Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif van Petrus 01    02    03    04    05   

Eerste braif van Petrus 01


01Braif van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan zien oetverkoren lu dij as vremden verspraaid leven in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië. 02Ie binnen oetkeurd, zo as God de Voader dat in t veuren besloten het. Hai het joe haaileg moakt deur de Gaist. Aan Jezus Christus mout ie geheurzoam wezen. Zuver bin ie worden deur zien bloud. Genoade en vree mag ie riekelk kriegen. 03Lof en eer veur God, ons Heer Jezus Christus zien Voader. Zo groot was zien omdenken mit ons, dat e ons vannijs mit hoop leven luit, deur Jezus Christus zien opstanden oet doden. 04Doardeur kin we in hemel n aarvenis verwachten. Ain dij nait vergaait of bedaarven kin, mor ain dij zuver is en geef. 05In God zien kracht, deur t geleuf, staait joe redden te wachten. Dij ligt al kloar om in t lest van tieden veurndag brocht te worden. 06Wat zel ie den deurhèn blied wezen! Ook al is t zo, dat ie n zetje veul lieden mouten en oetperbaaierd worden. 07Den zol t zok oetwiezen hou echt of joen geleuf is. Gold dat vergaait, mout al in t vuur keurd worden. Houveulstemeer mout joen geleuf dat den. Dat is toch veul kostboarder as gold! Ie zellen der lof, heerlekhaid en eer mit verdainen as Jezus Christus zok openboaren zel. 08Ie holden van hom, ook al heb ie hom nait zain. In hom leuf ie, mor zain heb ie hom nait. Ie zellen joechaai roupen van bliedschop. Der binnen gain woorden veur, zo mooi, 09omdat ie red worden. Dat is t doul van joen geleuf ja. 10 Noar dij redden hebben ale profeten zöcht en ze hebben doarover noadocht. Ze hebben profetaaierd van genoade dij joe touzegd is. 11 Ze perbaaierden oet te vinden wanneer en hou de Gaist van Christus in heur waarkte. Ze hebben lieden en heerlekhaid van Messias ja veurzegd. 12 Aan heur is openboard dat dizze bosschop nait veur heurzulm bestemd was, mor veur joe. Nou is joe dit kundeg moakt - deur lu, dij t evengelie brocht hebben - in kracht van de hillege Gaist, oet hemel stuurd. Engels zollen der alderdeegs geern wait van hebben. 13 Doarom: aan slag! Goud oppazen en nöchtern blieven! Reken mor op genoade dij joe te wachten staait as Jezus Christus zokzulm openboart. 14 Ie mouten om zeggen geven, net as kinder. Loat joe nait mitslepen deur dat doar of ie zin in hebben, zo as ie deden in tied dat ie nait wiezer wazzen. 15 God, dij joe roupen het, is haaileg. Doarom mout ie ook haaileg wezen in aal joen doun en loaten. 16 Der staait ja schreven: "Wees haaileg, omdat ik haaileg bin." 17 Ie roupen God aan as Voader. Hai moakt gain onderschaaid en oordailt elkenain noar zien doun en loaten. Leef den in ontzag veur hom, zo laank ie in dizze wereld as vremden touholden. 18 Ie waiten ja dat ie nait löskocht binnen oet dit bestoan zunder weerde dat ie van joen veurolden mitkregen hebben, deur dingen dij vergoan, zulver en gold. 19 Nee, ie binnen vrijkocht deur t kostboar bloud van Christus. Hai is as n laam, zunder lek of brek. 20 Al veur dat grond van wereld legd wer, was e deur God doar al tou bestemd. Mor nou eerst, aan t èn van tieden, is e verschenen veur joen best. 21 Deur hom leuf ie in God, dij hom tou doden oet opwekt en hom zien heerlekhaid geven het. Doarom is joen geleuf in God tougelieks hoop op God. 22 Ie hebben noar woarhaid lusterd. Zo is joen haart zuver worden. Van dij gevolgen, dat ie joen bruiers en zusters geern lieden maggen. Doarom mout ie van haarten en aingoal van nkander holden. 23 Joen nije geboorte heb ie ja nait aan gewoon swak zoad te daanken, mor aan t rotsvaaste woord van leventege en aiwege God. 24 Want: "n Mensk is net gras, zien heerlekhaid net n bloum in t gras. t Gras verdreugt en bloum vaalt òf. 25 Mor de Heer zien woord blift, veur aiweg en aaid." Dat woord is bliede bosschop, dij joe verkundegd is.

Eerste braif van Petrus 02


01Tou! Vot mit wat min is en vaals, mit ale hugelderij, ofgunst en lasterproatjes! 02Ie mouten worden as lutje potjes, dij net geboren binnen. Dij longern noar gaistelke melk dat nait aanlengd is. Doar zel ie van gruien en zo red worden, 03as ie teminnent pruifd hebben hou goud of de Heer is. 04Kom den noar hom tou! Hai is leventege stain. Mensken hebben hom wel ofkeurd, mor bie God is hai eerste keur. 05Ie mouten joe zulm ook as leventege stainen bruken loaten. Doar kin n gaistelke tempel mit baauwd worden. Wor zo n haaileg priestervolk dat gaistelke ovvers brengt, dij God geern zugt deur Jezus Christus. 06Doarom staait ter in de Schrift: "Kiek! Ik leg in Sion n stain, n houkstain - eerste keur. Dij doar zien geleuf op baauwt, het zok nait misrekend." 07Ie leuven, en doarom is t veur joe n weerdevolle stain. Mor veur lu dij nait leuven, geldt: "Stain, deur timmerlu ofkeurd, is houkstain worden. 08n Stain, doar ze over strovveln, n blok, doar ze zok aan steuten." Ze strovveln der over. Ze willen ja nait noar God zien woord lustern. Ze kinnen nait aans. 09Mor ie binnen n volk dat oetkeurd is, n priestervolk van keunenks, n noatsie van haailegen, God zien aigen volk. Ie binnen oetkeurd om grode doaden kundeg te moaken van hom, dij joe oet t duustern roupen het tou zien wonderboar licht. 10 Eertieds was ie God zien volk nait, nou aal. Eertieds haar God gain omdenken mit joe, nou het e om joe docht. 11 Laive bruiers en zusters! Ie binnen hier vremden, ie wonen hier mor tiedelk. Doarom drok ik joe op t haart: geef nait tou aan joen zundege begeertes. Dij hebben t veurzain op joen woare levent. 12 Middenmaank haaidense mensken mout ie joe goud aanstellen. Ze maggen joe den al veur misdoadegers oetmoaken, as ze joen goie doaden zain, zellen ze reden hebben om God te eren en te priezen op dag dat e noar joe komt te kieken. 13 Ie mouten nek boegen veur wat mensken (joe) bestellen - om de Heer zien wil. t Mag kaaizer wezen - hai het t ja te zeggen as hoogste boas, 14 of zien stadholders - baaident binnen ja deur hom aansteld om lu dij t kwoaie doun te stravven en heur dij t goie doun te priezen. 15 God wil ja dat ie deur joen goud gedrag onverstandege lu heur domme proat tou swiegen brengen. 16 Leef as vrije mensken. Woar joe der veur dij vrijhaid te bruken om goud te proaten wat ie verkeerd doan hebben. Mít dij vrijhaid mout ie God dainen. 17 Geef elk eer dij hom toukomt. Hol van joen bruiers en zusters. Vrees God en eer kaaizer. 18 Knechten en maaiden in hoes: hol joen boas in eren en wait joen stee. Nait allenneg as ze goud en vrundelk binnen, mor ook as t n minne is. 19 As ain, omdat e reken holdt mit God, onrecht verduren mout dat e nait verdaind het, den is dat t wat God geern zugt. 20 Verkeerd doun en den sloag kriegen, is niks biezunders. Mor heb ie gouddoan en toch sloag kregen, den dail ie in Gods gunst. 21 Lieden, doar bin ie veur bestemd. Christus zulm het ja veur joe leden. Hai het joe doar n veurbeeld mit geven. Goa doarom wieder in zien spoor. 22 Zunden het e nooit doan, aan bedrog het e zok nooit schuldeg moakt. 23 As e oetscholden wer, dee e niks weerom. As e lieden mos, kwam e nait mit draaigementen. Nee, hai gaf t over aan hom dij rechtveerdeg oordailt. 24 Hai het ons zunden op zok nomen in aigen persoon, aan t kruus. Zo wol e ons vrijmoaken van zunden en zo mag we leven in gerechteghaid. Deur zien striemen bin we beter worden. 25 Eertieds was ie net schoapen, haildaal t pad biester. Nou bin ie weeromkommen bie hedder dij touzicht holdt op joen levent.

Eerste braif van Petrus 03


01Krekt zo, vraauwlu, mout ie bie joen man joen stee waiten. Ook as e zok aan joen zeggen niks gelegen let. t Kin toch wezen dat ze zok over streep trekken loaten deur t doun en loaten van heur vraauw zunder dat ie ain woord zeggen huiven, 02as ze vernemen hou zuver en vroom ie leven. 03t Zit hom nait in boetenkaant: hou of ie joen hoar hebben, t gold dat ie om hebben of t goud dat ie aan hebben. 04Nee, t mout hom der in zitten dat ie inwendeg mooi binnen. Dat vergaait ja nait: n zaacht en evenwichteg gemoud. Dat is in Gods oog n kostboare sier. 05Doar sierden haailege vraauwlu zok eertieds ook mit. Zai zetten heur hoop op God en wozzen heur stee bie heur manlu. 06Sara bievubbeld: zai dee wat Abraham wol en nuimde hom "boas". Heur rechte dochters bin ie, as ie t goie doun en joe nait baangmoaken loaten. 07En ie ook, manlu! Begrip mout ie opbrengen veur joen vraauwlu en heur hoog hebben. Zai binnen ja nait zo staark as ie. En net as ie, hebben ze paart aan t levent, dat God geft. Zo zel niks joen beden in weeg stoan. 08Om kòrt te goan: wees aineg mitnkander, vuil mit mekoar mit, hol van nkander as bruiers en zusters, wees beschaaiden en nait grootsk. 09Vergel gain kwoad mit kwoad; wor ie oetscholden, schel den nait weerom. Wèns lu laiver t goie! Den zel ie zulm t goie kriegen dat God joe toubedocht het. 10 Want: "Dij van t levent holden wil en gelokkeg wezen, dij mout nait kwoadspreken en gain leugens vertellen. 11 t Kwoaie mout e oet weeg goan en doun wat of goud is. Op vree mout e aansturen en doar aal zien best veur doun. 12 De Heer holdt t oog ja op rechtveerdege mensken, hai het oor veur heur beden. Mor zien haile gezicht keert e òf van wèl of t kwoaie dut." 13 Wèl kin joe wat aandoun as ie joe inzetten veur t goie? 14 Ook al zol ie lieden mouten omdat ie doun wat goud is, wat n gelok veur joe! Wees nait baang veur heur draaigementen. Loat joe der nait deur van streek brengen! 15 Christus de Heer mout ie in joen haart hoog en haaileg holden. Aaid mout ie der op oet wezen verantwoorden òf te leggen as ain van joe waiten wil, woar of ie in dit levent op hopen. 16 Mor dou dat beschaaiden en mit respekt, oet n zuver gewaiten. Den zellen dijent dij proatjes verkopen over joen doun en loaten as christenmensken, mit steert tussen bainen opkrözzen mit heur lasterproatjes. 17 t Is ja beter te lieden veur t goie dat ie doun - as God dat wil - (as straft te worden) veur t kwoad dat ie bedreven hebben. 18 Christus is ja ook veur ainmoal en aaltied om zunden sturven. Hai, dij onschuldeg is, veur onschuldegen - om joe bie God te brengen. Sturven is e as mensk van vlaais en bloud, mor weer leventeg moakt deur de Gaist. 19 Zo kon e noar gaisten in t gevang (van t dodenriek) tougoan en heur zien bosschop kundeg moaken.f + t Is nait zeker, dat dizze tekst ongeschonden bewoard bleven is. t Is ook nait haildaal dudelk wat hier bedould wordt. In elks gevaal mouten vers 19 en 20 in soamenhang mit mekoar lezen worden.f* 20 Dat wazzen dijent, dij doudestieds nait noar God lustern wollen. Dat was in tied van Noäch, dou God geduld haar en hom aark baauwen luit. In dij aark werden mor n stokkewat mensken, aacht mitnkander, red van t wotter. 21 Nou is dat wotter n beeld van deup, doar ie nou deur red worden. Doar wordt nait t liggoam mit schoonwosken, nee, t is n vroagen aan God om n zuver gewaiten. Want Jezus Christus is opstoan. 22 Hai is noar hemel tougoan en zit nou aan God zien rechterzied en onder hom stoan engels, hemelse machten en krachten.

Eerste braif van Petrus 04


01Christus het leden as mensk. Doar ligt n gedachte achter, doar ie joe mit weren kinnen. Dit idee, zo te reken: dij as mensk van vlaais en bloud leden het, het ofrekend mit zunden. 02Hai wil zok, zo laank as e nog tied van leven het, ja nait laaiden loaten deur wat n mensk begeert, mor deur wat of God van hom wil. 03Der is ja al genog tied verknooid mit zoaken doar of haaidens heur slinger aan hebben: zoepen en vreten en vraauwlu en zukswathèn en ook nog dainen van ofgoden, dat dik verboden is. 04Doarom stonden ze der versteld van dat ie nait meer mit heur liederleke boudel mitdoun, en moaken ze joe min. 05Mor doar zellen ze rekenschop van geven mouten aan hom dij kloarstaait om leventegen en doden te oordailen. 06Doarom is t evengelie ook bekendmoakt aan mensken dij al overleden binnen. Dat ze bie God leven zellen deur de Gaist, al binnen ze bie mensken op eerde ook oordaild. 07t Lopt al noar t èn. Doarom mout ie verstandeg en nöchtern worden. Den zel ie beden kinnen. 08t Vernoamste is dat ie aaltied van nkander holden. Laifde bedekt hail wat zunden. 09Deur mout bie joe aaltied aanstoan, zunder der over te zoezen. 10 Stel joen goaven zo as elk dij kregen het, in dainst van nkander. Dat heurt ja zo veur God zien goie beheerders. Ie hebben ja n haile bult genoadegoaven van hom kregen. 11 Bin ie n spreker? Loat God t den wezen dij deur joe sprekt! Dou ie wat veur n aander? Dou dat den in kracht dij God joe doar tou geven het. In ales zel God den prezen worden deur Jezus Christus. Hom komt tou eer en macht, veur aiweg en aaid. Amen. 12 Beste bruiers en zusters, verwonder joe nait over vuurproef dij ie ondergoan. t Is ainlieks niks biezunders. 13 Nee, wees ter eerder blied om dat ie zo n aandail hebben in t lieden van Christus. Want op dag dat zien glorie openboard wordt, zel ie haildaal ket-oet wezen. 14 As ze joe swaartmoaken om Christus: wat n gelok veur joe! Dat betaikent dat de Gaist van heerlekhaid en van God op joe rust. 15 Paas ter veur op dat gainent van joe te lieden krigt as moordenoar, daif, boef of ain dij neus in aandermans zoaken stekt. 16 Nee, as ie lieden mouten as christen, mout ie joe nait schoamen. Verheerlek God omdat ie dij noam droagen maggen. 17 t Is nou ja zo wied: t oordail begunt. En God zien aigen volk is t eerst aan beurt. Mor as hai bie óns begunt, hou zel t den oflopen mit heur dij niks van God zien bliede bosschop waiten willen? 18 En as rechtveerdege mor naauw red wordt, hou wordt t den mit ain dij zok nait keert aan God of gebod? 19 Doarom mouten zai dij te lieden hebben zo as God t wil, heur levent in zien haand geven en deurgoan mit t goie doun. Dij heur moakt het, dij zel heur nait valen loaten. Hai is ja te vertraauwen!

Eerste braif van Petrus 05


01Joen oldsten woarschaauw ik, - ik bin ja zulm ook n oldste: k heb t lieden van Christus mit mien aigen ogen zain, mor ik bin ook pazzipant in heerlekhaid dij openboard worden zel. 02Zörg veur God zien koppel dij hai joe aanvertraauwd het. Kiek ter op tou. Nait omdat ie dat mouten, mor van haarten, net zo as God dat wil. Nait om der beter van te worden, mor vergees. 03Speul gain boas over dij aan joen zörgen aanvertraauwd binnen, mor wees n veurbeeld veur joen koppel. 04As grode hedder den komt, krieg ie n erekraans dij nooit soor worden zel. 05Jonkvolk, van joen kaant mout ie bie oldsten joen stee waiten. Boetendes, in omgang mitnkander mout elkenain zok laaiden loaten deur nederghaid. God keert zok ja tegen lu dij t haart hoog hebben, mor nederge lu is hai ter wille. 06Boeg joe deel onder machtege haand van God. Den zel hai joe groot moaken as tied ter heer is. 07Leg aal joen zörgen op zien scholders. Ie goan hom ja aan t haart. 08Wees nöchtern en blief woakzoam. Joen vijand, duvel, struunt rond as n brollende laiw, op zuik noar ain dij e opvreten kin. 09Verweer joe tegen hom. Ie stoan ja staark in t geleuf. Vergeet nait dat joen bruiers en zusters in haile wereld zulfde swoaregheden te verduren hebben. 10 Mor God is ain en aal genoade. Hai het joe roupen tou zien aiwege heerlekhaid in Christus. Noadat ie t n zetje hail stoer had hebben, zel hai joe in t èn helpen en staark moaken. Hai zet joe weer op bainen en geft joe vaaste grond onder vouten. 11 Aan hom de macht, veur aiweg en aaid. Amen. 12 Mit Silvanus zien hulp heb ik dizze braif schreven. Hai is n betraauwboare bruier, noar k main. Braif is wat aan kòrte kaant worden, mor k heb joe der moud mit inspreken wild. Ik bin der vaast van overtuugd dat t om God zien genoade gaait. Doar mout ie bie blieven! 13 Ie kriegen de groeten van joen zustergemainte in Babylon en van mien zeun Marcus. 14 Zeg nkander goidag, vol laifde, mit n doetje. Vree veur joe altmoal, dij t bie Christus holden!