Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Hebreeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Braif aan Hebreeërs 11


01Nou is t geleuf vaaste grond van dingen doar mensken op hopen, n bewies van dingen dij we nait zain kinnen. 02Om heur geleuf worden de olden mit eren nuimd. 03Deur ons geleuf begriep we dat wereld moakt is deur God zien woord en dat t zichtboare oet t onzichtboare ontstoan is. 04Deur zien geleuf het Abel God n beter ovver brocht as Kaïn. Deur zien geleuf verkloarde God hom rechtveerdeg en het e zien goaven aannomen. Deur zien geleuf blift Abel spreken, ook nog noadat hai ter hier tou doan het. 05Deur zien geleuf is Henoch van dizze wereld vothoald en zo is t kommen, dat e dood nait zag. Gainain het hom weervonden: God haar hom ja vothoald. Al veur zien dood wer van hom getuugd dat e leefde zo as God dat geern zugt. 06Zunder geleuf bestaait dat nait. Dij bie God kommen wil, mout leuven dat e bestaait. En dij hom zöcht, krigt zien loon. 07Deur zien geleuf het Noäch aark kloarmoakt om zien volk te redden. Hai haar ja n bosschop van God kregen over wat nog nait te zain was. Deur dat geleuf het e wereld veroordaild en is e aarfgenoam worden van gerechteghaid dij volgt oet t geleuf. 08Deur zien geleuf het Abraham lusterd dou e roupen wer. Hai is votgoan noar n laand tou dat veur hom en zien noazoaten bestemd was. Hai raaisde òf, zunder dat e wos woar of e belanden zol. 09Deur zien geleuf kon e leven in t laand dat hom touzegd was, n vremd laand veur hom. Hai woonde doar in tènten, net as Isaak en Jakob. Dij haren zulfde belofte kregen. 10 Hai keek ja oet noar n stad mit fonnementen, dij God zulm bedocht en baauwd haar. 11 Deur heur geleuf het Sara kracht kregen om moeke te worden, al was ze der ook al te old veur.f + In aander handschriften staait: "Deur zien geleuf het hai (Abraham) kracht kregen om te verwekken, ook al was Sara onvruchtboar."f* Ze vertraauwde der op, dat hai dij t verzegd haar, woord holden zol. 12 Doarom is oet ain man dij al over joaren hèn was, n noageslacht kommen, net zoveul as steerns aan lucht en net zo ontelboar as zaandkorrels aan t strand. 13 In dat geleuf binnen ze altmoal oet tied kommen en hebben ze nait meer beleefd wat of heur touzegd was. Bloots van vèrren hebben ze dat zain en ze hebben zok ter blied om moakt. Ze binnen der veur oetkommen dat ze vremden wazzen op wereld, vremden en omswinders. 14 Dij zukswat zeggen, loaten dudelk blieken dat ze noar n voaderlaand aan zöcht binnen. 15 As ze wènst kregen haren noar t laand doar ze vandoan kwammen, haren ze makkelk weeromgoan kind. 16 Mor ze longern noar n beter voaderlaand, t hemelse. Doarom is t God nait te min dat ze "God" tegen hom zeggen. Hai het ja n stad veur heur baauwd. 17 Deur geleuf het Abraham dou e oetperbaaierd wer, Isaak ovvern wild. Joa, hai wol alderdeegs zien ainegste zeun (as ovver) opdroagen, al was hom noageslacht verzegd. 18 Tegen hom was ja zegd worden: "Allenneg Isaaks kinder zellen joen noazoaten nuimd worden." 19 Hai rekende der op dat God zulm macht het om doden tou levent te wekken. Doarom het e zien zeun ook weeromkregen, zo te reken. 20 Deur zien geleuf het Isaak aan Jakob en Esau zien zegen geven, ook mit t oog op toukomst. 21 Deur zien geleuf het Jakob dou e op staarven lag, baaide zeuns van Jozef zegend. En, leunend op stòk, het e God aanbeden. 22 Deur zien geleuf het Jozef aan t èn van zien levent sproken over oettocht van Isrelieten oet Egypte en het e zegd wat of ze mit zien liggoam doun mozzen. 23 Deur heur geleuf hebben Mozes zien ollu hom noa zien geboorte drij moand laank beziedstopt. Ze zagen dat hai n mooi potje was. En ze luiten zok deur keunenk zien gebod nait baang moaken. 24 Deur zien geleuf het Mozes dou e groot worden was, nait laanger deurgoan wild veur n zeun van farao zien dochter. 25 Hai wol laiver mit God zien volk lieden onder t kwoad, as veur n pooske zien slinger aan zunde hebben. 26 Schaande om Christus was hom meer weerd as ale schatten van Egypte. Hai dochde aan God zien vroak dij kommen zol. 27 Deur zien geleuf is e oet Egypte goan - baang veur keunenk zien kwoadens was e nait. t Was of e hom zag, dij je nait zain kinnen. Doarom huil e kop ter veur. 28 Deur zien geleuf het e t Pesachfeest insteld en der veur zörgd dat deurposten mit bloud bestreken werden: doodsengel zol nait aan heur oldste zeuns kommen. 29 Deur heur geleuf binnen Isrelieten deur Rode Zee trokken of was t dreug laand. Dou Egyptenoars dat ook perbaaierden, kwammen ze om. 30 Deur t geleuf van Isrelieten binnen muren van Jericho omvalen dou ze der zeuven doagen omtou trokken wazzen. 31 Deur heur geleuf is t hoerewief Rachab nait omkommen mit aal dij aandern dij nait lustern wollen. Zai haar verkenners ja vrundelk bie heur in hoes opnomen. 32 Mout ik nog deurgoan? k Heb t ja nait meer aan tied om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuël en profeten. 33 Deur heur geleuf hebben ze keunenkrieken der onder kregen. t Recht hebben ze in t èn holden en ze hebben kregen wat God heur verzegd haar. Laiwen hebben ze de bek stopt, 34 glìnne vuren hebben ze oetmoakt en aan dood deur t sweerd binnen ze ontkommen. Ze gruiden oet boven heur swakte, ze werden staark in t gevecht en hebben vremde legers op de vlucht dreven. 35 Vraauwlu kregen heur zeuns weerom, opstoan oet dood. Aandern hebben zok aan dood tou marreln loaten. Ze wollen nait vrijloaten worden, om n opstanden van n beter levent te kriegen. 36 Weer aandern hebben ze oetperbaaierd deur heur oet te sliepen en òf te truvveln, aan ket te leggen en in t gevang te smieten. 37 Mit vlinten binnen ze doodgooid, swoar tamtaaierd, middendeur zoagd en mit t sweerd n kopke klaainer moakt. Ze swonnen rond in schoapevachten en bokkevellen. Ales was heur ofpakt, ze zatten achter heur heer, ze werden toutoakeld. 38 Ze wazzen te goud veur dizze wereld. Ze swaalkten om in woestijnen en op baargen, ze leefden in spelonken en aander holen in grond. 39 Aal dizze lu werden mit eren nuimd. Dat haren ze aan heur geleuf te daanken. Toch het gainent van heur kregen wat heur touzegd was. 40 God haar ja nog wat beters mit ons in t zin. Hai wil dat wie mitnkander tou volmoakthaid kommen.