Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Eerste braif aan Korintiërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Eerste braif aan Korintiërs 01


01va va* Dizze braif komt van Paulus, dij roupen is as Christus Jezus zien apostel, omdat God dat zo wol, en van bruier Sostenes.

02va 1-2va* Aan God zien gemainte dij vestegd is in Korinte, mensken dij in Christus Jezus haailegd binnen, haailegen dij roupen binnen tougelieks mit aal dijent dij ons Heer Jezus Christus zien noam aanroupen, woar of bie heur en bie ons ook mor dainst holden wordt.

03Wie wènsen joe genoade en vree tou van God, ons Voader, en van Jezus Christus, ons Heer.

04Ieder bòt daank ik mien God veur joe, dat ie in Christus Jezus zo'n geschenk van God kregen hebben; 05dat ie in hom, aan ale kanten riek worden binnen. Wat heb ie ja n bult te vertellen en wat n inzicht heb ie kregen, 06noargelang t getugenis over Christus bie joe meer vasteghaid kregen het. 07Zodounde heb ie om gainain genoadegoave verlet, aal dij tied dat ie oet zitten te kieken wanneer of ons Heer Jezus Christus nou toch ais veurndag komt. 08Dij zel der veur zörgen dat ie t aan t èn tou op n bainen holden en dat ter niks op joe aan te maarken is op dag van ons Heer Jezus Christus. 09God het joe der tou roupen ain te worden mit zien Zeun, Jezus Christus, ons Heer. Op hom kin ie aan.

10 Ik roup joe, bruiers en zusters, in ons Heer Jezus Christus zien noam der tou op, altmoal oet ain mond te proaten. Dat ie nait in pertijen oetnkander valen. Trek ain lien, ain van zin en ain van overtugen. 11 Deur Chloë heur volk is mie ja verteld, mien bruiers en zusters, dat ter roezies maank joe binnen. 12 Ik doul hier op: elkenain van joe het mond vol over zien veurkeur: "Paulus is mien man!" ... "En Apollos mienent!" ... "Kefas mienent!" ... "Mor ik hol t mit Christus!" 13 O! Het Christus zok ofsplitst? Is Paulus asmis veur joe aan t kruus sloagen? Of bin ie bie joen deup op Paulus zien noam schreven? 14 Wat bin ik God dankboar, dat ik behaalve Crispus en Gajus gainain deupt heb! 15 Den kin mooi gainain zeggen, dat ie bie joen deup op mien noam schreven binnen. 16 Wacht even: ik heb ook Stefanas zien volk deupt. Mor aans zol k nait waiten dat ik nog ain deupt heb. 17 Christus het mie der ja nait op oetstuurd om te deupen, mor om t evengelie te verkundegen. En den nait deur n knap betoog; aans zol Christus zien kruus oethoold worden.

18 Wat wie over t kruus vertellen is ja veur wèl of verloren goan onwieze proat; mor veur ons dij red worden is t n kracht van God. 19 Der staait ja: "Votdoun zel ik dij wieze lu heur wieshaid, en dij geleerde lu heur geleerdhaid zel ik aan kaant schoeven." 20 Woar blift nou dij man dij wat dizze wereld oetdocht het zo knap noar veuren brengen kin? Dij doar dikke bouken over lezen het? Dij doar geern diskuzzies over aangaait? Het God van wat in wereld veur wieshaid deurgaait, gain onwieze proat moakt? 21 Deurdat e op zién menaaier zo wies was, kon wereld God ja nait aanveerden in zién wieshaid. Doarom leek God t goud tou, den mor deur dij dwoaze bosschop mensken dij leuven wollen te redden. 22 Of ie bie Jeuden of bie nait-Jeuden kommen: eersten vroagen om taikens, lesten is t om wieshaid te doun. 23 Mor óns bosschop is: Christus, dij aan t kruus sloagen is. Doar valen Jeuden over en haaidens vinden dat onwieze proat. 24 Mor krekt veur wèl of roupen binnen, netgliek of t nou Jeuden binnen of nait-Jeuden, geldt Christus as God zien kracht en God zien wieshaid. 25 Zo onwies as e t aanlegt, kin God nog om mensken tou; en zo swak as e zok opstelt, is e heur nog te maans!

26 Goa mor ais noa, bruiers en zusters, wat of ie wazzen dou ie roupen werden. t Wazzen mainst gainent dij van zokzulm loos wazzen, mainst gain lu van invloud, mainst gain mensken van aanzain. 27 Nee, wat in wereld veur onwies gol, het God oetkozen, om loze lu mit n sneue neus stoan te loaten. Wat in wereld veur swak gol, het God oetkozen, om wat of staark is mit n sneue neus stoan te loaten. 28 Wat of in wereld gain aanzain het en nait mittèlt, het God oetkozen; dat wat nait rekend wordt, om wat of ter wél wezen mag mit n sneue neus stoan te loaten. 29 Den kon tegen God over gain staarveling snaren. 30 Van hom stam ie in Christus Jezus òf. In hom het God ons hulpen aan wieshaid en rechtschoapenhaid en kreeg we kaans haailegd en verlöst te worden. 31 "Wèl snaren wil, mout den snaren van de Heer," zo as t ter staait.

Eerste braif aan Korintiërs 02


01Wat mie aangaait, bruiers en zusters, dou ik noar joe tou kwam, bin k bie joe nait aankommen mit n welsprekendhaid of wieshaid van wonder en geweld, as ik joe God zien gehaaim verkundegde. 02k Haar in t zin van aans niks te waiten as van Jezus Christus, en den ook nog n Christus aan t kruus. 03Dou k bie joe kwam, haar ik niks om bie te zetten; k was kant benaauwd en ston te trillen op mien bainen. 04Wat ik joe te zeggen haar, mien bosschop, overtuugde nait deurdat e zo knap in nkander zat, mor deurdat Christus zien kracht vuilen luit. 05Joen geleuf zol ja nait steunen op mensken heur wieshaid, mor op God zien kracht. 06Toch komt bie wèl of wozzen binnen (in t geleuf) wat of wie vertellen as wieshaid over. Mor n wieshaid dij ie nait vinden in dízze wereld of bie wèl of t in dizze wereld veur t zeggen hebben. Dij worden (deur God) aan kaant zet. 07Nee, wie vertellen n wieshaid dij God as n gehaaim achter haand haar. God haar dij al tiedstieden heer bedocht om ons tou aanzain te brengen. 08Gainain van wèl t in dizze wereld veur t zeggen het, haar doar wait van. Haren ze dat wél kregen, den haren ze de Heer dij zo'n glorie oetstroalt, nait aan t kruus sloagen. 09Nee, hier geldt dizze tekst: "Wat t oog nait zain en t oor nait heurd het en bie gain mensk opkommen is, wat God kloarlegd het veur wèl van hom holden." 10 Mor óns het God t dudelk moakt deur zien Gaist. Dij onderzöcht ja ales, alderdeegs God zien daipste gronden. 11 Welk mensk wait wat of ter in n aander mensk omgaait? Dat wait toch allenneg mor mensk zien aigen gaist dij in hom hoest? Net zo min wait ain wat of ter in God omgaait, behaalve God zien Gaist. 12 Mor wie hebben nait wereld zien gaist kregen, mor gaist dij van God komt. Zo kin we waiten wat wie aalmoal aan genoade van God kregen hebben. 13 Doar vertel we den ook van; en den nait in n toal dij we opstoken hebben van mensken heur wieshaid, mor in n toal dij Gaist ons leerd het. Doarbie weeg we tegen nkander òf, wat of aine en wat of aander gaist mensken instuupt. 14 Mor wat of God zien Gaist ons leert, wil der bie n mensk dij bloots n leventeg schepsel is, nait in. Bie hom is dat onwieze proat; hai kin t nait begriepen. De Gaist mout ter aan te pas kommen, wil ie dat onderzuiken. 15 Wèl of deur de Gaist verlicht is, dij kin ales onderzuiken. Mor hóm onderzuiken kin gainain. 16 "Wèl het deurkregen, wat of de Heer veurhaar, zodat e hom road geven kon?" Nou, wie hebben t zúlmde veur as Christus.

Eerste braif aan Korintiërs 03


01Mor, bruiers en zusters, joe kon ik nait aanspreken as mensken dij zok deur de Gaist laaiden loaten, mor as mensken bie wèl of olde noatuur nog boas is; as mensken dij nog nait wazen binnen in Christus. 02Melk heb k joe vouerd, gain vaaste kost. Dat kon ie ja nog nait hebben. Joa, dat kin ie noú nog èns nait. 03Nóg is joen olde noatuur boas. As ter toch ofgunst en roezie maank joe is, speult joen olde noatuur den gain boas? Loat ie joen gedrag den nait bepoalen deur wat of joen olde mensk joe instuupt? 04As ain zegt: "Paulus is mien man," en n aander: "Mor Apollos mienent," het olde mensk t in joe den nait veur t zeggen? 05Mor wat is Apollos den wel? En wat Paulus? Dainstvolk, deur wèl of ie tou geleuf kommen binnen! Elk van heur dut wat of God hom opdroagen het. 06Ik heb planten poot, Apollos het ze wotter geven, mor God het ze wazen loaten. 07Doarom: wèl of poot, het niks te betaiken, en net zo min wèl of wotter geft; allain God dij t wazen let. 08Of ain nou poot of wotter geft, dat is netgliek. Mor elk wordt wel oetbetoald noardat e zok verweerd het. 09Wie binnen God zien aarbaiders ja, ie binnen God zien laand. Ik kin ook zeggen: t hoes dat God baauwen let. 10 Nou heb ik as n kundeg aannemer t fonnement legd; doar haar God mie de goaven veur geven. n Aander kin doar nou wieder op baauwen. Mor elk mout wel oetkieken hou of e dat dut. 11 n Aander fonnement leggen dat ofwiekt van wat of ter ainmoal ligt - dat is te zeggen: Jezus Christus - dat kin gainain. 12 As ain op dat fonnement wieder baauwt mit gold, zulver, dure stainsoorten, alderhande holt, hooi, stro ... 13 wat of elk ter aan dut, dat zel aan t licht kommen. Dag van t oordail zel dat ja oetwiezen, omreden dij komt mit vuur veurndag. Hou solied of elk zien aandail is, zel t vuur oetmoaken. 14 As ain zien aandail t doarin oetholden kin, zel e loon beuren. 15 Mor as t opbraandt, zel e schoa hebben. Zulm zel e nog wel red worden, mor - om zo te zeggen - midden tou vlammen oet. 16 Wait ie nait, dat ie God zien tempel binnen en dat God zien Gaist in joe woont? 17 As ain God zien tempel kepotmoakt, zel God hom kepotmoaken. God zien tempel is ja haaileg. Nou, dij tempel bin ié. 18 Loat gainain zokzulm wat wiesmoaken. As ain maank joe denkt, dat e in ogen van dizze wereld loos is, mout e eerst mor ais onwies worden om echt loos te worden. 19 Wat dizze wereld loos vindt, geldt bie God as dom. Der staait ja (van hom): "Dij loze lu mit heur aigen gemaine streken te pakken nemt." 20 En op n aander stee: "De Heer wait wel: wat of loze lu oetbrouden, doar komt niks van te vlocht." 21 Doarom: gainain mag van mensken snaren. Ales is ja van joe. 22 Paulus, Apollos of Kefas, wereld, t levent of dood, wat of wie nou beleven of wat nog kommen zel, ales is van joe. 23 En ie binnen van Christus, en Christus is van God.

Eerste braif aan Korintiërs 04


01Ie mouten ons den ook beschaauwen as Christus zien dainstvolk, as beheerders van God zien gehaaimen. 02Beheerders, doar mout ie van op aan kinnen. Dat mag ie toch verwachten! 03Nou geef ik ter nait veul om, of ié over mie oordailen of n aander menselk hòf. Mor zulm veur rechter over mie speulen, wil ik ook nait. 04Of bin k mie van gain kwoad bewust, doar goa ik nog nait vrijoet mit. Nee, wèl over mie oordailt, dat is de Heer. 05Doarom mout ie nait in t veuren joen oordail al kloar hebben, mor wachten tot de Heer komt. Dij zel ook aan t licht brengen wat of ain in t duustern stiekem oetvreten het. Joa, alderdeegs plannen openboar moaken dij allenneg nog mor bie n mensk opkwammen. Dén eerst zel elk van God veer in boksem kriegen dij e verdaint. 06En dat, bruiers en zusters, heb ik nou op Apollos en miezulm toupaasd. Dat dee k om joe: den kon ie aan ons dat taimke leren: "Nait meer van ain vroagen as wat in zien aanstellen staait." Aans zol ie joe mor opbloazen véúr ain en tégen aander. 07Wat veur gezag het ja dij man dij die de beste vindt? En wat hestoe dastoe nait kregen hest? Nou, astoe t den toch krégen hest, wat hest den te snaren, of zolst t nait kregen hebben? 08Heb ie joe nou al dik en rond eten? Heb ie nou joen schoapkes al op t dreuge brocht? Bin ie zunder ons op troon kommen? Was t mor woar! Den konden wie ook n troon kriegen noast joe. 09Mor nee, hur! Mie ducht ja: God het ons, apostels, aan t voutenèn zet, as lu dij dood injagd worden; en haile wereld, engels en mensken, krigt dat spektoakel te zain. 10 Wié binnen onwies om Christus, mor ié binnen verstandeg in Christus; wié binnen swak, mor ié staark; ié binnen in tel, mor óns hebben ze niks in reken. 11 Aan nou tou heb we honger en dörst en gain fersounlek goud om t lief; krieg we op hoed, heb we gain vaast stee 12 en pokkeln we om mit aigen handen kost te verdainen. Onder n regen van scheldwoorden dail we zegen oet; tegen n klopjacht mout we t oetholden; 13 laster krieg we over ons hèn, as we mensken bemoudegen. t Is zo wied: wereld wil ons wel deur t zinkgat spoulen; elk veegt ons vot as voel. Zo staait t aan nou tou der bie. 14 Nait om joe sneu te moaken, schrief ik dit, mor om joe as mien laive kinder terecht te wiezen. 15 Of zol ie ja nóg zoveul lu hebben om joe in Christus zien spoor te holden, veul voaders heb ie nait. Ik bin as ofgezant van Jezus Christus deur t evengelie joen voader worden. 16 Ik spoor joe der den ook op aan: neem n veurbeeld aan mie. 17 Doarom stuur k joe Timoteüs, dij de Heer mie as n laif en traauw kind geven het. Dij zel joe weer in t zin kommen loaten, hou of ik mie as ofgezant van Christus gedroag. Dij les kriegen ze overaal van mie, in elke gemainte. 18 Nou ze dochten dat ik nait bie joe kommen zol, hebben paardie lu hail wat verbeeldens kregen. 19 Mor ik kom wél bie joe, en gaauw, as de Heer t wil. Den zel k wel gewoarworden, nait wat veur proatjes of dij snakkers hebben, mor wat of ze doun. 20 God zien riek is gain zoak van proat, mor van doad. 21 Wat heb ie t laifste? Mout ik mit stòk op joe ofkommen of mit laifde en goudmoudeghaid?

Eerste braif aan Korintiërs 05


01In aals gevaal gaait ter proat van, dat ter maank joe klongeld wordt; en dat op n menaaier dij bie haaidens èns nait veur komt: ain zol t mit zien staifmoeke aanleggen! 02En ie mor snakken! Zol ie joe doar laiver nait zo over bedruiven, dat ie man dij dat doan het ter oet gooien? 03Ik was ter persoonlek nait bie, mor wel in gedachten. En zo heb ik, net of was k wél bie joe, mien vonnes al kloar over wèl of dat oetvreten het: 04nou ie en - in gedachten - ik in ons Heer Jezus zien noam koppen doarveur bie nkander stoken hebben, mout we mit ons Heer Jezus zien kracht 05zo'n man aan Soatan oetlevern om liggoamelk kepot te goan, dat zo zien gaist red wordt op ons Heer zien dag. 06Dat ie zo snakken, dat komt nait goud! Wait ie nait dat n luk stokje zoerdaig haile daigklont zoer moakt? 07Vot mit dij olde gèst! Den wor ie n vris daig. Zo bin ie ja toch: zunder gèst? Ons pesachlaam is ja slacht: Christus. 08Nou den: loat we feestvieren nait mit dij olde gèst - dat is te zeggen: nait mit dij minne en filaaine streken nog in ons, dij deurwaarken as gèst - mor mit broden dij nait rezen binnen; aans zegd: mit oprechthaid en woarhaid. 09k Heb joe in mien braif schreven dat ie gain verslag hebben maggen mit wèl klongeln. 10 Dat verbod gol nait in t aalgemain klongelders oet wereld om joe tou, of schroapers en daiven, of wèl n ofgod dainen. Den zol ie ja tou wereld oetgoan mouten. 11 Ik schrief joe t nou zo: ie maggen gain verslag hebben mit ain dij deurgaait veur n bruier, mor ondertussen klongelt of n schroaper is of n ofgod daint, n kwoadspreker of n klokjebruier of n daif. Mit zoks volk mout ie nog nait aan toavel zitten willen. 12 Wat heb ik te oordailen over wèl boeten binnen? Joen oordail gaait toch over wèl in joen kring heuren? 13 Over wèl boeten binnen zel God wel oordailen. "Wèl nait deugt, mout ie der oetzetten."

Eerste braif aan Korintiërs 06


01As ain van joe wat mit zien noaste het, duurt e den zien recht zuiken bie onrechtveerdegen in stee van bie God zien volk? 02Wait ie den nait dat God zien volk over wereld oordailen zel? Nou, as den toch rechtsproak over wereld in joen handen is, den mag ie zeker ook oordailen over zoaken dij nait veul om hakken hebben? 03Wait ie nait dat wie over engels oordailen zellen? Houveulstemeer den over aaldoagse zoaken? 04Mor nee, as ie aaldoagse zoaken hebben, den stel ie as rechters zokke mensken aan dij in gemainte nait mitdoun. 05Ie mozzen joe schoamen! Zit ie bie joe den zo slim verlegen om ain wieze man, dij onpertiedeg oetsproak doun kin veur zien bruier? 06Mout ie nou den n verschil mit n bruier veur t recht gooien, en dat nog wel bie onrechtveerdegen?

07Enkeld deurdat ie onder nkander rechtszoaken hebben, heb ie joen stried al verloren. Woarom loat ie joe nait laiver onrecht aandoun? Woarom loat ie joe nait laiver wat ofnaarsken? 08Mor nou bin ie t zulm dij aandern onrecht aandoun en wat ofnaarsken. En den nog wel bruiers! 09Of wait ie nait dat onrechtveerdegen God zien riek nait aarven zellen? Verkiek joe der nait op: manlu dij klongeln, n ofgod dainen, heur vraauw ontraauw worden, zok veur omgang mit manlu lainen of dij t mit manlu aanleggen, 10 inbrekers, schroapers, klokjebruiers, kwoadsprekers en gaauwdaiven, zellen God zien riek nait aarven. 11 En dat wázzen gounent van joe. Mor ie hebben joe doar schoon van wosken, joe haailegen loaten, joe rechtveerdegen loaten deur ons Heer Jezus Christus zien noam en deur God zien Gaist.

12 Ales is mie toustoan. Joa, mor nait ales het nut. Ales is mie toustoan. Joa, mor ik wil mie deur niks komdaaiern loaten. 13 t Eten is veur moag en moag veur t eten; en God zel aan t ain zo goud as aan t aander n èn moaken. Mor t liggoam is ter nait veur t klongeln, mor veur de Heer, en de Heer veur t liggoam. 14 God het nait allenneg de Heer opwekt, mor zel ons ook opwekken deur zien kracht. 15 Wait ie nait dat joen liggoamen leden van Christus binnen? Zol ik den leden oet Christus zien liggoam hoalen en der leden van n hoer van moaken? 16 Of wait ie nait dat wèl n hoer aankropt, liggoamelk ain mit heur is? God zegt ja: "Dij twij zellen tou ain worden." 17 Mor wèl de Heer aankropt, is gaistelk ain mit hom. 18 Woar joe veur klongeln. Wat veur verkeerds n mensk ook dut, t gaait boeten zien liggoam om. Mor wèl klongelt, zundegt tegen zien aigen liggoam. 19 Ie waiten toch zeker wel dat joen liggoam, dij ie van God kregen hebben, n tempel is van hillege Gaist dij in joe woont? En dat ie doar zulm nait boas over binnen? 20 Hai het joe kocht; en veur n hail bedrag! Eer God den mit joen liggoam.

Eerste braif aan Korintiërs 07


01Nou kom ik aan dij punten tou doar ie mie over schreven hebben. n Man dut ter goud aan dat e gain omgang mit n vraauw het. 02Joa, mor as k reken, houveul of ter klongeld wordt, loat den elke man zien aigen vraauw mor hebben, en elke vraauw heur aigen man. 03En den mouten man en vraauw nkander geven, doar ze recht op hebben. 04n Vraauw is gain boas over heur aigen liggoam, mor heur man. Net zo min is man boas over zien liggoam, mor zien vraauw. 05Ie maggen nkander nait te kòrt kommen loaten. Of t mos al wezen dat ie t ter over ains worden dat veur n zetje te doun, om tied vrij te moaken veur beden en den weer bie nkander te kommen. Aans kon Soatan joe wel ais verlaaiden, omdat ie joe zo min inholden kinnen. 06Dat zeg ik, om joe in muit te kommen; nait om joe wat op te leggen. 07k Wol wel dat ale mensken net as ik wazzen. Mor elk het nou ainmoal zien aigen goave van God kregen, ain zus, aander zo. 08Tegen manlu dij nait traauwd binnen en tegen wedevraauwen zeg ik: ie doun der goud aan as ie blieven zo as ik. 09Mor as ze zok nait inholden kinnen, loat ze den mor traauwen. t Is ja beter te traauwen, as te vergoan van hetseghaid. 10 Wèl of traauwd binnen geef ik opdracht - of aigliek ik nait, mor de Heer: vraauw mag nait oftraauwen. 11 Is dat tóch gebeurd, den mout ze ongetraauwd blieven, of t mit heur man weer goudmoaken. Net zo min mag n man zien vraauw votsturen. 12 Tegen aandern zeg ik - de Heer nait: as n bruier n ongeleuvege vraauw het dij t wel best vindt, dat ze bie hom wonen blift, den mag e heur nait votsturen. 13 En as n (christen)vraauw n ongeleuvege man het en t is hom wel best dat e bie heur wonen blift, den mag ze heur man nait schaiten loaten. 14 Deur baand mit zien vraauw is ongeleuvege man ja haailegd. En net zo, ongeleuvege vraauw deur baand mit heur christenman. Aans zollen joen kinder ja nait zuverd wezen. Mor dat binnen ze wel! 15 Mor wil ongeleuvege oftraauwen, den mout e dat mor doun. n Christenman of n christenvraauw is in dit soort zoaken nait aan handen en vouten bonden. God het joe roupen in vree. 16 Ie kinnen ja nooit waiten, vraauw, of ie joen man nog ais redden zellen. En ie kinnen nooit waiten, man, of ie joen vraauw nog ais redden zellen. 17 Allain: elk mout levensweg aanholden dij de Heer hom toupaart het doar e laip, dou God hom raip. Zo schrief ik t in ale gemaintes veur. 18 Was ain besneden dou e roupen wer, den mout e t nait verhelpen loaten. Was ain nait besneden, den mout e zok nait besnieden loaten. 19 Besneden wezen zegt niks. Nait besneden wezen net zo min. t Onderholden van God zien geboden, dóár gaait t om! 20 Loat elk blieven wèl of e was dou God hom raip. 21 Was ie sloaf dou God joe raip? Schraab joe kop ter mor nait over. Mor kín ie ais vrijkommen, pak den mor laiver dij kaans. 22 n Sloaf dij in de Heer zien noam roupen is, is ja deur de Heer vrijloaten. En aansom: wèl as vrij man roupen is, is nou Christus zien sloaf. 23 Ie binnen ja kocht; en dat veur n hail bedrag! Nou mout ie gain sloaven van mensken worden. 24 Bruiers en zusters, loat elkenain nou e bie God heurt, blieven wat e was dou e roupen wer. 25 Veur wèl nog vrij wicht binnen, heb ik gain veurschrift van de Heer. Mor k wil joe wel zeggen hou of k ter zulm over denk, overtuugd as k bin, dat de Heer meedlieden mit mie had het om n traauwe knecht aan mie te kriegen. 26 Nou den: dizze stoat (dij van mie) liekt mie n goie, nou t ter op t heden zo spant. n Mensk het ter ja wil van, as e der zo veurstaait. 27 Zit ie aan n vraauw vaast? Perbaaier den nait van heur òf te kommen. Heb ie gain baand aan n vraauw? Zuik ter den gainent. 28 Mor of zol ie ook wel traauwen, den heb ie doar gain verkeerd aan doan. As n vrij wicht traauwt, den het zai doar ook gain verkeerd aan doan. Mor zokkent zellen t liggoamelk stoer kriegen. Dat wil ik joe nou juust bespoaren. 29 Dit is mien zeggen, bruiers en zusters: dizze tied let ons nait veul roemte. Veur t vervolg mouten wèl of n vraauw hebben, doun of haren ze gainent; 30 wèl reren, of reerden ze nait; wèl blied binnen, of wazzen ze nait blied; wèl wat kopen, of kregen ze t nait in handen; 31 wèl bruken wat of dizze wereld te baiden het, of zollen ze t nait opbruken. Wereld zo as dij nou raailt en zaailt, gaait ja verbie. 32 Ik wil geern dat ie gain zörgen hebben. Man dij nait traauwd is, prakkezaaiert over de Heer zien zoaken, hou of e de Heer t noar t zin moaken kin. 33 Mor man dij traauwd is, prakkezaaiert over zoaken van dag en deur, hou of e zien vraauw t noar t zin doun kin. 34 Net zo gaait ook n vraauw n aander kaant op as n wicht: wèl nait traauwd is, prakkezaaiert over de Heer zien zoaken; zai wil oet- en inwendeg veur de Heer ofzunderd wezen. Mor wèl traauwd is, prakkezaaiert over zoaken van dag en deur, hou of ze heur man t noar t zin doun kin.f + Wie kaizen hier veur aander handschriften as Nestle-Aland: zin lopt den beter en paast beter in t verband.f* 35 Mor ik zeg dit veur joen aigen bestwil, nait om joe n struup om haals te leggen. t Is mie der om te doun, dat ie (aan aine kaant) joen fersoun holden en (aan aander kaant) joe van joen dainst aan de Heer nait oflaaiden loaten. 36 As ain nou maint, dat e mit goud fersoun zien wicht dat nait aandoun kin, as zai meer as riep is en t ter toch van kommen mout, loat e den mor doun wat e wil. Hai dut ter gain verkeerd aan; loaten ze mor traauwen. 37 Mor wèl innerliek nait van zien stok te brengen is, gain drang het, zien lust onder bedwang het en in zien haart t besloet nomen het zien wicht maaid blieven te loaten, dij zel der goud aan doun (as e dat dut). 38 Nou den: wèl mit zien wicht traauwt, handelt goud, en wèl nait mit heur traauwt, handelt nog beter. 39 n Vraauw zit aan heur man vaast, zo laank as dij leeft. Mor as heur man oet tied kommen is, is zai vrij om te traauwen mit wèl of ze wil. As t mor n christen is. 40 Mor ze is beter òf as ze ongetraauwd blift. Teminnent, zo denk ik ter over. En ik dochde dat ik ook God zien Gaist in mie haar.

Eerste braif aan Korintiërs 08


01"Wat aan ofgoden ovverd is, doar wait we wel road mit. Wie hebben ja toch altmoal kennes?" Kennes? Doar krieg ie verbeeldens van. Laifde: doar wor ie deur baauwd! 02As ain zok verbeeldt dat e kennes genogt het, den het e zien kennes nait opdoan zo as t heurt. 03Mor as ain laifhet, dij is erkend.f + Aander handschriften hebben: "Mor as ain God laifhet, is dij deur hom kend."f* 04Nou den over t eten van wat aan ofgoden ovverd is. Wizzenzeker wait we dat ter in haile wereld gain ofgod bestaait en dat behaalve dij aine, gainain god is. 05Of is t ja ook nóg zo, dat gounent in hemel en op eerde as god aansproken worden - en zo binnen der nog al wat goden en heren - 06toch heb wié mor ain God: de Voader, oet wèl ales ontstoan is en op wèl of wie richt binnen; en mor ain Heer: Jezus Christus, deur wèl ales bestaait en deur wèl wie bestoan. 07Krekt! Mor dat hebben ze nait altmoal onder t verstand! Hail wat lu binnen nog aaltied zo mit n ofgod vertraauwd, dat ze dat vlaais, as ze t eten, zain as aan n ofgod ovverd. Zodounde holden ze heur gewaiten, dat nog nait zoveul hebben kin, nait zuver. 08Nou brengt eten ons nait dichter bie God. Wie kommen niks te kòrt as wie nait eten. As wie aal eten, heb we der niks méér om. 09En nou mout ie oppazen dat dij vrijhaid dij ie hebben, swakken nait aan t stroekeln moakt. 10 As ain joe, n man mit kennes, aanliggen zugt in n ofgodstempel, zel den t gewaiten van ain dij nog nait zoveul hebben kin, der nait tou opzet worden ook mor ovvervlaais te eten? 11 Zo gaait ja dij man dij nait veul hebben kin, te gronde aan joen inzicht; joen bruier, doar of Christus veur sturven is. 12 Deur op dizze menaaier tegen joen bruiers en zusters te zundegen, en heur gewaiten - zo swak as t is - n rovvel te geven, zundeg ie tegen Christus. 13 Doarom: as mien eten mien bruier stroekeln let, eet ik van aal mien levensdoagen gain vlaais meer. Dát wil k ja veurkommen, dat ik mien bruier stroekeln loat.

Eerste braif aan Korintiërs 09


01Bin ik gain vrij man? Bin ik gain apostel? Heb ik Jezus, ons Heer, nait zain? Bin ié nait wat ik mit de Heer zien hulp beschript heb? 02Of zol k veur aandern gain apostel wezen, veur joe toch zeker aal! Dat ik n échte apostel bin, doar bin ie ja deur de Heer zien toudoun t bewies van. 03Doar verweer ik mie mit tegen lu dij mie aan taand vuilen. 04Heb wie gain recht op etendrinken? 05Heb wie nait t recht n christenvraauw mit op raais te nemen? Dat doun aander apostels en de Heer zien bruiers aal; Kefas ook. 06Of binnen Barnabas en ik ainegsten dij gain recht hebben op vrijstellen van waark? 07Ooit heurd van ain dij op aigen kostens onder dainst is? Of van ain dij n droevetoen aanlegt en doar vrucht nait van et? Of van ain dij vij holdt, mor doar melk nait van drinkt? 08Dat is toch nait bloots n aalgemaine woarhaid, wel? Wet zegt dat toch ook? 09In Mozes zien wet staait ja: "Waarkt n os in dörsk, bind hom bek nait tou." Zol God t nou zo mit ozzen te doun hebben? 10 Of zegt e dit bepoald om ons? Wat aans! t Is om ons dat dit schreven wer. Van hópen mout e t ja hebben, dij aan t plougen of dörsen gaait; van hopen, dat e wat van opbrengst krigt. 11 As we toch gaistelke dingen in joe oetzaaid hebben, vroag we den te veul as we stovvelke dingen van joe winnen willen? 12 As aandern bie joe doar t recht tou hebben, den wie toch zeker nog veul meer? Mor wie hebben van dat recht gain gebruuk moakt. Laiver verduur we ales, as dat we Christus zien evengelie ook mor n strobraid in weeg leggen. 13 Ie waiten toch wel dat wèl dainst doun in tempel, op kostens van tempel leven? En wèl t altoar bedainen heur dail van t ovver kriegen? 14 Zo het de Heer ook veur wèl of t evengelie verkundegen, bepoald: zai zollen van t evengelie leven. 15 Mor ik heb van gainain van dizze rechten gebruuk moakt. En ik schrief dit ook nait om ze in t vervolg wél op mie toupazen te loaten. k Zol ja nog laiver staarven as ... Nee, as ik doar zo van snaar, zel gainain mie t ontstrieden kinnen. 16 Dat ik t evengelie verkundeg, dóár kin k ja naít van snaren: ik mout ja wel; der zol mie wat te wachten stoan, as ik t nait dee! 17 As ik t ja vrijwilleg dou, den beur ik loon. Mor dou ik t tegen mien zin, veur mien toak blief ik liekegoud verantwoordelk. 18 Wat veur loon denk ik den wel te beuren, dat ik, as ik t evengelie vergees beschikboar stel, der alderdeegs nog van ofzai gebruuk te moaken van t recht dat t evengelie mie geft? 19 Schoon dat ik mie bie gainain verhuurd haar, bin k ja toch bie altmoal in dainst goan, om mor aalaan meer mensken te winnen. 20 Bie Jeuden heb ik doan of was k n Jeud, om Jeuden te winnen; bie lu dij onder wet stoan as ain dij ook onder wet staait - of is dat mit mie ook naít t gevaal - om wèl onder wet stoan te winnen. 21 Bie wèl van gain wet waiten, as ain dij ook van gain wet wait - schoon dat ik terdeeg van God zienent wait, joa, onder Christus zienent stoa - om wèl van gain wet waiten te winnen. 22 Bie swakke mensken heb ik doan of was k swak, om dij swakken te winnen. Wat veur lu ik ook veurhaar, ik dee krekt as zai, om toch in aals gevaal n poar van heur te winnen. 23 Mor ik dou ales veur t evengelie om doar as zoakgenoot n aandail in te kriegen. 24 Van ale haardlopers dij in boan binnen, is ter mor ain dij pries krigt, dat wait ie ja wel. Doarom: runnen, jonges, om pries te pakken te kriegen! 25 Elk dij aan n wedstried mitdut, mout zok van ales ontzeggen. Zaí doun dat veur n kraans dij verdreugt, mor wié veur ain dij nait verdreugt. 26 Zo loop ik nou ook: nait zunder dat ik n doul in kop heb. Zo boks ik ook: nait as ain dij mor zo wat in lucht slagt. 27 Mor ik train mien liggoam dat ik ter boas over wor. Aans zol k aandern tou wedstried oproupen, mor zulm nait mitdoun maggen.

Eerste braif aan Korintiërs 10


01t Is mie der ja om te doun dat ie goud waiten, bruiers en zusters, dat ons veurolden altmoal dij wolk as dek haren en zo altmoal deur dij zee hènkommen binnen; 02dat ze zok altmoal in dij wolk en in dij zee deupen luiten om in Mozes n hènkommen te vinden;f + "Om in Mozes n hènkommen te vinden" - ainlieks staait ter: "Tou Mozes in."f* 03en altmoal t zulfde gaistelke eten 04en altmoal t zulfde gaistelke drinken had hebben - ze kregen ja te drinken oet n gaistelke rots dij achter heur aan laip, en dij rots was de Christus - 05mor dat God over mainsten van heur nait te spreken was: ze werden ja deelhaauwd in woestijn. 06Dat is gebeurd as n veurbeeld veur ons: dat wie nait op verkeerde dingen oet wezen zollen, net as zai doarop oet wazzen. 07Vereer ook gain ofgoden, net as gounent van heur, zo as t beschreven staait: "t Volk ging zitten om te eten en te drinken en dou kwammen ze in t èn om plezaaier te moaken." 08Loat we ook nait klongeln, net as gounent van heur dat deden. Dat gaf op ain dag drijentwinnegdoezend doden. 09Loat we de Christus nait oetdoagen, net as gounent van heur dat deden, van dij gevolgen dat ze deur slangen doodbeten werden. 10 Mòtje nait, net as gounent van heur dat deden; dou werden ze ombrocht deur verdaarver. 11 Wat heur overkwam is n veurbeeld veur ons, en t wer optaikend om ons te woarschaauwen, dij nou t èn van geschiedenis beleven. 12 Doarom mout wèl maint dat e staait, oetkieken dat e nait omvaalt. 13 Ie moaken enkeld n verlaaiden deur dij n mensk wel hebben kin. Ie kinnen der van op aan dat God joe nait zo slim verlaaiden let, dat joe t te maans wordt. Nee hur, mit dat ie in verlaaiden kommen, zel e ook n oetweg moaken, zodat ie t oetholden kinnen. 14 Doarom, mien laive mensken, loat dij ofgodendainst toch schaiten. 15 Ik heb t tegen mensken dij k veur verstandeg aanzai. Oordail nou zulm over wat of ik zeg. 16 Dij beker van zegen dij wie mit n zegenwèns aanpakken, drokt toch gemainschop oet mit Christus zien bloud? Dat brood dat wie breken, drokt toch gemainschop oet mit Christus zien liggoam? 17 Omdat t ain brood is, bin we ook ain liggoam, mit houveul of we ook binnen. Altmoal krieg we ja van dat aine brood. 18 Let ais op dij lu van Jeudse stam. Wèl doar ovvers eten, hebben toch gemainschop mit t altoar? 19 Wat of ik doar mit zeggen wil? Dat n ovver aan n ofgod wat om t lief het? Of dat n ofgod wat te betaiken het? 20 Nee hur! Mor dat zai wat of ze ovvern, aan kwoaie gaisten ovvern en nait aan God! En ik wil nait dat ie gemainschop kriegen mit kwoaie gaisten. 21 Ie kinnen nait oet de Heer zien beker drinken en tougelieks oet dij van kwoaie gaisten. Ie kinnen nait bie de Heer aan toavel goan en tougelieks bie kwoaie gaisten. 22 Of wil we de Heer oetdoagen? Zol we hom sums aankinnen? 23 Ales mag! Joa, mor nait ales het zien nut. Ales mag! Joa, mor nait ales baauwt (joen noaste) op. 24 Elkenain mout nait op zien aigen belang oet wezen, mor op zien noaste zienent. 25 Aal dat op vlaaismaart te koop is, mag ie eten. Ie huiven hail gain noavroag te doun om t gewaiten. 26 Wereld mit aal dat ter op touholdt, heurt ja aan de Heer. 27 Nuigt ain van ongeleuvegen joe en wil ie der wel hèn, eet den ales mor dat joe veurzet wordt. Ie huiven hail gain noavroag te doun om t gewaiten. 28 Mor zol ain tegen joe zeggen: "Dat is van n ovver oet tempel!" eet t den nait, om hom dij joe doar op wees en om t gewaiten. 29 En den main ik nait joen aigen gewaiten, mor joen noaste zienent. Woarom zol áándermans gewaiten oetmoaken, wat of ík mie veroorloven mag? 30 As ik dankboar mien pozzie neem, woarom mout ik den over tong goan om n ding doar ik veur daank? 31 Dat zodounde, of ie eten of drinken of aans wat doun, dou t aal tou God zien eer. 32 Jeuden, Grieken en God zien gemainte maggen zok nait aan joe steuten kinnen. 33 Zo goa ik ook te waark: in ales moak ik elkenain t noar t zin, nait oet op mien aigen veurdail, mor op dat van aal dij mensken. As díj mor red worden!

Eerste braif aan Korintiërs 11


01Volg mien veurbeeld, krekt as ik Christus zienent volg. 02Ik geef joe der n kompelment veur dat ie in ales zo aan mie denken; en dat zo as ík joe t deurgeven heb, ie dóáraan vastholden. 03Nou wil k joe dit inprenten: van elke man is Christus t hoofd; en t hoofd van vraauw is heur man; en t hoofd van Christus is God. 04Elke man dij beedt of profetaaiert mit wat op kop, moakt zien hoofd te schaande. 05Mor elke vraauw dij beedt of profetaaiert mit blode kop, moakt heur hoofd te schaande. Den is t net n koalschoren wicht. 06As n vraauw niks op dut, kin ze t hoar der ook wel ofknippen. Mor as t veur n vraauw schoamachteg is t hoar òf te knippen of te scheren, den mout ze ook wat op doun. 07n Man huift nait wat op te doun; hai vertegenwoordegt God ja en dij zien gezag. Mor in n vraauw kom ie t gezag van heur man tegen. 08Man is ja nait tou vraauw oetnomen, mor aansom. 09Man is ja ook nait schoapen om vraauw, mor aansom. 10 Doarom mout n vraauw (n taiken van) heur gezag droagen vanwegens engels. 11 Mor t is wél zo: verbonden aan de Heer staait man net zo min lös van vraauw, as vraauw van man. 12 Zo as vraauw tou man oetnomen is, zo komt man deur vraauw op wereld. Mor ales het God as oorsprong. 13 Goa nou mor ais bie joezulm te roade: is t fersounlek dat n vraauw mit blode kop tou God beedt? 14 As ie nou enkeld op joen noatuurlek gevuil ofgoan, den veracht ie n man toch as e t hoar laank het? 15 Mor het n vraauw dat, den heb ie veur heur respekt. t Hoar is heur ja geven as n ringmuur. 16 As ain t weer beter waiten wil: wié binnen t zo nait wènd, en net zo min God zien gemainte. 17 Nou k joe toch dit veurschrift geef, krieg ie der van mie gain kompelment veur dat joen soamenkomsten meer bedaarven as gouddoun. 18 Allereerst dit: as ie as gemainte bie nkander kommen, vaal ie oetnkander in koppels, zo heur ik. En doar zel, denk ik, wel wát van aan wezen. 19 Der mouten maank joe ja wel pertijen wezen, wil aan t licht kommen wèl of ter maank joe solied binnen. 20 Nou, as ie den bie nkander kommen, is ter van eten van de Heer zien moaltied gain sproake. 21 Bie t eten pakt elk ja, veurdat n aander der aankommen kin, t etendrinken dat e zulm mitnomen het. Van dij gevolgen dat ain honger het en aander doen is. 22 Ie hebben toch vaast wel hoezen doar ie etendrinken kinnen? Of hoal ie neus op veur God zien gemainte, dat ie aarme lu sneu moaken duren? Wat mout ik doar nou van zeggen? Joe n kompelment geven? Nee, hier heb k gain goud woord veur over! 23 Ik heb van de Heer deurkregen - en dat heb k joe ook deurgeven - dat ons Heer Jezus in dij naacht dou e verroaden wer, n brood pakte. 24 Dou e der veur daankt haar, brook e t en zee: "Dit is mien liggoam veur joe! Dou dat as n aandenken aan mie." 25 Net zo pakte hai noa t eten beker ook en zee: "Dizze beker is t nije verbond in mien bloud. Zo voak as ie doar oet drinken, mout ie dat doun as aandenken aan mie. 26 Zo voak as ie ja dat brood eten en oet dij beker drinken, moak ie de Heer zien dood bekend, net zo laank tot e komt. 27 Dat zodounde: wèl of onvoug de Heer zien brood et of oet zien beker drinkt, dij zel aansproakelk wezen veur de Heer zien liggoam en bloud. 28 Doarom mout men zokzulm noagoan en den eerst van t brood eten en oet beker drinken. 29 Wèl et of drinkt, dij hoalt ja mit dat eten en drinken zok n veroordailen op haals as e t liggoam nait veurkómmend behandelt. 30 Doarom binnen der maank joe zo'n bult mensken zaik en aan t sukkeln en staarven der nog al wat. 31 Mor as wie nkander veurkómmend behandelden, zol we ook nait bestraft worden. 32 Toch vudt de Heer ons op deur dij bestravven, om veur te kommen dat we mit wereld veroordaild worden zollen. 33 Nou den, mien bruiers en zusters, as ie bie nkander kommen om te eten, onthoal nkander den. 34 Het ain honger den mout e thoes mor eten. Aans zol ie joe mit joen soamenkomsten n veroordailen op haals hoalen. Wiedere odders zel k wel geven as ik kom.

Eerste braif aan Korintiërs 12


01Wat of Gaist altmoal te geven het, dat mout ie goud in de goaten hebben.

02Ie waiten wel: dou ie nog haaidens wazzen, wer ie noar dij ofgoden doar ie gain woord van kriegen, as t woare opbrocht ... om den ombrocht te worden.f + Paulus bruukt hier twij waarkwoorden; t twijde is n soamenstellen van t eerste. t Eerste betaikent "brengen", mor kin ook betaiken "opbrengen veur rechter," b.v. Matteüs 10:18. t Twijde betaikent "votbrengen", mor doar mout men den ook voak bie denken "om doodmoakt te worden," b.v. Handelingen 12:19.f* 03Doarom loat ik joe dit waiten: gainain dij op aandrang van God zien Gaist sprekt, zel zeggen: "Vervlökt is Jezus!" En net zo min kin ain zeggen: "Jezus is boas!" of hai dut dat op de Gaist zien aandrang.

04Nou is ter wel hail wat onderschaaid in genoadegoaven, mor ze binnen ofkomsteg van zulfde Gaist; 05en onderschaaid in dainsten, mor ze binnen ofkomsteg van zulfde Heer; 06en onderschaaid in vermogens, mor t is zulfde God dij aal dij vermogens in aal dij mensken legt. 07En in wèl of de Gaist zok ook utert, hai dut dat veur mensken heur best. 08Deur de Gaist het ain ja de goave wieze oetsproaken te doun. n Aander het de goave dat e n bult wait. Mor dat het e aan zulfde Gaist te daanken. 09n Daarde het vertraauw deur zulfde Gaist. Weer n aander het de goave zaiken beter te moaken deur dij aigenste Gaist. 10 Nog weer n aander wordt ter tou in stoat steld wonders te doun. Hier is ain dij profetaaiern kin. Doar ain dij gaisten goud van nkander te onderschaaiden wait. Zo is ter ook ain dij in alderhande vremde toalen proaten kin. En weer n aander kin dij oetleggen. 11 Mor dat is altmoal t waark van ain en dezulfde Gaist. Dij paart aan elk ofzunderliek tou, zo as hai wil.

12 t Gaait net zo as mit joen liggoam: dat is ain, en toch het t hail wat leden. Mor aalhouveul dat ter ook binnen, ze binnen toch mor ain liggoam. Zo is t ook mit de Christus.

13 Wie binnen ja altmoal bie ons deup deur ain Gaist in ain liggoam onderbrocht, netgliek of we Jeuden wazzen of lu oet Griekse wereld, of we sloaven wazzen of vrije mensken. En altmoal kreeg we ain Gaist te drinken. 14 t Liggoam bestaait ook ja nait oet ain lid, mor oet n haile bult. 15 As vout nou zeggen zol: "Ik heur nait tou t liggoam, k bin haand ja nait!" is dat den n eerliekse reden dat e nait tou t liggoam heuren zol? 16 As t oor zeggen zol: "Ik heur nait tou t liggoam, k bin t oog ja nait!" is dat den n eerliekse reden dat e nait tou t liggoam heuren zol? 17 Zol t haile liggoam oog wezen, hou mos we den heuren? Zol t haile liggoam oor wezen, hou mos we den roeken? 18 Mor nee, hur! God het aan elk van dij leden t stee in t liggoam geven dat hai heur tou wol. 19 En as dij altmoal mor ain lid wazzen, woar bleef t liggoam den? 20 Mor nee, der binnen wel n bult leden, mor bloots ain liggoam. 21 Oog kin toch nait tegen haand zeggen: "k Heb gain verlet om die!" En kop kin toch nait tegen vouten zeggen: "k Heb gain verlet om joe!" 22 Nee, eerder aansom: dij leden dij zo t liekt t minste bie te zetten hebben, dij heb we nou net neudeg. 23 Denk we van bepoalde leden: ze worden nait genog op pries stelt, den sier we ze ekstroa op. En zol t onfersounlek wezen ze veur t licht te hoalen, den klaid we ze ekstroa fersounlek aan. 24 Veur leden dij der toch al fersounlek oetzain, huift dat nait. Nee, mor God het dou e t liggoam muik, boudel in t lieke brocht deurdat e aan wat op n legere tree ston, ekstroa veurkommen gaf. 25 Den zol der in t liggoam gain twijspaalk kommen, mor zollen leden gliekeveul omdenken mitnkander hebben. 26 Van dij gevolgen, dat as ain lid te lieden het, ale leden dat lieden mit hom dailen. En as ain lid tou aanzain komt, ale leden in zien bliedschop dailen. 27 Nou, zo bin ie Christus zien liggoam en ain veur ain leden doarvan. 28 In dij gemainte het God allereerst apostels aansteld, twijdens profeten, daardens leroars. Wieder nog lu mit t vermogen wonders te doun of mit de goave zaiken beter te moaken, gounent dij aandern biestoan kinnen, lu mit laaidersgoaven en aandern dij alderhande vremde toalen machteg binnen. 29 Mor ze binnen toch zeker nait altmoal apostels, altmoal profeten, altmoal leroars? Ze kinnen toch nait altmoal wonders doun? 30 Ze hebben toch zeker nait altmoal goaven zaiken beter te moaken? Ze proaten toch zeker nait altmoal in vremde toalen? Ze leggen toch zeker nait altmoal dij toalen oet?

31 Zai mor dat ie de beste goaven kriegen. Of nóg n betere, as dij der is!f + Wie volgen hier lezen van n papyrus oet ± 200.f* Weg wies ik joe wel.

Eerste braif aan Korintiërs 13


01Of proat ik ook ale toalen van mensken en engels - as ik gain laifde heb, den bin ik n dreunende trom of n rinkelnd bekken. 02Of heb ik ook de goave dat ik profetaaiern kin en wait ik ale gehaaimen, joa aal dat ter te waiten is, en of heb ik ook n onbepaarkt vertraauw zodat ik baargen oetzied zetten kin - as ik gain laifde heb, den bin k gain stuver weerd. 03Of zol k ook aal mien goud (onder aarme mensken) verdailen, en of zol k mien levent beschikboar stellen om der van snaren te kinnen - as ik gain laifde heb, den helpt mie dat gain spier. 04Laifde het laank geduld. Laifde is vrundelk. Ze is nait niedsk, snidt nait op, is nait grootsk. 05Ze dut nait onfersounlek, is nait op aigen veurdail oet. Ze is nait prikkelboar, nait hoatdroagend. 06Ze het niks op mit gemaineghaid. Mor oprechthaid, doar het ze oardeghaid aan. 07Ze wil van aal heur rechten wel ofstand doun, het overaal vertraauw in, overaal verwachten van, kin ales oetstoan. 08Laifde krigt nooit ontslag. Neem den ais goaven van profetaaiern: dij zellen ain keer oetschoakeld worden. Of goaven van vremde toalen: dij zellen ain keer opholden. Of kennes: dij zel ain keer doan waark kriegen. 09t Is ja mor n hap en n snap wat of wie waiten en profetaaiern. 10 Mor as t volmoakte komt, is t mit dat krummeln doan. 11 Dou ik kind was, was mien proat, mien prakkezoatsie, mien rezenaaiern dat van n kind. Mor nou k n kerel worden bin, bin k ter mit oetschaaid mie as kind te gedroagen. 12 Nou zain we t spul ja nog in spaigel: t is roaden hou of t ter nou krekt oetzugt. Mor den krieg we boudel liek veur ogen. Nou leer ik nog mor n hap en n snap, mor den zel ik ales deurhebben, krekt zo as God mie deurhad het. 13 Op t heden holden dizzent hier ale drij nog tou: geleuf, hoop, laifde. Mor van dij drij gaait laifde der mit deur.

Eerste braif aan Korintiërs 14


01Goa achter laifde heer! En zai den mor dat ie gaistelke goaven kriegen. Benoam t vermogen te profetaaiern. 02Wèl in klanktoal proat, het t ja nait tegen mensken, mor tegen God. Der is ja gain mensk dij der n oor veur het: t is gehaaimtoal wat of de Gaist hom proaten let. 03Mor wèl profetaaiert, het t tegen mensken. Zien woorden baauwen joe op; geven joe moud en troost. 04Wèl in klanktoal proat, dut zokzulm deugd. Wèl profetaaiert , dut gemainte deugd. 05Om mien paart mag ie best altmoal in klanktoal proaten. Mor k heb laiver dat ie profetaaiern. Profeet is van meer belang as wèl in klanktoal proat. Of t mos wezen dat e t ook oetlegt. Den kin gemainte der teminnent beter van worden.

06Neem nou t gevaal: ik proat tegen joe in klanktoal. Wat heb ie doar aan as k joe gain openboaren of inzicht of profetische bosschop of wieze les mitdou? 07Ook as t om dooie instermenten gaait, floit of citer, den nóg geldt: der mout verschil wezen in geluden dij ze geven. Hou zol ie aans herkennen wat of ter floten of tokkeld wordt? 08Net zo toch ook mit n trompet: as dij n sienjoal geft dat nait bekend is, wèl komt ter den op t appèl? 09Zo is t ook mit joe: as ie in dij toal van joe n verhoal doun doar men gain taauw aan vaastknuppen kin, hou zel ain den begriepen wat of ie zeggen? Den is joen proaten zo te reken n slag in lucht. 10 Der binnen in wereld wèl-wait-houveul soorten van geluden en der is zuver niks of t moakt geluud. 11 As ik nou nait wait wat n bepoalde klank bedudt, kin ik mit man dij proat gain kontakt kriegen en hai nait mit mie. 12 Krekt zo is t ook mit joe. Nou ie verbraand binnen op gaisten, mout joe t ter om te doun wezen joe ekstroa in te zetten veur opbaauw van gemainte.

13 Wèl in klanktoal proat, mout doarom God vroagen dat e dat ook oetleggen kin. 14 As ik ja in klanktoal aanbeden dou, beedt mien gaist wel aan, mor mien verstand dut ter zien paart nait tou.

15 Hou mout we der den mit aan? Ik wil aanbeden mit mien gaist, mor ook mit mien verstand. Ik wil zingen mit mien gaist, mor ook mit mien verstand. 16 As ie ja enkeld mit joen gaist God lof brengen, hou zel den ain dij in baank van belangstellenden zit, amen zeggen op joen daankgebed? Hai wait ja nait wat of ie zeggen! 17 Ie moaken t wel mooi in joen daankgebed, mor n aander het ter niks aan. 18 Goddaank heb ik meer as ie altmoal de goave in klanktoal te proaten. 19 Mor in n kerkdainst spreek ik laiver vief woorden mit mien verstand om ook aandern wat bie te brengen as k-wait-nait-houveul in klanktoal.

20 Bruiers en zusters, gedroag joe in t bruken van joen verstand nait as lutje kinder. Nee, as t om slechteghaid gaait, den mag ie best onneuzel wezen. Mor in t bruken van joen verstand mout ie joe as wazen mensken gedroagen. 21 In wet staait: "Deur lu mit n vremde toal en deur boetenlanders zel ik tegen dit volk proaten, mor èns den nog nait zellen ze noar mie lustern, zegt de Heer." 22 Zo zain ie mor: vremde toalen dainen as boak nait veur geleuvegen, mor veur ongeleuvegen. Mor n bosschop van n profeet is nait veur ongeleuvegen, mor veur geleuvegen. 23 Stel joe veur: haile gemainte komt bie nkander en altmoal begunnen ze in klanktoal te proaten. Nou kommen doar belangstellenden of ongeleuvegen tou kerk in. Zellen dij den nait zeggen: "Ie binnen van joen verstand!"? 24 Mor brengen ze altmoal n profetische bosschop en der komt den n belangstellende of n ongeleuvege in, den heurt dij van altmoal wat of e verkeerd dut en mout zok veur heur verantwoorden. 25 Wat zien haart bezied huil, komt zo veur t licht. Den zel e zok veurover valen loaten en God aanbeden, en t oetbezunen: "Zekerwoar! God is middenmaank joe!"

26 Hou mout t ter den heer goan, bruiers en zusters? As ie bie nkander kommen, dragt elk wat aan: n laid, n wieze les, n openboaren; ain proat in klanktoal of ain legt dat oet. Mor t mout aal zó brocht worden, dat gemainte der deur opbaauwd wordt. 27 Wil dizze of gene in klanktoal proaten, den maggen per dainst twij of hoogoet drij, aan bòd kommen. En om beurten, der mout ain wezen dij t oetlegt. 28 Is dij der nait, den mout man zok in n dainst stil holden. Hai mout den mor tegen zokzulm en tegen God proaten. 29 Van profeten maggen twij of drij t woord doun. Aandern mouten heur oordail der over geven. 30 Mor as n aander dij nog op zien stee zit, wat (van God) openboard krigt, mout eerste stil wezen. 31 Ie binnen ja altmoal, stok veur stok, t profetaaiern machteg. Dat ie kinnen altmoal (van nkander) wat opsteken en n bemoudegen kriegen. 32 En gaisten van profeten schikken zok wel noar t zeggen van aander profeten. 33 God het ja niks op mit disodder, mor mit vree. Dit binnen regels dij in ale gemaintes van God zien volk gelden. f + Soamenhang van dit stok en Paulus zien toalgebruuk binnen veur ons aanlaaiden dij handschriften te volgen dij vers 36-40 veur vers 34-35 ploatsen. Nestle-Aland en mainste vertoalers doun dat nait.f* 34 va va* Vraauwlu mouten zok in kerkdainsten stil holden. (In klanktoal) proaten is heur doar nait toustoan. Ze mouten heur stee waiten, net as wet ook zegt, 35 va va* en as ze wat waiten willen, thoes heur aigen manlu heur vroagen mor veurleggen. t Is veur n vraauw ja schoamachteg in kerkdainst (in klanktoal) te proaten. 36 va 34-40va* God zien woord is toch nait bie joé vandoan kommen? Of allenneg aan joé toukommen? 37 va va* As ain denkt dat e profeet is of n persoon dij deur de Gaist dreven wordt, den mout e wel inzain dat wat ik joe schrief n gebod van de Heer is. 38 va va* Erkent e dat nait, den wórdt e ook nait erkend. 39 va va* Om kòrt te goan: zet joe der tou om te profetaaiern en leg proaten in klanktoal ook niks in weeg. 40 va va* Mor t mout wel altmoal fersounlek en in goie odder verlopen.


Eerste braif aan Korintiërs 15


012 Wat dat evengelie aangaait, bruiers en zusters, dat ik joe verkundegd heb, dat ie ook aannomen hebben, doar ie ook joen vasteghaid in vonden hebben, doar ie ook deur red worden, ... ik wol joe (nog ais) waiten loaten, wat dat inhuil zo as ik joe dat verkundegd heb, om te zain of ie dat nog goud onder t verstand hebben. Aans zol ie vergees leufd hebben. Mor doar wil ik nait aan! 03t Vernoamste dat ik joe leerd heb - en zo haar ik t ook deurkregen - is dit: Christus is sturven veur ons zunden, net as de Schrift dat zegd haar; 04is begroaven en op daarde dag weer opwekt, net as de Schrift dat zegd haar; 05het zok aan Kefas zain loaten en loater ook aan de twaalm; 06het zok loater ook zain loaten aan meer as viefhonderd bruiers tougelieks; mainsten van heur leven nog, n poar binnen overleden; 07het zok nog weer loater aan Jakobus zain loaten en dou aan ale apostels, 08en het zok t alderlest ook aan mie zain loaten, dij onvoldroagen vrucht mag k wel zeggen. 09Ik bin ja minste van ale apostels. k Verdain noam van apostel nait. k Heb ja achter God zien gemainte heer zeten. 10 Nee, deur God zien grode goudhaid bin ik worden wat ik bin. En grode goudhaid dij hai mie bewees, het nait veur niks west. k Heb haarder pokkeld as aal dij aandern. Of nee, ik zulm nait, mor God zien grode goudhaid dij mie bieston. 11 Liekegoud: ik of zai, zó verkundeg wie en zo bin ie tou geleuf kommen. 12 As ter nou van Christus verkundegd wordt: "Hai is tou dood oet opstoan," hou kinnen paardie van joe den zeggen: "Dat kin ja nait dat doden weer opstoan." 13 As t nait bestaait dat doden opstoan, is Christus ook nait opwekt. 14 En as Christus nait opwekt is, den het ons bosschop niks om hakken en joen geleuf net zo min. 15 Den wor wie ook trappaaierd op n vaalze verkloaren over God. Wie hebben God ja aanvreven dat e Christus opwekt het. En dat het e naít, as ter teminnent gain doden opwekt worden. 16 As doden ja nait opwekt worden, den is Christus ook nait opwekt. 17 En as Christus nait opwekt is, den het t gain zin dat ie leuven. Den zit ie nog vertoesd in joen zunden. 18 Den binnen ook wèl in Christus sturven binnen, verloren goan. 19 As ons hoop op Christus bepaarkt blift tou dit levent, den bin we de allergrootste stumpers. 20 Mor nikstervan! Christus is aal tou dood oet opwekt, as eerste dij van dodenakker inhoald is. 21 Nou t ja aan n mensk te daanken is dat mensken staarven, is t ook aan n mensk te daanken dat doden opstoan. 22 Krekt as ze altmoal overlieden omreden ze heuren bie Adam, zo zellen ze ook altmoal leventeg moakt worden, omreden ze heuren bie Christus. 23 Mor wel altmoal op rieg òf: t begunt mit Christus; loater as Christus komt, volgen wèl bie Christus heuren. 24 Den komt t èn, en zel e t keunenkschop aan zien God en Voader overdroagen. Dat gebeurt as e aal dijent dij regaaiern en gezag of macht hebben, oetschoakeld het. 25 Hai mout ja zo laank keunenk blieven, tot e ale vijanden aan zien vouten legd het. 26 As leste vijand wordt dood oetschoakeld. 27 God het ja ales onder zien macht brocht. Mor as doar zegd wordt: "Ales het e onder zien macht brocht," den vaalt hai doar vanzulm nait onder, dij dat doan het. 28 En as ales onder Zeun zien macht brocht is, zel ook Zeun zulm zok overgeven aan wèl hom boas over ales moakt het. Den kin God bie altmoal t ain en t aal wezen. 29 Wat zollen aans dij mensken der mit winnen, dij zok deupen loaten as ze al mit ain bain in t graf stoan? As doden tóch nait opwekt worden, woarom loaten zai zok nog deupen as ze op t punt stoan te staarven? 30 Zulfde vroag geldt óns net zo goud! Wie lopen ja ale uur gevoar, 31 elke dag heb ik dood veur ogen. Joa wis! Veur dat zeggen kin k mie beroupen op wat ié van mie snaren in Christus Jezus, ons Heer. 32 As ik in Efeze, om zo mor te zeggen, mit wilde daaiern vochten heb, wat heb ik ter aan? As doden nait opwekt worden, loat we den mor eten en drinken, mörgen goan we ja toch dood! 33 Loat joe nait oet joen koers brengen: "Heb ie min volk as moat, t bedaarft joen goud gedrag!" 34 Sloap joen roes mor ais fersounlek oet, en zundeg den nait laanger. Paardie lu hebben ja lak aan God. Ik zol zeggen: ie mozzen joe schoamen! 35 "Mor," zo heur ik ain vroagen, "hou worden doden opwekt? En in wat veur gedoante kommen ze weer?" 36 Wat n verstand! Joen zaaigoud mout toch eerst staarven veurdat t leven gaait? 37 En wat ie zaaien het nait vörm dij t loater krigt. Nee, t is n noakende korrel, zeg mor van waait of van n aander gewas. 38 Mor God geft ter n vörm aan zo as hai dat wild het. Aan elke soort zoad zien aigen vörm. 39 Ale vlaais is nait geliek: mensken, vij, vogels, vizzen ... altmoal aans. 40 Aan hemel vin ie bepoalde dingen, op eerde ook. Mor dij aan hemel hebben n aander glaans as dij op eerde. 41 Zun zien glaans is aans as moan zienent. En dij van steerns is weer aans. Aine steern bie aander scheelt ook ja nog in helderhaid. 42 Zo gaait t nou ook as doden opstoan: wat zaaid wordt, vergaait, wat opstaait, vergaait nait. 43 Wat zaaid wordt, doar kiek ie op deel; wat opstaait, doar kiek ie hoog bie op. Wat zaaid wordt, is seupel; wat opstaait, is staark. 44 t Liggoam dat zaaid wordt, is maarkt deur bloud. t Liggoam dat opstaait, is maarkt deur de Gaist. Gliekegoud as t eerste, bestaait ook dat twijde. 45 Zo staait t ter ook: "Eerste mensk, Adam, wer n wezen van vlaais en bloud," mor leste Adam wer n Gaist dij leventeg moakt. 46 Mor dat liggoam dat maarkt is deur Gaist, komt nait t eerst! Nee, t liggoam dat maarkt is deur bloud, en dén t liggoam dat maarkt is deur Gaist. 47 Eerste mensk komt van eerde heer en is oet klaai. Twijde mensk komt van hemel heer. 48 Net as dij (eerste) mensk oet klaai, binnen ook aal dijent dij oet klaai binnen. En net as dij mensk oet hemel, binnen ook aal dijent dij oet hemel heer binnen. 49 En zo as wie (eerst) der oet zagen as dij mensk van klaai, zel we (ainmoal) der oetzain as dij mensk oet hemel. 50 Dit wol k mor zeggen, bruiers en zusters: vlaais en bloud kinnen God zien riek nait aarven; net zo min kin wat aan bedaarf onderheveg is, t onbedaarvelke aarven. 51 Luster! Den zel k joe n gehaaim vertellen: wie zellen nait altmoal staarven, mor wel altmoal n veraandern ondergoan: 52 inains, nait meer as dat ie mit ogen knippern, as veur t lest op trompet bloazen wordt. Den zel trompet ja heurd worden en zellen doden opwekt worden, om nooit meer te vergoan. En den zel wié veraanderd worden. 53 Dit slietsk en staarvelk wezen mout eerst ja in n nije hoed, dij nait slit of staarft. 54 En as t zo wied is, zel dizze oetsproak van de Schrift oetkommen: "Dood is verswonnen, is overwonnen. 55 Hou wolstoe, dood, t nou winnen? Woar blift nou, dood, dien angel?" 56 Zunde is t, doar dood mit stekt. En wet is t, dij zunde boas over ons moakt. 57 Mor daank aan God, dij t óns winnen let deur ons Heer Jezus Christus. 58 Doarom, mien laive bruiers en zusters, stoa vaast in joen schounen en loat joe nait omproaten! Dou aaltied mor wat ekstroa veur de Heer. Ie waiten ja, as ie joe in de Heer zien dainst verweren, dat dat nait vergees is.

Eerste braif aan Korintiërs 16


01Wat kelekte veur God zien volk aanbelangt: volg regels dij ik veur gemaintes in Galatië vaststeld heb. 02Elke eerste dag van week mout ie thoes wat achteroet leggen en opspoaren, elks noardat e t braid het. Aans zol t oplopen nog begunnen mouten as ik al bie joe kommen bin. 03As ik den bie joe aankommen bin, zel ik manlu dij ie der kepoabel tou achten, mit n braif noar Jeruzalem tou sturen om joen goave òf te droagen. 04En liekt joe t beter tou dat ik ook mit goa, den kinnen zai mit mie mit raaizen. 05Ik kom bie joe as ik Macedonië deurraaisd heb. Macedonië dou k ja allain op deurraais aan, 06mor bie joe zel ik, as t immer kin, laanger blieven. Meschain winter wel over. Den kin ie mie wieder aan raais helpen, woar of ik den ook mor hèn goa. 07Ik bin dit keer noamelk nait van plan joe allain mor eefkes op deurraais te bezuiken, mor k hoop wat laanger bie joe te blieven as de Heer t goudvindt. 08Mor aan Pinkster tou blief ik nog in Efeze. 09Deur staait hier ja wiedwoagen veur mie open. Waark is ter zat. En der binnen n bult dij ons integen kommen. 10 As Timoteüs bie joe komt, zörg den dat e zok bie joe thoes vuilt. Hai is ja bie de Heer in t waark net as ik. 11 Doarom mag gainain op hom deelkieken. Zörg der veur dat e n vlötte raais het noar mie tou. Bruiers en ik zitten ja op hom te wachten. 12 Wat bruier Apollos aanbelangt: k heb ter meer as ain keer bie hom op aandrongen, hai zol mit dij aander bruiers noar joe tou goan, mor dat wol e beslist nait nou. Hai komt wel, zo gaauw as hom t oetkomt. 13 Wees woakzoam en stoa vaast in t geleuf. Gedroag joe as kerels en wees flink. 14 Loat ales bie joe mit laifde tougoan. 15 Den wil ik ter nog bie joe op aandringen - ie waiten ja wel van Stefanas zien volk dat zai eerste geleuvegen van Achaje wazzen en aaid kloarstonden om aander christenmensken te helpen - 16 dat ie ook zokke lu, en elk dij mie helpt en zok op t waark gooit, as joen meerdern erkennen. 17 k Bin blied dat Stefanas, Fortunatus en Achaïkus hier bie mie binnen. Zai muiken goud dat ik t zunder joe doun mos. 18 Zai hebben mie ja opmonterd en joe ook. Hol zokke lu den ook hoog. 19 Ie mouten groutnis hebben van gemaintes in Asia. Ook van Aquila en Prisca en van gemainte bie heur thoes, in verbondenhaid mit de Heer, n haartelke groutnis! 20 Groutnis van ale bruiers en zusters. Zeg nkander goidag mit n haaileg doetje. 21 Hier komt in mien aigen handschrift n groutnis van mie: Paulus. 22 Dij nait van ons Heer holdt, mag vervlökt wezen. Maranata! 23 De Heer Jezus zien genoade is mit joe. 24 Mien laifde is in Christus Jezus mit joe altmoal.