Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Daniël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Daniël 05


01Op n dag richtte keunenk Belsassar n groot feestmoal aan veur zien hoge heren, doezend man staark, en mit heur alen was hai aan de wien. 02Belsassar onnaaierde, aanschoten as e was, dat ze zollen t golden en zulvern raif veurndag hoalen, dat zien voader Nebukadnessar oet tempel van Jeruzalem mitnomen haar. Den konden keunenk en zien hoge lu, zien hoofdvraauwen en zien bievraauwen doar mooi oet drinken. 03Men huil t golden raif dat oet tempel van Jeruzalem, t hoes van God, mitnomen was en keunenk en zien hoge heren, zien hoofdvraauwen en zien bievraauwen, dronken der oet. 04Ze dronken wien en prezen heur goden van gold en zulver, koper, iesder, holt en stain. 05En nou krekt op t aigenste ogenblik kwammen der vingers van n haand te veurschien. Ze schreven wat op kaalken muur van t keunenkliek pelaais, persies tegen t licht over, dat haand dij schreef was goud te zain veur keunenk. 06Keunenk wer wit om kop van schrik, hai wer haildaal verbalderd. Hai ston te trillen op bainen, knijen knikten hom onder t gat. 07Zo haard as e kon raip e dat ze besweerders, Chaldeeërs en steernkiekers, hoalen zollen. Hai zee tegen wiezen van Babylonië: "Wèl dit schrift lezen kin en mie zeggen wat ter staait, dij zel in t roodsangen stoken worden, n golden ket om haals kriegen en as daarde man besturen in t keunenkriek." 08Ale wieze lu van keunenk kwammen der bie, mor lezen konden ze t schrift nait. En keunenk zeggen wat ter ston al net zo min. 09Keunenk Belsassar was ter doaneg oetstuur van, hai wer aal mor widder om kop, en hoge heren wazzen ook haildaal van streek. 10 Deur t gebeer van keunenk en zien hoge lu kwam keunegin der over tou. "Laank leve keunenk!" zee ze. "Loat joe toch nait oet stuur moaken! En zo wit van schrik te worden, wat het dat nou neudeg? 11 Der is n man in joen keunenkriek in wèl gaist van haailege goden touholdt. In joen voader zien doagen wer in hom al krekt zoveul verstand, inzicht en wieshaid vonden as bie goden. Joen voader, keunenk Nebukadnessar, het hom boas moakt over teuvenoars, besweerders, Chaldeeërs en steernkiekers - joa, joen aigenste voader, keunenk. 12 Dij Daniël, dij deur keunenk Beltesassar nuimd wer, het n gaist, kennes en verstand, meroakel! Hai kin dreumen oetstokken, roadsels oplözzen en knuppen oethoalen. Loat Daniël doarom kommen. Hai zel joe oetduden wat of ter staait." 13 Votdoalek wer Daniël veur keunenk brocht. Keunenk zee tegen hom: "Zo, doe bist Daniël nou, ain van Judeeske ballengs, dij keunenk, mien voader, oet Juda hierhèn brocht het? 14 Ik heb van die heurd dat gaist van goden in die woont, en dastoe n bult verstand, inzicht en wieshaid onder pet hest. 15 Net binnen wiezen en besweerders bie mie brocht om dit schrift te lezen en mie te vertellen wat of ter staait. Mor dochst dat ze mie zeggen konden, wat of woorden betaiken? 16 Nou heb ik van die heurd dastoe dingen oetstokken kinst en knuppen oethoalen. Nou den, astoe t schrift lezen kinst en mie zeggen wat of ter staait, zelst in t roodsangen stoken worden, n golden ket om haals kriegen en as daarde man in t keunenkriek besturen." 17 "Keunenk mag zien giften zulm wel holden," zee Daniël, "en keunenk mag zien goaven aan aandern doun. Toch zel ik keunenk t schrift veurlezen en zeggen wat ter staait. 18 Meneer de keunenk - God de Alderhoogste het aan keunenk zien voader Nebukadnessar, keunenklieke macht, aanzain, en eer en glorie geven, 19 en veur groothaid deur God hom toupaart, trilden ale volken en noatsies, wat toal ze ook pruiten, van ontzag veur hom. Hai luit doodmoaken dij hai wol en hail luit in t levent dij hai wol. Hai verhoogde dij hai wol en hai vernederde dij hai wol. 20 Mor dou t haart hom hoog kwam te zitten en e grootsk begunde te worden, is e van zien keunenkstroon ofstöt en is zien eer hom ofhoald. 21 Hai wer deur mensken verstöt, hai kreeg t haart van n daaier en huil tou bie wilde ezels. Men gaf hom gras te eten net as koien en zien liggoam wer nat van daauw - net zo laank dat e inzag, dat God, de Alderhoogste, macht het over t keunenkschop van mensken en dat dij t geven kin aan wèl of hai wil. 22 Aalhouwel keunenk, zien zeun, dat aalmoal wos, is keunenk nait nederg bleven. 23 Keunenk het zok boven Heer van hemel verheven. Keunenk het t raif hoalen loaten dat oet zien tempel ofkomsteg was, en keunenk mit hoge heren, zien hoofdvraauwen en bievraauwen hebben der wien oet dronken. Keunenk het zien goden van zulver en gold, koper, iesder, holt en stain vereerd, goden dij nait zain of heuren kinnen en niks waiten. Mor God, dij keunenk zien levensoam in haand het en dij t over keunenk zien haile doun en loaten te zeggen het, dij het keunenk nait vereerd. 24 t Is doarom dat hai dij haand stuurd het en dat dit schrift optaikend is. 25 Dit is t wat ter schreven staait: Mene, mene, tekel ufarsin. 26 Dat betaikent: mene - God het doagen van joen keunenkschop teld en der n èn aan moakt; 27 tekel - ie binnen wogen op schoal, en ie wazzen te licht; 28 peres - joen keunenkriek is verdaild en aan Meden en Perzen geven." 29 Dou bestelde Belsassar, men zol Daniël in t roodsangen klaiden en hom n golden ket om haals hangen. Hai luit omroupen dat Daniël daarde man in t keunenkriek was. 30 Dij aigenste naacht wer Belsassar, keunenk van Chaldeeërs, doodmoakt.