Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif van Jakobus 01    02    03    04    05   

Braif van Jakobus 01


01Aan ale twaalf stammen, dij alerwegens verstreud binnen. Van Jakobus, knecht van God en van de Heer Jezus Christus. Groutnis! 02Wees ter allain mor blied om, bruiers en zusters, as ie in alderhande omstandegheden te laande kommen doar of joen geleuf t stoer moakt wordt. 03Ie waiten ja: as joen geleuf dat aan kin den kom ie vaaster te stoan. 04Ie mouten aan t èn tou deurzetten. Den bin ie geef, oet ain stok en schait ie in niks te kòrt. 05As ain van joe asmis te min wieshaid het den zel e God doarom vroagen. God geft elkenain, rij en zunder verwiet. Dij vragt, dij krigt dat. 06Mor hai mout vroagen in geleuf. Nait twieveln! Ain dij twievelt is ja net n waggel in zee dij deur wind grepen en opjagd wordt. 07Zo ain mout nait mainen, hai krigt wat van de Heer. 08Hai het ja twijspaalk in zien haart en wait bie aal zien doun en loaten nait wat of e wil. 09Loat n aarme bruier snaren van zien hoge stand, mor rieke van zien lege. 10 Hai zel ja vergoan as n bloum in t gras. 11 Zun komt op, mit zien hetten verschruit dij t gras: bloum vaalt òf. Zien pronk is vot. Zo zel n rieke, mit aal wat of e ondernemt, ook verkwienen. 12 Gelokkeg is ain dij in t èn blift as e aanvochten wordt. As e dat deurstoan het, krigt e t levent as kraans. Dij het God heur beloofd, dij van hom holden. 13 Gainain mout zeggen as e verlaaid wordt: "Dat komt van God." God let zok ja nait tou verkeerde dingen verlaaiden en zulm verlaaidt e ook gainent. 14 Mor zo voak as ain in verlaaiden komt den komt dat aaltied van t lokken en t trekken van zien aigen begeertes vandoan. 15 Den wordt begeerte bevrucht en boart zunde. As zunde oetwozzen is, boart dij dood. 16 Beste lu, loat joe niks wiesmoaken. 17 Enkeld goie giften en enkeld geve goaven kommen van boven, van Voader van hemellichten. Hai veraandert nait van boan en hai wordt nait verduusterd. 18 Oet vrije wil het hai ons t levent geven deurdat hai ons woarhaid verkundegen luit. Wie zollen zo te reken eersten wezen van aal wat of hai schoapen het. 19 Denk ter om, mien laive bruiers en zusters, elkenain mout gaauw wezen om te lustern, mor nait te gaauw mit mond. En nait votdoalek kwoad worden. 20 As ain kwoad wordt, dut e ja nait wat of God wil. 21 Doarom, vot mit ale voeleghaid en mit wat of ter nog van t kwoad zitten bleven is. Neem zaachtmoudeg t woord in joe op dat in joe oetzet is. Dat kin joe t levent redden. 22 Dou wat of t woord zegt en zit ter nait allain noar te lustern. Aans hol ie joezulm veur de gek. 23 Wèl of t woord heurt en zok ter nait noar het, liekt op ain dij zien gezicht zo as e dat mitkregen het, in spaigel zugt. 24 Nait meer as dat e zokzulm in t oog kregen het, is e al weer vot. Op slag verget e hou of e der oet zag. 25 Mor wèl of zok bogt over volmoakte wet dij vrijhaid geft, dij nait verget wat of e heurt en der ook noar dut, dij zel doar gelokkeg bie worden. 26 As ain maint, hai is godsdainsteg, mor het zien tong nait in toom en moakt zokzulm wat wies, dij zien godsdainsteghaid het niks om hakken. 27 Veur ons God en Voader is godsdainst zunder lek of brek: omkieken noar weeskinder en wedevraauwen in heur ellèn en zok nait aansteken loaten deur wereld.

Braif van Jakobus 02


01Mien bruiers en zusters! Ie leuven in ons Heer Jezus Christus, dij in heerlekhaid opnomen is. Den mout ie bie mensken gain onderschaaid moaken. 02Stel joe ais veur: in joen soamenkomst komt n man mit n golden ring om vinger en in mooie klaaieroazie. En der kwam ook n aarme man dij mor zuneg schier was. 03En ie zollen opkieken tegen man in mooie klaaier en tegen hom zeggen: "Neem dit stee mor. Doar zit ie goud!" Mor tegen aarme zol ie zeggen: "Goa doar gunnent mor stoan!" of: "Goa mor bie mien vouten op deel zitten!" 04Zol ie den nait mit joezulm in twijspaalk kommen? Goan ie den nait te waark as rechters, dij op verkeerde gronden oordailen? 05Heur es, mien laive bruiers en zusters! Het God nait dijent dij wie hier aarm reken, oetkozen om riek in t geleuf te worden en aarfgenoamen van t keunenkriek, dat hai touzegd het aan heur dij hom laifhebben? 06Mor ie hebben aarme min behandeld! Binnen t rieke lu nou net nait, dij joe der onder holden en joe veur rechtbaank slepen? 07Is t nait zo dat zai t nou juust binnen dij goie noam lastern dij over joe aanroupen is? 08As ie keunenklieke wet holden noar t schriftwoord: "Ie zellen joen noaste laifhebben as joezulm," den doun ie t goud. 09Mor as ie onderschaaid moaken, den zundeg ie. Wet veroordailt joe den as overtreders. 10 Wèl of haile wet ja holdt, mor over ain punt strovvelt, het zundegd tegen ale geboden. 11 Hai, dij zegd het: "Most nait klongeln," het ook zegd: "Magst gainent ombrengen." As ie nait klongeln, mor wel ain ombrengen, heb ie toch haile wet overtreden. 12 Proat en dou as lu, dij deur wet dij vrijhaid geft, oordaild worden zellen. 13 Onbarmhaarteg zel t oordail wezen over hom dij zulm nait barmhaarteg west het. Dij barmhaarteg west het, zegt van t oordail: "Dat dut mie niks!" 14 Wat heb ie der aan, mien bruiers en zusters, as ain zegt dat e geleuf het, mor der nait noar dut? Kin zo'n geleuf hom den redden? 15 Stel, der is n bruier of n zuster dij verlet het om klaaier en doagelks brood. 16 En ain van joe zol zeggen: "t Beste der mit! Zörg mor dat ie waarm blieven en eet joe mor zat," mor ie zollen ze nait heur gerak geven, wat hebben ze doar aan? 17 Zo is t ook mit t geleuf. As ter nait noar doan wordt, is t op zokzulm dood. 18 Mor as ain nou es tegen joe zegt: "Ie hebben geleuf, ik heb doaden." Bewies mie den mor ais dat ie geleuf hebben as ie gain doaden zain loaten kinnen! Den zel ik joe oet mien doaden mien geleuf zain loaten. 19 Leuf ie dat ter ain God is? Doar doun ie goud aan. Mor kwoaie gaisten leuven dat ook en doarom trillen ze van benaauwdeghaid. 20 Domkop! Wil ie t bewies dat t geleuf zunder doaden gain sènt weerd is? 21 Is ons voader Abraham nait om zien doaden rechtveerdeg verkloard dou e zien zeun Isaak op t altoar legde? 22 Zain ie nou wel, dat zien geleuf liek op ging mit zien doaden? Deur zien doaden wer zien geleuf eerst wat of t wezen mos. 23 Zo wer t schriftwoord bevestegd: "Abraham leufde in God en t wer hom as gerechteghaid aanrekend." Hai wer God zien vrund nuimd. 24 Zain ie nou wel dat n mensk oet doaden rechtveerdeg verkloard wordt en nait enkeld deur geleuf? 25 Mit hoer Rachab was t nait aans. Ook zai wer rechtveerdeg om heur doaden: ze luit verkenners bie heur in hoes en hulp ze ontkommen bie n aander pad langs. 26 Net zo as t liggoam zunder oam dood is, zo is ook t geleuf zunder doaden ja dood.

Braif van Jakobus 03


01Bruiers en zusters, loaten der toch nait zoveul van joe zok as leroars aanstellen. Ie waiten toch dat wie der strenger om oordaild worden zellen. 02Wie dounen ja aalmoal hail wat mizze stappen. Wèl of in zien proat gain mizze stap dut, doar is niks op aan te maarken en dij kin ook zien haile liggoam beheersen. 03As wie peerden toom in bek doun dat ze noar ons lustern zellen, den kin we t haile daaier sturen. 04Denk ook ais om schepen: zo groot as ze binnen en hou stief störm ze ook veuroet jagt, ze worden mit n hail lutje rouer doarhèn stuurd doar of stuurman ze hebben wil. 05Zo is ook tong mor n klaain lid en het toch n dikke proat. Kiek mor ais hou of n luk vuurke n hail bos in brand zet. 06Zo'n vuur is tong ook. Maank ons leden is t tong, doar onrecht t mit wint. Hai moakt n aander swaart van kop tou toon en benemt hom deur zien steukeln ale kaanzen, aanstoken as e zulm is deur t vuur oet hel. 07Ale soorten wilde baisten, vogels, kroepende en swemmende daaiern, worden ja deur t mensdom bedwongen en binnen in zien macht. 08Mor tong het gain mensk in zien macht. Hai is n onberekenboar kwoad, vol dodelk venien. 09Doar pries wie ons Heer en Voader mit, en doar vervluik wie mensken mit dij noar God zien beeld schoapen binnen. 10 Zegen en vluiken kommen oet ain en dezulfde mond. Dat mout aans, bruiers en zusters! 11 Kin der tou zulfde wèl oet zuit en brak wotter opborreln? 12 Kin ie van n viegeboom olieven winnen, of van n wiendroef viegen? Ja net zo min kin n zolde wèl zuit wotter geven. 13 Wèl is ter maank joe wies en verstandeg? Dij mout deur zien aigen goie gedrag zain loaten doar of wieshaid hom in ale zaachtzedeghaid tou in stoat stelt. 14 Mor as ie in joen haart hail slim ofgunsteg binnen en op aigen veurdail oet, den mout ie nait zo'n groot woord hebben. Doar doun ie woarhaid ja geweld mit aan. 15 Zokse wieshaid komt nait van boven heer, mor van dizze wereld. Ongaistelk is e, soatanswaark. 16 Doar of hoat en nied boas binnen, doar heb ie disodder en alderhande minderweerdege praktieken. 17 Wieshaid van boven is in eerste ploats zuver. Mor ook vreedzoam, vrundelk en inschikkelk, barmhaarteg, riek aan goie vruchten, onpertiedeg en oprecht. 18 Wil ie gerechteghaid winnen, den mout ie zaaien op n akker van vree. Dij zaaien willen, mouten vree stichten..

Braif van Jakobus 04


01Woar komt dat gekekel en dij roezie bie joe heer? Toch enkeld deur joen driften dij joe nait mit vree loaten? 02Ie willen wat hebben, en ie hebben t nait. Ie binnen ofgunstegf + Erasmus het hier "moorden" verbeterd in "ofgunsteg wezen".f* en willen veur nkander nait onderdoun, mor ie kinnen t nait kriegen. Nou, den moak ie roezie en gaait t op n vechten. Dat ie t nait hebben, komt doarvandoan dat ie der nait om vroagen. 03Nou ja, vroagen doun ie nog aal! Mor toch krieg ie t nait, omreden ie vroagen der om mit n verkeerde bedoulen. Noamelk om t ter in joen driften deur te joagen. 04Traauwbrekers! Wait ie nait dat vrundschop mit wereld vijandschop mit God betaikent? Wèl of n vrund van wereld wezen wil, wordt alderdeegs n vijand van God. 05Of docht ie dat t gain mainens is as de Schrift zegt: "Gaist dij hai in ons wonen let, aaist hai haildaal veur zokzulm op?" 06Mor (as wie hom dij geven) is e ons zoveulstemeer ter wille. Der staait ja: "God keert zok tegen hoogmoudegen, mor nedergen is e ter wille." 07Boeg joe doarom veur God. Verzet joe tegen duvel. Den gaait dij veur joe op loop. 08Kom noar God tou. Den komt hai noar joe tou. Moak joen handen schoon, zundoars! Moak joen haarten zuver, ie innerliek verdailde lu! 09Til der mor swoar aan. Treur en reer. Joen lagen mout omsloagen in treuren, joen bliedschop in mismoudeghaid. 10 Moak joe klaain veur de Heer. Den moakt hai joe groot. 11 Zeg gain kwoad van nkander, bruiers en zusters! Wèl of kwoadsprekt over zien bruier of hom veroordailt, sprekt kwoad van wet en veroordailt dij. As ie wet veroordailen, den hol ie joe der nait aan, mor speul ie der rechter over. 12 Der is ja mor ain wetgever en rechter. Dat is hai, dij ons redden en ombrengen kin. Mor wat verbeel ie joe wel dat ie joen noaste veroordailen? 13 Nou den, ie dij zeggen: "Vandoag of mörgen goan we noar dij en dij stad tou. Doar blief we n joar. Doar doun we zoaken en moak we geld." 14 Mor ie waiten ja nog gain dag in t veuren hou of joen levent ter oet zain zel. Joen levent is net dook, dij eefkes opkomt en den weer verswint. 15 In stee van te zeggen: "As de Heer wil, zel we leven en dit of dat doun." 16 Nou snaar ie der mor op lös. Aal dij snakkerij is verkeerd. 17 As ain wait hou of e gouddoun mout en t nait dut, dij bezundegt zok.

Braif van Jakobus 05


01Nou den, ie rieke lu! Roup en reer over swoare tieden dij ie in muit goan. 02Joen riekdom is meur. Mòt het joen klaaier vervreten. 03Joen gold en zulver is verroust en roust ter van zel joe aankloagen en joe wegvreten as vuur. Ie hebben schatten opbultjed en dat nou we leste doagen beleven. 04Heur: t loon dat ie aarbaiders dij joen laand maaid haren, ontholden hebben, schraait. t Geroup van heur dij joen vruchten inhoald hebben, het de Heer van de machten wel heurd! 05Ie hebben in weelde leefd op wereld, joa, in overdoad! Ie hebben joezulm vetmest in slachttied. 06Ie hebben rechtveerdege veroordaild, joa, vermoord! Zol dat nait (as aanklacht) tegen joe inbrocht worden? 07Heb doarom geduld, bruiers en zusters, net zo laank dat de Heer weeromkomt. Boer zit ook ja te wachten op goie vruchten van zien laand en het zo laank geduld dat e haarfst en veujoarsregen had het. 08Wees ie den ook geduldeg: spreek joezulm mor moud in. De Heer komt ja zo! 09Ie mouten nait tegen nkander kloagen, bruiers en zusters, as ie nait zulm veroordaild worden willen. Rechter staait ja al veur deur. 10 Bruiers en zusters, neem, as t op verdroagen van kwoad of op geduld aankomt, n veurbeeld aan profeten dij in de Heer zien noam sproken hebben. 11 Wie priezen heur ja gelokkeg dij volholden hebben. Ie hebben wel heurd van Job zien standvasteghaid en ie hebben zain hou of de Heer t in t lest mit hom moakt het. De Heer het ja haart veur ons en ontfaarmt zok over ons. 12 Mor benoam, mien bruiers en zusters, sweer nait. Nait bie hemel en nait bie eerde of bie wat ook mor. Loat joen joa "joa" wezen, en joen nee "nee". Aans vaal ie onder t oordail. 13 Is ain van joe der min aan tou, loat e den beden. Is ain goud te pas, loat e n loflaid zingen. 14 Is ter ain zaik bie joe, loat e den oldsten van gemainte roupen, dat dij over hom n gebed oetspreken en hom mit eulie zaalven in de Heer zien noam. 15 En t beden dat in t geleuf doan wordt, zel zaike redden. De Heer zel hom in t èn helpen. As e zunden doan het, zel hom t vergeven worden. 16 Belied doarom nkander joen zunden en beed veur nkander dat ie beterschop vinden maggen. t Beden van rechtveerdege kin n bult oetwaarken as t mit ainmoud gebeurt. 17 Elia was net zo'n mensk as wie, dij net zo vuilde as wie ook. Hai beedde mit aandrang dat t nait regen zol, en t regende nait op t laand, drij joar en zès moand laank. 18 Hai beedde nog n moal, dou gaf hemel regen en t laand brochde zien vrucht op. 19 Mien bruiers en zusters, as ain van joe van woarhaid ofdwoalt en n aander brengt hom weer op t goie pad, 20 wait den: dij n zundoar van zien biesterboan weerombrengt, dij zel zien levent van dood redden en n hail bult zunden bedekken.