Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Daniël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12   

Daniël 02


01In t twijde joar dat e keunenk was, haar Nebukadnessar n dreum. Hai wer der haildaal oet stuur van en kreeg gain wenk meer in ogen. 02Doarom gaf keunenk odders woarzeggers, besweerders, teuvenoars en Chaldeeërs roupen te loaten. Dij zollen hom vertellen woar of zien dreum over ging. Dou ze veur hom verschenen wazzen, 03zee e tegen heur: "k Heb n dreum had. Dij het mie haildaal oet stuur moakt en doarom wil k waiten wat of k dreumd heb." 04Chaldeeërs zeden tegen keunenk (en wat nou komt staait in t Aramees): "Laank zel keunenk leven! Wil keunenk ons, zien knechten, dreum vertellen? Den zel wie keunenk oetleg geven." 05Mor keunenk zee tegen Chaldeeërs: "Zoak staait veur mie vaast: as ie mie nait vertellen wat of ik dreumd heb en wat dij dreum betaikent, den haauw k joe kòrt en klaain! En n puunbult moak ik van joen hoezen! 06Voldou ie aan mien verzuik, den wor ie deur mie overloaden mit kostboare geschenken en eerbewiezen. Tou, vertel mie wat of k dreumd heb en wat dij dreum betaikent." 07Chaldeeërs weer: "Loat keunenk zien dreum toch aan ons, zien knechten, vertellen! Den zel wie hom verkloaren." 08"Nou is t mie dudelk," zee keunenk dou, "ie willen tied winnen! Ie zain ja dat zoak veur mie vaststaait. 09As ie mie nait vertellen kinnen wat of k dreumd heb, blift ter mor ain ding veur joe over! Ie hebben mit nkander ofproat mie mor wat wies te moaken, op hoop dat tij keert. Vertel mie dreum nou mor, den wait ik ja, dat ie hom ook oetstokken kinnen." 10 "Der is gain mensk op haile wereld," zeden Chaldeeërs tegen keunenk, "dij vertellen kin wat keunenk waiten wil. En gain enkele keunenk, hou groot of machteg hai ook wezen mag, het doarom zukswat ooit van n woarzegger, besweerder of Chaldeeër verlangd. 11 Wat of keunenk vragt, is te stoer! En der is ook gain aander dij keunenk t vertellen kin, bloots de goden. Mor dij holden ja nait tou bie mensken van vlaais en bloud." 12 Dou wer keunenk roazend. En in zien grammiedeghaid gaf e odders, ze zollen ale wiezen van Babel ombrengen. 13 Dou t bevel ofkundegd was: "Wiezen mouten doodmoakt worden!" laipen Daniël en zien kammeroaden ook gevoar. 14 Doarom keerde Daniël zok mit verstand en overleg tou Arjoch, kommedant van keunenk zien schaarprechters, dij der op oettrokken was om wiezen van Babel om te brengen. 15 Hai vruig Arjoch, keunenk zien gezaghebber: "Woarom toch dat vraide bevel van keunenk?" Arjoch legde hom boudel oet. 16 Doarop ging Daniël noar keunenk tou mit t verzuik hom wat tied te gunnen, den zol e keunenk dreum verkloaren. 17 Vervolgens ging e noar hoes tou en vertelde haile boudel aan zien kammeroaden Chananja, Misaël en Azarja. 18 "Smeek de God van hemel," zee e, "om meedlie mit ons te hebben wat dit mysterie aanbelangt. Aans wor we mit ale aander wiezen van Babylonië ombrocht." 19 Bie naacht in n vizioun wer Daniël dou t mysterie openboard. Dou prees hai de God van hemel. 20 Hai zee: "Noam van God vaalt te priezen
veur aiweg en aaid,
want van hom binnen wieshaid en macht.

21 Hai veraandert tieden en uren, zet keunenks òf en stelt keunenks aan,
hai geft aan wieze mensken heur wieshaid,
aan verstandege lu heur inzicht.

22 Hai brengt daibe en verburgen dingen aan t licht, hai wait wat ter touholdt in t duustern,
t licht holdt tou bie hom.

23 God van mien veurolden, joe eer en pries ik, wieshaid en kracht heb ie mie ja geven,
aan mie bekendmoakt wat wie joe ofsmeekt hebben,
keunenk zien aangelegenhaid heb ie ons waiten loaten."
24 Dou ging Daniël noar Arjoch tou aan wèl keunenk besteld haar wiezen van Babylonië om te brengen. Hai zee tegen hom: "Wat wiezen van Babylonië aanbelangt: moak heur nait dood! Breng mie bie keunenk. Ik zel keunenk zien dreum verkloaren." 25 In ale gaauweghaid brochde Arjoch Daniël dou bie keunenk. "Keunenk!" zee e, "ik heb ain vonden maank ballengs oet Juda, dij keunenk zien dreum oetstokken kin." 26 Keunenk vruig Daniël (doar ze ook Beltesassar tegen zeden): "Bistoe eerliekswoar in stoat mie te vertellen wat of ik dreumd heb en wat of dij dreum betaikent?" 27 Daniël zee: "t Mysterie doar keunenk om vragt, kin gain wieze, besweerder, woarzegger of steernkieker keunenk vertellen. 28 Mor der is n God in hemel dij gehaaimen openboart. Hai het aan keunenk Nebukadnessar bekendmoaken wild wat of ter aan t èn van tied veurvalen zel. Keunenk zien dreum en beelden dij keunenk deur kop gingen dou keunenk op bèr lag, zel k nou vertellen. 29 Dou keunenk op bèr lag, kreeg keunenk prakkezoatsies over wat ter in toukomst veurvalen zol. En dij gehaaimen openboart, muik keunenk kundeg wat ter gebeuren zel. 30 Dit mysterie is ook aan mie openboard. Nait omdat ik zo veul wiezer wezen zol as aal dij aander mensken. Nee, mor omreden ik keunenk oetleg kundeg moaken zol en dat keunenk prakkezoatsies dij in keunenk omgingen, begriepen kon. 31 Keunenk, ie hebben n vizioun had. Keunenk zag n groot beeld veur zok stoan. Kolesoal! Hai glom en glìnsterde t oet! Hai ston veur keunenk en aanblik was aldernoarst! 32 t Beeld zien kop was van kloar gold, bòrst en aarms van zulver, t lief en zieden van koper, 33 bainen van iesder en vouten haalf iesder, haalf laim. 34 In tied dat keunenk keek, wer der n stain löskapt, zunder dat ter n haand aan te pas kwam. Stain batste tegen vouten van iesder en laim aan en sluig dij in groezelementen. 35 Tougelieks werden t iesder, t laim, t koper, t zulver en t gold vergroezeld. Ze werden as kaf op dörsdeel bie zummerdag: wind nam ze mit, der was gain spoor meer van te bekennen. Mor stain dij tegen t beeld aanbatst was, wer n grode baarg dij haile wereld bedekte. 36 Dat was dreum. Nou zel we keunenk vertellen wat of e betaikent. 37 Keunenk, keunenk van ale keunenks, aan wèl God van hemel keunenkschop, macht, kracht en eer geven het, 38 aan dij e mensken, daaiern in t wild en vogels in lucht in handen geven het, woar of ze ook touholden, en dij hai boas moakt over aalmoal - keunenk is dij kop van gold. 39 Noa keunenk zel der n aander riek opkommen, nait zo machteg as keunenk zienent. En den nog ain, van koper, dat over haile wereld macht het. 40 En in t lest zel der nog n vaaierde riek wezen, as iesder zo haard. Iesder verplettert en vergroezelt ales, en net as iesder dat ales vermorzelt, net zo zel dat riek aal dij aandern vergroezen en verplettern. 41 Dat tonen en vouten, zo as keunenk zain het, haalf laim haalf iesder wazzen, wil zeggen dat t n verdaild riek wezen zel. Mor toch zel haardhaid van iesder der in zitten. t Iesder was ja mongen mit klaaiachteg laim, zo as keunenk zain het. 42 Dat tonen van vouten haalf van iesder haalf van laim wazzen, betaikent dat t riek veur n dail staark, en veur n dail brokkel wezen zel. 43 En dat, zo as keunenk zain het, t iesder mit klaaiachteg laim mongen was, betaikent dat dizze dailen ook vermengen zellen in heur noageslacht. Mor ze zellen zok nait aan nkander hechten, net zo min as iesder zok mengen let mit laim. 44 Liekewel in tied van dij keunenkrieken zel de God van hemel n riek opkommen loaten dat veur aiweg nait te gronde gaait en veur aaid nait op n aander volk overgoan zel. Dat riek zel aal dij aander rieken vermorzeln en der n èn aan moaken. Mor zulm zel t aaltied bestoan blieven. 45 Keunenk het ja zain hou of ter oet baarg, zunder dat ter n haand aan te pas kwam, n stain kapt wer dij t iesder, t koper, t laim, t zulver en t gold vergroezelde. De grode God het keunenk waiten loaten wat of ter in toukomst te gebeuren staait. Dreum is wis en oetleg kin je van op aan." 46 Dou boog keunenk Nebukadnessar zok daip veur Daniël. Hai bestelde dat men hom n ovver brochde en roekerij veur hom braandde. 47 "Joa, wis en woarachteg," zee keunenk tegen Daniël. "Dien God is God van ale goden en boas van ale keunenks. Hai openboart gehaaimen, doardeur hestoe dit mysterie oetstokken kind." 48 Keunenk gaf Daniël n hoge post en dee hom n bult dikke geschenken. Hai muik hom boas over haile pervinzie Babel en stelde hom aan as laaider over ale wiezen van Babylonië. 49 Op Daniël zien verzuik stelde hai Sadrach, Mesach en Abednego aan over t bestuur van pervinzie. Zulm bleef Daniël aan t hòf van keunenk.