Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Eerste braif aan Korintiërs 14


01Goa achter laifde heer! En zai den mor dat ie gaistelke goaven kriegen. Benoam t vermogen te profetaaiern. 02Wèl in klanktoal proat, het t ja nait tegen mensken, mor tegen God. Der is ja gain mensk dij der n oor veur het: t is gehaaimtoal wat of de Gaist hom proaten let. 03Mor wèl profetaaiert, het t tegen mensken. Zien woorden baauwen joe op; geven joe moud en troost. 04Wèl in klanktoal proat, dut zokzulm deugd. Wèl profetaaiert , dut gemainte deugd. 05Om mien paart mag ie best altmoal in klanktoal proaten. Mor k heb laiver dat ie profetaaiern. Profeet is van meer belang as wèl in klanktoal proat. Of t mos wezen dat e t ook oetlegt. Den kin gemainte der teminnent beter van worden.

06Neem nou t gevaal: ik proat tegen joe in klanktoal. Wat heb ie doar aan as k joe gain openboaren of inzicht of profetische bosschop of wieze les mitdou? 07Ook as t om dooie instermenten gaait, floit of citer, den nóg geldt: der mout verschil wezen in geluden dij ze geven. Hou zol ie aans herkennen wat of ter floten of tokkeld wordt? 08Net zo toch ook mit n trompet: as dij n sienjoal geft dat nait bekend is, wèl komt ter den op t appèl? 09Zo is t ook mit joe: as ie in dij toal van joe n verhoal doun doar men gain taauw aan vaastknuppen kin, hou zel ain den begriepen wat of ie zeggen? Den is joen proaten zo te reken n slag in lucht. 10 Der binnen in wereld wèl-wait-houveul soorten van geluden en der is zuver niks of t moakt geluud. 11 As ik nou nait wait wat n bepoalde klank bedudt, kin ik mit man dij proat gain kontakt kriegen en hai nait mit mie. 12 Krekt zo is t ook mit joe. Nou ie verbraand binnen op gaisten, mout joe t ter om te doun wezen joe ekstroa in te zetten veur opbaauw van gemainte.

13 Wèl in klanktoal proat, mout doarom God vroagen dat e dat ook oetleggen kin. 14 As ik ja in klanktoal aanbeden dou, beedt mien gaist wel aan, mor mien verstand dut ter zien paart nait tou.

15 Hou mout we der den mit aan? Ik wil aanbeden mit mien gaist, mor ook mit mien verstand. Ik wil zingen mit mien gaist, mor ook mit mien verstand. 16 As ie ja enkeld mit joen gaist God lof brengen, hou zel den ain dij in baank van belangstellenden zit, amen zeggen op joen daankgebed? Hai wait ja nait wat of ie zeggen! 17 Ie moaken t wel mooi in joen daankgebed, mor n aander het ter niks aan. 18 Goddaank heb ik meer as ie altmoal de goave in klanktoal te proaten. 19 Mor in n kerkdainst spreek ik laiver vief woorden mit mien verstand om ook aandern wat bie te brengen as k-wait-nait-houveul in klanktoal.

20 Bruiers en zusters, gedroag joe in t bruken van joen verstand nait as lutje kinder. Nee, as t om slechteghaid gaait, den mag ie best onneuzel wezen. Mor in t bruken van joen verstand mout ie joe as wazen mensken gedroagen. 21 In wet staait: "Deur lu mit n vremde toal en deur boetenlanders zel ik tegen dit volk proaten, mor èns den nog nait zellen ze noar mie lustern, zegt de Heer." 22 Zo zain ie mor: vremde toalen dainen as boak nait veur geleuvegen, mor veur ongeleuvegen. Mor n bosschop van n profeet is nait veur ongeleuvegen, mor veur geleuvegen. 23 Stel joe veur: haile gemainte komt bie nkander en altmoal begunnen ze in klanktoal te proaten. Nou kommen doar belangstellenden of ongeleuvegen tou kerk in. Zellen dij den nait zeggen: "Ie binnen van joen verstand!"? 24 Mor brengen ze altmoal n profetische bosschop en der komt den n belangstellende of n ongeleuvege in, den heurt dij van altmoal wat of e verkeerd dut en mout zok veur heur verantwoorden. 25 Wat zien haart bezied huil, komt zo veur t licht. Den zel e zok veurover valen loaten en God aanbeden, en t oetbezunen: "Zekerwoar! God is middenmaank joe!"

26 Hou mout t ter den heer goan, bruiers en zusters? As ie bie nkander kommen, dragt elk wat aan: n laid, n wieze les, n openboaren; ain proat in klanktoal of ain legt dat oet. Mor t mout aal zó brocht worden, dat gemainte der deur opbaauwd wordt. 27 Wil dizze of gene in klanktoal proaten, den maggen per dainst twij of hoogoet drij, aan bòd kommen. En om beurten, der mout ain wezen dij t oetlegt. 28 Is dij der nait, den mout man zok in n dainst stil holden. Hai mout den mor tegen zokzulm en tegen God proaten. 29 Van profeten maggen twij of drij t woord doun. Aandern mouten heur oordail der over geven. 30 Mor as n aander dij nog op zien stee zit, wat (van God) openboard krigt, mout eerste stil wezen. 31 Ie binnen ja altmoal, stok veur stok, t profetaaiern machteg. Dat ie kinnen altmoal (van nkander) wat opsteken en n bemoudegen kriegen. 32 En gaisten van profeten schikken zok wel noar t zeggen van aander profeten. 33 God het ja niks op mit disodder, mor mit vree. Dit binnen regels dij in ale gemaintes van God zien volk gelden. f + Soamenhang van dit stok en Paulus zien toalgebruuk binnen veur ons aanlaaiden dij handschriften te volgen dij vers 36-40 veur vers 34-35 ploatsen. Nestle-Aland en mainste vertoalers doun dat nait.f* 34 va va* Vraauwlu mouten zok in kerkdainsten stil holden. (In klanktoal) proaten is heur doar nait toustoan. Ze mouten heur stee waiten, net as wet ook zegt, 35 va va* en as ze wat waiten willen, thoes heur aigen manlu heur vroagen mor veurleggen. t Is veur n vraauw ja schoamachteg in kerkdainst (in klanktoal) te proaten. 36 va 34-40va* God zien woord is toch nait bie joé vandoan kommen? Of allenneg aan joé toukommen? 37 va va* As ain denkt dat e profeet is of n persoon dij deur de Gaist dreven wordt, den mout e wel inzain dat wat ik joe schrief n gebod van de Heer is. 38 va va* Erkent e dat nait, den wórdt e ook nait erkend. 39 va va* Om kòrt te goan: zet joe der tou om te profetaaiern en leg proaten in klanktoal ook niks in weeg. 40 va va* Mor t mout wel altmoal fersounlek en in goie odder verlopen.