Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Daniël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Daniël 03


01Op n dag bestelde keunenk Nebukadnessar n beeld te moaken, sesteg èl hoog en zès braid. Hai luit t opstellen in vlakte van Dura in pervinzie Babel. 02Vervolgens luit keunenk satrapen, stadholders, goeverneurs, stoatsroaden, schatholders, rechters, bestuurders en aal aander hoge heren van pervinzies bie nkander roupen. Zai mozzen bie t inwijden van t beeld wezen dij keunenk Nebukadnessar opsteld haar. 03Satrapen, stadholders, goeverneurs, stoatsroaden, schatholders, rechters, bestuurders en aal aander hoge heren van pervinzies kwammen bie nkander veur t inwijden van t beeld dat keunenk Nebukadnessar opricht haar. Ze stelden zok op veur t beeld dat keunenk Nebukadnessar opricht haar. 04n Omrouper raip oet ale macht: "Volken en noatsies, wat toal of ie ook proaten, luster noar dit bevel! 05Zo gaauw as ie meziek heuren van hoorn, panfloit, lier, luit, citer, dubbelfloit en aander speultuug, vaal ie op knijen en boeg ie joe deel om t golden beeld dat keunenk Nebukadnessar opricht het, te aanbeden! 06Dij nait op knijen vaalt en zok nait deelbogt, dij wordt votdoalek midden in brandende ovent smeten!" 07Dat zodounde gingen volken en noatsies, wat veur toal of ze ook pruiten, op knijen zo gaauw as ze meziek van hoorn, panfloit, lier, luit, citer, dubbelfloit en aander speultuug heurden en bogen ze zok deel om t golden beeld dat keunenk Nebukadnessar opricht haar, te aanbeden. 08n Poar Chaldeeërs zagen dou kaans schoon. Ze kwammen aanzetten en muiken Judeeërs min. 09"Laank leve keunenk!" zeden ze tegen keunenk Nebukadnessar. 10 "Keunenk, iezulm hebben besteld dat elk dij meziek van hoorn, panfloit, lier, luit, citer, dubbelfloit en aander speultuug heurt, op knijen valen en t golden beeld aanbeden mout. 11 En dij nait op knijen vaalt en zok deelbogt, dij zel midden in brandende ovent smeten worden. 12 Nou binnen hier n poar Judeeske manlu, aan wèl keunenk t bestuur over pervinzie Babel opdroagen het, Sadrach, Mesach en Abednego. Dizze manlu loaten zok niks gelegen liggen aan keunenk zien bevel. Ze vereren keunenk zien goden nait en net zo min boegen ze zok deel veur t golden beeld dat keunenk opricht het." 13 Nebukadnessar wer hoagels en bestelde Sadrach, Mesach en Abednego te hoalen. Dou manlu bie keunenk brocht wazzen, 14 vuil Nebukadnessar tegen heur oet: "Is dat zo Sadrach, Mesach en Abednego dat ie mien goden nait vereren en joe nait deelboegen willen veur t golden beeld dat ik in t èn zet heb? 15 Nou den, as ie der tou genegen binnen om, zo gaauw as ie meziek van hoorn, panfloit, lier, luit, citer, dubbelfloit en aander speultuug heuren, op knijen te valen en joe deel te boegen om t beeld dat ik moakt heb te aanbeden ... Mor waaiger ie joe deel te boegen, den wor ie votdoalek in brandende ovent smeten. En wat god is ter den dij joe oet mien handen redden kin?" 16 Sadrach, Mesach en Abednego zeden doar dit op tegen keunenk Nebukadnessar: "Wie vinden t nait neudeg dat wie keunenk doar antwoord op geven! 17 Want as ons God dij wie vereren ons oet brandende ovent en oet keunenk zien handen redden kin, zél hai ons redden. 18 Mor mog dat nait zo wezen, den mout keunenk goud besevven dat wie keunenk zien goden nait vereren zellen en ons net zo min veur t golden beeld dij keunenk opricht het, deelboegen zellen." 19 Keunenk Nebukadnessar wer roazend. Mit n grammiedeg gezicht keek e noar Sadrach, Mesach en Abednego. Hai gaf opdracht ovent zeuvenmoal zo glìn op te stoken as gewoonlek. 20 Hai bestelde gounent van staarkste manlu oet zien leger, zai zollen Sadrach, Mesach en Abednego kneveln en in brandende ovent smieten. 21 Manlu werden kneveld en mit jazzen en boksems en aal, mit mutsen en aander klaaier, midden in brandende ovent smeten. 22 Omreden keunenk zien bevel zunder mekaaiern noakommen was en ovent zo aldernoarste glìn opstookt, kwammen kerels dij Sadrach, Mesach en Abednego noar boven brochten deur oetsloagende vlammen om haals. 23 De drij manlu, Sadrach, Mesach en Abednego, kwammen kneveld in aal in glìn brandende ovent te laande. 24 Dou sluig schrik keunenk Nebukadnessar om t haart. In ale gaauweghaid kwam e in t èn en zee tegen zien roadsheren: "Wie hebben toch drij manlu, kneveld en aal, in t vuur smeten, nait?" "Joa wis, keunenk!" zeden ze. 25 Keunenk weer: "Mor ik zai vaaier manlu vrij rondlopen midden in t vuur. Der mekaaiert heur niks! En vaaierde zugt ter net oet as n godenzeun!" 26 Nebukadnessar laip noar deur van brandende ovent tou en raip: "Sadrach, Mesach en Abednego, dij hoogste God dainen, kom der oet, hier heer!" Dou kwammen Sadrach, Mesach en Abednego tou t vuur oet noar boeten tou. 27 Satrapen, stadholders, goeverneurs en roadslu van keunenk kwammen der over tou. Ze bekeken manlu en zagen dat t vuur gain vat op heur liggoam had haar. Gain hoar op heur kop was verschruid, heur jazzen wazzen nog hail, der was alderdeegs gain brandlucht aan heur te roeken. 28 Nebukadnessar nam t woord en zee: "Te priezen is God van Sadrach, Mesach en Abednego, dij zien engel stuurd het en zien knechten red. Zai hebben op hom vertraauwd. Niks hebben zai zok aantrokken van keunenk zien bevel. Heur liggoamen hebben ze overgeven, omreden ze wollen veur gain ain aander as heur aigen God op knijen goan of zok deelboegen. 29 Doarom onnaaier ik nou: elkenain, van wat veur volk, noatsie of toal den ook, dij oneerbiedeg sprekt over Sadrach, Mesach en Abednego heur God, wordt in stokken haauwd en zien hoes wordt n puunbult van moakt. Der is ja gain God, dij zo redden kin as dizzent!" 30 Aan Sadrach, Mesach en Abednego gaf keunenk nog hoger stoat in pervinzie Babel. 31 Keunenk Nebukadnessar aan ale volken en noatsies, wat toal of ze ook proaten en woar op wereld ze ook touholden: t mag joe meer as goud goan! 32 t Liekt mie goud tou taikens dij hoogste God mie geven het en wonders dij hai doan het, kundeg te moaken. 33 Wat binnen zien taikens toch machteg en wat binnen zien wonders toch geweldeg! Zien keunenkschop is n aiweg keunenkschop en zien macht duurt van older op older!