Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif van Jeremia 01   

Braif van Jeremia 01


01Omdat ie zundegd hebben tegen God, zel ie deur keunenk van Babylonië, Nebukadnessar, as balleng noar Babylonië brocht worden. Ofschrift van braif dij Jeremia stuurd het aan lu dij deur keunenk van Babyloniërs as balleng noar Babylonië brocht worden zollen. In dizze braif geft hai deur wat God hom besteld het te zeggen.

02As ie in Babylonië binnen, zel ie doar laange joaren blieven mouten; tied van wel zeuven geslachten zel der overhèn goan mor dén zel ik joe vaaileg en wel weerom brengen. 03Ie zellen in Babylonië goden zain van zulver, gold en holt. Op scholders worden dij ronddroagen en volken doar zellen der ontzag veur hebben. 04Woar joe der veur dat ie mit dij vremde volken mitdoun en ook ontzag veur dij goden kriegen en joe veur heur deelboegen. 05As ie zain dat ter veur en achter dij goden n mennegte lu op knijen gaait, zeg den bie joezulm: Ie allain binnen t aanbeden weerd, Heer. 06Want mien engel is bie joe en dij zel joe nait vrijoet goan loaten.

07Tong van dij goden is deur n timmerman gladmoakt. Ze binnen haildaal mit gold en zulver besloagen. Mor t is ain stok bedrog; ze kennen èns nait proaten. 08Ze moaken doar ook golden kraanzen om heur goden op kop te zetten, krekt as n opdofd wicht. 09Sumtieds stelen priesters t gold en zulver van heur goden om t zulm te broeken of t alderdeegs oet te geven aan hoeren in n hoerekaast. 10 Dij goden van zulver, gold en holt binnen aankled as mensken, mor ze worden gewoon deur roust en mòt aanvreten. 11 Al droagen ze sangen klaaier, ze mouten heur t gezicht ofvegen loaten omreden t stof oet tempel ligt ter doemendik op. 12 Hai dragt n scepter, krekt as n landvoogd, mor kin ain dij tegen hom zundegt nait doodmoaken. 13 In rechterhaand het hai n dolk of n biel, mor hai kin zok nait tegen oorlog en rovers weren. 14 Doar kin ie aan zain dat t gain goden binnen. Heb doarom gain ontzag veur heur.

15 Liek as broken diggelgoud veur n mensk gain nut het, binnen heur goden dij doar in tempels stoan ook niks weerd. 16 Heur ogen zitten vol stof van vouten van mensken dij binnenkommen. 17 Liek as ain opsloten wordt dij tou dood veroordaild is omdat hai keunenk belaidegd het, zo sloeten priesters tempels òf mit deuren, grondels en baalken, dat heur goden mor nait deur rovers bestolen worden zellen. 18 Goden kinnen nog gain laamp zain, mor priesters steken veur heur meer aan as veur zokzulm. 19 t Is mit heur krekt as mit baalken in tempels: ze binnen van binnen vermeukt. Zai zulm en heur klaaier binnen deur ongedaaierte aanvreten zunder dat ze t vernomen hebben. 20 Heur gezicht is swaart van rook in tempel. 21 Fleddermoezen, swaalfkes, aander vogels, alderdeegs katten, goan heur op kop en op t lief zitten. 22 Doar kin ie aan zain dat t gain goden binnen. Heb doarom gain ontzag veur heur.

23 En den t gold doar ze mit besloagen binnen om heur mooi te moaken: as ter gainent is dij t oppoetst, glimmen ze nait. Ze hebben alderdeegs nait vernomen dat ze goten werden. 24 Ze binnen veur elke pries te koop; t is ja dood goud. 25 Omdat ze nait lopen kinnen, mouten ze op scholders droagen worden en loaten ze mensken zain dat ze van nul en gainder weerde binnen. Heur bedaindes schoamen zok der alderdeegs veur, dat as zo'n god op grond vaalt, hai deur heur weer in t èn zet worden mout. 26 Hai kin zulm nait in bewegen kommen as hai deur ain rechtop zet is, of zulm rechtop stoan goan as hai schaifzakt is. Toch worden, liek as veur doden, geschenken veur heur deellegd. 27 t Ovvervlaais wordt deur priesters misbruukt veur heur aigen gerief, en deur heur vraauwen dij t pekeln en der niks van aan bedelders en aarme lu geven, vraauwlu dij ovvers aankommen terwiel ze de regels hebben of nog mor krekt n potje kregen hebben. 28 Den wait ie toch wel dat zai gain goden binnen. Heb gain ontzag veur heur.

29 Woarom zol ie heur goden nuimen? Dij goden van zulver, gold en holt worden ja deur vraauwlu bedaind. 30 In heur tempels zitten priesters in scheurde klaaier, mit koale koppen en ofschoren boarden bie nkander, mit niks op kop. 31 Ze brollen en janken veur heur goden zo as lu bie n dodenmoal. 32 Dij zulfde priesters nemen heur de klaaier òf om heur vraauwlu en kinder doarmit aan te klaiden. 33 Of ze nou min of goud behandeld worden, dij goden kinnen niks weeromdoun. Ze kinnen ook gain keunenk aanstellen of ofzetten. 34 Net zo min kinnen ze riekdom of geld geven en ain dij zok nait aan aid aan heur holdt, kinnen ze niks moaken. 35 Gain mensk kinnen ze van dood redden en gain swakke kinnen ze beschaarmen tegen ain dij macht het. 36 n Blinde kinnen ze t gezicht nait geven en n mensk in nood nait redden. 37 Over wedevraauwen ontfaarmen ze zok nait en wezen zellen heur n zörg wezen. 38 Dij holten, vergulde en mit zulver besloagen goden binnen zo haard as n vlint, elkenain dij heur vereert komt bedrogen oet. 39 Hou is t meugelk dat men zegt dat t goden binnen.

40 Boetendes, Chaldeeërs hebben zulm ook nait zoveul ontzag veur heur goden. Kommen ze ain tegen dij nait proaten kin, den gonnen ze noar Bel mit de vroag of hai hom proaten loaten kin - asof hai dat deurhebben zol: hai kin zok èns nait bewegen. 41 As ze dat deurharen, zollen ze dat wel loaten, heur goden kinnen ja gewoon niks woarnemen. 42 Heur vraauwlu zitten mit n koor om zok tou aan kaant van weg en brengen n reukovver van olievepitten. 43 As ain van heur deur ain dij doar langs komt mitnomen wordt om der gemainschop mit te hebben, den begunt dij heur buurvraauw te bespotten dij nait oetkozen wer zo as zai - heur koor is nog hail. 44 Ales wat ter gebeurt mit dij goden is bedrog. Hou kin je toch zeggen of mainen dat dat goden binnen?

45 Timmerlu en goldsmeden hebben ze moakt. Ze kinnen niks aans wezen as dat wat dij vaklu der van moaken wollen. 46 As kunstenoars zulm mor kòrt te leven hebben, hou zol den wat zai moaken goden wezen kinnen? 47 Bloots bedrog en schandoal loaten ze t volgende geslacht noa. 48 As dij goden in oorlogen of rampen te laande kommen, bepoalen priesters mitnkander woar ze zok mit heur verschoelen zellen. 49 Hou is t den meugelk dat men nait deurhet dat t gain goden binnen: ze kinnen zok zulm èns nait beschaarmen tegen oorlogen of rampen. 50 Omdat t holten, vergulde en mit zulver besloagen goden binnen, wordt t achteròf wel dudelk dat t aalmoal bedrog is. Elk volk, elke keunenk, zel inzain dat t gain goden binnen, mor t waark van menskenhanden en dat ter niks gain goddelks in heur is. 51 Aan ales is te zain dat t gain goden binnen.

52 Woaraarns n keunenk aanstellen kinnen ze nait en mensken regen geven kinnen ze ook nait, 53 n oordail over heur vellen kinnen ze ook al nait, loat stoan ain redden dij onrecht lidt. Ze hebben net zoveul te zeggen as kraaien tussen hemel en eerde. 54 As ter brand oetbrekt in tempel van dij holten, vergulde en mit zulver besloagen goden, naaien heur priesters der oet, mor zaizulm worden, net as droagbaalken, n prooi van vlammen. 55 Tegen n keunenk of tegen vijanden kinnen ze zok ook nait te weer stellen. Hou is t den meugelk dat men overtuugd is of leuft dat t goden binnen?

56 Dij holten, vergulde en mit zulver besloagen goden binnen nait vaaileg veur daiven en rovers, ze roaken heur gold en zulver kwiet aan wèl ook mor staarker is as zai, 57 ze gonnen der ook vandeur mit klaaier dij ze aanhebben, zok te weer stellen kinnen ze nait. 58 t Is beter om n keunenk te wezen dij moud aan dag legt, of n stok raif doar je wat aan hebben, of n hoesdeur dij ales wat binnen is bevaailegt, of n holten piloar in n pelaais - t is aalmoal beter as dij leugengatten van goden. 59 Zun, moan en steerns stroalen en worden oetzonden om van dainst te wezen en ze doun dat. 60 Zo is t ook mit bliksem as e oplicht - indrokwekkend om te zain. En wind waait overaal. 61 Wolken kriegen van God opdracht haile wereld over te goan, en ze doun dat. 62 t Vuur dat God oet hemel stuurt om baargen en bozzen te verbranden, dut wat of hom zegd is. Bie aal dizze dingen mit heur geweldege krachten, binnen goden niks. 63 Doarom kin men onmeugelk denken of zeggen dat t goden binnen. Ze kinnen mensken nait veroordailen of goud doun. 64 As je nou den waiten dat t gain goden binnen, huif je der ook nait baang veur te wezen.

65 Ze kinnen keunenks nait vervluiken, mor ook gain zegen brengen. 66 Ze kinnen volken gain taiken aan hemel zain loaten, ze schienen nait as zun en lichten nait as moan. 67 Daaiern binnen nog beter òf as zai: dij kinnen zokzulm redden deur noar n schoelstee te vluchten. 68 Op gain enkele menaaier is t ons dudelk worden dat t goden binnen. Heb ter doarom ook gain ontzag veur.

69 Zo as n vogelverschrikker in n komkommerveld niks beschaarmt, zo is t net mit heur goden van holt, zulver en gold. 70 Heur holten, vergulde en mit zulver bekledde goden lieken op n doornstroek in n hof doar n vogel op zitten gaait, of op n liek dat in duustern ligt. 71 Oet t wegrötten van t sangen en t maarmer doar ze bekled mit binnen, kin je wel oflaaiden dat t gain goden binnen. En den kommen ze zulm aan beurt om te vergoan, t is n dikke schaande veur t laand. 72 Doarom is t beter gain ofgodsbeelden te hebben en n rechtschoapen mensk te wezen, want den het men nait de gugel mit joe.