe aan mien wetten en regels en leef der noar. 20 Hol sabbat in eren. Dij mout taiken wezen veur joe en veur mie doar men aan zain kin, dat ik, de HEER, joen God bin.' 21 Mor heur kinder verzetten zok ook tegen mie. Ze huilen zok nait aan mien wetten en regels dij leven brengen. Ze volgden ze nait op en sabbat huilen ze nait in eren. Doarom wol ik doar in woestijn mien gram over heur oetstörten en mien kwoadens op heur vrij loop loaten. 22 Mor ik zag der van òf, omdat ik mien noam nait ontwijden wol veur ogen van volken dij der getuge van west haren, hou ik heur votlaaid haar. 23 Ik dee der in woestijn aal n aid op dat ik heur verspraaiden zol onder vremde volken en verstreuen in vèrre landen, 24 omdat ze zok niks aantrokken van mien regels en wetten en zok nait aan sabbat huilen, mor omdat ze achter drekgoden van heur olden aan gingen. 25 Ik gaf heur alderdeegs wetten dij nait deugden, en veurschriften doar ze nait bie in t levent blieven konden. 26 Ik muik heur onraain mit heur aigen ovvergoaven, ik luit ze heur kinder dij t eerst geboren wazzen, ovvern, zodat ze verbiesterd stoan zollen en besevven dat ik de HEER bin.' 27 Spreek doarom vannijs tegen t volk van Israël, manmensk, en zeg tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER: Ook wieder nog hebben joen veurolden mie bespot mit heur ontraauw. 28 Ik brochde heur noar n laand, doar ik van sworen haar t aan heur te geven, mor bie ieder heuvel en bie ieder gruine boom dij ze zagen, ovverden ze heur vij en krenkten ze mie mit heur ovvers. Doar brochten ze heur lekker roekende ovvers en doar goten ze heur wien as ovver oet. 29 Ik vruig: 'Wat is dat toch veur stee doar ie hèn goan te ovvern?' 'n Ovverhögte,' zeden ze, en zo hait zo'n stee tot vandoag aan dag tou.' 30 Zeg doarom tegen t volk van Israël: 'Dit zegt God, de HEER: Is t nait zo dat ie joezulm nog aaltied onraain moaken, net as joen veurolden deden? En verslinger ie joe nait tot op dag van vandoag aan joen vrezelke ofgoden? 31 Moak ie joezulm nog aaltied nait onraain mit joen ovvergoaven, deur joen aigen kinder as ovver te verbranden en drekgoden te vereren? En mout ik mie den deur joe roadplegen loaten, volk van Israël? Zo woar as ik leef, ik zel mie vervaast nait deur joe roadplegen loaten! 32 Ie denken: Loat ons mor worden as volken dij in aander landen wonen en goden van holt en stain vereren! Dat docht ie zeker! 33 Zo woar as ik leef - zegt God, de HEER - ik zel joe stief aanpakken en joen krachtdoadege keunenk wezen, n keunenk dij zien gram over joe oetstört. 34 Oet landen vandoan doar ie over verspraaid binnen en oet volken vandoan doar ie maank wonen, zel ik joe bie nkander hoalen en wegvoeren, mit staarke haand en omhoogstoken aarm. Ik zel mien gram om joe vrij loop loaten 35 en joe wildernis van volken in joagen. Doar zel ie oog in oog mit mie te stoan kommen en ik zel joe aankloagen. 36 Zo as ik joen veurolden aankloagd heb in woestijn van Egypte, zo zel ik joe ook aankloagen - zegt God, de HEER. 37 Ik zel joe onder hedder zien staf deurgoan loaten en joe holden aan verplichtens van ons verbond. 38 Dij tegen mie in opstand kommen en rebels tegen mie binnen, zel ik van aandern schaaiden: ik zel heur votlaaiden oet heur ballengschop, mor nait om heur noar heur aigen laand weerom te brengen. Ie zellen waiten dat ik de HEER bin. 39 Luster toch, volk van Israël! Dit zegt God, de HEER: Goa mor achter joen drekgoden aan, goa doar mor gerust mit deur as ie nait noar mie lustern willen! Mor mien haailege noam zel ie nait laanger mit joen ovvers en drekgoden ontwijden. 40 Want allenneg op mien haailege baarg, op vernoamste baarg van Israël - zegt God, de HEER - mag t volk van Israël mie dainen, elkenain oet t haile laand. Doar zel joen gedrag mie deurhèn blied moaken. Kostboarste ovvers, t beste dat ie te geven hebben, mout aan mie wijd worden. 41 As ik joe weeromhoald heb oet volken vandoan doar ie maank leven, zel ie mie as n lekker roekend ovver, deurhèn blied moaken. Ik zel joe bie nkander brengen oet landen vandoan doar ie nou over verspraaid binnen. Zo zellen volken zain dat ik haaileg bin. 42 As ik joe noar joen laand breng, noar t laand doar ik van sworen heb dat ik joen veurolden t geven zol, zel ie besevven dat ik de HEER bin. 43 Doar zel ie weeromdenken aan doaden, doar ie joezulm mit onraain moakt hebben. n Dikke ofkeer krieg ie van joezulm om aal t kwoad dat ie doan hebben. 44 En den, volk van Israël, as ik mit joe dou wat paast bie mien noam en nait wat of bie joen minne en verdurven doaden paast, zel ie besevven dat ik de HEER bin - dat zegt God, de HEER.'" 02"Manmensk, richt die tou t zuden en kloag t aan. Profetaaier tegen stroeken en strevèllen in t kontraain van Negev. 03Zeg: 'Heur de HEER zien woorden! Dit zegt God, de HEER: Ik lucht die op, t vuur zel aal holt verteren, leventeg en dood krekgliek. Glìnne vlam zel nait oetgoan, aal gezichten van noord tou zuud zellen der deur verschruien 04en ales wat leeft, zel waiten dat ik t bin dij vlam aanstoken heb. t Vuur zel nait oetgoan!'" 05Mor ik zee: "Och heden, HEER, mien God! Zellen ze den nait zeggen: 'Doar hei hom weer mit zien roadseltoal!'" 06Ik kreeg dit woord van de HEER: 07"Manmensk, richt die tou Jeruzalem en kloag haailegdommen aan, profetaaier tegen t laand van Israël. 08Zeg: 'Dit zegt de HEER: Ik keer mie tegen die, ik trek mien sweerd oet schij en ik zel dien inwoners verrinnewaaiern, goien net zo goud as minnen. 09Van t zuden òf tot t noorden aan tou verrinnewaaier ik elkenain, goien en minnen. Doarom loat ik mien sweerd tou schij oetkommen, 10 en aal wat leeft, zel waiten dat ik, de HEER, mien sweerd oet schij trokken heb. En hai gaait ter nait weer in!' 11 En doe, manmensk, kaarm der over! Kaarm van verdrait doar zai bie binnen, kaarm as n broken man. 12 As ze den vroagen: 'Woarom kaarmst doe zo?' zeg den: 'Der komt n haile male bosschop! Benaauwdens zel aal mensken om t haart sloagen, aarms zellen heur slap bie t liggoam deelhangen, t wotter lopt heur bie bainen deel. t Komt ter aan, t is zo wied! - dat zegt God, de HEER.'" 13 Ik kreeg dit woord van de HEER: 14 "Manmensk, profetaaier! Zeg: 'Dit zegt God, de HEER: n Sweerd is aanzet, n sweerd is slepen,

15-16 om te slachten is e slepen, om te blikkern is e aanzet.
Zol wie blied wezen
dat mien zeun zien staf aal t holt niks in reken het?f + Tekst hier, en in vs 18 geliekegoud, is nogaal onbegriepelk. Hier is letterlek vertoald - t blift zodounde duuster wat of der staait.f*
t Sweerd is schaarpt om grepen te worden,
hai is aanzet, hai is slepen,
moordenoars griepen hom beet.

17 Roup t oet, manmensk, en sloag die op heup,
want t sweerd treft mien volk,
hai treft vorsten van Israël,
mien volk wordt deelsoabeld deur t sweerd.

18 t Volk wordt op proef steld, en wat as staf dij aal t holt niks in reken het, der ook nait meer is?
- dat zegt God, de HEER.

19 Manmensk, profetaaier, sloag handen op nkander,
en loat t sweerd twij moal,
joa, drij moal swaaien.
t Moordend sweerd,
dat dwaars deur n bult volk hèn gaait,
dat daip in heur deurdringt.

20 Schrik slagt heur om t haart, mennegain strovvelt en vaalt!
t Sweerd stuur ik op heur òf in aal heur steden,
t verrinnewaaiert, t dut zien waark.
Moakt is e om te blikkern,
aanzet om te slachten.

21 Dou n oetvaal noar rechts, vaal aan noar links,
woar ofstoe ook mor hènstuurd wordst!

22 Ik zel mien handen ook op nkander sloagen, ik zel mien kwoadens stillen.
Ik, de HEER, heb sproken.'"
23 Vannijs kreeg ik dit woord van de HEER: 24 "Manmensk, taiken twij wegen doar keunenk van Babel zien sweerd langs goan kin. Baaide wegen begunnen in t zulfde laand. Moak aan t begun van dij twij wegen, dij baaident op stad òf lopen, n open stee. 25 Bie aine weg langs gaait t sweerd noar Rabba in Ammon. Bie aander langs noar Juda, mit Jeruzalem as staarke stad. 26 Op twijsprong, aan t begun van baaide wegen, staait keunenk van Babylonië en hai vragt om n veurtaiken. Hai schudt de pielen, hai gaait bie zien godenbeeldjes te roade, hai schaauwt levers van daaiern. 27 t Löt, maarkt mit 'Jeruzalem', is rechts valen. Keunenk zel stad mit störmrammen aanvalen, hai zel mond opendoun en n striedkreet roupen,f + Betaikenis van t Hebreeuws is hier nait zeker. Kin ook wezen: "om te moorden".f* hai zel stem oetzetten en roupen en reren of t oorlog is. Hai let störmrammen tegen poorten aanbatsen, hai moakt n waal veur t bestörmen, hai smit schaanzen op. 28 Judeeërs zellen denken dat dizze veurspellen nait woar is, aiden en aiden van traauw hebben ze der ja op doan! Mor heur schuld komt aan t licht: ze zellen grepen worden. 29 Dit zegt God, de HEER: Omdat ie miezulm aan joen verkeerd doun herinnerd hebben, omdat joen misdoaden aan t licht, en aal joen zunden en wandoaden veur t zicht kommen binnen, omdat ie miezulm aan joen gedrag herinnerd hebben - doarom zel ie in handen van vijand valen. 30 En wat die aanbelangt, doe minhoed, doe verdurven vorst van Israël: veur die is dag van ofreken kommen. 31 Dit zegt God, de HEER: Weg mit dij tulbaand! Vot mit dij kroon! Ales gaait op kop: leeg wordt hoog, hoog wordt leeg. 32 Puun, puun, niks aans as puun blift ter over. Mor eerst mout hai nog kommen, dij ik t oordail aanvertraauw. 33 Doe, manmensk, most profetaaiern. Zeg: 'Dit zegt God, de HEER, over Ammonieten en heur schoamachtege god,' zeg: 'Sweerd, om te slachten bistoe trokken, om te verrinnewaaiern bistoe aanzet, blikkern zelstoe, sweerd! 34 Ze zeggen dastoe niks veurstelst en ze doun veurspellens dij nait woar binnen. Toch zelstoe dij goddeloze en verdurven mensken om haals brengen. Veur heur is dag van ofreken kommen. 35 Weerom in schij, doe! Doar, doarstoe moakt bist, in t laand doarstoe votkomst, zel ik die stravven. 36 Mien gram over die zel ik vrij loop loaten, t vuur van mien kwoadens om die zel ik aanbloazen, en ik zel die aan minhoeden overlevern, aan manlu dij dood en verdaarf zaaien. 37 Doe zelst deur t vuur opvreten worden, overaal in t laand zel bloud lopen en aan die zel nait meer docht worden - ik, de HEER, heb sproken.'"

Ezechiël 22


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, oordail over bloudstad, oordail der over en loat heur aal heur gruweldoaden besevven. 03Zeg tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER: Doe bist n stad van bloudvergaiten en doarom is dien tied ter heer. Doe bist n stad vol drekgoden en doarom bistoe onraain. 04Schuldeg bistoe om aal bloud dastoe vergoten hest. Doe bist onraain om drekgoden dijstoe moakt hest. Doarom binnen dien doagen teld en is ter n grèns aan dien joaren kommen. Ik zel die overgeven aan schimp en spot van aal volken en landen. 05Dichtbie en wiedvot zellen ze gek mit die hebben, want dien noam is besmoezeld en doe bist haildaal in toeze. 06Binnen dien muren hebben Israël zien vorsten heur macht misbruukt en bloudvergoten. 07Kinder hebben doar heur pa en moeke niks in reken, vremden is geweld aandoan en wedevraauwen en weeskinder binnen onrechtveerdeg behandeld. 08Wat aan mie wijd was, vinstoe te min, en sabbat hestoe nait in eren holden. 09Deur dien bewoners werden lu op kladder brocht, doe hest bloudvergoten en mor aanklongeld, der werden ovvermoalen holden op baargen. 10 Paardie sloapen mit heur voader zien vraauw en misbruken vraauwlu dij onraain binnen en de regels hebben. 11 Ain kin nait van aandermans vraauw ofblieven, aander kin zien schoondochter nait mit vree loaten en daarde verkracht zien zuster, dochter van zien aigen voader. 12 Veur geld hestoe bloudvergoten, doe hest die veuròf rente betoalen loaten en achteròf touslag vroagd, dien noasten hestoe ofzet en hest misbruuk van heur moakt. En mie bistoe vergeten - zegt God, de HEER. 13 Ik sloag mien handen van kwoadens op nkander omdastoe bovenmoateg dikke winsten moakst en omdat ter bie die bloudvergoten wordt. 14 Zellen dien moud en kracht t oetholden as ik tegen die optree? Ik, de HEER, heb sproken, en dit is wat ik doun zel: 15 Ik zel die verdrieven noar landen wiedvot en verspraaiden onder vremde volken. Ik zel n èn moaken aan dien onraainhaid. 16 Aal volken zellen zain hou ofstoe ontwijd wordst, en den zelstoe besevven dat ik de HEER bin!'" 17 Ik kreeg dit woord van de HEER: 18 "Manmensk, t volk van Israël is mie nait meer weerd as sintels dij overblieven as koper en tin, iesder en lood mitnkander smolten worden in ovent. Aans niks as schoem is ter over. 19 Doarom - dit zegt God, de HEER: Omdat ie nait meer binnen as schoem, breng ik joe in Jeruzalem bie nkander. 20 Zulver, koper, iesder, lood, tin: t gaait aalmoal in ovent om in t vuur te smelten. Net zo zel ik joe in mien glìnne gram bie nkander pakken en den t vuur aanbloazen om joe te smelten. 21 Ik zel joe in Jeruzalem bie nkander brengen, ik zel t vuur van mien gram over joe aanbloazen dat ie smelten. 22 Krekt as zulver smolten wordt in ovent, zo zel ie smelten in stad. En den zel ie waiten dat ik, de HEER, mien gram over joe vrij loop loaten heb." 23 Ik kreeg dit woord van de HEER: 24 "Manmensk, zeg tegen Jeruzalem: 'Doe bist as n laand dat nait zuverd is. Dou ik die vervlökte, bleef regen vot. 25 Vorsten in stad wazzen net laiwen dij grommenderweg heur roof verroppen: ze verslonden mensken, ze roofden schatten en kostboarheden, n bult vraauwlu muiken ze wedevraauw. 26 Priesters deden mien wetten geweld aan, wat aan mie wijd was, onthaailegden ze, ze muiken gain onderschaaid tussen wat haaileg is en wat nait, ze leerden gainain t verschil tussen raain en onraain en ze huilen sabbat nait in eren. Zo wer mien noam deur heur ontwijd. 27 Laaiders in stad wazzen net wolven dij heur roof verroppen. Ze vergaiten bloud, brengen mensken om t leven, aalmoal om der zulm beter van te worden. 28 Profeten plaaisterden ales mit witkaalk dicht, heur viziounen wazzen bedrog en heur veurspellens leugens. Ze zeden: 'Dit zegt God, de HEER ...' - aalhouwel de HEER haildaal nait sproken haar. 29 t Volk dee niks aans as mensken oetzoegen en beroven, aarme en behuiftege lu huilen ze der onder, vremden deden ze geweld aan zunder zok om recht te bekommern. 30 Ik heb zöcht noar ain dij n muur om stad tou baauwen kon, dij veur t laand op bres stoan goan wol, dat ze der nait onderdeur gingen - mor zokkent heb ik nait vonden. 31 Dat zodounde vervlökte ik heur, mit t vuur van mien gram verrinnewaaierde ik heur, heur doun en loaten heb ik op heur aigen kop deelkommen loaten - dat zegt God, de HEER.'"

Ezechiël 23


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 05Mor Ohola speulde veur hoer. Ze haar verlangst noar heur vrijers, noar Assyriërs - strieders dij 06sangen goud aan haren, ruters op peerd, goeverneurs en stadholders, aalmoal knappe jongkerels. 07Joa, mit eerste keur Assyriërs speulde ze de hoer, en omdat ze zo hait op heur was, muik ze zok onraain mit aal heur drekgoden. 08Klongelderij mit Egyptenoars kon ze ook nait loaten. Dij haren in heur jonge joaren ja mit heur op bèr west, en dou ze nog wicht was heur in tepels knepen en bruukt as hoer. 09Doarom leverde ik heur over aan heur vrijers, dij Assyriërs, doar ze zo hait op was. 10 Dij trokken heur t goud oet, nammen heur zeuns en dochters mit en heur zulm muiken ze dood mit t sweerd. Heur straf wer n berucht veurbeeld veur aal vraauwlu. 11 Heur zuster Oholiba zag dit aalmoal nait allenneg, mor ging in heur ontucht nog veul wieder. Zai klongelde der nog meer op lös as heur zuster. 12 Zai was ook hait op Assyriërs, heur goeverneurs en stadholders, heur mooi optuugde strieders, heur ruters op peerd, op aal dij knappe manlu. 13 Ik zag hou zai zok ook onraain muik, t was ain toetpot mit baaide zusters. 14 Oholiba luit t nait bie dit klongeln. Dou ze op n muur manlu taikend zag in rode kleuren, Chaldeeërs 15 mit n lennendouk om heupen en n wappernde tulbaand op kop, manlu dij der aalmoal oetzagen as ofsieren, Babyloniërs oet Chaldea, t laand doar ze geboren wazzen - 16 dou wer ze doar zo hait op dat ze bosschoplopers noar Chaldea stuurde. 17 Babyloniërs gingen mit heur op bèr en muiken heur onraain deur heur te bruken as hoer. Zo wer ze onraain en ze kreeg n ofkeer van heur. 18 Dou muik ze der gain gehaaim van dat ze hoer was en luit zok noakend en bloot bekieken. Ik kreeg n ofkeer van heur, krekt zo as ik van heur zuster ook al n ofkeer kregen haar. 19 Dou klongelde ze der nog meer op lös en dochde ze weerom aan heur jonge joaren, dou ze veur hoer speulde in Egypte. 2-4 "Manmensk, der wazzen ais twij vraauwen, dochters van aigenste moeke. Grootste haitte Ohola, heur zuster Oholiba. Al dou ze jonk wazzen, speulden ze veur hoer in Egypte. Dou t nog wichter wazzen, luiten ze heur bòrsten bevuilen en zok in tepels kniepen. Doarnoa nam ik ze as vraauw en ze kregen zeuns en dochters. Wat heur noamen aanbelangt, Ohola is Samaria en Oholiba is Jeruzalem. 20 Ze haar wènst noar heur vrijers doar, dij zo gaail binnen as ezels en dij kloarkommen as hengsten. 21 Doe Oholiba, deest weer dij schandoalege dingen van dien jonge joaren, dou ze in Egypte in dien tepels knepen omdastoe zokse jonge bòrsten haarst. 22 Doarom - dit zegt God, de HEER: Ik zet dij vrijers doarstoe n ofkeer van kregen hest, tegen die op. Ik loat ze van aal kanten op die òf kommen: 23 Babyloniërs en hail Chaldea, Pekod, Soä en Koä, en aal Assyriërs, aal dij knappe jongkerels, goeverneurs en stadholders, ofsieren en manschoppen, aal dij kerels op peerd. 24 Ze kommen oet aal volken vandoan. Mit heur striedwoagens, grode en lutje schilden en heur helms, kommen ze op die òf en valen die van aal kanten aan. Aan heur loat ik t over die te berechten. Volgens heur aigen recht en wet zellen ze over die richten. 25 Ik zel die mien gram vuilen loaten: grammiedeg kommen ze over die hèn en zellen die neus en oren ofsnieden. En wat ter van die overblift, zel valen deur t sweerd. Ze zellen dien zeuns en dochters mitnemen en wat ter van die over is, wordt verteerd deur t vuur. 26 Ze zellen die t goud oettrekken en die dien pronk ofpakken. 27 Den zel ik n èn moaken aan dien schandoalege doaden en t veur hoer speulen in Egypte. Doe zelst dien vrijers nait meer noar ogen kieken, en aan Egypte nait meer denken. 28 En nou - zegt God, de HEER -, lever ik die over aan manlu dijstoe hoaten dust en doarstoe n ofkeer van kregen hest. 29 Zai zellen die hoaten, die ales ofpakken dastoe bie nkander pokkeld hest en die noakend en bloot achterloaten. Dien schoamteloze blode gat, dien klongeln en schandoaleg gedrag, zellen veur elkenain zichtboar wezen. 30 Dit zel aalmoal mit die gebeuren omdastoe mit aal volken aanklongeld en die onraain moakt hest mit heur drekgoden. 31 Doe bist aigenste pad opgoan as dien zuster. Doarom geef ik die aigenste beker te drinken as zai. 32 Dit zegt God, de HEER: Beker van dien zuster zelst drinken,
dij daibe en wiede beker,
n beker vol schimp en spot,
aan kop tou vol.

33 Doeneghaid en ellèn zelst drinken, n beker vol schrik en verbiestern -
dat is beker van dien zuster Samaria.

34 Doe zelst hom drinken en oetslurpen, op diggels zelst bieten,
dien bòrsten zelst openrieten.
Want zo heb ik sproken - zegt God, de HEER.
35 Doarom - zegt God, de HEER - omdastoe mie vergeten hest en mie rug toukeerd, doarom zelstoe nou schaande van dien klongeln droagen." 36 De HEER zee tegen mie: "Manmensk, goa Ohola en Oholiba richten! Loat heur besevven wat veur wandoaden ze doan hebben. 37 Klongeld hebben ze en der bakt heur bloud aan handen. Ze klongelden der over mit heur drekgoden. Ze hebben alderdeegs kinder dij ze mie geven haren, aan heur ovverd. 38 Ze hebben doar mien haailegdom mit onraain moakt en sabbat hebben ze nait in eren holden. 39 Aigenste dag dat ze heur kinder slacht hebben veur heur drekgoden, binnen ze in mien haailegdom goan en hebben dat onraain moakt. Joa, zo hebben ze zok gedroagen, midden in mien tempel. 40 Boetendes hebben ze ook bosschoplopers stuurd noar manlu in landen wied vot. En kommen binnen ze, dij manlu veur wèl ofstoe die wosken hest, doar ofstoe dien ogen veur opmoakt hest en die mit pronk opsierd. 41 Doe bist liggen goan op n pronkbèr, mit n toavel der veur vol mit wierook en eulie dij ik die geven haar. 42 Der omtou was t geluud te heuren van n onbezörgde koppel volk: Sabeeërs tou woestijn oet en aander slag volk. Doe en dien zuster kregen aarmbanden om en n pracht kroon op kop. 43 Ik dochde: Dij slechte en versleten vraauw! Nou klongeln ze mit heur en zai dut t mit heur.f + Vertoalens van dit vers lopen slim oet nkander. t Is onbegriepelk wat of hier persies in tekst staait.f* 44 Ze kwammen bie heur, zo as je bie n hoer kommen - zo gingen ze mit Ohola en Oholiba om, slechte vraauwlu dij baaident. 45 Mor rechtveerdege manlu zellen heur richten noar t recht dat geldt veur traauwbreeksters en vraauwlu dij bloudvergaiten. Traauwbreeksters binnen t ja en der bakt heur bloud aan handen. 46 Want dit zegt God, de HEER: Breng n dikke koppel volk op n bainen dat dij heur mishandeln en plundern doun. 47 Aal dat volk zel heur doodsmieten mit stainen, heur deelsoabeln mit sweerden, heur zeuns en dochters doodmoaken en heur hoezen opluchten. 48 Zo zel ik n èn moaken aan ontucht in t laand en aal vraauwlu zellen woarschaauwd wezen en joen schandoaleg gedrag nait noadoun. 49 Joa, joen schandoaleg gedrag en zundegen mit joen drekgoden - t zel joe der noar vergoan! En den zel ie besevven dat ik God, de HEER bin."

Ezechiël 24


01In t negende joar, op tiende dag van tiende moand, kreeg ik dit woord van de HEER: 02"Manmensk, schrief persies op wat veur mennegsten t vandoag is, want krekt vandoag vaalt keunenk van Babylonië Jeruzalem aan. 03Vertel t rebelse volk n verhoal: 'Dit zegt God, de HEER: Zet kookpot op t vuur en gait ter wotter in. 04Dou vlaais in pot, hies en schòft, mooiste stokken en beste vörrels. 05Pak t beste baist oet koppel, stoapel holt op onder pot, loat t wotter koken en broezen, loat vörrels goud deursokern. 06Doarom - zegt God, de HEER: O wai, dij bloudstad! t Is n pot mit aanbraande smereghaid dat ter nooit weer òf wil. Hoal stokken vlaais der ain veur ain oet - der is gain löt op stad valen.f + Betaikenis van "der is gain löt op stad valen" is nait zeker. Krekt zo as mainste vertoalens doun, is tekst hier ook letterlek weergeven.f* 07t Bloud dat ze vergoten het, is nog nait verswonnen. t Blift liggen op n koale rots. Zai het t nait votlopen loaten op eerde, doar t in grond verswinnen kin. 08Dat mien grammiedeghaid kop opsteken kin, dat ik t bloud vreek, doarom heb ik t op n koale rots liggen loaten doar t nait ofdekt wordt. 09Doarom - dit zegt God, de HEER: O wai, dij bloudstad! Ikzulm zel n dik vuur aanleggen. 10 Zörg veur n bult branholt, buit t vuur aan, loat t vlaais verbranden, t nat verkoken en bonken verkolen. 11 Loat pot leeg op t vuur stoan, dat e glìnhait wordt en t koper gluien gaait, om aal smereghaid in pot votsmelten te loaten, en aal voeleghaid der òf te branden. 12 Mor aal muite zel veur niks wezen: smereghaid wil der nait weer òf, t wordt ter deur t vuur nait òf braand. 13 Dien onraainhaid is dien schaande. Omreden doe bist nait raain worden dou ik die raainegen wol, zelst van dien onraainhaid nait meer zuverd worden veur en aleer ik mien grammiedeghaid op die stild heb. 14 Ik, de HEER, heb sproken en zo zel t gebeuren, zo zel ik t doun! Ik zel die nait ontzain en gain meedlieden hebben, ik zel gain beraauw kriegen. t Zel die der noar vergoan. Dat zegt God, de HEER.'" 15 Ik kreeg dit woord van de HEER: 16 "In ain slag zel ik t laifste dastoe hest van die ofpakken. Mor doe magst ter nait om raauwen of treuren en der gain troan om loaten. 17 Kloag in stilte, raauw nait om dode. Wikkel die n tulbaand om kop en dou dien sandoalen aan. Most dien board nait onderstoppen en nait aan t brood kommen dat mensken die brengen." 18 Dij mörgen sprak ik t volk nog tou, en soavends kwam mien vraauw oet tied. Aander mörgen dee ik, wat mie opdroagen was. 19 t Volk vruig mie: "Wil ie ons oetduden, woarom ie joe zo gedroagen? Wat betaikent dat veur ons?" 20 Ik zee: "Ik kreeg n woord van de HEER. 21 'Zeg tegen t volk van Israël', zee e, 'dit zegt God, de HEER: Ik goa mien haailegdom ontwijden, t stee doar ie joen tröts en staarkte aan ontlainen, joen laifste bezit, t stee doar joen haart noar oetgaait. Zeuns en dochters dij ie doar achterloaten hebben, zellen doodkommen deur t sweerd. 22 Ie mouten krekt zo doun as ik doan heb: ie maggen joen board nait onderstoppen en nait aan t brood kommen dat mensken joe brengen. 23 Wikkel joe n tulbaand om kop en dou joen sandoalen aan, raauw nait en treur net zo min. Joen schuld wordt joen ondergang. Bie nkander zel ie zitten te jammern en te jeuzeln. 24 Zo zel Ezechiël veur joe n woarschaauwen wezen: zo as hai doan het, mout ie ook doun. As t onhaail komt zel ie besevven dat ik God, de HEER bin.'" 25 "Manmensk, op dag dat ik heur touvlocht - heur allergrootste bliedschop, heur alderlaifste bezit, heur alderdaipste verlangst - van heur wegneem, mit heur zeuns en dochters der bie, 26 dij aigenste dag zel ain dij t overleefd het, bie die kommen en die dat melden. 27 Dij dag zel mond die weer opendoan worden, doe zelst weer proaten kinnen en nait laanger stom wezen. Zo zelstoe veur t volk n woarschaauwen wezen. En zai zellen waiten dat ik de HEER bin."

Ezechiël 25


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, richt die tou Ammonieten en profetaaier tegen heur. 03Zeg tegen Ammonieten: 'Luster noar woorden van God, de HEER! Dit zegt God de HEER: 'Hoera!' heb ie roupen dou mien haailegdom ontwijd wer, dou t laand van Israël verrinnewaaierd wer en t volk van Juda in ballengschop ging. 04Doarom zel ik joen laand in aigendom geven aan stammen oet t oosten. Zai zellen der heur tènten opzetten en der heur woonstee van moaken. Joen vruchten zellen ze opeten en joen melk opdrinken. 05Van Rabba moak ik n lap gruinlaand veur heur kemélen, van Ammon n stee doar schoapen oetpoesten kinnen. Zo zel ie waiten dat ik de HEER bin. 06Dit zegt God, de HEER, ook nog: Ie hebben in handen klapt en mit vouten stampt en minachtend heb ie laagd om Israël zien löt. 07Doarom zel ik mien voest tegen joe omhoogsteken en joe as roofgoud aan volken doun. Ik zel joe van volken ofsnieden, joen laand zel nait laanger bestoan. Oetreuden zel ik joe! Zo zel ie waiten dat ik de HEER bin. 08Dit zegt God, de HEER: Moäb het zegd, en Seïr ook: 't Volk van Israël is niks aans as aal aander volken!' 09Doarom zel ik steden op helgens van Moäb zien baargen verrinnewaaiern, joa, aal steden, aan leste tou. Aldermooisten zellen der ook aangoan: Bet-Hajjesimot, Baäl-Meon en Kirjataïm. 10 Krekt as Ammon zel ik Moäb in aigendom geven aan stammen oet t oosten. Gain volk zel ooit meer aan Ammonieten denken. 11 Zo zel ik Moäb ook stravven! Ze zellen waiten dat ik de HEER bin. 12 Dit zegt God, de HEER: Edom het zok op t volk van Juda vroken en zok zodounde n swoare schuld op haals hoald. 13 Doarom, zegt God, de HEER, zel ik mien voest tegen Edom omhoogsteken. Ik zel der mensk en daaier oetreuden, ik zel van t laand n dikke puunbult moaken. Van Teman òf tot Dedan aan tou zellen ze aalmoal valen deur t sweerd. 14 Deur Israël, mien volk, zel ik mie vreken op Edom. Israël zel Edom trevven mit mien gram en mien kwoadens. Zo zel Edom mien vroak gewoarworden - zegt God, de HEER. 15 Dit zegt God, de HEER: Filistijnen hebben vroakzuchteg optreden, vol minachten hebben ze zok vroken. Dreven deur n aiwegdurende hoat binnen ze aan t vernailen sloagen. 16 Doarom, zegt God, de HEER, zel ik mien voest tegen Filistijnen omhoogsteken. Ik zel dij Kretenzers oetreuden, en dij aan zeekaant op vlakte nog in leven binnen, goan der aan. 17 Ik zel op n aldervrezelkste menaaier vroak nemen, in mien gram zel ik heur ofstravven. En den, as mien vroak heur treft, zellen ze waiten dat ik de HEER bin.'"

Ezechiël 26


01In t elfde joar, op eerste dag van moand, kreeg ik dit woord van de HEER: 02"Manmensk, Tyrus het over Jeruzalem roupen: 'Hoera! Kiek ais hou of poort van volken verrinnewaaierd is! Hai staait veur mie open! Nou e in puun ligt, kin ik volop kriegen!' 03Doarom zegt God, de HEER: Ik zel die, Tyrus! Ik zel n stroom volken op die ofsturen. As golven van zee zellen ze op die aanstörmen. 04Tyrus zien muren zellen ze verrinnewaaiern en zien toorns deelhoalen. Ik zel der alderdeegs t stof oet votvegen. Ik zel n koale rots van stad moaken, 05n stee doar je netten ophangen te dreugen, midden in zee. Ik heb sproken - zegt God, de HEER. Tyrus wordt n roof veur aander volken, 06en zien dochtersteden op vaaste waal zellen oetmoord worden deur t sweerd. Ze zellen waiten dat ik de HEER bin. 07Want dit zegt God, de HEER: Ik zel Nebukadnessar, keunenk van Babylonië, keunenk van aal keunenks, noar die, Tyrus, optrekken loaten. Hai komt oet t noorden vandoan, mit peerden, woagens en ruters op peerd, mit n groot en staark leger. 08Hai zel dien dochters op vaaste waal oetmoorden mit t sweerd en tegen die zel hai n staarke waal en n störmdaam opsmieten. Doarbie worden zien soldoaten beschaarmd deur schilden. 09Zien störmram zel e op dien muren beuken loaten, dien toorns zel e mit breekiesders deelhoalen. 10 Hai komt mit zo'n sjène peerden op die òf dastoe onder t stof te zitten komst. As e deur dien poorten trekt, zellen muren trillen van aal t spektoakel van ruters en roaden en woagens, net of stad openreten wordt. 11 Houven van peerden stampen dien stroaten stokkend. Hai zel dien volk doodmoaken mit zien sweerd, dien machtege zoelen zellen tegen de vlakte goan. 12 Dien riekdommen worden roofd, dien negootsie plunderd, dien muren ondersteboven hoald en dien prachthoezen worden ofbroken. Aal stainen, aal holtwaark en aal puun - t verswint aalmoal in zee. 13 Dien zingen loat ik opholden, gainain zel klank van dien lieren nog heuren. 14 Ik moak n koale rots van die, n stee om netten te dreugen, nooit meer zelst opbaauwd worden. Ik, de HEER, heb sproken - dat zegt God, de HEER. 15 Dit zegt God, de HEER, tegen Tyrus: Kusten en aailanden zellen schudden deur t donzen van dien vaal, bie t kaarmen van dien gewonden, as ter binnen dien muren n moordpertij aanricht wordt. 16 Aal vorsten van zee zellen van heur troon ofkommen, heur mantels aan zied leggen en heur fleurege klaaier oettrekken. Haildaal riddersloagen zellen ze op grond zitten goan, trillend van schrik en aalteroatsie, verbiesterd over dien vaal. 17 Ze zellen dit kloaglaid over die zingen: 'Och heden, hou konstoe zo te gronde goan!
Doe, eertieds vol volk, oet zeeën vandoan,
befoamde stad, börg in zee,
doe en dien volk huilen schrik ter overaal in.

18 Nou schudden kusten, op dag van dien vaal,
verbiesterd binnen aailanden in zee
over dien ondergang.'
19 Dit zegt God, de HEER: As ik van die n stad van puunbulten moak, n stad zunder inwoners, as ik oervloud op die ofkommen loat en n machteg stok wotter die overspoult, 20 den zel ik die deelloaten noar heur dij die veurgoan binnen, noar t volk van eertieds. Doar zelstoe verkeren in daipte van eerde, bie heur dij ofdoald binnen in ofgrond, in aiwege puunbulten. Doe zelst nait laanger verkeren in t laand van leventegen. Doar zelstoe gain stee meer hebben. 21 Ik zel die tou n ofschrik moaken, doe zelst ter nait meer wezen. Der wordt om die zöcht, mor vonden worden zelst nooit weer - dat zegt God, de HEER."

Ezechiël 27


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, zing n kloaglaid over Tyrus. 03Zeg tegen Tyrus, stad mit zien hoavens, dij ligt aan tougangspoort noar zee, stad dij zoaken dut mit volken wiedvot en landen aanderkaant zee: 'Dit zegt God, de HEER: Tyrus, doe zeest: 'Mien schoonhaid is volmoakt!'

04Dien laand lag in t haart van zee, in volmoakte schoonhaid, zo wastoe baauwd.

05Van ciprezzen oet Senir baauwde men dien boorden, n cederboom van Libanon bruukten ze veur dien mast.

06Aikenbomen oet Basan hebben ze bruukt veur dien raimen, dien dek muiken ze van ivoor, legd in holt van dennebomen,
van aailanden doar Kittiërs wonen.

07Van fleureg linnen oet Egypte wazzen dien zaailen, zo was van vèrren te zain wèlstoe was,
van blaauw- en roodsangen ofkomsteg van Alasia zien kusten
wazzen dien dekklaiden moakt.

08Vorsten van Sidon en Arwad wazzen dien roeiers, dien verstandegste lu, Tyrus, stonden aan t rouer.

09Oldsten en wiesten van Gebal voarden mit as timmerlu. Aal schepen van zee deden die aan,
heur zeelu dreven handel mit die.

10 Kriegers oet Perzië, Lydië en Libië vochten veur die, heur helms en schilden hongen ze bie die aan muur -
zo gavven zai die aanzain.

11 Lu oet Arwad en Chelek bewoakten dien muren, Gammadieten huilen wacht op dien toorns,
heur kokers mit pielen hongen ze overaal bie die aan muur,
zo wer dien schoonhaid volmoakt.
12 Tarsis handelde mit die om aal dien riekdommen. Mit zulver en iesder, mit tin en lood betoalden ze dien woar. 13 Handelslu van Griekenlaand, Tubal en Mesech gavven die sloaven en bronzen dingeraizen veur dien koopmansgoud. 14 Bet-Togarma leverde waarkpeerden, riepeerden en moeldaaiern veur dien woar. 15 Doe deest ook zoaken mit kooplu van Rhodos en mit n haile bult aander aailanden. Ze betoalden die mit ivoor en ebbenholt. 16 Edom dreef handel mit die veur alderhande goud dat ie muiken. Ze betoalden joen woar mit grenoatstainen, mit roodsangen en fleureg wol, mit fien linnen, koraal en robijnen. 17 Kooplu van Juda en Israël leverden ries, fien meel, hunneg, olieveneulie en baalzem veur dien koopwoar. 18 Damascus handelde mit die om aal dien riekdommen. t Kochde alderhande goud dastoe muikst - bewaarkt iesder, kenail, kalmoes en aander koopmansgoud - en betoalde dij mit wien oet Chelbon en wol oet Sachar, 19 mit kroeken wien oet Izalla. 20 Van kooplu oet Dedan betrokst doe zoadeldekken. 21 Arabieren en vorsten van Kedar handelden mit die in lammer, rammen en bokken. 22 Kooplu van Seba en Rama leverden die veur dien woar van t alderleste baalzem, alderhande edelstainen en gold. 23-24 Kooplu van Haran, Kanne en Eden en dij van Seba, Assur en Kilmad, dreven ook handel mit die en leverden die prachtege stoatsieklaiden en mantels van blaauwsangen en fleureg wol, dekken van twijkleureg douk en dikke koabeltaauwen. 25 Mit schepen oet Tarsis wer dien koopmansgoud vervoerd. Daip loaden en mit swoare vracht
lagstoe in t haart van zee.

26 Dien roeiers brochten die in daip wotter, en doar, in t haart van zee,
werstoe deur oostewind aan braiten broken.

27 Aal dien riekdom en aal dien goud, dien handelswoar en dien metrozen,
dien stuurlu en dien scheepstimmerlu,
aalmoal dij handel mit die dreven,
dien soldoaten en aal dien inwoners -
ales zel mit die onder goan,
in t haart van zee,
op dag van dien ondergang.

28 Golven roaken in onrust, deur t roupen van dien stuurlu.

29 Roeiers goan van boord, metrozen, stuurlu, aalmoal goan ze aan waal.

30 Ze roupen en reren der over, bekloagen die daip.
Stof zellen ze op kop streuen,
zok omrollen in aask,

31 ze zellen zok koalscheren om die, zok aanbòien mit raauw,
ze hoelen en kloagen, zo bitter te moude.

32 Ze zingen n laid, n kloaglaid, over die: 'Wèl was ooit zo as Tyrus,
doar midden in zee?'

33 Mit t aanbrengen van goud over zee hestoe n bult volken welvoarend moakt.
Mit aal dien schatten en koopmanswoar,
hestoe keunenks van wereld riek moakt.

34 Nou bistoe doar in stokken broken deur zee, deur t daibe wotter verslonden.
Dien woar en aal dien bewoners binnen mit die vergoan.

35 Verbiesterd binnen bewoners van zeekaant, heur keunenks in toeze, versloagen,
t gezicht vertrokken van benaauwdens.

36 Kooplu onder volken floiten die achternoa! n Schrik bistoe worden, vergoan veur aiweg en aaid!'"

Ezechiël 28


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, zeg tegen vorst van Tyrus: 'Dit zegt God, de HEER: Doe bist hoogmoudeg worden. Doe zeest: 'Ik bin n god! Ik troon as n god, midden in zee!' Doe verbeeldest die krekt n god te wezen. Mor doe bist mor n mensk, gain god. 03Doe denkst wiezer te wezen as Daniël. Gain gehaaim zol veur die te duuster wezen. 04Deur dien wieshaid en handeghaid bistoe in goie doun kommen en hestoe dien schatkoamers mit gold en zulver volloaden. 05Deur dien verstandeg belaaid hest mit dien koopmanjen dien riekdom nog groder moakt. Mor dien riekdom muik die ook hoogmoudeg. 06Doarom, zegt God, de HEER, omdastoe die verbeeldst krekt n god te wezen, 07zel ik vremde volken op die ofsturen, vraidsten van haile wereld. Dij zellen mit heur sweerden aal dien schitternde wieshaid vernailen en die van dien glorie beroven. 08Ze zellen die t graf indrieven, doe zelst n gewelddoadege dood staarven, in t haart van zee. 09Astoe dien moordenoars in ogen kikst, zelst den nog zeggen: 'Ik bin n god'? Astoe in macht bist van heur dij die doodmoaken zellen, zel blieken dastoe n mensk bist en gain god. 10 Doe zelst dood staarven van ain dij nait besneden is, deur haand van vremden. Ik heb sproken - dat zegt God, de HEER.'" 11 Ik kreeg dit woord van de HEER: 12 "Manmensk, zing n kloaglaid over keunenk van Tyrus: 'Dit zegt God, de HEER: Eertieds wastoe n veurbeeld van veurtrevvelkhaid,f + Vertoalen van dizze aigenoardege oetdrokken in t Hebreeuws is onwis.f* vol wieshaid en volsloagen schoonhaid. 13 Doe leefdest in Eden, in God zien hof, doe wast bekled mit alderhande edelstainen: mit robijn, topaas en aquamarijn, mit turkoois, onyx en jaspis, mit saffier, grenoat en smaragd, aalmoal zet in gold. Op dag dastoe schoapen werdst, laggen ze kloar. 14 Doe wast n cherub, dij beschaarmend zien vleugels oetspraaidde. Deur mie wastoe deelzet op God zien haailege baarg.f + Op God zien haailege baarg: kin ook vertoald worden as: "op haailege godenbaarg".f* Doar kuierdest doe maank stainen dij glìnstern as vuur. 15 Niks of naks was ter op dien doun en loaten aan te maarken, van dag òf dastoe schoapen werdst, tot aan t moment tou dat t kwoad die te pakken kreeg. 16 Deur aal dat koopmanjen bistoe in onrecht en geweld vervalen en deestoe verkeerde dingen. Doarom, cherub - aansteld as beschaarmer, heb ik die verbannen van God zien baarg en verdreef ik die van dien stee vandoan maank stainen dij glìnstern as vuur. 17 Dien schoonhaid haar die hoogmoudeg moakt, doe haarst dien wieshaid en glorie verkwaanzeld. Doarom heb ik die op eerde deelsmeten as schaauwtoneel veur aander keunenks. 18 Deur dien dikke schuld, deur t kwoad van dien handel, wazzen dien haailegdommen ontwijd. Doarom luit ik n vuur in die opvlammen dat die verteerd het. Ik muik van die n aaskebult op grond, veur elk dij t zain wil. 19 Aal volken dij die konnen, binnen verbiesterd. Doe bist n schrik worden, doe zelst ter nait meer wezen. Veur aiweg en aaid nait!'" 20 Ik kreeg dit woord van de HEER: 21 "Manmensk, richt die tou Sidon en profetaaier tegen dij stad. 22 Zeg: 'Dit zegt God, de HEER: Ik zel die, Sidon! Ik zel mien groothaid zain loaten. Mensken zellen waiten dat ik de HEER bin as ik Sidon tamtaaier en zain loat dat ik haaileg bin. 23 Ik zel pest op stad ofsturen, bloud zel deur stroaten lopen. Stad zel vol wezen mit doden en gewonden. t Sweerd komt van aal kanten. Ze zellen waiten dat ik de HEER bin. 24 Mor t volk van Israël zel nait meer te lieden hebben en taaisterd worden deur doorns en stiekels van volken om heur tou, dij nou op heur deelkieken. Ze zellen besevven dat ik God, de HEER, bin. 25 Dit zegt God, de HEER: Ik zel t volk van Israël bie nkander brengen oet landen vandoan, doar ze maank verstreud binnen - zo zel ik aal volken zain loaten, dat ik haaileg bin. Isrelieten zellen weer wonen op heur aigen grond, t laand dat ik aan Jakob, mien knecht, doan heb. 26 As ik volken om heur tou dij nou op heur deelkieken, straft heb, zellen Isrelieten doar vaaileg wonen. In aal vaaileghaid zellen ze der hoezen baauwen en droevetoenen aanleggen. Ze zellen besevven dat ik, de HEER, heur God bin.'"

Ezechiël 29


01Op twaalfde dag van tiende moand in t tiende joar, kreeg ik dit woord van de HEER: 02"Manmensk, richt die tou farao, keunenk van Egypte. Profetaaier tegen hom en tegen hail Egypte. 03Zeg dit: 'Dit zegt God, de HEER: Farao, ik zel die kriegen,
doe, keunenk van Egypte,
doe, dikke krokedil,
midden in t wotter van Nijl,
doe, dij zegst: 't Is mien Nijl,
ik heb hom moakt veur miezulm.'

04Ik zel die hoaken in bek sloagen, en vizzen van Nijl aan dien schubben bakken loaten.
Ik hoal die omhoog tou revier oet,
en aal vizzen van Nijl zellen aan dien schubben bakken.

05Den smiet ik die in woestijn, die, en aal vizzen oet Nijl derbie,
doe vaalst in t zaand,
en gainent dij die oppakt en votbrengt.
Ik geef die as vreten
aan daaiern op t laand
en aan vogels in lucht.

06Aal inwoners van Egypte zellen den waiten, dat ik de HEER bin.
Want veur t volk van Israël
bistoe, Egypte, n raaitstòk geliek.

07As ze die mit haand beetpakken, versplinterst doe, en snidst doe heur haile scholder open.
As ze op die steunen, brekst doe,
en verswikken ze heur heup.
08Doarom, zegt God, de HEER: Ik stuur n sweerd op die òf, dij mensk en daaier oetreuden zel. 09Egypte zel n wildernis worden vol puun. Ze zellen waiten dat ik de HEER bin, omreden heur keunenk zee: 't Is mien Nijl. Ik heb hom moakt.' 10 Doarom keer ik mie tegen die en tegen dien wotterstromen en moak ik van Egypte n laand vol puunbulten, n dikke wildernis, van Migdol òf tot Syene, joa, aan grèns mit Nubië tou. 11 Gain mensk zel der meer n vout zetten en gain daaier zel der nog kommen: vatteg joar laank zel der gainent meer wonen. 12 Ik zel van Egypte n wildernis moaken middenmaank verrinnewaaierde landen, en steden zellen der ook verloaten bie liggen maank n wildernis van steden, vatteg joar laank. Ik zel Egyptenoars verjoagen noar landen wiedvot en heur verspraaiden onder vremde volken. 13 Mor God, de HEER, zegt ook: As dij vatteg joar om binnen, zel ik Egyptenoars weer bie nkander brengen oet landen vandoan doar ze noar verdreven wazzen. 14 Ik zel n omkeer brengen in heur löt en ze weerombrengen noar Patros, t laand doar ze heer kommen. Doar zellen ze n keunenkriek van niks wezen. 15 t Zel t minste van aal keunenkrieken wezen, nooit meer zellen ze aander volken boas wezen. Ik zel n luk volkje van heur moaken dat niks meer over aander volken te zeggen het. 16 t Volk van Israël zel nait laanger vertraauw in heur stellen, t zel nait vannijs schuld op zok loaden deur zok op heur te verloaten - en ze zellen waiten dat ik God, de HEER, bin.'" 17 Op eerste dag van eerste moand in t zeuventwinnegste joar kreeg ik dit woord van de HEER: 18 "Manmensk, Nebukadnessar, keunenk van Babylonië, het zien leger ofjagd in stried tegen Tyrus. Koppen van zien manlu binnen koalschuurd en ze hebben gain vèl meer op scholders. Mor aal dij stried tegen Tyrus het hom en zien leger niks opbrocht. 19 Doarom - zegt God, de HEER: Ik zel Nebukadnessar Egypte geven. Hai zel t volkf + Zol ook vertoald worden kinnen mit "riekdommen".f* mitnemen, ze beroven en t laand plundern. Zo zel zien leger beloond worden. 20 As loon veur zien muite zel ik hom Egypte geven, veur wat hai en zien leger veur mie doan hebben - dat zegt God, de HEER. 21 Dij dag zel ik Israël nije kracht geven. En doe zelst weer vrijoet mit Isrelieten proaten kinnen. Den zellen ze besevven dat ik de HEER bin."

Ezechiël 30


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, profetaaier, zeg: 'Dit zegt God, de HEER: Jammer t oet!
Wat n vrezelke dag!

03Dag is stoef bie, stoef bie is dag van de HEER!
n Dag vol wolken zel t wezen,
dag van oordail over volken.

04Over Egypte zel t sweerd kommen, Nubië trilt van benaauwdens
as in Egypte doden valen.
t Volk wordt votsleept,
aan fonnementen tou vernaild.

05Lu oet Nubië, Libië en Lydië, huurvolk en Kubieten,
manlu oet t laand van bondgenoten:
aalmoal kommen ze deur t sweerd te valen.
06Dit zegt God, de HEER: Dij Egypte steunt, zel valen, en kracht doar dat laand zo grootsk op is, zel verschrompeln: van Migdol òf tot Syene aan tou valen der doden deur t sweerd - zegt God, de HEER. 07Egypte wordt n wildernis middenmaank verrinnewaaierde landen en zien steden zellen vervalen tou puunbulten, krekt as zoveul aander steden. 08Ze zellen waiten dat ik de HEER bin as ik Egypte in vlammen opluchten dou en aal zien helpers verrinnewaaier. 09Dij dag zel ik bodes mit schip noar dat onbezörgde Nubië sturen en t schudden loaten. Schrik zel heur op hoed valen op dag dat Egypte trovven wordt - dag is stoef bie! 10 Dit zegt God, de HEER: Ik zel n èn moaken aan t volk van Egypte deur keunenk Nebukadnessar van Babylonië. 11 Hai en zien kriegsvolk, t vraidste volk van haile wereld, loat ik kommen om t laand te verdaarven. Ze zellen t sweerd tegen Egypte trekken en t laand zel bezaaid wezen mit lieken. 12 Nijl leg ik dreug en t laand lever ik over aan min volk. t Laand mit aal zien riekdom loat ik deur vremde volken verrinnewaaiern - ik, de HEER, heb sproken. 13 Dit zegt God, de HEER: Aal drekgoden zel ik verdoun, Memfis zien goden van niks goan der aan, in Egypte zel gain vorst meer wezen. Schrik zel der inzitten, in t haile laand. 14 Patros zel ik verrinnewaaiern, Soän opluchten en over Thebe richten. 15 Ik zel mien gram oetgaiten over Pelusium , dat bolwaark dij grèns mit Egypte beschaarmt, en t volk van Thebe reu ik oet. 16 Opluchten zel ik Egypte, Pelusium zel trillen van benaauwdens, Thebe zel openreten worden en Memfis wordt op kloarlichten dag deur vijand innomen. 17 Jongkerels van Heliopolis en Bubastis zellen omkommen deur t sweerd en t volk zel in ballengschop wegvoerd worden. 18 In Dafne wordt t nait meer licht, want doar breek ik t juk van Egypte, doar komt n èn aan zien kracht doar ze zo grootsk op binnen. Wolken hangen over t laand en t volk zel in ballengschop goan. 19 Ik zel over Egypte richten, t zel waiten dat ik de HEER bin.'" 20 Op zeuvende dag van eerste moand in t elfde joar, kreeg ik dit woord van de HEER. Hai zee: 21 "Manmensk, ik zel aarm breken van farao, keunenk van Egypte. Gainent zel der n lap omdoun dat aarm beter wordt, gainain dut n lap om dij aarm dat e weer staark genog wordt om t sweerd te hantaaiern. 22 Doarom, zegt God, de HEER: Ik zel optreden tegen farao, keunenk van Egypte. Ik zel hom baaide aarms breken, aarm dij zond is en aarm dij broken is, en ik zel hom t sweerd tou handen oet sloagen. 23 Ik zel Egyptenoars verdrieven noar landen wiedvot en heur verspraaiden onder vremde volken. 24 Ik zel keunenk van Babylonië zien aarms staark moaken en hom mien sweerd in handen geven. Farao zien aarms zel ik breken en hai zel veur t oog van keunenk liggen te krimpen as ain dij doodgewond is. 25 Keunenk van Babylonië zien aarms zel ik staark moaken, mor aarms van farao zellen aal kracht verlaizen. As ik keunenk van Babel mien sweerd in handen geef en hai t den oetstekt tegen Egypte, zel ieder waiten dat ik de HEER bin. 26 Ik zel Egyptenoars verdrieven noar landen wiedvot en heur onder vremde volken verspraaiden - ze zellen waiten dat ik de HEER bin."

Ezechiël 31


01Op eerste dag van daarde moand in t elfde joar, kreeg ik dit woord van de HEER: 02"Manmensk, zeg tegen farao, keunenk van Egypte, en tegen zien volk: 'Wèl is ter ainlieks zo groot as ie?
03Der was ais n cipres, n cederboom van Libanon,f + Ook meugelk is vertoalen: "Ais was Assyrië n ceder van Libanon."f* mit mooie toeken, as n groot bos dat schaar geft,
aldervrezelkst hoog, zien top kwam aan wolken tou.

04Wotter dee hom gruien, oervloud muik hom groot: doar ceder poot was, stroomden revieren,
tou oervloud oet stroomde t wotter
noar aal bomen van t laand.

05Zo wer hai hoogste van aal bomen, zo kreeg e braide toeken en laange twiegen,
deur aal wotter tou daipte oet.

06In zien toeken nuzzelden vogels oet lucht, onder zien twiegen kregen wilde daaiern heur jongen,
in zien schaar woonde n haile bult volken.

07Hoog was e en mooi, mit zien laange toeken, want hai haar zien worrels in n overvloud van wotter.

08Alderdeegs in God zien hof was ter gain ceder as hai, gain cipres mit zokse toeken,
gain pletoan mit zokse twiegen,
in God zien hof was ter gain boom zo mooi as hai.

09Ik haar hom zo mooi moakt mit aal zien toeken, aal bomen in Eden wazzen op hom ofgunsteg,
aal bomen in God zien hof.
10 Doarom, zegt God, de HEER: Omdat e zo hoog worden is dat zien top aan wolken toukwam en omdat e zo grootsk wer, 11 leverde ik hom oet aan machtegste heerser van haile wereld dij hom veur zien goddelooshaid gaf wat e verdainde. Ik verstötte hom. 12 Vremde volken, vraidsten van haile wereld, kapten hom om en smeten hom deel op baargen, zien toeken vuilen in doalen, zien twiegen werden stokkendbroken en kwammen te laande in revierlopen. Aal volken van wereld trokken vot oet zien schaar vandoan en luiten hom liggen. 13 Vogels in lucht streken deel op zien omvalen stam en in zien toeken zöchten wilde daaiern heur hènkommen. 14 Gain boom, al het e zien worrels ook in t wotter, zel ooit nog zo hoog worden; gain top zel ooit nog aan wolken toukommen. Gain boom zel zok ooit boven n aander boom verheven vuilen, want ze binnen aalmoal veur dood opschreven, ze verswinnen in onderwereld, doar mensken ook binnen dij in t graf deelgoan binnen. 15 Dit zegt God, de HEER: Op dag dat e deelging in t dodenriek, dekte ik oervloud òf mit n raauwklaid, ik huil revieren tegen en aal wotter huil op mit stromen. Om hom verduusterde ik Libanon, om hom versmachtten aal bomen op t laand van dörst. 16 Dou ik hom in t dodenriek deelgoan luit noar heur dij al in t graf binnen, trilden aal volken van benaauwdens dou ze t donzen van zien vaal vernammen. Mor in onderwereld was zien vaal n troost veur bomen van Eden, mooisten van Libanon, aal bomen dij wotter drinken. 17 Zai wazzen ook deelgoan in t dodenriek, noar heur dij deur t sweerd versloagen wazzen, aal zien helpers, aal volken dij in zien schaar woond haren. 18 Wèl is krekt zo as ie, welke boom in Eden is zo mooi en zo hoog? En toch wor ie deelhoald, krekt as bomen van Eden, en noar onderwereld brocht. Doar zel ie liggen middenmaank lu dij nait besneden binnen, noast heur dij deur t sweerd valen binnen. Zo zel farao en zien haile volk t vergoan - zegt God, de HEER.'"

Ezechiël 32


01Op eerste dag van twaalfde moand in t twaalfde joar, kreeg ik dit woord van de HEER: 02"Manmensk, zing n kloaglaid over farao, keunenk van Egypte: 'Doe maindest n laiw te wezen onder volken,
doe wast n krokedil in zee.
Wotter spoot die tou neusgoaten oet,
mit dien poten muikst t wotter grommeg,
aal wotterstromen vol bragel.'
03Dit zegt God, de HEER: Ik zel mien vangnet over die hèn gooien. n Bult volken zellen bie nkander kommen en die omhoog hoalen in mien sleepnet. 04Den smiet ik die op grond, ik loat die achter in open veld. Aal vogels in lucht strieken op die deel en wilde daaiern van haile wereld doun zok aan die te goud. 05Dien vlaais loat ik achter op baargen, en leegtes smiet ik vol mit dien bonken. 06Grond zel ik deurwaiken mit dien bloud dat van baargen òf stroomt, revierlopen zellen der van overstromen. 07As dien licht oetpoest wordt, zel ik lucht ofdekken en steerns verduustern. Wolken zellen veur zun kommen en t licht van moan zel nait laanger schienen. 08Aal lichten dij boven die aan lucht glìnstern, zel ik verduustern. t Zel duuster wezen in dien laand - dat zegt God, de HEER. 09n Bult volken zellen versloagen wezen as ik dien broken volk verspraaid onder vremde volken en noar landen breng dijstoe nait kenst. 10 n Bult volken zellen huvern van dien löt, en as ik mien sweerd veur heur ogen hènneweer swaai, zellen heur keunenks trillen van benaauwdens om wat die overkomt. Op dag van dien vaal zel elkenain aalgedureg benaauwd wezen veur zien levent. 11 Want dit zegt God, de HEER: t Sweerd van keunenk van Babel zel die roaken!

12 Dien volk zel ik roaken mit t sweerd van helden, helden van t vraidste volk op haile wereld.
Ales zellen ze verrinnewaaiern doar Egypte grootsk op is:
t haile volk wordt oetreud,

13 en bie revier langs zel ik aal t vij verdoun;
gain vout zel t wotter nog grommeg moaken,
gain klaauw moakt t ooit nog onnuur.

14 Den zel ik t wotter bezinken loaten, t zel stromen as eulie, zo rusteg -
zegt God, de HEER.

15 As ik van Egypte n wildernis moakt heb, as t laand mit aal zien riekdom verrinnewaaierd is,
as ik aalmoal dij der wonen doodmoakt heb,
den zellen ze waiten dat ik de HEER bin.
16 Dit is n kloaglaid. t Zel zongen worden, vraauwlu van vremde volken zellen t zingen. Ze zellen zingen over Egypte en over aal zien volk - dat zegt God, de HEER." 17 Op vieftiende dag van dij moand, in t twaalfde joar, kreeg ik dit woord van de HEER: 18 "Manmensk, jammer over t volk van Egypte, kloag mit vraauwlu van machtege volken, breng Egypte noar onderwereld tou, noar heur dij al deelgoan binnen in t graf.
19 'Bistoe sums beter as aandern? Noar ondern doe, loat die deelleggen
maank dij onbesneden lu.

20 Middenmaank dij sneuveld binnen, zel dien volk liggen.'
Egypte is aan t sweerd overleverd. Sleep t vot mit aal zien trawanten! 21 In t dodenriek zeggen dapperste helden over farao en zien helpers: 'Ze binnen deelgoan en nou liggen ze doar, dat onbesneden volk, sneuveld en aal.' 22 Doar ligt t volk van Assyrië, mit heur groaven om keunenk tou, aalmoal binnen ze sneuveld, valen deur t sweerd. 23 Heur graf is te vinden in t daipste van onderwereld, en zien volk ligt om hom tou begroaven - eertieds haren ze schrik der onder in t laand van leventegen, nou binnen ze aalmoal sneuveld, valen deur t sweerd. 24 Doar ligt Elam, mit t haile volk om t graf van keunenk tou, aalmoal binnen ze sneuveld, valen deur t sweerd. As onbesneden volk binnen ze deelgoan in onderwereld - eertieds haren ze schrik der onder in t laand van leventegen, nou mouten ze heur schaande droagen mit dij deelgoan binnen in t graf. 25 Middenmaank dij sneuveld binnen, hebben ze n ruststee kregen, keunenk en zien haile volk: heur groaven liggen hier rondomtou. t Is aalmoal onbesneden volk dat sneuveld is - eertieds haren ze schrik der onder in t laand van leventegen, nou mouten ze heur schaande droagen mit dij deelgoan binnen in t graf, middenmaank dij sneuveld binnen. 26 Doar ligt t volk van Mesech-Tubal, heur groaven om keunenk tou. t Is aalmoal onbesneden volk dat sneuveld is - eertieds haren ze schrik der onder in t laand van leventegen. 27 Ze liggen nait bie helden oet laankmanstied,f + "Oet t vèrre verleden", volgens Septuaginta. In Masoretische tekst staait: "oet onbesneden lu".f* dij mit woapentuug en aal deelgoan binnen in onderwereld. Zai haren schrik der ook onder in t laand van leventegen, nou ligt t sweerd onder heur kop en bakken heur zunden heur aan bonken. 28 Doe, farao, zelst ook broken deelliggen middenmaank dat onbesneden volk, bie dij sneuveld binnen. 29 Doar ligt Edom mit zien keunenks en vorsten. Hou staark of ze ook wazzen, ze binnen deellegd bie dij sneuveld binnen. Nou liggen ze bie dat onbesneden volk, bie heur dij deelgoan binnen in t graf. 30 En doar liggen aal vorsten oet t noorden en aal Sidoniërs: ze binnen deelgoan noar dij sneuveld binnen, hou staark of ze ook wazzen en hou of ze schrik der ook onder haren. Eerloos binnen ze sturven, ze liggen as onbesneden lu bie dij sneuveld binnen en ze mouten heur schaande droagen mit heur dij deelgoan binnen in t graf. 31 As farao heur zugt, zel dat hom troost geven veur t verlais van zien haile volk. Farao en zien haile leger zellen ook sneuveln - zegt God, de HEER. 32 t Laand van leventegen heb ik doodsbenaauwd moakt veur farao, mor nou komt hai mit zien volk te liggen maank dij onbesneden lu en aalmoal dij sneuveld binnen - dat zegt God, de HEER."

Ezechiël 33


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Spreek, manmensk, zeg tegen dien laandslu: 'As ik t sweerd op n laand ofstuur en t volk dat doar woont het ain as wachter aansteld, 03en dij wachter zugt t sweerd op t laand ofkommen en blast op hoorn om t volk te woarschaauwen, 04en as den ain t geluud van hoorn heurt, mor zok ter niks van aantrekt, en t sweerd komt en moakt hom dood, den het e zien dood aan zokzulm te wieten. 05Hai het t geluud van hoorn aal heurd, mor der zok nait deur woarschaauwen loaten, dat zodounde het e zulm dood over zok ofroupen. Haar e zok woarschaauwen loaten, den haar e zien levent ter ofred. 06Wat wachter aanbelangt, as e t sweerd aankommen zugt, mor nait op hoorn blast om t volk te woarschaauwen, en as t sweerd den komt en ain doodmoakt, den staarft dij mensk omreden hai het zulm schuld, mor ik zel wachter veur zien dood aanspreken.' 07Die, manmensk, heb k as wachter aansteld veur t volk van Israël. Astoe mien woorden heurst, mostoe heur oet mien noam woarschaauwen. 08As ik tegen n min mensk zeg dat e staarven zel, en doe zegst hom nait dat e n aander pad opgoan mout, den zel e staarven om zien aigen schuld. Mor die zel ik veur zien dood aanspreken. 09Mor astoe hom woarschaauwd hest dat e n aander pad opgoan mout en hai dut dat nait, den staarft e om zien aigen schuld, mor doe zelst t levent ter ofredden. 10 Manmensk, zeg tegen t volk van Israël: 'Ie zeggen "Ons misdoaden en ons zunden worden ons aanrekend en wie goan der onderdeur - hou kin we den nog in leven blieven?"' 11 Zeg tegen heur: 'Zo woar as ik leef - zegt God, de HEER -, n min mensk zien dood moakt mie haildaal nait blied. Ik wil dat e n aander pad opgaait en in leven blift. Kom toch weerom van verkeerde poaden dij ie opgoan binnen. Geef t op, want woarom zol ie staarven, volk van Israël?' 12 Manmensk, zeg tegen dien laandslu: 'Rechtveerdeghaid van n goud mensk zel hom nait redden as e n misdoad begaait. En minne doaden van n min mensk zellen hom nait stroekeln loaten as e zok doar van ofkeren dut. n Goud mensk zel nait deur zien goie doaden in leven blieven as e n zunde begaait. 13 As ik tegen rechtveerdege zeg dat e in leven blieven zel, en as e den, wis van zien aigen rechtveerdeghaid, onrecht dut, den zellen aal zien goie doaden nait meer tellen, mor zel e staarven om t onrecht dat e doan het. 14 En as ik tegen n min mensk zeg dat e staarven zel, en hai keert zok van zien zunde òf, hai is traauw aan mie en dut t goie - 15 hai geft weerom wat e as paand kregen het, vergoudt wat of e stolen het, hai holdt zok noar wetten dij op t levent aangoan deur gain onrecht meer te doun - den zel e in leven blieven en nait staarven. 16 Ale zunden dij e begoan het, zellen hom nait meer aanrekend worden. As hai traauw aan mie is en t goie dut, zel e in leven blieven!' 17 Dien laandslu maggen den zeggen: 'De HEER zien weg is onrechtveerdeg,' mor t is heur áigen weg dij onrechtveerdeg is! 18 As n goud mensk van zien rechtveerdeg pad ofgaait en onrecht dut, zel e doarom staarven. 19 As n min mensk van zien verkeerde pad ofgaait, traauw aan mie is en t goie dut, den zel e doarom leven. 20 Ie zeggen: 'De HEER zien weg is onrechtveerdeg!' Volk van Israël, ik zel elk van joe oordailen al noar t pad dat e gaait!" 21 Op viefde dag van tiende moand van t twaalfde joar van ons ballengschop, kwam der n man bie mie dij ontkommen was oet Jeruzalem. Hai zee: "Stad is innomen!" 22 Oavend veur man zien komst wer ik grepen deur haand van de HEER, en hai dee mien mond weer open, dou man smörgens bie mie kwam. Dou mond mie opendoan wer, was k nait laanger stom. 23 Ik kreeg dit woord van de HEER: 24 "Manmensk, lu dij nou op puunbulten van t laand van Israël wonen, zeggen: 'Abraham was mor allenneg en toch kreeg e t haile laand in aigendom. Wie binnen mit n haile bult, dat t laand is wis en zeker aan ons geven en blift ons aigendom.' 25 Zeg tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER: Ie eten vlaais doar t bloud nog in zit, ie hebben allenneg oog veur joen drekgoden, ie vergaiten bloud - en ie willen t laand in aigendom hebben? 26 Ie vertraauwen op joen sweerd, vreten aldernoarste dingen oet, men schendt aandermans vraauw - en ie willen t laand in aigendom hebben?' 27 Dit mostoe tegen heur zeggen: 'Dit zegt God, de HEER: Zo woar as ik leef, dij nog op puunbulten woont, zel valen deur t sweerd, dij doar boeten leeft, geef ik aan wilde daaiern dat dij heur opvreten, en dij in holen en spelonken touholdt, zel staarven aan pest. 28 Van joen laand moak ik n wildernis doar gain mensk meer touholdt, der komt n èn aan joen kracht doar ie zo grootsk op binnen, en baargen van Israël zellen n wildernis wezen, doar gainain meer deurhèn trekt. 29 As ik om dij aldernoarste dingen dij ze doan hebben van t laand n vrezelke wildernis moakt heb, zellen ze besevven dat ik de HEER bin.' 30 Wat die aanbelangt, manmensk, dien laandslu doun niks aans as proaten over die. Bie stadsmuur en bie deuren van heur hoezen zeggen ze tegen nkander: 'Kom aan, loat ons ais lustern noar wat of de HEER ons te zeggen het!' 31 Ze kommen in dikke koppels op die òf, goan tegen die over zitten, lustern noar dien woorden, mor der noar doun? Ho mor! 'Mooie woorden!' zeggen ze fiemelachteg en ze denken allenneg mor om heur aigen perfiet. 32 Doe bist veur heur nait meer as n zanger dij over laifde zingt, mit n mooie stem, ain dij goud speulen kin. Ze heuren aal noar wat ofstoe zegst, mor ze doun der nait noar. 33 Mor as t onhaail komt - en dat dut t! - zellen ze besevven dat ter n profeet maank heur touholden het."

Ezechiël 34


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, profetaaier tegen hedders van Israël, profetaaier en zeg tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER: O wai joe, hedders van Israël, want ie hebben allenneg joe zulm waaid. Zollen hedders heur schoapen nait waaiden mouten? 03Heur kees eet ie aal, heur wol bruuk ie veur joen klaaier en ie slachten vetwaaiders. Mor schoapen waaiden, dat dou ie nait! 04Seupele daaiern heb ie nait aanstaarken loaten, zaiken nait beter moakt, gewonden nait verbonden, daaiern dij verjagd binnen nait weeromhoald, en daaiern dij verloren laipen, heb ie nait opzöcht - nee, ie hebben daaiern vraid en haard behandeld. 05Ze ruiken oetnkander, omreden der was gain hedder, ze werden opvreten deur wilde daaiern. Mien schoapen binnen verstreud, 06ze swaarmen om in baargen en hoog in heuvels. Over haile wereld binnen ze verstreud, en der is gainent dij noar heur omkikt, gainain dij noar heur op zuik gaait. 07Doarom, hedders, luster noar de HEER zien woorden: 08Zo woar as ik leef - zegt God, de HEER -, mien schoapen haren gain hedder, ze binnen roofgoud worden, opvreten deur wilde daaiern. En ie, hedders, keken nait noar mien schoapen om, ie hebben allenneg joe zulm waaid, mor mien schoapen nait! 09Doarom, hedders, luster noar de HEER zien woorden: 10 Dit zegt God, de HEER: Ik zel dij hedders kriegen! En mien schoapen aais ik weerom. Zai maggen ze nait laanger waaiden. En ze zellen zokzulm ook nait laanger waaiden: ik zel mien schoapen oet heur mond redden, ze zellen ze nait laanger opeten. 11 Dit zegt God, de HEER: Ik zel zulm noar mien schoapen omkieken en zulm veur heur zörgen. 12 Krekt as n hedder op zuik gaait noar zien koppel as zien daaiern overaal verstreud roakt binnen, zo zel ik noar mien schoapen op zuik goan en ze vaaileg weerombrengen oet aal steeën vandoan doar ze noar verdreven binnen op dag van draaigende, duustere wolken. 13 Ik zel ze oet aal volken weeromhoalen en oet aal landen vandoan bie nkander brengen, ik zel ze noar heur aigen grond weeromkommen loaten. Op baargen van Israël en bie aal wotterstromen zel ik ze waaiden, overaal in t laand doar mensken touholden. 14 Ik zel ze vreten loaten op n best stok gruinlaand, hoog in baargen van Israël zellen ze ook gras vinden. Op baargen van Israël zellen ze oetpoesten in gruin gras en in n best stok gruinlaand. 15 Ik zulm zel mien schoapen waaiden en ze oetpoesten loaten - zegt God, de HEER. 16 Ik zel noar daaiern dij verloren lopen binnen op zuik goan, daaiern dij verjagd binnen weeromhoalen, gewonde daaiern verbinden, zaike daaiern beter moaken - mor vedde en staarke daaiern zel ik doodmoaken. Ik zel ze waaiden krekt zo as t heurt. 17 Wat joe aanbelangt, mien schoapen, dit zegt God, de HEER: Ik zel richten tussen t aine schoap en t aander, tussen rammen en bokken. 18 Is joe t meschain nait genog dat ie vreten op t beste stok gruinlaand? En dat ie verpoazen van wat of ter van t gras nog overbleven is? Dat ie t heldere wotter opdrinken en rest mit joen poten grommeg moaken? 19 Mien schoapen mouten vreten van wat of ie verpoasd hebben en drinken wat ie mit joen poten grommeg moakt hebben. 20 Doarom - dit zegt God, de HEER, over joe: Ik zel richten tussen vedde en moagere schoapen. 21 Ie drokken aal swakke daaiern mit schòft en scholder vot, ie steuten ze mit joen hoorns om ze te verjoagen, 22 doarom zel ik mien schoapen helpen kommen. Ze zellen nait laanger votroofd worden. Ik zel tussen schoapen richten! 23 Ik zel n aander hedder over heur aanstellen, ain dij ze aal waaiden zel: David, mien knecht. Hai zel ze waaiden, hai zel heur hedder wezen. 24 Ik, de HEER, zel heur God wezen, en mien knecht David heur vorst. Ik, de HEER, heb sproken. 25 Ik zel mit heur n verbond sloeten dat heur vree verzekert, ik zel heur laand vrijmoaken van wilde daaiern, dat ze alderdeegs vaaileg wonen kinnen in woestijn en rusteg sloapen in bozzen. 26 Ik zel mien schoapen en t laand om mien heuvel tou, mien zegen geven en ik zel op tied regen deelstromen loaten. Dij regen zel zegen brengen. 27 Bomen zellen vrucht droagen en akkers n goie opbrengst geven, ze zellen vaaileg leven in heur laand. As ik t juk doar ze onder doeknekt goan, stokkendsloag, en heur red oet handen van dij heur der onder holden, zellen ze besevven dat ik de HEER bin. 28 Ze zellen nait meer deur aander volken oetplunderd worden en nait meer verslonden deur wilde daaiern. Vaaileg zellen ze wonen en gainain zel ze aan t schrikken moaken. 29 Ik zel akkers veur heur aanleggen dat men der overaal over proaten dut, in t haile laand zel der gainain meer omkommen van honger en ze zellen nait laanger deur aander volken vernederd worden. 30 Ze zellen besevven dat ik, de HEER, heur God, bie heur bin en dat zai, t volk van Israël, mien volk binnen - zegt God, de HEER. 31 Ie binnen mien schoapen toch, schoapen dij ik waaiden dou. Ie binnen mensken en ik bin joen God - dat zegt God, de HEER.'"

Ezechiël 35


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, richt die tou baargen van Seïr en profetaaier der tegen. 03Zeg: 'Dit zegt God, de HEER: Ik zel joe kriegen, baargen van Seïr! Ik zel mien voest tegen joe omhoogsteken en n wildernis van joe moaken doar gain mensk meer touholdt. 04Joen steden veraander ik in puunbulten, ik moak n wildernis van joe, en ie zellen waiten dat ik de HEER bin. 05Aaltied heb ie vijandeg west tegen Isrelieten, ie hebben ze oetleverd aan t sweerd dou t onhaail heur trof, dou der mit heur ofrekend wer. 06Doarom, zo woar as ik leef - zegt God, de HEER: Ik zel joen bloud lopen loaten en t bloud zel achter joe heer zitten. Bloud zel achter joe heer zitten omreden ie wazzen zo hoatsk dat ie bloud zain wollen. 07Ik moak van baargen van Seïr n wildernis doar gain mensk meer touholdt en doar gainain meer deurhèn trekken zel. 08Joen baargen zellen bezaaid wezen mit doden en gewonden. Op joen heuvels, in joen leegtes en in joen baargkloven zellen lieken liggen van heur dij deur t sweerd versloagen binnen. 09Ik moak van joe veur aaid n wildernis mit steden doar gainent meer woont. Ie zellen waiten dat ik de HEER bin. 10 Ie hebben zegd: 'Dij twij volken en dij twij landen binnen mienent, ik zel ze in bezit nemen, ook al het de HEER doar woond.' 11 Doarom, zo woar as ik leef - zegt God, de HEER: Ik zel kwoadens, hoat en nied vergelden doar ie heur mit bedraaigd hebben. Deur joe te stravven zellen ze vernemen wèl of ik bin. 12 Ie zellen waiten dat ik de HEER bin. Aal joen lasterproat heb ik heurd, ales wat ie zegd hebben over baargen van Israël - dat ze verrinnewaaierd wazzen, dat ie ze plundern konden. 13 Tegen mie heb ie ook n grode mond had, mie heb ie ook taargd. Ik heb t wel heurd! 14 Dit zegt God, de HEER: Haile wereld zel zok ter om vernuvern as ik van joe n wildernis moak. 15 Joa, krekt zo as ie joe der om vernuverd hebben dat t volk van Israël heur laand verrinnewaaierd wer. Joe, baargen van Seïr, zel ik t zulfde aandoun: n wildernis zel ie wezen, ie en hail Edom derbie. Ze zellen waiten dat ik de HEER bin.'

Ezechiël 36


01Manmensk, profetaaier tegen baargen van Israël. Zeg: 'Baargen van Israël, luster noar t woord van de HEER! 02Dit zegt God, de HEER: Vijand het over joe roupen: 'Ha, dij stafolde baargen binnen nou van ons!' 03Profetaaier doarom en zeg: 'Dou ie verrinnewaaierd wazzen, loerden aander volken om joe tou, op joen laand. Ie wazzen op t woord en werden berabbeld. 04Luster doarom, baargen van Israël, noar God, de HEER, zien woorden. Dit zegt God, de HEER, tegen baargen en tegen heuvels, tegen revierdoalen en vlaktes, tegen verwilderde puunbulten en tegen verloaten steden, tegen ales wat roofd is en bespot deur aander volken om joe tou! 05Dit zegt God, de HEER: Joa wis, in hetten van mien ofgunst kloag ik Edom aan en aal dij aander volken derbie. Ze muiken zok blied om t verdrait van n aander, ze zatten vol minachten dou ze zok mien laand touaigenden en t gruinlaand roofden.' 06Doarom mostoe profetaaiern over t laand van Israël. Zeg tegen baargen en tegen heuvels, tegen revierdoalen en vlaktes: 'Dit zegt God, de HEER: Ik heb t tegen joe, ofgunsteg en kwoad dat k bin! Ie binnen vernederd deur aander volken, 07en doarom - zegt God, de HEER - dou ik ter n aid op dat volken om joe tou zulm vernederd worden zellen. 08Mor, baargen van Israël, joen bomen zellen weer oetlopen en vrucht droagen veur mien volk Israël, want dat zel al gaauwachteg weer thoeskommen. 09Ik zel mie om joe bekommern, en ie zellen weer bewaarkt en inzaaid worden. 10 Ik zel n haile bult mensken op joe wonen loaten, t haile volk van Israël. Steden zellen weer bewoond worden en puunbulten weer opbaauwd. 11 Ik zel n haile bult mensken en daaiern op joe wonen loaten, machteg in getal zellen ze worden en vruchtboar wezen. Der zel weer krekt zoveul volk te wonen kommen as in laankmanstied. Ik zel der veur zörgen dat t mit joe nog beter gaait as eertieds, en ie zellen besevven dat ik de HEER bin. 12 Der zel weer volk over joe omlopen: mien volk Israël zel joe weer in bezit nemen, ie worden veur aaid heur aigendom en ze zellen joe joen kinder nooit weer ofhoalen. 13 Dit zegt God, de HEER: Men zegt van joe dat ie mensken verslinden, dat ie volken dij op joe leven, heur kinder ofhoalen. 14 Mor ie zellen gain mensken meer verslinden en joen volken heur kinder nait meer ofhoalen - zegt God, de HEER. 15 Ik zel der veur zörgen dat ie schimp van aander volken nait meer verduren en heur spot nait meer heuren huiven. Ie zellen joen volken nait laanger heur kinder ofhoalen - dat zegt God, de HEER.'" 16 Ik kreeg dit woord van de HEER: 17 "Manmensk, dou Isrelieten nog op aigen grond woonden, hebben ze dat mit heur doun en loaten onraain moakt. Ik zag dat wat ze deden krekt zo onraain was as n vraauw dij de regels het. 18 Dat zodounde goot ik mien gram over heur oet om aal bloud dat ze in t laand vergoten haren, en om drekgoden doar ze zok onraain mit moakt haren. 19 Ik verdreef heur noar vremde volken en ze werden verstreud in landen wied vot. Ik strafte heur: t verging heur noar heur aigen doun en loaten. 20 Bie volken doar ze te laande kwammen, wer mien haailege noam schonden, omreden men zee van heur: 'Dat is nou de HEER zien volk, en toch mozzen ze tou t laand oet!' 21 t Begrootte mie dat mien haailege noam zo deur t volk van Israël schonden wer bie aal volken doar t te laande kommen was. 22 Zeg doarom tegen t volk van Israël: 'Dit zegt God, de HEER: Ik zel ingriepen, volk van Israël - nait om joe, mor om mien haailege noam dij ie schonden hebben bie volken doar ie te laande kommen binnen. 23 Ik zel weer ontzag ofdwingen veur mien grode noam dij deur joe bie volken schonden is. Dij volken zellen besevven dat ik de HEER bin - zegt God, de HEER. Ik zel ze zain loaten dat ik haaileg bin. 24 Ik hoal joe vot bie dij volken vandoan, ik breng joe bie nkander oet dij landen en loat joe noar aigen grond weeromgoan. 25 Ik zel zuver wotter over joe hèn gaiten om joe zuver te moaken van aal wat onraain is, van aal joen drekgoden. 26 Ik zel joe n nij haart en n nije gaist geven. Ik zel dat haart van stain van joe oet joen liggoam hoalen en joe der n leventeg haart veur in stee geven. 27 Ik zel joe mien gaist geven en zörgen dat ie noar mien wetten leven en mien regels onderholden. 28 Ie zellen in t laand wonen dat ik aan joen veurolden geven heb, ie zellen mien volk wezen en ik joen God. 29 Ik zel joe verlözzen van aal wat joe onraain moakt. Ik zel koorn komdaaiern roem en rij te gruien en nooit meer zel ik n hongersnood op joe òf sturen. 30 Bomen zellen roem en rij vrucht droagen en akkers riekelk gewas opsmieten. Aander volken zellen nait laanger spot mit joe hebben omdat ie honger lieden. 31 Joen min gedrag en joen slechte doaden zellen joe weer in t zin kommen en ie zellen n ofgries van joezulm kriegen om dij schandoalege praktieken van joe. 32 Ik dou dit aalmoal nait om joe - zegt God, de HEER, dat mout ie goud waiten! Schoam joe over joen gedrag, volk van Israël. Wor mor rood om kop! 33 Dit zegt God, de HEER: Op dag dat ik joe zuverd heb van joen ongerechtegheden, zel ik in steden weer mensken wonen loaten en zellen puunbulten weer opbaauwd worden. 34 t Verwilderde laand zel weer bewaarkt worden - t laand dat veur t oog van elkenain dij der langs kwam, n wildernis was. 35 Ze zellen zeggen: 'Dat laand hier, dat n wildernis was, is nou net hof van Eden. En steden dij in puun laggen, doar gain mensk meer woonde en dij verrinnewaaierd wazzen, binnen weer staark moakt en der woont weer volk.' 36 Den zellen aander volken dij om joe tou overbleven binnen, besevven dat ik de HEER bin. Ik zel weer opbaauwen wat vernaild was en bepoten wat ter verwilderd bie lag. Wat ik, de HEER, zegd heb, dat dou ik ook. 37 Dit zegt God, de HEER: Dit verlangst van t volk van Israël zel ik ook vervullen: ik zel t volk zo machteg in getal moaken as n koppel schoapen. 38 Zo vol as Jeruzalem op zien feesten is mit haailege ovverdaaiern, zo vol mensken zellen steden wezen dij nou in puun liggen. En ze zellen besevven dat ik de HEER bin.'"

Ezechiël 37


01Vannijs wer ik grepen deur haand van de HEER. Zien gaist nam mie mit en zette mie deel in n leegte. Vol bonken lag dij. 02Ik mos ter van aal kanten omtou lopen en zo zag ik dat ter over leegte verspraaid, n haile bult laggen. Ze wazzen haildaal oetdreugd. 03De HEER vruig mie: "Manmensk, zollen dizze bonken weer leventeg worden kinnen?" Ik zee: "HEER, mien God, dat wait ie allenneg mor!" 04Dou zee e: "Profetaaier tegen dizze bonken. Zeg: 'Dorre bonken, luster noar de HEER zien woorden! 05Dit zegt God, de HEER: Bonken, ik geef joe oam, dat ie weer leventeg worden. 06Ik zel joe weer zenen geven, vlaais op joe gruien loaten en joe mit vèl overtrekken. Ik zel joe oam geven dat ie weer leventeg worden en ie zellen besevven dat ik de HEER bin.'" 07Ik profetaaierde zo as mie opdroagen was. En zo gaauw as ik dat dee, heurde ik n geluud: der klonk n roezen van bonken dij noar nkander toukwammen en zok weer in nkander paasten, krekt zo as t zeten haar. 08Ik zag dat ter weer zenen op kwammen en dat ter vlaais op gruide, ik zag dat ter vèl over bonken hèn trok. Mor der was nog gain oam in heur. 09Dou zee e tegen mie: "Profetaaier tegen wind, manmensk, profetaaier, en zeg tegen wind: 'Dit zegt God, de HEER: Wind, kom tou vaaier windstreken oet en bloas in dizze doden, dat ze weer leven goan.'" 10 Ik profetaaierde, krekt as e mie zegd haar, en dou kwam oam der weer in. Ze werden leventeg en gingen in t èn stoan: n mennegte - nait òf te kieken! 11 Dou zee e tegen mie: "Manmensk, dizze bonken binnen t volk van Israël. Ze denken: 'Ons bonken binnen dor worden, ons hoop is vervlogen, ons levensdroad is ofsneden!' 12 Profetaaier doarom en zeg tegen heur: 'Dit zegt God, de HEER: Mien volk, ik zel joen groaven openmoaken, ik loat joe tou joen groaven oetkommen en ik zel joe weerombrengen noar t laand van Israël. 13 Ie binnen mien volk, en ie zellen besevven dat ik de HEER bin, as ik joen groaven openmoak en joe tou joen groaven oetkommen loat. 14 Ik zel joe mien oam geven, dat ie weer leventeg worden. Ik zel joe weerombrengen noar aigen grond, en ie zellen besevven dat ik de HEER bin. Ik dou wat k zeg - dat zegt God, de HEER.'" 15 Ik kreeg dit woord van de HEER: 16 "Manmensk, pak n stok holt en schrief doar op: 'Juda, en Isrelieten dij bie hom heuren.' Pak den nog n stok holt en schrief doar op: 'Jozef' - dat is t stok holt van Efraïm - 'en t haile volk van Israël dat bie hom heurt.' 17 Dou ze den bie nkander en moak ter ain stok van, zodast zo t rekent ain stok holt in haand hest. 18 En as dien laandslu den vroagen: 'Wilstoe ons ais vertellen wat ofstoe hier mit mainst?' 19 zeg den: 'Dit zegt God, de HEER: Ik pak t stok holt van Jozef - dat was Efraïm ja - en van Israël zien stammen dij bie hom heuren, en ik leg dat tegen t stok holt van Juda aan. Ik moak ter ain gehail van, in mien haand zellen ze ain stok worden.' 20 Stokken holt doarstoe op schreven hest, mostoe dudelk zichtboar in haand holden. 21 Ondertussen most zeggen: 'Dit zegt God, de HEER: Ik hoal Isrelieten vot bie volken doar ze te laande kommen binnen, ik zel ze overaal vandoan bie nkander brengen en ze noar aigen grond weeromkeren loaten. 22 Ik zel ain volk van heur moaken in t laand en op baargen van Israël. Ain keunenk zel over heur aalmoal regaaiern. Ze zellen nait laanger oet twij volken bestoan en verdaild wezen in twij keunenkrieken. 23 Ze zellen zok nait meer onraain moaken mit heur drekgoden en heur aldervrezelkste misdoaden. Ik zel heur verlözzen van heur ontraauw doar ze zok mit bezundegd hebbenf + Kin ook vertoald worden as: "oet aal heur woonsteeën doar ze zundegd hebben".f* en ik zel heur zuver moaken. Zai zellen mien volk wezen en ik heur God. 24 David, mien knecht, zel heur keunenk wezen, en mit nkander zellen ze ain hedder hebben. Mien regels zellen ze holden en noar mien wetten zellen ze doun. 25 Ze zellen wonen in t laand dat ik aan mien knecht Jakob geven heb, t laand van joen veurolden. Zai, heur kinder en heur klaainkinder zellen doar wonen veur aaid. En mien knecht David zel veur aaid heur vorst wezen. 26 Ik sloet mit heur n verbond dat heur vree woarbörgt, n verbond dat aiweg duren zel. Ik zel heur n woonstee geven dij blift en ik zel heur machteg in getal moaken. Mien haailegdom zel veur aaid middenmaank heur stoan. 27 Bie heur zel ik wonen. Ik zel heur God wezen en zai mien volk. 28 En volken zellen besevven dat ik, de HEER, Israël haaileg moak, want mien haailegdom staait veur aaid middenmaank heur.'"

Ezechiël 38


01Ik kreeg dit woord van de HEER: 02"Manmensk, richt die tou Gog, grootvorst van Mesech en Tubal, in t laand Magog, en profetaaier tegen hom. 03Zeg: 'Dit zegt God, de HEER: Gog, grootvorst van Mesech en Tubal, ik zel die! 04Ik kom die hoalen, ik sloag die hoaken in koaken en sleep die mit, die en dien haile leger derbie, dien peerden en peervolk, dien schitternde kriegers, dien haile troep sweerdvechters, bewoapend mit grode en lutje schilden; 05en soldoaten oet Perzië, Nubië en Libië, mit heur schilden en helms, 06en Gomer mit aal zien troepen, Bet-Togarma oet t hoge noorden vandoan mit aal zien troepen: n haile bult volken binnen t! 07Beraaid die der op veur, moak die kloar, doe en dij haile mennegte dij zok bie die aansloten het: wees doe heur veurman. 08Noa verloop van tied, in vèrre toukomst, zelstoe odders kriegen om op te trekken tegen n laand dat nog mor net biekommen is van oorlog, tegen n volk dat oet n haile bult aander volken vandoan weer bie nkander brocht is op baargen van Israël, dij zo laank n wildernis west hebben. En as ze weeromkommen binnen, woont t doar zunder zörg. 09Mit dien troepen en aal dien bondgenoten zelstoe opzetten kommen as n dunderbui, as n wolk dij t laand onderdekt. 10 Dit zegt God, de HEER: As t zo wied is, zelstoe filaaine plannen oetbrouden. 11 Denkst bie diezulm: Dat laand van steden zunder stadsmuren zel ik aanvalen. Ik zel optrekken tegen dij aargeloze mensken dij doar zo onbezörgd wonen in heur steden zunder muren, grondels of poorten. 12 Doe gaaist ter hèn om te plundern en te roven en die te vergriepen aan puunbulten dij weer bewoond binnen, aan n volk dat oet n bult volken bie nkander kommen is, dat weer hoave en goud kregen het en nou woont in t middelpunt van wereld. 13 Lu oet Seba en Dedan, handeloars en kooplu oet Tarsis, zellen tegen die zeggen: 'Bistoe kommen om te plundern en te roven? Hestoe dij haile mennegte op n bainen brocht om roofgoud in wacht te slepen? Om gold en zulver mit te nemen, om hoave en goud te bemachtegen, om ales te plundern en te roven?' 14 Profetaaier doarom, manmensk, zeg tegen Gog: 'Dit zegt God, de HEER: As mien volk Israël weer onbezörgd woont, zelstoe t gewoarworden. 15 Den komstoe en aal dien bondgenoten oet joen woonstee oet t hoge noorden vandoan, aal dij kerels-op-peerd, dij haile tjucht volk, dat dikke leger. 16 As n wolk dij t laand onderdekt zelstoe tegen mien volk Israël optrekken. In t leste van doagen zel ik die noar mien laand brengen en as ik aal volken deur die, Gog, zain loat dat ik haaileg bin, zellen ze waiten wèl of ik bin. 17 Dit zegt God, de HEER: Bistoe man van wèl ik tieden heerwoarts, joarenlaank aankundegd deur Israël zien profeten, mien knechten, zegd heb dat ik hom sturen zol om Isrelieten aan te valen? 18 Dag dat Gog t laand van Israël aanvaalt - zegt God, de HEER - zel mien gram lösbarsten. 19 In mien ofgunst, in t vuur van mien grammiedeghaid, zeg ik: Dij dag zel der n swoare eerdbeven t laand van Israël trevven. 20 Vizzen in zee, vogels in lucht, wilde daaiern, ales wat op grond rondkropt en aal mensken op haile wereld zellen veur mie trillen van benaauwdens. Baargen störten deel, staaile kanten van rotsen kommen noar beneden, stadsmuren valen in puun. 21 Op aal mien baargen zel ik oorlog oetroupen tegen Gog - zegt God, de HEER - en zien manlu zellen nkander mit heur sweerden bevechten. 22 Ik zel Gog stravven mit pest en dood, ik loat slagregens, hoagelstainen, swevel en vuur op hom deelkommen en op zien troepen en aal zien bondgenoten der bie. 23 Ik zel mien groothaid en mien haaileghaid zain loaten en mie aan volken bekendmoaken. Ze zellen besevven dat ik de HEER bin.'"

Ezechiël 39


01Manmensk, profetaaier tegen Gog en zeg: 'Dit zegt God, de HEER: Ik zél die, Gog, grootvorst van Mesech en Tubal! 02Ik kom die hoalen, ik sleep die mit, ik loat die kommen oet t hoge noorden vandoan en breng die noar baargen van Israël. 03Doar sloag ik die boog tou linkerhaand oet en pielen oet rechterhaand. 04Op baargen van Israël zelstoe sneuveln, mit aal dien troepen en mit aal dien bondgenoten, en doar geef ik die as vreten aan alderhande roofvogels en aan wilde daaiern. 05Ook in t open veld zelstoe sneuveln. Ik heb sproken - zegt God, de HEER. 06Magog zel ik in vlammen opgoan loaten, net as lu dij aan zeekaant wonen en dij mainen dat ze vaaileg binnen. Ze zellen waiten dat ik de HEER bin. 07Mien haailege noam zel ik aan mien volk Israël kundeg moaken. Ik zel mien haailege noam nait laanger schenden loaten. En aander volken zellen besevven dat ik de HEER bin, haaileg in Israël. 08Joa wis, t zel gebeuren - zegt God, de HEER! Dat zel dag wezen doar ik t over had heb. 09Isrelieten zellen den tou heur steden oetkommen om woapens te bruken as branholt. Zeuven joar laank zellen ze vuur stoken kinnen van grode en lutje schilden, bogen en pielen, van stòkken en speren. 10 Omdat ze doar vuur mit stoken kinnen, huiven ze gain takken te sprokkeln op t laand of holt te kappen in t bos. Zo plundern zai, dij heur plundern wollen en beroven zai, dij heur beroven wollen - zegt God, de HEER. 11 Dij dag groaf ik in Israël n graf veur Gog, in t Verbiegoandersdaal, aan oostkaant Dode Zee. Dij verbie goan willen, zellen der den nait meer langs kinnen: Gog en zien haile leger worden doar begroaven. Doarom hait t ook: t Daal van Gog zien leger. 12 Isrelieten zellen heur begroaven om t laand te zuvern. Doar zellen ze zeuven moand over doun. 13 Elkenain in Israël zel doar mit aan gaang wezen, en dat zel heur tou eer strekken op dag dat ik mien heerlekhaid zain loaten zel - zegt God, de HEER. 14 Boetendes zellen ze n koppel manlu aanstellen dij aalgedureg deur t laand goan mout en verbiegoanders begroaven dij op t laand liggen bleven binnen, om zo t laand te zuvern. Noa dij zeuven moand zellen ze op onderzuik oet goan 15 en vannijs deur t laand goan mouten. As ain van heur den bonken van mensken liggen zugt, mout hai der n maarktaiken bie zetten dat doodgroavers ze begroaven kinnen in t Daal van Gog zien leger 16 (der is doar ook n stad dij noar dat leger hait), en zo t laand zuvern.' 17 Manmensk, dit zegt God, de HEER: Zeg tegen aal vogels en tegen aal wilde daaiern: 'Kom van aal kanten bie mekoar, overaal vandoan, en kom noar t slachtfeest tou, t grode slachtfeest dat ik veur joe kloarmoak op baargen van Israël. Eet vlaais en drink bloud! 18 Eet ter vlaais van helden, drink ter bloud van vorsten van haile wereld: van rammen, lammer, bokken en bollen, aalmoal daaiern, vetmest in Basan. 19 Eet joe zat aan heur vet, drink joe doen aan heur bloud, t is t slachtfeest dat ik veur joe kloarmoakt heb. 20 Bie mien toavel kin ie joe ongans eten aan peerden en ruters, aan helden en kriegslu - zegt God, de HEER. 21 Ik zel mien heerlekhaid onder aal volken gelden loaten. Ze zellen zain hou of ik ze straf en heur aanpak. 22 Van dij dag òf aan zel t volk van Israël besevven dat ik, de HEER, heur God bin, 23 en aander volken zellen besevven dat t Isrelieten heur aigen schuld is dat ze in ballengschop goan binnen. Omdat ze mie ontraauw wazzen, heb ik heur rug toukeerd. Ik leverde heur oet aan heur vijanden en aalmoal kwammen ze te valen deur t sweerd. 24 Ze hebben kregen wat of ze mit heur onraainhaid en heur misdoaden verdaind haren: ik heb heur rug toukeerd. 25 Mor, zegt God, de HEER: Nou zel ik n keer brengen in Jakob zien löt, ik zel mie ontfaarmen over t haile volk van Israël en vechten veur mien haailege noam. 26 Heur schaande en ontraauw aan mie mouten ze droagen, ook as ze weer onbezörgd op aigen grond wonen doar gainent heur opschrikken dut. 27 Deur heur vot te hoalen bie vremde volken vandoan, deur heur bie nkander te brengen oet landen van heur vijanden, loat ik n bult volken zain dat ik haaileg bin. 28 Ze zellen besevven dat ik, de HEER, heur God bin: ik heb heur over haile wereld in ballengschop stuurd, en ik breng heur weer noar aigen grond weerom, zunder ain achter te loaten. 29 Ik zel mien gaist over t volk van Israël oetgaiten en heur rug nait meer toukeren - dat zegt God, de HEER.'"

Ezechiël 40


01Op tiende dag van moand, aan t begun van t vieventwinnegste joar van ons ballengschop, t vattiende joar noadat stad innomen was, krekt dij dag, wer ik grepen deur haand van de HEER en wer k votbrocht. 02In n vizioun van God brochde hai mie noar Israël tou en zette mie deel op n haile hoge baarg. Aan zuudkaant was wat baauwd dat op n stad leek. 03Doar brochde hai mie hèn. In poort ston n man dij wel van brons leek. Man haar n linnen baand en n moatstòk in haand. 04Hai zee tegen mie: "Manmensk, bruuk dien ogen, luster mit baaide oren en loat die nait ontkommen wat ik die zain loaten zel. Want doe bist hier hènbrocht om dit te zain te kriegen. Ales wastoe zugst, most aan Isrelieten vertellen." 05Der was doar boeten n muur dij haildaal om tempel tou laip. Moatstòk dij man bie zok haar was 06èl laank, ieder èl haar n handbraid ekstroa. Hai meette t muurwaark op: t was 1 moatstòk braid en 1 moatstòk hoog. 6 Man ging noar oosterpoort tou, ging trap omhoog en meette drumpel van poort: 1 stòk braid. Aander drumpel was ook 1 stòk braid. 07Aal wachtlokoalen wazzen 1 stòk daip en 1 stòk braid en tussen lokoalen in zat 5 èl. Drumpel van veurpertoal aan tempelkaant was 1 stòk braid. 08Hai meette veurpertoal van poort aan tempelkaant: 1 stòk. 09Hai meette veurpertoal van poort: 8 èl, penanten der van wazzen 2 èl; veurpertoal van poort lag aan kaant van tempel. 10 In dizze oosterpoort wazzen aan weerskanten drij wachtlokoalen, aal drij gelieke groot. Penanten aan weerskanten wazzen ook gelieke groot. 11 Hai meette brette van poorttougang: 10 èl; poort was mit nkander 13 èl braid. 12 Veur elk wachtlokoal was n ofschaaiden van 1 èl, en ook aan aander kaant wazzen der ofschaaidens van 1 èl. Wachtlokoalen aan weerskanten wazzen 6 èl. 13 Dou meette hai poort, van dakhouk van t aine wachtlokoal tot aan dakhouk van t wachtlokoal der tegenover: 25 èl braid. Tougangen van wachtlokoalen laggen tegen nkander over. 14 Hai meette penanten: 60 èl wazzen ze. t Plaain lag rondom penant van poort. 15 Ofstand van boetenste tougang tot veurpertoal aan binnenkaant poort, was 50 èl. 16 In wachtlokoalen en op heur penanten, binnen in poort, wazzen overaal troalievènsters moakt. Veur veurpertoalen krekt zo: vènsters rondom aan binnenkaant. In ieder penant wazzen ornementen mit paalmbomen oetkapt.

17 Dou brochde man mie noar boetenplaain. Om plaain tou laip n riep, doar datteg vertrekken aan laggen. 18 Riep lag aan weerskanten van poortgebaauwen en was krekt zo braid as poortgebaauwen daip wazzen. Dit was benedenste bestroate omloop. 19 Man meette ofstand van benedenpoort tot aan boetenkaant van t binnenplaain, en dij was 100 èl, zowel noar t oosten as noar t westen tou.

20 Ook van poort dij op t noorden van boetenplaain lag, meette hai lengte en brette. 21 Krekt as eerste poort haar dizzent drij wachtlokoalen aan weerskanten, penanten en n veurpertoal, en was e 50 èl laank en 25 èl braid. 22 Vènsters, veurpertoal en ornementen mit oetkapte paalmbomen, haren zulfde moaten as dij van oosterpoort. Men mos zeuven treden omhoog om der te kommen. Veurpertoal was ter tegenover. 23 Der wazzen poorten noar t binnenplaain, tegen noorderpoort over en ook tegenover oosterpoort. Hai meette ofstand van poort tot poort, en dij was 100 èl.

24 Dou nam e mie mit noar zuudkaant. Doar was ook n poort, op t zuden. Hai meette penanten en veurpertoal; dij haren zulfde moaten as aander poorten. 25 Poort haar krekt zokse vènsters rondom en in veurpertoal as aander poorten. Hai was 50 èl laank en 25 èl braid. 26 Men mos zeuven treden omhoog om der te kommen en doar tegenover was veurpertoal. Aan weerskanten van ieder penant was n ornement mit oetkapte paalmbomen. 27 Der was ook n zuderpoort noar t binnenplaain. Hai meette ofstand van poort tot poort, en dij was 100 èl.

28 Deur zuderpoort brochde man mie noar t binnenplaain. Hai meette poort en dij haar zulfde moaten as aander poorten. 29 Wachtlokoalen, penanten en veurpertoal haren ook zulfde moaten. Der wazzen vènsters rondom en in veurpertoal. Poort was 50 èl laank en 25 èl braid. 30 Der wazzen veurpertoalen rondom, 25 èl laank en 5 èl braid. 31 Veurpertoal was aan kaant van t boetenplaain, en op penanten zatten ornementen mit oetkapte paalmbomen. Men mos aacht treden omhoog om der te kommen.

32 Man brochde mie noar oostkaant van t binnenplaain. Hai meette poort en dij haar zulfde moaten as aander poorten. 33 Wachtlokoalen, penanten en veurpertoal haren ook zulfde moaten. Der wazzen vènsters rondom en in veurpertoal. Poort was 50 èl laank en 25 èl braid. 34 Veurpertoal was aan kaant van t boetenplaain, en op penanten wazzen aan weerskanten ornementen mit oetkapte paalmbomen. Men mos aacht treden omhoog om der te kommen.

35 Dou brochde man mie noar noorderpoort en meette dij op. Hai haar zulfde moaten as aander poorten. 36 Der wazzen ook wachtlokoalen, penanten, n veurpertoal en vènsters rondom. Poort was 50 èl laank en 25 èl braid. 37 Der wazzen ook penanten aan kaant van t boetenplaain en op dij penanten zatten aan weerskanten ornementen mit oetkapte paalmbomen. Men mos aacht treden omhoog om der te kommen.

38 Der was ook n vertrek doar tougang bie penanten van poort lag. Doar kon t vlaais veur t brandovver ofspould worden. 39 In veurpertoal van poort stonden aan weerskanten twij toavels. Dij wazzen der veur om brandovvers, zuvernsovvers en schuldovvers op te slachten. 40 Ook aan boetenkaant (veur dij omhoog laip noar tougang van noorderpoort) stonden twij toavels, en aan aanderkaant veurpertoal van poort stonden der nog ais twij.

41 Dat zodounde stonden der vaaier toavels aan baaide ziedkanten van poort: aacht toavels om op te slachten. 42 Der wazzen ook nog vaaier toavels veur t brandovver, en dat was stainhaauwerswaark. Ze wazzen elk 12 èl laank, 12 èl braid en 1 èl hoog. Doar lag t raif op om brandovvers en vree-ovvers mit te slachten. 43 Overaal in t gebaauw wazzen hoaken van 1 handbraid vastmoakt. Toavels wazzen bestemd veur ovvervlaais. 44 Aan boetenkaant van binnenpoort wazzen vertrekken veur zangers, aan t binnenplaain. Dij noast noorderpoort haren veurkaant op t zuden, en aandern, noast oosterpoort, haren veurkaant op t noorden.

45 Man zee tegen mie: "t Vertrek mit veurkaant op t zuden is veur priesters dij dainstdoun in tempel, 46 en t vertrek mit veurkaant op t noorden is veur priesters dij dainstdoun bie t altoar. Dat binnen noazoaten van Sadok, dij lu van Levieten dij bie de HEER kommen maggen om hom te dainen." 47 Dou meette hai t plaain. Dat was vaaierkaant, 100 èl laank en 100 èl braid. t Altoar ston veur tempel.

48 Hai brochde mie noar veurpertoal van tempel en meette penanten der van: 5 èl aan ain kaant en 5 èl aan aander kaant. Brette van poort was 3 èl aan ain kaant en 3 èl aan aander kaant. 49 Veurpertoal was 20 èl laank en 11 èl braid. Men mos tien treden omhoog om der te kommen. Bie penanten ston aan weerskanten n zoel.

Ezechiël 41


01Dou brochde man mie noar grode zoal. Doar meette hai penanten ook van: 6 èl braid aan ain kaant en 6 èl braid aan aander kaant: brette van n tènt. 02Tougang was 10 èl braid en ziedkanten wazzen 5 èl aan ain kaant en 5 èl aan aander kaant. Hai meette lengte en dij was 40 èl, en brette, dij was 20 èl. 03Dou ging e der in en meette penant bie tougang. Dij was 2 èl. Tougang zulm was 6 èl, en brette noast tougang was 7 èl. 04Hai meette lengte: 20 èl, en brette: 20 èl, net as grode zoal. Hai zee tegen mie: "Dit is t alderhaailegste." 05Hai meette muur van tempel en dij was 06èl. Der wazzen vertrekken van 4 èl braid, haildaal aan tempel tou, 6 in drij gallerijen mit elk datteg vertrekken. Vertrekken rondom zatten nait vaast aan muur van tempel zulm, mor aan oetspoarens in muur om tempel. 07Vertrekken dij om haile tempel tou wazzen, werden noar boven tou aal braider. Brette van tempel bleef noar boven tou geliek. Over middelste omloop kon men van ondern noar boven goan. 08Ik zag dat ter rondom tempel n verhogen was as fonnement veur vertrekken. Dij was ain haile moatstòk, n grondvlak van 6 èl. 09Boetenmuur van vertrekken was 5 èl dik. En roemte tussen vertrekken van tempel zulm 10 en zuderpertoalen was 20 èl. Roemte laip haildaal om tempel tou. 11 Der wazzen oetgangen van vertrekken noar tussenroemte, ain aan noordkaant en ain aan zuudkaant. En overaal was tussenroemte 5 èl braid. 12 Aan n binnenhof aan westkaant ston n gebaauw van 70 èl braid. t Haar n muur dij 5 èl dik was en 90 èl laank. 13 Man meette tempel, en dij was 100 èl laank. Binnenhof en t gebaauw mit zien muren wazzen mit nkander ook 100 èl laank, 14 en gevel van tempel aan oostkaant van binnenhof was 100 èl braid. 15 Hai meette lengte van t gebaauw aan kaant van binnenhof doar t achter ston, en gallerijen aan weerskanten: ook 100 èl. Grode zoal binnen in tempel, in veurpertoalen aan t plaain, 16 bie drumpel, troalievènsters, gallerijen aan drij kanten en ook tegen drumpels over, was rondom mit holt beschoten. Van grond òf tot aan blinde vènsters, 17 en tot boven tougang van tempel, aan binnen- en boetenkaant van tempel, op haile muur, zatten overaal penailen, van binnen en van boeten. 18 Ook wazzen der cherubs en ornementen mit oetkapte paalmbomen. Ornementen zatten tussen cherubs in. Ieder cherub haar twij gezichten, 19 n menskengezicht dat noar t aine ornement keek en n laiwenmoel dij noar t aander ornement keek. Zo was t overaal in haile tempel. 20 Cherubs en ornementen wazzen aanbrocht op muur van grode zoal, van grond òf tot boven aan tougang tou. 21 Grode zoal haar n vaaierkantege deurpost; veurkaant van t haailege zag der krekt zo oet. 22 t Altoar was van holt, 3 èl hoog en 2 èl laank, mit houkpunten, en wanden wazzen ook over haile lengte van holt. Man zee tegen mie: "Dit is toavel dij kloar staait veur de HEER." 23 Der wazzen twij dubbelde deuren noar grode zoal en ook noar t haailege. 24 Ieder deur haar twij helften dij draaien konden, twij veur aine deur en twij veur aander. 25 Op deuren van grode zoal wazzen cherubs en ornementen mit oetkapte paalmbomen aanbrocht, net as op muren. Boeten, veur t veurpertoal, laip n holten hekwaark. 26 Der wazzen troalievènsters en ornementen aan baaide ziedmuren van veurpertoal aanbrocht. Tempel haar steunberen en hekwaarken.

Ezechiël 42


01Dou nam man mie mit noar t boetenplaain, noar noordkaant, en brochde mie noar ziedpertoalen bie t achtergebaauw, aan noordkaant van binnenhof. 02Ze haren n lengte van 100 èl, mit n brette van 50 èl, mit tougang op t noorden. 03Gallerijen in drij verdaipens laggen bie t 20 èl braide binnenplaain langs en langs bestroate omloop van boetenplaain. 04Veur ziedpertoalen was n gaang van 10 èl braid. Noar binnen tou was n deurgang van 1 èl, en tougangen wazzen op t noorden. 05Bovenste ziedpertoalen wazzen klaainer, want gallerijen nammen van dij pertoalen meer vot as van onderste en middelste pertoalen van t gebaauw. 06Ze vörmden drij verdaipens en haren gain zoelen, zo as plaainen dij aal haren. Doarom wazzen bovensten klaainer as ondersten en middelsten. 07Noar t boetenplaain tou bie ziedpertoalen langs, laip n muur. Dij was 50 èl laank. 08Lengte van ziedpertoalen aan kaant van boetenplaain was 50 èl, en tegen grode zoal over was dat 100 èl. 09Onder dij ziedpertoalen was op t oosten n tougang veur wèl of ter van boetenplaain òf in wol. 10 Over brette van muur van t plaain noar t oosten, bie binnenhof en bie t gebaauw, wazzen ook ziedpertoalen 11 mit n pad ter langs. Ze zagen der krekt zo oet as ziedpertoalen op t noorden, net zo laank en net zo braid, mit zulfde oetgangen, inrichten en tougangen. 12 Ziedpertoalen op t zuden haren ook zokse tougangen. Veur dij der in wol, laggen aal tougangen aan t begun van pad dat bie beschaarmmuur noar t oosten langs laip. 13 Man zee tegen mie: "Ziedpertoalen op t noorden en dij op t zuden, aan binnenhof, binnen haailege ziedpertoalen, want doar eten priesters dij bie de HEER kommen, alderhaailegste ovvers. Doar leggen ze alderhaailegste ovvers deel: waaitovvers, zuvernsovvers en schuldovvers, want dat stee is haaileg. 14 As priesters der in binnen, maggen ze nait van t haailegdom oet noar t boetenplaain goan. Eerst mouten ze klaaier doar ze dainst in doan hebben, dij haaileg binnen, in ziedpertoalen deelleggen. Ze mouten aander klaaier aandoun en den maggen ze noar stee van t gewone volk goan." 15 Dou man kloar was mit t opmeten binnen in tempel, brochde hai mie noar oosterpoort en meette tempel rondom op. 16 Hai meette oostkaant mit moatstòk: 500 van dij moatstòkken. 17 Hai meette noordkaant: 500 moatstòkken. 18 Zuudkaant meette hai ook: 500 moatstòkken. 19 Dou kwam e bie westkaant en hai meette 500 moatstòkken. 20 Zo meette hai vaaier boetenkanten van tempel, doar haildaal n muur omtou lag. Mit nkander was dat 500 bie 500, en muur was ofschaaiden tussen wat haaileg was en wat nait.

Ezechiël 43


01Dou nam man mie mit noar oosterpoort. 02En doar zag ik Israël zien God in aal glorie oet t oosten votkommen, mit n geluud as t boldern van zee. Eerde lichtte der haildaal van op. 03Wat ik zag, leek op wat ik zain haar dou stad verrinnewaaierd wer en op wat ik zain haar bie t Kebardaip. Ik luit mie plat op grond valen. 04Verschienen van de HEER in aal zien stoatsie ging deur oosterpoort in tempel. 05Dou tilde n gaist mie op en brochde mie noar t binnenplaain, en ik zag dat haile tempel vol was mit de HEER zien glorie. 06Dou man nog aaltied noast mie ston, heurde ik ain tegen mie proaten oet tempel vandoan: 07"Manmensk, dit is stee van mien troon, stee doar ik mien vouten deelzet. Hier zel ik veur aaid wonen blieven maank Isrelieten. t Volk van Israël zel mien haailege noam nait meer ontwijden, zai nait en heur keunenks nait, mit heur ontraauw nait en nait mit lieken van heur keunenks in heur graftombes.f + Letterlek: "op heur högten".f* 08Ze zetten heur drumpel noast mien drumpel, en heur deurpost noast mien deurpost, allenneg n muur ston tussen ons in. Ze ontwijdden mien haailege noam mit heur minne gedrag en doarom heb ik heur in mien gram verrinnewaaierd. 09Mor van nou òf aan zellen ze nait laanger ontraauw wezen en lieken van heur keunenks wied bie mie vandoan holden, dat ik veur aaid bie heur wonen kin.

10 Manmensk, vertel t volk van Israël over mien tempel, dat ze zok schoamen over heur minne gedrag. En loat heur t model noameten. 11 As ze zok schoamen over ales wat ze doan hebben, moak heur den bekend mit indailen en ontwaarp van tempel, mit oetgangen en tougangen, mit haile indailen en mit aal bepoalens en veurschriften. Schrief t aalmoal veur heur op, dat ze t sekuur oetvoeren. 12 Dit binnen veurschriften veur tempel. t Haile kontraain rondom tempel boven op baarg is alderhaailegst. Tot zo wied veurschriften veur tempel."

13 Dit wazzen moaten van t altoar, in èllen van ain èl plus n handbraid. Geut der omtou was 1 èl daip en 1 èl braid en bie kaant langs laip rondom n ofschaaiden van 1 haandspan. En dit was onderbaauw van t altoar: 14 onderste omloop lag 2 èl boven geul in grond, hai was 1 èl braid. Grode omloop lag 4 èl boven dij klaainer omloop en was ook 1 èl braid. 15 Ovverheerd lag doar weer 4 èl boven, en op ovverheerd stonden vaaier hoorns. 16 Ovverheerd was 12 bie 12 in t vaaierkaant. 17 Grode omloop was 14 bie 14 èl en haar zodounde ook vaaier gelieke zieden. Der laip n geut om t altoar tou van 1 èl, doar omtou n ofschaaiden van 2 èl hoog. Altoartrap lag aan oostkaant.

18 Dou zee man tegen mie: "Manmensk, dit zegt God, de HEER: Hier volgen bepoalens veur t altoar. Op dag dat e kloar is, kloar om der brandovvers op te ovvern en der bloud op te sprenkeln, 19 mostoe Levitische priesters, Sadok zien noazoaten, en dij - zegt God, de HEER - bie mie kommen om mie te dainen, n jonge bol geven veur n zuvernsovver. 20 Pak wat van zien bloud en striek dat aan vaaier hoorns en vaaier houken van grode omloop van t altoar en aan ofschaaiden der omtou. Zo zelstoe t altoar van zunde zuvern en der verzoenen over doun. 21 Den mostoe bol van t zuvernsovver verbranden op stee dij doar veur bestemd is op tempelterraain, boeten t haailegdom.

22 Twijde dag mostoe n bok zunder lek of brek opdroagen as zuvernsovver, en doar mouten priesters t altoar mit zuvern van zunde, krekt as ze t zuver muiken mit bol. 23 Astoe doar kloar mit bist, mostoe n jonge bol opdroagen en n ram, baaident zunder lek of brek. 24 Breng ze veur de HEER. Den mouten priesters der zolt overhèn streuen en heur as brandovver aan de HEER ovvern. 25 Zeuven doag laank brengst doe ieder dag n bok as zuvernsovver, en priesters mouten t zulfde doun mit n jonge bol en n ram, baaident zunder lek of brek. 26 Zeuven doag mout ie t altoar verzoenen om t altoar zuver te moaken en in te wijden. 27 As dij doagen om binnen, den kinnen priesters in t vervolg van aachtste dag òf aan, joen brandovvers en vree-ovvers op t altoar brengen, en ik zel der nocht aan hebben - zegt God, de HEER."


Ezechiël 44


01Dou brochde man mie weerom noar boetenste poort van t haailegdom, dij op t oosten. Hai zat dicht. 02De HEER zee tegen mie: "Dizze poort mout dicht blieven. Hai mag nait openmoakt worden en gainain mag hier deur: de HEER, Israël zien God, dij is ter deur kommen, doarom mout e dicht blieven. 03Allenneg vorst zulm, dij mag der zitten goan te eten veur t oog van de HEER. Deur t veurpertoal mag e der ingoan en zo der ook weer oet." 04Dou brochde man mie noar noorderpoort, bie tempel. Ik zag dat tempel haildaal vol was van de HEER zien glorie, en ik luit mie plat op grond valen. 05De HEER zee tegen mie: "Manmensk, dou oren en ogen wied lös, neem goud op wat ik tegen die zeg over aal bepoalens en veurschriften wat de HEER zien tempel aanbelangt. Let goud op tougang van tempel en op aal oetgangen van t haailegdom, 06en zeg tegen t rebelse volk van Israël: 'Dit zegt God, de HEER: Ie hebben nou meer as genog minne doaden bedreven, volk van Israël! 07Ie hebben vremden, nait besneden van haart en liggoam, in mien haailegdom touloaten en zo is mien tempel schonden. Ie hebben mie vet en bloud as eten aanboden, mor mit aal joen minne doaden t verbond mit mie broken. 08Ie hebben nait zulm veur mien haailege dingen zörgdroagen, mor ie hebben vremden aansteld om in joen stee veur zoaken in mien haailegdom zörg te droagen. 09Dit zegt God, de HEER: Gain enkele vremde, nait besneden van haart en liggoam, mag in mien haailegdom kommen. Dit geldt veur aal vremden dij maank Isrelieten touholden. 10 Levieten dij zok van mie ofkeerd hebben dou Israël van mie ofdwoalde en achter aander goden aan ging, zellen heur straf nait ontlopen. 11 Ze mouten in mien haailegdom dainstdoun as poortwachters en tempelknechten. Ze mouten veur t volk brandovvers en vree-ovvers slachten en ze mouten veur heur kloarstoan en heur dainstboar wezen. 12 Omdat ze Isrelieten daind hebben veur t oog van heur drekgoden en heur zo tou aansteut werden, steek ik mien vingers der veur omhoog - zegt God, de HEER - dat ze heur straf nait ontlopen zellen. 13 Ze maggen nait dichtbie mie kommen en mie as priester dainen, ze maggen gainent van mien haailege of alderhaailegste dingen aankommen. Ze zellen schaande droagen mouten van minne doaden dij ze begoan hebben. 14 Ik zel heur aanstellen veur dainst in tempel veur aal t gewone waark dat ter doan worden mout. 15 Mor Levitische priesters, Sadok zien noazoaten, dij veur mien haailegdom zörgen bleven dou Isrelieten van mie ofdwoalden, maggen bie mie kommen en mie dainen. Zai maggen veur mie kloarstoan en mie vet en bloud aanbaiden - zegt God, de HEER. 16 Zai maggen in mien haailegdom kommen en bie mien toavel dainstdoun. 17 As ze poorten van binnenplaain ingoan, mouten ze linnen klaaier aantrekken. Wol maggen ze nait aanhebben as ze dainstdoun in poorten van binnenplaain of in tempel. 18 Tulbanden dij ze op hebben en broeken dij ze aan hebben, mouten ook van linnen wezen. Ze maggen niks aan hebben doar ze van swaiten goan. 19 En as ze weer noar t boetenplaain tou goan, t plaain van t volk, mouten ze klaaier doar ze dainst in doan hebben, oettrekken en in haailege ziedpertoalen leggen. Ze mouten aander klaaier aandoun doar ze t volk nait haaileg mit moaken. 20 t Hoar op kop maggen ze nait ofscheren, mor ze maggen t ook nait vrij gruien loaten: ze mouten t netjes knippen. 21 Gainent van priesters mag wien had hebben as e noar t binnenplaain gaait. 22 Ze maggen nait traauwen mit wedevraauwen of vraauwlu dij verstöt binnen, mor allenneg mit wichter dij tou t volk van Israël heuren en dij heur moagdom nait verloren hebben. Mit wedevraauwen van priesters mag t ook. 23 Ze mouten mien volk leren wat haaileg is en wat nait, en heur t onderschaaid biebrengen tussen raain en onraain. 24 As ter kwezzie is, mouten ze kloarstoan om te richten. Doar mouten ze mien rechtsregels bie hantaaiern. Op aal mien feestdoagen mouten ze mien veurschriften en bepoalens in acht nemen. Sabbat mouten ze in eren holden. 25 Ze maggen zokzulm nait onraain moaken deur bie n dode te kommen. Dat maggen ze allenneg mor as t gaait om heur pa of moeke, heur zeun, dochter, bruier of heur zuster dij nog gain man had het. 26 Noadat zo ain weer zuver verkloard is, mout e zeuven doag wachten, 27 en op dag dat e weer noar t binnenplaain van t haailegdom tou gaait om der dainst te doun, mout e eerst zien zuvernsovver opdroagen - zegt God, de HEER. 28 Wat heur grondbezit aanbelangt, ikzulm zel heur bezit wezen. Aigen grond mag ie heur in Israël nait geven: ikzulm zel heur grond wezen. 29 Ze maggen waaitovvers, zuvernsovvers en schuldovvers eten. Ales in Israël doar mien ban op ligt, is veur heur. 30 t Beste van aal eerste vrucht van t laand en ales wat wieder nog aan mie opdroagen wordt, is ook veur priesters, overaal n beetje van. t Beste van bakmeel mout elk ook aan priesters geven om zegen te brengen over joen hoezen. 31 Priesters maggen gain vogels of daaiern eten dij gewoon doodgoan binnen of doodbeten.

Ezechiël 45


01As ie t laand verdailen en doarom lötten, mout ie veur de HEER n haaileg stok ofstoan van 25.000 bie 20.000 èl.f + 20.000 volgens Septuaginta, is mainst woarschienlek; in t Hebreeuws staait 10.000 èl.f* 04Dat dail van t laand is n haaileg stok. t Is veur priesters bestemd dij dainstdoun in t haailegdom en dij bie de HEER kommen maggen en hom dainen. Doar zel plak veur heur hoezen wezen en t is ook n haaileg stee veur t haailegdom. 05n Aander terraain van 25.000 bie 10.000 èl is veur Levieten dij dainstdoun in tempel. t Is heur aigen grond, doar zellen ze wonen. 06As aigen grond van stad mout ie n terraain aanwiezen van 5.000 bie 25.000, noast t haaileg stok. Dat is bestemd veur t haile volk van Israël. 07Vorst krigt grond aan weerskanten van t haaileg stok en van aigen grond van stad. t Is grond dat swet aan t haailege stok en aan aigen grond van stad, aan westkaant wieder noar t westen en aan oostkaant noar t oosten tou. t Mout net zo laank wezen as t kontraain dat aan stammen touwezen wer, van westgrèns òf aan oostgrèns tou. 08Dat is zien laand, dat is zien aigendom in Israël. Nooit zellen mien vorsten meer misbruuk moaken van mien volk. Ze zellen t laand aan stammen van t volk van Israël geven. 09Dit zegt God, de HEER: Nou is t oflopen, vorsten van Israël! Hol op mit onderdrokken en geweld, wees recht en rechtveerdeg en verjoag mien volk nait laanger van zien grond - zegt God, de HEER. 10 Bruuk n zuvere schoal, n zuvere efa en n zuvere bat. 11 Efa en bat mouten aigenste inhold hebben: n bat is ain tiende ezelsvracht, net as n efa. Ezelsvracht is normoale moat. 12 Sjekel is twinneg gera, en mine is twinneg sjekel plus vieventwinneg sjekel plus vieftien sjekel. 13 Dizze lasten mout ie ofdroagen aan vorst: ainzèsde efa over n ezelsvracht waait en ainzèsde efa over n ezelsvracht gaarst. 14 Wat eulie aanbelangt, meten in bat: ain tiende bat over n kor eulie - n ezelsvracht het tien bat, dat zodounde is tien bat n ezelsvracht. 15 Wieder: ain schoap oet n koppel van twijhonderd van kontrainen van Israël mit veul wotter, as waaitovver, brandovver en vree-ovver, doar t volk t aal weer mit goudmoaken kin - zegt God, de HEER. 16 t Haile volk van t laand mout dizze lasten aan vorst van Israël ofdroagen. 17 Vervolgens mout vorst op zien beurt brandovvers, waaitovvers en wienovvers brengen op feesten, op sabbat en op Duustermoan, op aal hoogtijdoagen van t volk van Israël. t Is vorst dij t zuvernsovver brengen mout en t waaitovver, t brandovver en t vree-ovver, om zo t aal weer goud te moaken veur t volk van Israël. 18 Dit zegt God, de HEER: Neem op eerste dag van eerste moand n jonge bol, zunder lek of brek, en zuver doar t haailegdom mit van zunde. 19 Priester mout wat bloud van t ovverdaaier aan deurpost van tempel strieken, aan vaaier houken van grode omloop van t altoar en aan deurpost van poort noar t binnenplaain. 2-3 Van dat terraain mout ie n stok van 25.000 bie 10.000 ofmeten. Doar mout t alderhaailegste haailegdom kommen. n Vaaierkaant stok, van 500 bie 500 mit 50 èl gruinlaand der omtou, is doarveur bestemd. 20 Dou t zulfde op zeuvende dag van moand veur lu dij nait mit opzet zundegen of dat in heur onneuzelhaid doun. Zo mout ie tempel raain moaken. 21 Op vattiende dag van eerste moand mout ie Pesach vieren, t feest doar zeuven doag laank brood zunder gèst eten wordt. 22 Dij aigenste dag mout vorst n bol as zuvernsovver brengen: veur zokzulm en veur aal t volk van t laand. 23 En op aal zeuven doag van t feest mout e n brandovver aan de HEER brengen: ieder dag zeuven bollen en zeuven bokrammen, zunder lek of brek, zeuven doag laank. En ieder dag ook nog n bok as zuvernsovver. 24 As waaitovver mout ie bie ieder bol en bie ieder bokram n efa waait doun, en bie ieder efa waait n hin eulie. 25 Van vieftiende dag van zeuvende moand òf aan, op t feest, mout e t aigenste doun: zeuven doag laank mout e zulfde zuvernsovvers, brandovvers, waaitovvers en eulie-ovvers brengen.

Ezechiël 46


01Dit zegt God, de HEER: Oosterpoort van t binnenplaain mout zès warreldoagen dicht blieven, mor op sabbat en Duustermoansdag mout e opendoan worden. 02Den komt vorst van boeten deur veurpertoal poort in. Hai stelt zok op bie deurpost van poort en priesters brengen zien brandovver en zien vree-ovver. Den mout e zok deelboegen op drumpel van poort en weer noar boeten tou goan. Poort mag tot aan oavend tou nait dichtdoan worden. 03t Volk van t laand mout zok op sabbat en op Duustermoan bie tougang van dij poort deelboegen veur de HEER. 04t Brandovver dat vorst op sabbat de HEER aanbudt, mout bestoan oet zès jonge rammen en n wazen ram, zunder lek of brek. 05Bie wazen ram heurt n waaitovver van n efa waait, en bie jonge rammen n waaitovver zoveul as e missen kin, mit bie ieder efa waait n hin eulie. 06Op Duustermoansdag mout t brandovver bestoan oet n jonge bol zunder lek of brek, zès jonge rammen en n wazen ram zunder lek of brek. 07As waaitovver mout vorst bie ieder bol en bie ieder wazen ram n efa waait doun, bie jonge rammen wat e berappen kin, mit bie ieder efa waait n hin eulie. 08Vorst mout ter deur veurpertoal van poort inkommen, en zulfde kaant langs weer noar boeten tou goan. 09Mor as t volk op hoogtijdoagen noar de HEER toukomt om zok deel te boegen, mout dij der inkommen deur noorderpoort, en deur zuderpoort weer noar boeten tou goan. Dij der inkomt deur zuderpoort, mout deur noorderpoort weer noar boeten tou goan. Gainain mag weeromgoan deur aigenste poort doar e der inkwam, elkenain mout noar boeten tou goan deur poort dij der liek tegenover ligt. 10 Vorst mout as ze der inkommen mit heur mitgoan en tougelieks mit heur weer noar boeten tou goan. 11 Op feesten en hoogtijdoagen heurt bie elke bol en bie ieder wazen ram n waaitovver van n efa waait, en bie jonge rammen zoveul as vorst missen kin, mit bie ieder efa waait n hin eulie. 12 As vorst vrijwilleg n brandovver of vree-ovver brengen wil as vrijwillege goave aan de HEER, den mout oosterpoort veur hom opendoan worden en kin e zien brandovver en vree-ovver op aigenste menaaier brengen as e op sabbat wènd is. Zo gaauw as e weer noar boeten tou gaait, dut men poort achter hom dicht. 13 Breng doagelks n interram zunder lek of brek as brandovver aan de HEER, ieder mörgen vannijs. 14 En breng der ieder mörgen n ovver bie van ainzèsde efa waait en aindaarde hin eulie om deur waaitenmeel te mengen, as waaitovver veur de HEER. Dizze regels blieven aaltied gelden. 15 Ieder mörgen mouten priesters jonge ram, waaitovver en eulie opdroagen as n doagelks ovver. 16 Dit zegt God, de HEER: As vorst aan ain van zien zeuns wat geft, den wordt dat dij zien grondbezit: zien zeuns zellen t aarven. 17 Mor as e n paart van zien grondbezit aan ain van zien sloaven dut, den mag dij t allenneg holden aan t joar tou dat e vrijloaten wordt. Doarnoa vervaalt t weer aan vorst. t Blift zien grondbezit: zien zeuns kriegen t. 18 Vorst mag niks van t volk heur grondbezit ontaigen. Bloots zien aigen bezit mag e zien zeuns aarven loaten, gainent van mien volk mag zien bezit ofpakt worden."' 19 Dou brochde man mie deur tougang noast poort noar haailege ziedpertoalen veur priesters, dij oetkeken op t noorden. Bie achtermuur, aan westkaant, was n roemte. 20 Hai zee tegen mie: "Dit is roemte doar priesters schuldovvers en zuvernsovvers touberaaiden en doar ze waaitovvers kloarmoaken. Zo huiven ze dij nait noar t boetenplaain brengen, doar ze t volk deur haaileg moaken zollen." 21 Dou nam e mie mit noar t boetenplaain tou en luit mie vaaier houken van t plaain bie langs goan. In aal houken van t plaain was nog n klaainer plaain. 22 Dit wazen besloten plaainen van 40 bie 30 èl. Ze wazzen aal vaaier gelieke groot. 23 Om elk van dij vaaier plaainen was n leeg muurke, en onderaan dij muurkes wazzen steeën doar men koken kon. 24 Hai zee tegen mie: "Dit binnen keukens doar zai dij dainstdoun in tempel, vree-ovvers veur t volk kloarmoaken."

Ezechiël 47


01Dou brochde man mie weerom noar tougang van tempel. Doar zag ik wotter onder drumpel van tempel vandoan kommen. t Stroomde noar t oosten tou: veurkaant van tempel ligt ja op t oosten. t Wotter laip van onder rechter boetenmuur van tempel op t zuden van t altoar, noar beneden tou. 02Hai nam mie mit deur noorderpoort noar boeten tou en wie laipen boetenom noar boetenpoort op t oosten. Doar zag k wotter aan rechterkaant der oet siepeln. 03Mit n moatbaand in haand ging man noar t oosten tou, en hai meette 1000 èl òf. Doar luit e mie deur t wotter lopen: t wotter kwam mie aan enkels tou. 04Hai meette nog ais 1000 èl òf en luit mie vannijs deur t wotter lopen: t wotter kwam mie aan knijen tou. Hai meette nog ais 1000 èl òf en luit mie der weer deur lopen: t wotter kwam mie aan middel tou. 05Hai meette nog ais 1000 èl òf en dou was t wotter n revier doar ik nait deurhèn lopen kon. t Wotter was zo daip, dat je der allenneg in swemmen konden - n revier, nait deur te kommen. 06Man zee tegen mie: "Zugst dat, manmensk?" En hai luit mie weeromkommen op revierkaant. 07Dou ik weerom was, zag ik op kanten van revier aan weerszieden n haile bult bomen stoan. 08Hai zee tegen mie: "Dit wotter stroomt deur oostelke kontraain, den noar beneden tou Jordaanvlakte in, en komt oet in Dode Zee. As t zee instroomt, wordt t wotter doar zuit.f + Zuit of gezond: tekst is hier nait haildaal dudelk.f* 09t Zel der krimmeln en wimmeln van leventege wezens; overaal doar revier langs stroomt, komt leven, n haile zoot vis zel der zitten. As dit wotter in Dode Zee aankomt, wordt t wotter doar zuit, overaal doar revier langs stroomt, komt leven. 10 Viskerlu zellen der stoan van Engedi òf, aan En-Eglaïm tou en hangen der heur netten te dreugen. Der zellen net zoveul soorten vis wezen as in Grode Zee, n haile bult. 11 Allenneg moerazzen en poulen der van worden nait zuit, dij blieven vol stoan mit zolt wotter. 12 Bie revier langs zellen aan weerszieden alderhande vruchtbomen gruien. Bloaren der van zellen nait soor worden en der zellen altied vruchten aan zitten: ieder moand zellen ze vrucht geven. t Wotter stroomt ja tou t haailegdom oet. Vruchten zellen te eten wezen en van bloaren kin men beter worden." 13 Dit zegt God, de HEER: Zo lopen grènzen doarbinnen ie t laand as aarfdail verdailen maggen onder twaalf stammen van Israël - Jozef krigt meer as ain kontraain. 14 Ie zellen t laand in bezit kriegen doar ik van sworen heb dat ik joen veurolden t geven zol, elks geliekeveul. Dit laand zel joe as bezit touvalen. 15 Zo lopen grènzen van t laand. Aan noordkaant: van Grode Zee òf, over weg noar Chetlon, tot men komt bie Sedad, 16 bie Hamat, Berota en Sibraïm langs, dij tussen kontrainen van Damascus en Hamat liggen, noar Chaser-Hattichon tou, bie grèns van Hauran. 17 Grèns lopt zodounde van zee noar Chasar-Enon tou, op grèns mit Damascus; op t noorden ligt kontraain van Hamat. Dat is noordgrèns. 18 Aan oostkaant lopt grèns tussen Hauran en Damascus deur, tussen Gilead en t laand Israël, bie Jordaan langs aan Oostelke Zee tou, en wieder aan Tamar tou. Dat is oostgrèns. 19 Aan zuudkaant lopt grèns van Tamar tot aan t wotter tou bie Meribat-Kades, en den bie beek langs noar Grode Zee. Dat is zuudgrèns. 20 En nou westkaant: doar is Grode Zee grèns, van zuudgrèns òf tot dat men bie Lebo-Hamat komt. Dat is westkaant. 21 Dit laand mout ie verdailen onder nkander, onder stammen van Israël. 22 Verdail dat mit lötten, onder nkander en onder vremden dij bie joe touholden en kinder kregen hebben. Ie mouten heur beschaauwen as Isrelieten-van-hoes-oet en net as ie, zellen zai ook bie stammen van Israël aigen bezit kriegen. 23 Ie mouten n vremde zien bezit touwiezen bie stam doar e touholdt - zegt God, de HEER.

Ezechiël 48


01Dit binnen noamen van stammen: haildaal in t noorden, bie weg langs noar Chetlon, Lebo-Hamat en Chasar-Enon, bie grèns mit Damascus in t noorden, aan kaant van Hamat, krigt Dan n dail, van oostgrèns òf aan westgrèns tou. 02Tegen Dan aan krigt Aser n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 03Tegen Aser aan krigt Naftali n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 04Tegen Naftali aan krigt Manasse n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 05Tegen Manasse aan krigt Efraïm n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 06Tegen Efraïm aan krigt Ruben n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 07Tegen Ruben aan krigt Juda n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 08Tegen Juda aan, van t oosten òf aan t westen tou, ligt t dail dat ie ofstoan mouten, 25.000 èl braid en krekt zo laank as aander dailen, van t oosten òf, aan t westen tou. In t midden komt t haailegdom. 09t Dail dat ie aan de HEER ofstoan mouten, is 25.000 èl laank en 10.000 èl braid. 10 Dit haile kontraain is bestemd veur priesters. Aan noordkaant is t 25.000 èl laank, aan westkaant 10.000 èl braid, in t oosten is t 10.000 èl braid en aan zuudkaant weer 25.000 èl laank. In t midden staait de HEER zien haailegdom. 11 Dat haaileg stok is veur priesters, Sadok zien noazoaten, dij veur mie zörgen bleven en zok nait, zo as Levieten deden, van mie ofkeerden. 12 Zai kriegen binnen dit dail n alderhaailegst stok, noast t kontraain van Levieten. 13 Levieten kriegen n dail dat noast priesters heurent ligt en krekt zo groot is: 25.000 bie 10.000 èl. Haile lengte is 25.000 èl en brette 10.000 èl. 14 Ze maggen der niks van verkopen of verruilen. Men mag t beste dail van t laand nait in aander handen overgoan loaten, want t is wijd aan de HEER. 15 Wat ter overblift van t kontraain van 5.000 bie 25.000 èl is nait haaileg; t is bestemd veur stad as baauwterraain en gruinlaand. Stad zulm komt in t midden te liggen. 16 Dit binnen zien moaten: aan noordkaant 4500 èl, aan zuudkaant 4500 èl, aan oostkaant 4500 èl, en aan westkaant ook 4500 èl. 17 Streep gruinlaand om stad tou is in t noorden 250 èl, in t zuden 250 èl, in t oosten 250 èl en in t westen 250 èl braid. 18 Bie t haaileg stok langs blift aan oostkaant 10.000 èl en aan westkaant 10.000 èl over. Dij strepen grond lopen bie t haaileg stok langs, en opbrengst der van is veur dij in stad waarken. 19 Zai binnen t ook dij dizze grond beaarbaiden mouten. Ze kommen oet aal stammen van Israël vandoan. 20 t Haaileg stok dat ie ofzundern mouten, aigen grond van stad mitrekend, is zodounde vaaierkaant en meet 25.000 bie 25.000 èl. 21 Wat overblift aan weerskanten van t haaileg stok en aigen grond van stad, is veur vorst: t kontraain van 25.000 èl van t haaileg stok òf aan oostgrèns tou, en op t westen van 25.000 èl òf aan westgrèns tou, liek op mit kontrainen van stam, is veur vorst. 22 Levieten heur aigen grond nait mitrekend en aigen grond van stad, dij midden in t kontraain van vorst liggen, is aal laand dat tussen Juda en t kontraain van Benjamin ligt, veur vorst. 23 Vervolgens aander stammen: Benjamin krigt n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 24 Tegen Benjamin aan krigt Simeon n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 25 Tegen Simeon aan krigt Issachar n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 26 Tegen Issachar aan krigt Zebulon n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 27 Tegen Zebulon aan krigt Gad n dail, van t oosten òf aan t westen tou. 28 Tegen Gad aan, in t zuden, lopt grèns van Tamar òf aan t wotter van Meribat-Kades tou en den bie beek langs noar Grode Zee. 29 Zo is t laand indaild dat ie mit lötten verdailen mouten onder stammen van Israël - zegt God, de HEER. 30 Dit binnen omtrekken van stad. Aan noordkaant 4500 èl. 31 Poorten van stad binnen nuimd noar stammen van Israël. Der binnen drij poorten op t noorden: Rubenpoort, Judapoort en Levipoort. 32 Aan oostkaant 4500 èl, mit drij poorten: Jozefpoort, Benjaminpoort en Danpoort. 33 Zuudkaant is 4500 èl, mit drij poorten: Simeonpoort, Issacharpoort en Zebulonpoort. 34 Westkaant is ook 4500 èl, mit dizze drij poorten: Gadpoort, Aserpoort en Naftalipoort. 35 Omtrek van stad is 18.000 èl. Van nou òf aan hait stad: "Doar holdt de HEER tou!"