Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Romaainen 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Braif aan Romaainen 16


01Ik rekomdaaier joe ons zuster Febe aan. Zai is dioak van gemainte in Kenchreeën. 02Neem heur op in de Heer zien noam, zo as dat heurt bie christenmensken. Help heur as zai joen hulp neudeg is. Zai het ook n bult lu hulpen. Miezulm ook!

03De groeten aan Prisca en Aquila, mien mitwaarkers in dainst van Jezus Christus. 04Zai binnen op haals òf veur mien levent op kommen. Doar binnen behaalve ikzulm, ook gemaintes oet haaidens heur dankboar veur. 05Ook de groeten aan gemainte dij in heur hoes bie nkander komt. De groeten aan Epenetes, dij k zo geern lieden mag. Hai is eerste oet Asia dij zok tou Christus bekeerd het. 06De groeten aan Maria. Dij het zo veur joe in schrip west! 07De groeten aan mien laandslu Andronikus en Junia, dij mit mie oppakt west hebben. Ze stoan goud aanschreven bie apostels en wazzen al eerder as ik christen worden. 08De groeten aan Ampliatus. Om zien baand mit de Heer mag k hom zo geern lieden. 09De groeten aan Urbanus, ons mitwaarker in dainst van Christus. En nait minder aan Stachys, mien beste vrund. 10 De groeten aan Apelles. Hai het zien manje stoan as n echte christen. De groeten aan Aristobulus zien volk. 11 De groeten aan mien laandsman Herodion. De groeten aan Narcissus zien volk. Zai heuren ook bie Christus. 12 De groeten aan Tryfena en Tryfosa, vraauwlu dij zo in schrip binnen in de Heer zien dainst. De groeten aan mien laive Persis, dij hail wat veur de Heer oet stro zet het. 13 De groeten aan Rufus, n biezunder christen, en aan zien moeke. Zai het veur mie ook n moeke west. 14 De groeten aan Asynkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas en dij aander bruiers bie heur. 15 Ook de groeten aan Filologus en Julia, aan Nereus en zien zuster, aan Olympas en ale christenmensken bie heur. 16 Dou nkander de groeten mit n haaileg doetje. Ale gemaintes van Christus doun joe ook de groeten.17 Bruiers en zusters, ik vroag joe mit aandrang: hol lu in de goaten dij twijspaalk en aargernis aansteukeln, in stried mit wat joe biebrocht is. Zokkent mout ie mieden. 18 Lu van dat slag dainen Christus, ons Heer, ja nait, mor heur aigen lusten. Deur heur zuide en flaaiende proat loaten aargeloze mensken zok bie t bain pakken. 19 Elkenain het ter ja van heurd dat ie noar Gods woord lustern willen. Doarom bin k wies mit joe. Zo wil ik dat geern hebben: dat ie der schaarp op binnen t goie te doun en joe deur t kwoaie nait bevoelen loaten. 20 God, dij op vree oet is, zel Soatan al gaauw onder joen vouten vertrappen loaten. Dat genoade van Jezus, ons Heer, mit joe wezen mag!

21 k Mout joe de groeten overbrengen van Timoteüs, mien mitwaarker, en van mien laandslu Lucius, Jason en Sosipatrus. 22 In verbondenhaid mit de Heer, de groeten van mie, Tertius. Ik bin schriever van dizze braif. 23 De groeten van Gajus doar ik te gast bin en dij zien hoes veur haile gemainte openzet. De groeten van Erastus, dij over t geld van stad gaait, en van ons bruier Quartus.f + Aander handschriften hebben veur vers 24: "Genoade van ons Heer Jezus Christus mag mit joe altmoal wezen. Amen."fp Leste drij verzen stoan in summege handschriften op n aander stee, en in aander handschriften haildaal nait.f*

25 Lof aan hom, dij moaken kin dat ie vastholden aan mien evengelie, aan bosschop van Jezus Christus, aan t gehaaim dat ik oetbrocht heb. Tiedstieden heer was t stilswiegen doar tou doan. 26 Mor nou is t aan t licht kommen en aan ale haaidens bekendmoakt deur wat profeten schreven hebben in opdracht van de aiwege God, om heur tou geleuf en geheurzoamhaid te brengen.

27 Aan dij God, dij wies is as gain aander, komt deur Jezus Christus, eer tou veur aiweg en aaid. Amen.