Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Timoteüs 01    02    03    04    05    06   

Eerste braif aan Timoteüs 01


012 Aan Timoteüs, mien echte zeun in t geleuf. Dizze braif komt van Paulus, Christus Jezus zien apostel in opdracht van God, dij ons redt en van Christus Jezus, van wèl of wie t verwachten doun. Ik wèns die genoade, ontfaarmen en vree tou van God, de Voader, en van Christus Jezus, ons Heer. 03(Wat of ik die nou schrief is) netgliek aan opdracht dij ik die bie mien vertrek noar Macedonië gaf: doe zolst in Efeze blieven om doar bepoalde lu aan te zeggen dat ze gain ofwiekende leer brengen maggen 04of zok opholden mit mythes en mit t oetzuiken van stambomen doar je in vertoezen. Dat geft ja mor hakketakkerijen en is nait bevörderliek veur wereldodder dij God beoogt en dij op t geleuf baauwd is. 05Mit dizze aanzeggen beoog ik laifde; laifde dij opkomt oet n zuver haart, n goud gewaiten en n eerlieks geleuf. 06Deur dat doul oet t oog te verlaizen, binnen paardie lu ofdwoald en te laande kommen in proat dij niks om hakken het, 07deurdat ze zok as leroars in wet aanstellen, zunder dat ze deurhebben wat of ze zeggen of woar ze zokke stellege oetsproaken over doun. 08Wie waiten wel: wet is goud, mor den mout je der wel wetteg mit omgoan 09en der op verdocht wezen dat dij wet ter nait is veur n rechtveerdege, mor veur mensken dij van gain wet of onderdoaneghaid waiten willen. Wet is veur goddelozen en zundoars, veur schobbejakken en lu veur wèl of niks haaileg is, veur mensken dij heur voader of mouder of n aander mensk van kaant moaken, 10 veur kerels dij klongeln of dij t mit manlu doun, veur sloavenjoagers, leugenbaisten of dij n vaalze aid ofleggen en wat of wieder lienrecht tegen gezonde leer ingaait. 11 Dizze leer is ofstemd op dij heerleke bliede bosschop van ons gelokzoalege God, bosschop dij mie aanvertraauwd is. 12 Jezus Christus, ons Heer, dij mie vermogens hierveur geven het, bin k dankboar dat hai zoveul vertraauw in mie haar dat e mie in dainst nomen het, 13 schoon dat ik hom vrouger belasterde en achternoazat en tamtaaierde. Mor ik wer genoadeg behandeld omdat ik in mien ongeleuf nait wos wat of k dee. 14 Ons Heer Jezus Christus het mie zien genoade rij geven, en geleuf en laifde in Christus Jezus derbie. 15 Op dizze bosschop kin ie aan en ie maggen dij zunder meer van mie aannemen: "Jezus Christus is op wereld kommen om zundoars te redden." As ter ja ain in dij rieg veuraan staait, den bin ik t wel! 16 En toch streek hai haand over t haart. Dat was hierom: den kon Christus Jezus aan mie as eerste zain loaten hou zo'n groot geduld e het. Ik zol model stoan veur dijent dij in hom leuven zellen om t aiwege levent te kriegen. 17 Aan keunenk van ale tieden, aan onstaarvelke, onzichtboare, ainegste God, eer en glorie veur aiweg en aaid! Amen. 18 Timoteüs, mien jong, dij aanzeggen leg ik op dien bredje. En dat om profetenwoorden dij vrouger over die oetsproken binnen. Doardeur aanpittjed zolstoe dij mooie veldtocht holden. 19 Doe hest ja geleuf en n goud gewaiten. Dat leste hebben summegen overboord smeten en zo hebben ze op t stok van t geleuf schipbreuk leden. 20 Hymeneüs en Alexander heuren doar ook bie. Dij heb k aan Soatan oetleverd. Den wordt heur t goud inprent nait te lastern.

Eerste braif aan Timoteüs 02


01Allereerst roup ik joe der zodounde tou op God joen vroagen veur te leggen, hom aan te roupen, verzuiken en daankbetugens aan hom te richten veur ale mensken, 02veur keunenks en altmoal dij n hoge pezietsie hebben. Den gedroag we ons as bekweme en rustege börgers en is t ain en aal vroomhaid en weerdeghaid dat we oetstroalen. 03En dat vindt God, ons redder, mooi. Zo zugt hai t geern. 04Hai wil ja dat ale mensken red worden en zo wied kommen dat ze woarhaid aanveerden. 05Der is ja mor ain God. Der is ook mor ain dij tussen God en mensken bemiddelt: de mensk Jezus Christus, 06dij zok opovverd het om t veur ale mensken weer goud te moaken. Dat is vandoag de dag t getugenis, 07doar ik veur aansteld bin om t rond te zeggen. Ik bin der op ofstuurd - eerlieks woar, ik moak joe niks wies - om haaidens les te geven in geleuf en woarhaid. 08Dat zodounde wil ik dat overaal doar ie dainst holden, manlu God aanroupen mit haailege handen omhoog, mor den nait om der op lös te sloagen of roezie te moaken. 09Zo mouten vraauwlu ook zedeg en ingetogen n fersounlek klaidje aantrekken en zok nait optugen mit ingewikkelde kapsels, gold of peerls of dure klaaier. 10 Nee, mor loat ze - dat paast vraauwlu ja dij oetkommen veur heur vereren van God - opvalen deur goud te doun. 11 n Vraauw mag wel wat opsteken, mor den stil en haile onderdoaneg, 12 mor zulm onderricht geven stoa ik heur nait tou, en net zo min heur man der nait in te kennen. Loat ze zok achteroet holden. 13 Adam is ja t eerst schoapen, dou Eva. 14 En nait Adam wer verlaaid, mor zien vraauw. Zo ging dij tegen t gebod in, 15 mor ze zel red worden deurdat ze kinder krigt. As vraauwlu den ook mor vastholden aan geleuf en laifde en aan n ingetogen, haaileg levent.

Eerste braif aan Timoteüs 03


01Hier kin je van op aan: as ain geern t opzicht over gemainte hebben wil, den is hom t om wat moois te doun. 02Op ain dij opzicht het, mout den ook niks aan te maarken wezen. Hai mout zok bie ain vraauw holden, nöchtern, evenredeg, fersounlek en gastvrij wezen en n goie leroar. 03t Mag gain drinker wezen, nait ain dij der vot in haauwt, mor geschikt, gain vechtersboas, ain dij t nait om geld te doun is, 04dij zien volk goud laaiden geft, zien kinder op n haile respektoabele menaaier onder doem het 05- as ain ja aan aigen volk gain laaiden geven kin, hou zel e den veur God zien gemainte zörgen? Dat kin ja nait! - 06nait ain dij nog mor net tou geleuf kommen is; aans zol e zok te veul verbeelden en zol duvel hom aankloagen. 07Hai mout ook goud aanschreven stoan bie mensken dij nait bie gemainte heuren; aans komt e op t woord en lopt e in duvel zien struup. 08t Zulfde geldt veur dioakens: t mouten respektoabele kerels wezen dij nait mit twij monden proaten, gain klokjebruiers of lu dij ales om geld doun, 09mor mensken bie wèl t geleuf - hou zo'n gehaaime zoak of dat ook is - aan t licht komt in n zuver gewaiten. 10 Ook dizzent mout ie wel eerst aan taand vuilen. As ter den gain klachten binnen, kinnen ze in dainst kommen. 11 Binnen t vraauwlu, den netgliek: ze mouten respektoabel wezen, maggen mensken nait berabbeln, nait aan draank wezen en aan ale kanten betraauwboar. 12 Dioakens mouten zok bie ain vraauw holden en aan heur kinder en heur volk goie laaiden geven. 13 Wèl heur dainst as dioakens ja goud doan hebben, dij kommen n tree hoger en kriegen hail wat te zeggen in zoaken van t geleuf in Christus Jezus. 14 Dit schrief ik die nou wel, liekegoud hoop ik gaauwachteg bie die te kommen. 15 Mor zol ik opholden worden den waistoe teminnent hou of ie joe gedroagen mouten in God zien hoes. En dat is gemainte van God dij leeft, joa toch: n zoel, n steveg platvörm van woarhaid. 16 En dat mout elkenain toch tougeven: wat wie vereren, dat is ondeurgrondelk: Hai, dij zok verteunde as mensk van vlaais en bloud,
in t geliek steld wer deur de Gaist,
zok zain luit aan engels,
verkundegd wer onder haaidens,
leufd wer in wereld,
opnomen wer in glorie.

Eerste braif aan Timoteüs 04


01De Gaist zegt dudelk dat in loater tieden paardie lu heur geleuf aan kaant zetten zellen deurdat ze heur oren noar dwoalgaisten hangen loaten, 02op sleeptaauw nomen deur leugenleroars dij zok mooi veurdoun mor dij heur aigen gewaiten dichtbraand hebben. 03Dij verbaiden t traauwen en t gebruuk van bepoalde etenswoar. Dat binnen toch zoaken dij God schoapen het en doar geleuvegen dij woarhaid kennen leerd hebben, dankboar gebruuk van moaken. 04Ales wat of God schoapen het, is ja goud. En niks ter van huif ie stoan te loaten, as ie t mor in daank aanveerden. 05t Wordt ja haailegd deurdat God zien zegen der over oetsprekt en wie der om beden. 06Astoe dit veurholdst aan aander bruiers en zusters bistoe n goie knecht van Christus Jezus. Loat woorden van t geleuf en van dij schone leer doar ofstoe n aanhanger van bist, etendrinken veur die wezen. 07Mor profoane verhoalen zo as ol vraauwlu (aan kinder) vertellen, dij mostoe deur wiezen. Leg die der op tou God zien eer te geven. 08Haard wezen veur joen liggoam het ja nait zo veul nut, mor n levent tou God zien eer het noar ale kanten zien nut. Dat belooft ja wat veur dit levent, mor gliekegoud veur t levent dat komt. 09Op dizze bosschop kin ie aan en ie maggen dij zunder meer van mie aannemen. 10 Mit t oog doarop schrippen en pokkeln wie ja: wie hebben ons hoop op God zet, dij leeft en ale mensken redt, benoam heur dij leuven doun. 11 Dit mostoe lu aanzeggen en biebrengen. 12 Gainain mag op die deelkieken omdastoe nog jonk bist. Wees mit wastoe zegst en wastoe dust n veurbeeld veur geleuvegen in laifde, in traauw, in zuverhaid. 13 Totdat ik kom mostoe die touleggen op t veurlezen van de Schrift en op t aanpittjen en onderrichten van aander geleuvegen. 14 Loat toak dijstoe as gunst kregen hest deur n profetenwoord onder haandopleggen van road van oldsten, nait sloeren. 15 Heb kop doarbie, wees doar drok mit. Den kin elkenain zain hou ofstoe aanwinst. 16 Denk om die zulm en om t onderricht dastoe gefst. Blief doar dounde mit. Op dij menaaier redstoe dien aigen levent en dat van wèl of noar die lustern.

Eerste braif aan Timoteüs 05


01n Ol boas magstoe nait oetvetern. Most hom terechtwiezen of was e dien voader, jongkerels as bruiers, 02oldere vraauwlu as moekes, jongere vraauwlu as zusters. Mor hol verholdens wel zuver. 03Hol wedevraauwen in eren as t echt wedevraauwen binnen. 04Mor het n wedevraauw kinder of klaainkinder, zokkent mouten eerst mor ais leren heur aigen hoesholdens te verzörgen en op dij menaaier wat weerom te doun veur wat of ze van heur veurolders kregen hebben. Zo wil God dat ja geern. 05Echte wedevraauw dij der eerlieks allain veurstaait, zet heur hoop op God en blift dag en naacht aan t beden en smeken. 06Mor het ze ogen boven in t hoar, den is ze bie heur levent ainlieks al dood. 07Ook dit mostoe heur op t haart binden: zok zo te gedroagen dat ter niks op heur aan te maarken is. 08Mor as ain veur heur aigen volk en veur wèl of heur t noast binnen gain omdenken het, den het ze heur geleuf ofsworen en is ze minder as n ongeleuvege. 09As wedevraauw mag inschreven worden wèl nait onder de sesteg is en zok bie ain man holden het. 10 Ze mout ter om bekend stoan dat ze veul gouds doan het. Vroag is of ze kinder grootbrocht het, of ze gastvrij was, of ze veur aander gemainteleden boudel ophemmeld en of ze lu dij in nood zatten hulpen het. In ain woord: of ze zok rondom op gouddoun toulegd het. 11 Mor loat jongere wedevraauwen nait aan bòd kommen. As zinnen ja meer over heur te zeggen kriegen as Christus, willen ze traauwen. 12 Den wordt heur t aanrekend dat ze heur eerste belofte van traauw broken hebben. 13 Boetendes, as ze niks om handen hebben, sjaauwen ze bie streek om nijskes op te doun. En bleef t nog mor bie leegloperij! Mor nee, heur mondwaark staait nait stil, ze steken overaal heur neus in en hebben proat dat gain pas geft. 14 Doarom wil ik dat jonge wedevraauwen vernijs traauwen, kinder kriegen, heur hoesholden doun en ons tegenstanders gain aanlaaiden geven kwoad van ons te spreken. 15 Paardie lu binnen ja al t verkeerde pad opgoan achter Soatan aan. 16 As n geleuvege vraauw wedevraauwen in heur femilie het den mout zai doar veur opkommen; doar mag ie gemainte nait mit belasten. Gemainte kin den zörgen veur dij wedevraauwen dij haildaal allain stoan. 17 Oldsten dij gemainte goud laaiden geven, verdainen dubbeld zoveul eer, benoam as ze zok verweren mit preken en onderricht. 18 De Schrift zegt ja: "Waarkt n os in dörsk, bind hom bek nait tou" en "Wèl of t waark dut, is zien loon nut". 19 Wies n aanklacht tegen n oldste òf, of dij mos al steund worden deur twij of drij getugen. 20 Dijent dij zok misdroagen, mout ie in t openboar der zeggen van geven. Den kieken aandern ook wel oet. 21 Ik besweer die ten overstoan van God en Christus Jezus en keur van zien engels: hol dizze regels aan zunder dastoe ain veurtrekst, of wat ook dust omdastoe ain tougedoan bist. 22 Leg gainain overoameg handen op en loat die nait betrekken in aanderman zien zunden. Denk ter om dastoe dien handen schoonholdst! 23 Drink in t vervolg nait allain schoon wotter. Bruuk ook n beetje wien. Dat is beter veur dien moag. Doe bist ja zo voak wat aan t sukkeln. 24 Van summege mensken valen zunden zo in t oog dat ze nog eerder in rechtszoal binnen as aankloagden zulm. Bie aandern kommen ze ook wel ais loater opdoagen. 25 Net zo valen ook goie doaden in t oog. En mog dat nait zo wezen: beziedblieven kinnen ze nait.

Eerste braif aan Timoteüs 06


01Aal dij t sloavenjuk te droagen hebben, mouten heur aigen boazen mit ale respekt behandeln. Aans krigt God en wat hai ons leert, n minne noam. 02En wèl of geleuvege boazen hebben, mouten nait op heur deelkieken omdat t bruiers binnen. Nee, ze mouten heur zoveulstemeer dainen omdat ze geleuvegen binnen en lu van wèl of we holden. Ze leggen zok ter ja op tou goud veur heur volk te wezen. Dat mostoe ze leren en ze doar tou aanpittjen. 03As ain n ofwiekende leer verkundegt en zok nait toulegt op gezonde oetsproaken van ons Heer Jezus Christus en op leer dij n vroom levent beoogt, 04den lopt e boeten zien schounen en het naargens verstand van. Den lidt e aan zaikte van kieven en hikhakken. Doar komt ofgunst van en roezie, en lèlke dingen over n aander vertellen of van hom denken. 05Zokkent hebben t aaltied mit ain aan stok, ze binnen inwendeg ja verdurven en woarhaid biester. Ze mainen dat je der beter van worden as je God dainen. 06Nou wor we der terdeeg beter van dat we God dainen! As dat ons den ook mor genog is. 07Wie binnen ja zunder wat op wereld kommen en mouten der zunder wat weer oet. 08Mor etendrinken en onderdak doar zel we tevree mit wezen. 09Wèl riek worden willen, kommen ja in verlaaiden en worden betoesterd in n haile bult dingen dij heur mooi toulieken, mor dij onverstandeg en schoadelk binnen. Dij slepen mensken ofgrond in doar ze ondergoan en omkommen. 10 Ale verkeerde doaden hebben ja doar heur worrel, dat mensken t om t geld te doun is. Deurdat ze doarop oet wazzen, binnen al verschaaident van t geleuf ofdwoald en hebben zokzulm oardeg in de piene brocht. 11 Mor doe dij bie God heurst, moak dastoe doarbie vandoan komst. Zai, dastoe recht deur zee gaaist, vroom en traauw leefst, laifde teunst, volholdst en zaachtzedeg bist. 12 Verweer die in stried dij t geleuf hier oetvechten mout. Zörg, dastoe t aiwege levent te pakken krigst doarstoe tou nuigd bist en de goie beliedenis veur oflegd hest veur oren van hail wat getugen. 13 Ten overstoan van God dij overaal levent teweeg brengt, en van Christus Jezus dij veur Pontius Pilatus goie beliedenis oflegd het, roup ik die der tou op, 14 dastoe die netjes aan dien opdracht holdst, zo, dastoe naargens op te pakken bist, net zo laank tot ons Heer Jezus Christus verschient. 15 Hom zel op zien tied veur t licht brengen ons zoalege en ainegste machthebber, keunenk van ale keunenks, en boas van ale boazen, 16 ainegste dij nait dood kin, dij in n licht woont doar gainent bie mag, dij gain mensk zain het of zain kin, dij eer en macht toukomt veur aiweg en aaid. Zekerwoar! 17 Lu dij t hier braid hebben, mostoe der op aanstoan dat ze nait hoog in heur woapen wezen maggen en t nait van geld verwachten doun - doar je ja nooit wis van wezen kinnen - mor van God dij ons ales roem en rij geft, dat we t ter mor goud van nemen zollen. 18 Dat ze goud doun, nait zuneg binnen mit t opzetten van goie projekten, goudgeefs binnen en aandern mit zok dailen loaten. 19 Zo leggen ze veur zokzulm wat op zied doar ze loater op steunen kinnen om t echte levent te pakken te kriegen. 20 Timoteüs, paas goud, op wat of die in bewoaren geven is. Loat dat profoane gerevel dat niks om hakken het en dat hènneweer proaten schaiten; dingen doar lu zok zo op verweren in wat den "kennes" hait, mor dij noam nait weerd is. 21 Paardie van dij zok doar op gooien, binnen t spoor van t geleuf biester worden. Genoade wees mit joe.