Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Daniël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Daniël 06


01Darius de Mediër kreeg t keunenkschop in handen. Hai was dou twijensesteg joar. 02t Leek Darius goud tou honderdtwinneg satrapen aan te stellen dij over t haile keunenkriek goan zollen. 03Boven heur stelde hai drij rieksbestuurders aan, doar Daniël ain van was. Aan dijent mozzen satrapen verantwoorden doun, dat keunenk nait tekòrt doan worden zol. 04Dij Daniël overtrof deur zien boetengewone begoafdhaid aal aander rieksbestuurders en satrapen. Keunenk was alderdeegs van plan hom over t haile keunenkriek aan te stellen. 05Doarom perbaaierden rieksbestuurders en satrapen of ze wat vinden konden wat Daniël zien bestuur aanbelangt. Mor ze konden gain reden veur n aanklacht vinden of hom op n misstap trappaaiern. Men kon op Daniël aan, der was bie hom gain noaloateghaid of misstap te vinden. 06Dou zeden dij lu: "Wie zellen beslist gain enkele reden veur n aanklacht vinden, of we mouten al wat zuiken wat striedeg is mit wet van zien God." 07Dat zodounde kwammen rieksbestuurders en satrapen bie keunenk aanzetten mit dit verzuik: "Keunenk Darius," zeden ze, "laank mag keunenk leven! 08Ale rieksbestuurders van t keunenkriek, ale goeverneurs en satrapen, roadsheren en stadholders, hebben zok ter op beroaden dat keunenk n besloet oetbrengen mout en n verbod ofkundegen, dat elkenain dij in tiedreken van datteg doagen n verzuik dut aan n god of aan n mensk, behaalve aan joe, keunenk, in laiwekoel smeten worden zel. 09Nou den, keunenk, moak doarom dat verbod bekend en loat t beschrieven, dat t nait veraanderd worden kin noar wet van Meden en Perzen dij nait herroupen wordt." 10 Dat zodounde zette Darius t verbod op schrift. 11 Dou Daniël vernam dat t verbod op schrift zet was, ging e noar hoes tou. Nou haar e in koamer boven, open vènsters noar kaant van Jeruzalem. Doar ging e drij moal doags op knijen om tou zien God te beden en hom te priezen. Dat haar zien gewoonte aaltied west. 12 Dou kwammen dij manlu der op òf en joa hur, zai vonden Daniël dij aan t beden was en God aan t priezen. 13 Zai votdoalek noar keunenk! Ze toalden hom aan over t keunenkliek verbod: "Heb ie gain verbod oetschreven dat elk dij in tiedreken van datteg doagen n verzuik dut aan n god of n mensk, behaalve aan joe, keunenk, in laiwekoel smeten worden zel?" "Joa!" zee keunenk. "Dat staait net zo vaast as elke wet van Meden en Perzen dij nait herroupen wordt." 14 Dou zeden ze tegen keunenk: "Mor Daniël, ain van ballengs oet Juda, let zok aan joe, keunenk, niks gelegen liggen, en ook nait aan t verbod dat keunenk oetschreven het. Hai dut drij moal doags zien gebed." 15 t Ston keunenk haildaal nait aan, dou hai dat zoakje vernam. Hai perbaaierde wat te bedenken om Daniël te redden. Tot dat zun onderging dee e ale muite om hom te spoaren. 16 Mor dij manlu drongen der bie keunenk op aan en zeden: "Ie mouten joe wel bedenken, keunenk, dat gain verbod of besloet dij keunenk ofkundegd het, veraanderd worden kin. t Is n wet van Meden en Perzen." 17 Doarop bestelde keunenk, men zol Daniël hoalen en in laiwekoel smieten. Keunenk zee tegen Daniël: "Loat dien God, dijstoe zo zunder opholden vereerst, die redden!" 18 Der wer n stain ophoald en op t gat van koel legd. Keunenk verzegelde hom mit zien aigen zegelring en dij van zien hoge heren, om veur te kommen dat ter wat in Daniël zien löt veraanderd worden zol. 19 Doarnoa ging keunenk weerom noar zien pelaais tou. Naacht brochde hai mit vasten deur. Hai kreeg gain wenk in ogen, mor luit zok gain dieverdoatsie bezörgen. 20 Smörgensvroug bie t rodoagen, kwam keunenk in t èn. Zo gaauw as e kon, ging e noar laiwekoel tou. 21 In tied dat e op koel toukwam raip e mismoudeg: "Daniël, knecht van God dij leeft, het dien God dijstoe zo zunder opholden vereerst, die van laiwen redden kind?" 22 Daniël zee tegen keunenk: "Laank mag keunenk leven! 23 Mien God het zien engel stuurd en laiwen heur bek op slöt doan. Ze hebben mie niks doan, omreden ik bin bie hom onschuldeg. Mor ook joe, keunenk, heb ik niks misdoan!" 24 Keunenk was aldernoarste blied en hai bestelde Daniël tou koel oet te hoalen. Daniël wer tou koel oettrokken en der was gain spier schoa aan hom te vinden: hai haar ja op zien God vertraauwd. 25 Keunenk onnaaierde dou, men zol lu hoalen dij Daniël min moakt haren. En ze smeten heur, mit vraauw en kinder, in laiwekoel. Ze wazzen èns nog nait op boom van koel te laande kommen, of laiwen haren heur al te pakken en vermorzelden heur de bonken. 26 Doarop schreef keunenk Darius aan ale volken en noatsies, wat toal ze ook pruiten en woar of ze op wereld ook touhuilen: "Ik wèns joe ale gouds tou! 27 Hierbie bepoal ik dat elkenain in ale kontrainen van mien keunenkriek doar ik t te zeggen heb, huvert van ontzag veur God van Daniël. Want hai is God dij leeft, dij blift veur aiweg en aaid. Zien keunenkschop kin nait vergoan en zien macht het gain èn of swet. 28 Hai redt en verlöst en dut taikens en wonders in hemel en op eerde. Hai het Daniël oet klaauwen van laiwen red!" 29 t Ging goud mit Daniël dou Darius regaaierde en ook dou Cyrus de Pers regaaierde - t kon nait beter!