Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Hebreeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Braif aan Hebreeërs 08


01Punt doar t om draait is dit: wie hebben ain as hogepriester, dij zitten goan is aan rechterzied van majesteit zien troon in hemel. 02Hai dut doar dainst in t ainegste echte haailegdom, in tènt, dij nait deur mensken opzet is, mor deur de Heer. 03Elke hogepriester het opdracht goaven en ovvers te brengen. Doarom mos dizzent ook wat in handen hebben om op te droagen. 04As e nou op eerde was, zol e èns gain hogepriester wezen. Der binnen ja al gounent dij goaven brengen zo as wet dat veurschrift. 05Mor heur dainst is allain mor n ofbeelden en n glimp van dij in hemel. Dou Mozes tènt opzetten wol, kreeg e van God te heuren: "Zörg der veur dat ie ales moaken noar t veurbeeld dat joe op baarg zain loaten is." 06Mor t waark as priester dat Jezus touwezen is, is veul en veul meer. Zo is t verbond, doar hai in middeld het, ook veul beter: t berust ja op betere beloftes. 07As op dat eerste verbond niks aan te maarken was, haar der gain twijde neudeg west. 08Mor God geft heur n inzeggen: "Der kommen tieden, zegt de Heer, dat ik mit t volk van Israël en mit t volk van Juda n nij verbond sloeten zel. 09Dat zel aans wezen as t verbond dat ik sloten heb mit heur veurolden, dou ik heur bie haand kreeg en oet Egypte laaidde. Zai hebben zok ja nait holden aan mien verbond, en ik heb handen van heur oftrokken, zegt de Heer. 10 Dit is t verbond dat ik loater mit t volk van Israël sloeten zel, zegt de Heer. Mien wetten breng ik heur onder t verstand, in heur haart zel ik ze schrieven. Ik zel heur God wezen en zai mien volk. 11 Der zel gainain zien laandsman of zien bruier meer onderrichten en tegen hom zeggen: 'Hol de Heer in reken.' Ze zellen mie ja altmoal kennen - lutjekes en groten. 12 Ongerechtegheden zel ik heur genoadeg wezen en aan heur zunden zel ik nait laanger denken." 13 Deurdat hai t hier over n nij verbond het, het t eerste veur hom ofdoan. Ales wat old is en zokzulm overleefd het, staait op punt van verswinnen.