Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Titus 01    02    03   

Braif aan Titus 01


01va va* Dizze braif komt van Paulus, God zien knecht, en deur Jezus Christus der op oetstuurd om wèl of God oetkozen haar tou geleuf te brengen en tou inzicht in woarhaid. Dij woarhaid moakt dat wie God dainen

02va va* mit oetzicht op aiweg leven. Dat haar God, dij nooit lugt, al aiwen leden touzegd. 03va va* Mor dou tied ter heer was, is e mit wat of e beloofd haar veurndag kommen in dij bosschop dij mie aanvertraauwd is. Doar het God, dij ons redt, mie opdracht tou geven. 05Mit t oog hierop heb ik die in Kreta blieven loaten: doe zolst zoaken doar wie nog nait aan toukommen wazzen in odder brengen en in elke stad oldsten aanstellen; en dat noar regels dij ik die oetstokt haar: 06zolst noagoan of ter op zo ain niks aan te maarken is, of e zok bie ain vraauw holdt, of e geleuvege kinder het dij gain minne noam hebben om heur lösbandeghaid of dij nait om zeggen geven. 07Der mag op n oldste niks aan te maarken wezen: hai mout ja de zoaken van God zien hoes regeln. Hai mag nait aigenwies wezen of kòrt veur de kop, gain klokjebruier of ain dij der vot inhaauwt, of dij t in zoaken nait zo naauw nemt. 08Nee, hai mout gastvrij wezen, ain dij geern gouddut, zokzulm in haand het, recht deur zee gaait, vroom en moateg is. 09Hai mout zok holden aan betraauwboare regel dij stemt mit ons leer. Den zel e ook in stoat wezen (aandern) aan te moudegen deur ze in gezonde leer te onderwiezen en wèl ons bestrieden n weerwoord te geven. 10 Der binnen ja n bult ongezeggelke lu. Mit proat dat niks om hakken het, nemen ze aandern beet. Ze kommen benoam oet Jeudse houk. 11 Zokkent mout ie t swiegen opleggen. Haile femilies zetten ze ja op kop deur heur zoaken aan te proaten dij gain pas geven. t Is heur der om te doun mensken te roppen. 12 Ain van heurent - heur aigen profeet nog wel - het zegd: "Onverbeterlieke leugenputen, dat volk van Kreta! Kwoaie baisten! Aans as vreten doun ze nait!" 13 Wat heur doar noageven wordt, is woar! Moak doarom kòrte metten mit heur. Meschain dat ze den op t punt van geleuf weer zond worden, 14 en zok nait laanger keren aan Jeudse verhoalen en aan wat of mensken heur opdroagen dij zok van woarhaid ofkeerd hebben. 15 Ales is zuver veur wèl zuver binnen. Mor veur wèl of onnuur en ongeleuveg binnen, is niks zuver. Heur verstand en heur gewaiten binnen baaident onnuur. 16 Ze zeggen dat ze God kennen, mor in heur doun en loaten valen ze hom òf. Mizzelke lu binnen t, dij nait lustern willen, nait geschikt om wat gouds te doun. 4a va 1-4va* Aan Titus, dij veurgoud mien kind haiten mag: zo ain bin we in t geleuf.

4b va va* Ik wèns die genoade en vree tou van God, ons Voader, en van Jezus Christus, dij ons redt.


Braif aan Titus 02


01Mor doe most heur veurholden wat of stemt mit gezonde leer: 02dat ol manlu nöchtern wezen mouten, respekt ofdwingen, zokzulm in haand hebben, zond wezen in t geleuf, in laifde en in geduld.

03Ol vraauwlu netgliek, mouten zok zo gedroagen, dat ze in tempel dainen kinnen, gain lasterproat rondstreuen, nait aan draank versloafd wezen, mor n aander goie road geven. 04Den kinnen ze jonge vraauwlu leren van heur man en kinder te holden, 05zokzulm in haand te hebben en zedeg te wezen, heur hoesholden goud noa te kommen, heur aigen man onderdoaneg te wezen. Aans zol God zien bosschop mor in opsproak kommen.

06Net zo mostoe jonge manlu der tou aanzetten zokzulm in ale opzichten in haand te holden. 07Geef heur in diezulm n veurbeeld van goud gedrag. Dat ze in heur onderwies zok nait omkopen loaten, mor respekt ofdwingen. 08Heur bosschop mout zond wezen en gain aanlaaiden geven veur ofkeuren. Den zel wèl of ons integen komt, biedraaien: hai het den ja niks lèlks over ons te zeggen. 09Sloaven mouten heur boazen onderdoaneg wezen, heur t in ales noar t zin doun zunder tegenkekeln; 10 niks achterover drokken, mor zain loaten dat ze rondom betraauwboar binnen. Zo moaken ze wat of God, ons redder, ons leert, deur heur haile optreden aantrekkelk.

11 God zien genoade kwam ja opdoagen as n oetkomst veur ale mensken 12 deurdat ze ons der tou opvudt, dat we ons goddeloze levent ter aan geven en ons wereldse lusten en dat we bedachtzoam, rechtschoapen en vroom leven in dizze wereld, 13 omdat we n zoalege toukomst verwachten, noamelk dat ons grode God en redder, Jezus Christus, mit stoatsie verschienen zel. 14 Hai het zok veur ons opovverd, dat e ons vrijmoaken zol van aal wat tegen (God zien) wet ingaait en zok zo n keurvolk der oet schonen, dat zok ter op toulegt goud te doun. 15 Dat mostoe heur veurholden. Most heur aanpittjen en terechtwiezen. Doar hestoe ale volmacht tou. Loat gainain t woagen op die deel te kieken.

Braif aan Titus 03


01Herinner heur der hailtied weer aan dat ze wèl of regaaiern en gezag droagen, onderdoaneg wezen mouten, dat ze dij geheurzoamen mouten en kloarstoan om wat gouds te doun, netgliek wat. 02Dat ze gainain oetschelden maggen, gain roeziemoaken, mor zok fersounlek gedroagen en elkenain veurkommend behandeln mouten. 03Vrouger bruukten wie ja ook ons verstand nait, wazzen ongezeggelk, op biesterboan en versloafd aan alderhande zinnen en lusten. Wie verdeden ons tied mit lèlke streken en ofgunst, wazzen lu om van te waalgen en konden mekoar nait oetstoan.

04Mor dou kwam aan t licht hou goud of God, ons redder, wel nait is en houveul of hai van t mensdom holdt. 05Nait, dat wie t ter noar moakt haren deur ons rechtschoapen gedrag. Nee, t begrootte hom om ons. Doarom het hai ons dou red deur ons zo te wasken, dat wie vannijs geboren werden en dat hillege Gaist nije mensken van ons muik. 06Dij Gaist het e rij over ons oetgoten deur Jezus Christus, ons redder. 07Den kon we, deur zien genoade vrijsproken, aarfgenoamen worden mit oetzicht op aiweg levent.

08Dij bosschop doar kin je van op aan, en ik wil dastoe mensken dat verzekerst. Den kinnen wèl of in God leuven der om denken, dat ze veuroplopen mouten as ter wat gouds te doun is. Dat is mooi waark! Doar het t mensdom wil van! 09Mor dat onzinneg gehakketak en dat oetpluzen van ofstammen, dat kifken en bekvechten over wet, hol die doar boeten. Doar het ja gain mensk wat aan en t het niks om hakken. 10 As ain op n ofsplitsen aanstuurt, loat hom den noa ain of twij woarschaauwens schaiten. 11 Waist ja dat zo aine deurhèn verkeerd is en dat e zundegt tegen beter waiten in.

12 As ik Artemas of Tychikus noar die toustuurd heb, dou den dien best bie mie te kommen in Nikopolis. k Heb ja besloten doar winter deur te brengen. 13 Span die der veur in dat wetgeleerde Zenas en Apollos aan raais kinnen. Zörg der veur dat ze naargens verlet om hebben. 14 Ook ons lu mouten leren t goie veurbeeld te geven, as ter neudeg wat doan worden mout. Aans zol heur levent ja gain vrucht droagen. 15 Groutnizzen van altmoal dij bie mie binnen. Groutnizzen aan wèl of ons in t geleuf laifhebben. Genoade wees mit joe altmoal.