Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Tessalonikers 01    02    03    04    05   

Eerste braif aan Tessalonikers 03


01Doarom heb we besloten - wie konden t ja nait laanger oetholden - allenneg in Athene achter te blieven, 02en heb we Timoteüs stuurd, ons bruier en God zien helper in t verkundegen van Christus zien bosschop. Dij zol moaken dat ie vaast in joen schounen te stoan kommen en joe moud inspreken mit t oog op joen geleuf. 03Dat toch mor gainain begunnen zol te wankeln nou ie zo in kniep kommen. Ie waiten ja zulm wel dat wie hierveur bestemd binnen. 04Dou wie nog bie joe wazzen, heb we joe ja al veuroet zegd dat ze ons t stoer moaken zollen. Dat is nou oetkommen. Doar heb ie wait van! 05Doarom heb ik, dou ik t nait laanger oetholden kon, hom den ook noar joe toustuurd om mie op hoogte te brengen hou of t mit joen geleuf staait. Of verlaaider joe meschain overhoald het en of aal ons muite vergees west het. 06Nou is Timoteüs net weer bie ons aankommen bie joe vandoan. Hai het ons goud nijs brocht over joen geleuf en joen laifde en dat ie nog aaltied mit plezaaier aan ons denken en der krekt zo slim noar verlangen ons weer te zain as aansom. 07Aal hou swoar bie ons nood en drok ook wezen mag, dat het ons gerust steld, bruiers en zusters. Dat komt deur joen geleuf. 08Wie leven ja weer op as wie heuren dat ie in t èn blieven in de Heer zien kracht. 09Hou groot mout ons dankboarhaid veur God om joe wel nait wezen, wil we God ale bliedschop vergelden dij we om joe hebben! 10 Dag en naacht beed wie mit uterste aandrang der om, dat wie joe nog ais weer te zain kriegen maggen en opklandern wat ter aan joen geleuf nog mekaaiert. 11 Dat God zulm, ons Voader, en ons Heer Jezus, ons mor n gelegenhaid vinden let om bie joe te kommen. 12 En dat de Heer joen laifde veur mekoar en veur ale mensken aal mor groder en groder moaken wil; net zo groot as ons laifde veur joe is. 13 Dat ie zo inwendeg vaast te stoan kommen en dat ter op joen dainst aan God niks te zeggen vaalt as ie veurkommen mouten veur God, ons Voader, wanneer ons Heer Jezus mit aal zien haailegen der aan komt. Amen.f + "Amen" komt nait in ale handschriften veur.f*