Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Romaainen 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16   

Braif aan Romaainen 15


01Wie, dij wel wat hebben kinnen, binnen verplicht lu dij dat nait kinnen, op heur swakke punten wat in muit te kommen. Wie mouten nait doun wat óns zint. 02Elk van ons mout t zien noaste noar t zin doun, dat dij der beter van wordt en der staarker deur te stoan komt. 03Christus het ja ook nait doan wat of Hóm zinde. Nee, t ging mit hom zo as ter schreven staait: "t Schelden van mensken dij joe oetschelden doun, is op mie deelkommen." 04Aal wat of vrouger schreven wer, wer optaikend om ons n leske te leren. Zo zel we t volholden en ons deur de Schrift moud inspreken loaten. Ons verwachten hol we vaast. 05k Hoop dat God, dij joe kracht geft om vol te holden en joe moud insprekt, joe geven mag dat ie ainsgezind mitnkander leven zo as Christus Jezus ons aangeft. 06Den kin ie ain van zin en oet ain mond lof brengen aan God, de Voader van ons Heer Jezus Christus. 07Hoal nkander doarom aan, zo as Christus joé aanhoald het, tou eer van God. 08Dit wil ik joe zeggen: Christus is in dainst goan bie t Jeudse volk, om zain te loaten dat God veur zien woord staait; om beloftes in te lözzen dij aan heur voaders doan wazzen; 09en om haaidens der tou te brengen dat ze God priezen veur t meedlieden dat hai mit heur haar. Zo staait t ter ja: "Doarom zel k joe priezen bie haaidens en joen noam bezingen." 10 Op n aander stee staait: "Haaidens, wees blied mit hail zien volk." 11 En woaraarns aans: "Haaidenvolken, joe altmoal, pries de Heer en loat ale volken hom lof touzingen." 12 Den zegt Jesaja nog: "Den zel der n stamholder van Isaï wezen, ain dij in t èn komt dat e over haaidens regaaiert. Van hom zellen haaidens t verwachten doun." 13 Mag den God van wèl wie t verwachten, joe in t leuven ain en aal plezaaier en vree geven; zoveul, dat joen verwachten aalaan staarker wordt deur kracht van de hillege Gaist. 14 Nou bin ik, mien bruiers en zusters, ook oet miezulm wel wis van joe, dat ie tóch al rondom deugdelk binnen en meer as genog inzicht hebben om ook nkander terechtwiezen te kinnen. 15 Toch schrief ik joe n beetje astrant, om joen geheugen op te vrizzen. Dat komt van genoade dij God mie geven het, 16 dat ik as priester van Christus Jezus aan haaidens God zien haaileg evengelie bedainen mag. Den zol t ovver van dij haaidens God noar t zin worden, deurdat t haailegd was deur de hillege Gaist. 17 As ik den ook snaar van wat of ik veur God doan heb, den dou ik dat in t besef van mien baand mit Christus. 18 Ik zel t ja nait woagen t over aans wat te hebben as over dat wat Christus deur mie veurnkander kregen het: dat e haaidens der tou brochde te geheurzoamen. Dat gebeurde deur wat ik zee en dee. 19 Doar kwammen machtege taikens en wonders aan te pas, doar God zien Gaist mie kracht tou gaf. Van dij gevolgen, dat ik nou kloar bin mit t brengen van Christus zien bliede bosschop, van Jeruzalem òf, haildaal aan Illyrië tou. 20 Nou stel ik ter n eer in t evengelie nait te brengen op n stee doar Christus zien noam al nuimd is, om nait op aandermans fonnement te baauwen. 21 Nee, k wil mie holden aan wat ter schreven staait: "Dij gain bericht over hom had hebben, zellen t zain; en dij t nait heurd hebben, zellen der wait van kriegen." 22 Dat zodounde kwam der voak wat tussen as k noar joe tou wol. 23 Mor nou heb k in dizze kontrainen gain stee meer om te waarken. Sunt joar en dag heb ik ter zo'n zin aan had noar joe tou te goan 24 en (nou kin dat mooi aangoan) as ik noar Spanje raais. Ik hoop op deurraais joe op te zuiken. Den kin ie mie aan raais helpen doar noar tou, as k eerst aan joe mien haart n beetje ophoald heb. 25 Mor nou bin k onderwegens noar Jeruzalem tou om haailegen doar te ondersteunen. 26 t Leek lu oet Macedonië en Achaje ja goud tou aarme mensken maank haailegen in Jeruzalem wat tou te stoppen. 27 "t Leek heur goud tou," zeg ik, joa, mor ze stonden ook bie heur in t kriet! As haaidens ja dailen moggen in heur gaistelke riekdom, den mouten dij heur ook weer dainen mit heur eerdse riekdom. 28 Nou, as ik dit ofwaarkt heb en heur dizze opbrengst onder lood aanlangd heb, vertrek ik noar Spanje. Den kom ik bie joe langs. 29 En as ik noar joe tou kom, den kom ik mit n rije zegen van Christus. Doar bin k wis van! 30 Bruiers en zusters, nou dring ik ter bie joe op aan, mit n beroup op ons Heer Jezus Christus en op de laifde van de Gaist: span joe mit mie in en beed veur mie tot God. 31 Vroag of ik ongeleuvegen in Judea oet handen blieven mag. Dat mien ondersteunen dij veur Jeruzalem bestemd is, bie haailegen doar goud valen mag. 32 Den kin ik blied noar joe tou kommen, as God dat wil, en in joen gezelschop even oetpoesten. 33 Dat God, dij vree geft, mit joe altmoal wezen mag. Amen.