Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Daniël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Daniël 11


01In t eerste joar van Darius de Mediër, heb ik hom hulpen en tou steun west. 02En nou zel k die woarhaid vertellen. Der zellen nog drij keunenks in Perzië aantreden en vaaierde zel aal aandern in riekdom overtrevven. As e wegens zien riekdom macht kregen het, zel e ales en elk opzetten tegen t keunenkriek van Griekenlaand. 03Den zel der n boaskeunenk aantreden dij mit groot gezag regaaiert en dut wat of e wil. 04Mor nog mor naauw is e aantreden, of zien keunenkriek stört in nkander en wordt opdaild noar ale vaaier windstreken. t Zel nait aan zien noazoaten kommen en ook nait zo machteg wezen as dou e zulm regaaierde. Zien keunenkriek wordt ja oetnkander ropt, t komt aan aandern as zienent. 05Keunenk van t Zuden zel staark worden, mor ain van zien vorsten wordt nog staarker as hai en zel in zien stee regaaiern; zien heerschoppij zel n dikke heerschoppij wezen. 06Noa verloop van joaren sloeten ze n verbond mit nkander: keunenk van t Zuden zien dochter zel traauwen mit keunenk van t Noorden om vree te bezegeln. Mor zai zel heur invloud nait holden kinnen en zien macht zel net zo min in stand blieven. Op n bepoald ogenblik wordt ze oetleverd, krekt as heur gevolg, mit man dij heur verwekte en man dij heur tou vraauw nam. 07Ain van heur volk komt in dij zien stee, trekt op tegen t leger en komt mit geweld in keunenk van t Noorden zien bolwaark; hai wordt heur de boas. 08Alderdeegs heur goden, heur goten beelden en heur kostboar spul van zulver en gold sleept e as roofgoud mit noar Egypte tou. Den let e keunenk van t Noorden n joar of wat mit vree. 09Dij, op zien beurt, zel t riek van keunenk van t Zuden binnenvalen, mor noaderhaand zel e noar zien aigen laand weeromgoan. 10 Zien zeuns zellen zok kloarmoaken veur de stried en n rommel dikke legers bie nkander hoalen. Ze kommen der mit opzetten, broezen as n wottervloud overaal deurhèn en kommen bie n twijde veldtocht stoef bie t bolwaark van vijand. 11 Dit taargt keunenk van t Zuden. Hai trekt ter op oet en gaait aan t vechten mit keunenk van t Noorden. Dij brengt n haile tjucht volk op n bainen, mor dat vaalt in handen van zien tegenstander. 12 As haile mennegte votveegd is, krigt keunenk van t Zuden t hoog in kop, tiendoezenden maait e deel, mor toch is e nait staark. 13 Vannijs brengt keunenk van t Noorden n dikke koppel volk op n bainen, groder nog as eerste moal. Noa n joar of wat trekt e op mit n dik leger, grofdoadeg bewoapend. 14 In dij tied kommen der n haile sjène tegen keunenk van t Zuden in opstand. Rebuliemoakers oet joen aigen volk steken kop op en zo zel n veurzeggen oetkommen. Mor ze zellen strovveln. 15 Keunenk van t Noorden zel kommen, n waal opsmieten en n verstaarkte stad innemen. Legers van t Zuden kinnen t nait holden, alderdeegs beste troepen binnen nait staark genog om t op n bainen te holden. 16 Dij op hom aan komt, kin mor doun wat of e wil, der is gainent dij t tegen hom holden kin. Hai krigt vaaste vout in t Pronkjelaand. Doar moakt e aigenhandeg doan waark. 17 Hai onnaaiert nog wieder op te trekken tegen zien vijand. Haile macht van zien riek zet e der bie in. Doarveur treft e n vergeliek mit hom. Hai geft hom n dochter as vraauw om zo zien riek te gronde te richten, mor t gaait hail aans en t wil hom nait belokken. 18 Den let e zien oog valen op landen aan zeekaant en verovert der n bult van. Mor n veldheer moakt n èn aan zien onbeschoamd optreden, zunder dat t ter hom noar vergoan zel. 19 Doarnoa keert hai zok tegen börgen in zien aigen laand, mor hai strovvelt en vaalt. Men zugt hom nait weerom. 20 Veur hom in stee staait ter n keunenk op dij der ain op oetstuurt om sinzen te innen tou eer en glorie van t keunenkriek. Mor noa n dag of wat wordt e vermorzeld, aalhouwel nait deur kwoadens of deur vechterij. 21 Veur hom in stee staait ter n verachtelke kerel op, eer van t keunenkschop is hom nait verlaind. Hai komt van niks en naargens en wait zok deur zien gloepstreken van t keunenkschop meester te moaken. 22 Aanstromende legers worden deur hom votspould en verrinnewaaierd, en n laaider van t verbond krekt zo. 23 Zo gaauw as men zok mit hom verbindt, wordt men deur hom bedrogen. Zo komt e der bovenop en wordt e machteg, ook al het e mor n beetje volk achter zok. 24 Rompslomps komt e vruchtboarste dailen van t kontraain binnenvalen en dut wat of zien voader nooit doan het en zien veurvoaders net zo min: roofspul, plundergoud en riekdom streudt e oet onder zien aanhangers. Ook tegen börgen brudt e plannen oet, mor dat duurt mor eefkes. 25 Den richt e zien kracht en aandacht op keunenk van t Zuden en trekt ter mit n dik leger op òf. Keunenk van t Zuden zel zok opmoaken veur t gevecht mit n hail groot en staark leger, mor standholden zel e nait kinnen, want men beroamt aansloagen tegen hom. 26 Aigenste lu dij zien brood eten, breken hom, zien leger wordt votveegd en der valen n bult doden. 27 Baaide keunenks hebben kwoad in t zin, al zitten ze mit zien baaident aan ain toavel. Ze belaigen nkander mor ze hebben der gain wil van, want bestemde tied is nog nait aanbroken. 28 Den gaait e weerom noar zien laand mit n baarg goud, zien haart keerd tegen t haaileg verbond. Zo zel e optreden en noar zien laand weeromgoan. 29 Op bestemde tied zel e vannijs t Zuden binnenvalen, mor twijde moal verlopt aans as eerste. 30 Schepen van Kittiërs kommen hom in muit voaren, dat hai let moudveren hangen en gaait weerom. Ainmoal der weer, keert e zien grammiedeghaid tegen t haaileg verbond en wait gebruuk te moaken van heur dij t haaileg verbond verzoaken. 31 Hai brengt legers op n bainen. Dij zellen t haailegdom, de vesting, onthaailegen, t ovver dat aal doage brocht wordt aan zied zetten en n verwoestende ofgriezen oprichten. 32 Dij zok nait holden aan t verbond, perbaaiert e op slaauwe menaaier ofvaleg te moaken, mor lu dij heur God traauw binnen, zellen zok krachtdoadeg verzetten. 33 Verstandege lu maank t volk brengen n haile bult tou inzicht, mor n tiedlaank worden ze mit vuur en mit sweerd bestreden, vastzet en plunderd. 34 As ze onder t voutvolk roaken, kriegen ze n beetje hulp, al zellen n bult zok gloeps bie heur aansloeten. 35 Mor ook paardie van verstandege lu kommen te strovveln. Dat ze zo schoond worden maggen, zift en zuverd, want bestemde tied is ter nog nait heer. 36 Keunenk dut wat of e wil. Hai wordt grootsk en stelt zokzulm hoger as elke god. Tegen God van goden zegt e ongeheurde dingen. t Zel hom goudgoan tot grammiedeghaid hoogte kregen het. Want wat of besloten is, mout deurgoan. 37 Ook op goden van zien veurolden geft e gain acht, ook nait op god dij vraauwlu geern lieden maggen, net zo min op wat veur god den ook, want hai stelt zokzulm boven ale goden. 38 In stee doarvan vereert hai god van börgen. Mit gold, zulver, edelstainen en aander kostboar goudje vereert hai n god dij zien veurvoaders nooit kend hebben. 39 Verstaarkte börgen vaalt e aan mit vremde god zien hulp. Aal dij hom erkennen, overloadt e mit eer. Hai moakt heur boas over n haile sjène volk, as belonen paart e heur grond tou. 40 In èndtied zel keunenk van t Zuden mit hom sloags roaken en keunenk van t Noorden zel op hom ofstörmen mit woagens en ruters op peerd en n haile bult schepen. Hai zel landen binnenvalen en der as n overstromen deurhèn broezen. 41 Ook t Pronkjelaand vaalt e binnen. n Haile bult kommen onder vouten te laande, mor dizzent zellen hom ontkommen: Edom, Moäb en t grootste dail van Ammonieten. 42 Hai stekt handen oet noar n bult landen. Egypte zel hom ook nait ontkommen. 43 Hai speult boas over gold- en zulverschatten en over ale kostboarheden van Egypte. Libiërs en Ethiopiërs volgen in zien voutstappen. 44 Mor geruchten oet t oosten en t noorden vandoan zellen hom opschrikken en in glìnne gram zel hai der op oettrekken om n haile sjène te vernailen en te verrinnewaaiern. 45 Hai zel zien stoatsietènten opzetten tussen zee en baarg van t haaileg Pronkjewail. Mor den komt e aan zien èn, zunder dat ain hom helpt.