Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Hebreeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13   

Braif aan Hebreeërs 01


01Eertieds het God k-wait-nait-hou-voak en op k-wait-nait-houveul menaaiers tou ons veurolden sproken deur profeten. 02Mor nou, in t lest van doagen, het e tou ons sproken deur zien Zeun. Dij het e aansteld as aarfgenoam van ales. Deur hom het e haile wereld ook moakt. 03Dizze Zeun is weerschien van God zien heerlekhaid en ofdrok van wat e is. Deur zien machteg woord holdt hai t aal in t èn. Hai het t mensdom hemmeld van zien zunden en dou is e zitten goan aan rechterhaand van Alderhoogste in hemel. 04Hai is krekt zo hoog boven engels steld as zien noam dij e mitkregen het, boven heurent oetstekt. 05Tegen wèl van engels het e ooit zegd: "Mien Zeun bistoe, van vandoag òf gèl ik as dien Voader."? 06En as hai vannijs zien oldste Zeun tou wereld inhoalt, zegt e: "Veur hom mouten ale engels van God op knijen valen." 07Over engels zegt e: "Hai let zien engels vlaigen as n störm en zien knechten branden as vuur." 08Mor over Zeun: "Joen troon, o God, bestaait aiweg en aaid,
doar ie keunenk binnen, is t recht de boas.

09Gerechteghaid, doar heb ie van holden, en ongerechteghaid heb ie nait lieden wild.
Doarom, o God, het joen God joe zaalfd
mit eulie doar je blied van worden,
as bie gain aander."
10 En: "In t begun, Heer, heb ie eerde vastlegd,
hemel is t waark van joen handen.

11 Dij zellen vergoan, mor ie blieven bestoan. Aal wat is zel verslieten, net klaaier.

12 As n mantel zel ie heur oprollen, as klaaier, doar je wat aans veur aantrekken.
Mor ie blieven dij ie binnen,
aan joen joaren komt gain èn."
13 Het e ooit tegen ain van zien engels zegd: "Goa zitten aan mien rechterhaand, totdat ik joen vijanden hènzet heb as n voutenbankje veur joen vouten."? 14 Wat binnen engels aans as dainstboare gaisten dij der op oetstuurd worden om lu te helpen veur wèl t haail bedould is?

Braif aan Hebreeërs 02


01Doarom mout we zoveulstemeer aandacht besteden aan wat of we heurd hebben. Aans roak we tou koers oet. 02Wat engels zegd hebben, haar zo'n gewicht dat elkenain dij der zok niks aan gelegen luit en der nait noar lustern dee, zien verdainde straf kreeg. 03Hou zel wie der den aan ontkommen as wie der gain reken mit holden wat redden kost het. t Begunde der mit dat de Heer dij bosschop verkundegde. Dij heb wie dou mitkregen van lu, dij t heurd haren. 04Doar komt nog bie dat God der ook kracht aan biezet deur taikens en wonders en alderhand machtege doaden. Dij het e deur hillege Gaist oetdailen loaten, krekt zo as hai dat wol. 05God het wereld dij komt - en doar heb we t hier over - nait aan engels onderdoaneg moakt. 06Krekt aansom. Ain het woaraarns getuugd: "Wat is mensk, dat ie om hom denken,
t menskenkind, dat ie noar hom omkieken?

07Ie hebben hom mor n kòrte schòft bie engels achtersteld, n kroon van stoatsie en eer heb ie hom opzet.

08Ale dingen heb ie in zien macht geven en aan zien vouten deellegd."
Dat God ales in zien macht geven het, maint, dat ter niks oetzunderd is. Mor dat zain we nou nog nait. 09Mor we zain Jezus wel, dij n kòrte schòft bie engels achtersteld was vanwege t deurstoan van dood. Hai is deur genoadege God mit eer en stoatsie kroond omdat hai dood ondergoan het. 10 Hai, dij t begun en t èn van ales is, brochde veul kinder tou heerlekhaid. Doarom mos e laaidsman ook ja wel tou volmoakthaid brengen. Deur t lieden, wel te begriepen. 11 Hai, dij haaileg moakt en zai, dij haaileg moakt worden, hebben ja altmoal ain en dezulfde oorsprong. Doarom duurt hai ook best "bruiers" tegen heur te zeggen. 12 Hai zegt ja: "Joen noam zel ik bie mien bruiers mit eren nuimen, maank gemainte zel ik joe priezen." 13 Hai zegt ook nog: "Ik zel mie haildaal aan God overgeven." En wieder: "Hier bin ik mit kinder, dij God mie geven het." 14 Nou binnen dij kinder mensken van vlaais en bloud. Doarom het e krekt as wie leven wild, om deur zien dood boas over dood, dat is duvel, van troon òf te kriegen, 15 en zo ale lu vrij te moaken, dij heur haile levent laank as doeknekt gingen - zo baang wazzen ze veur dood. 16 Mit engels het e ja gain omdenken. Wel mit Abraham zien noazoaten. 17 Doarom mos hai in ales geliek aan zien bruiers worden. Bloots zo kon e ja n barmhaartege en traauwe hogepriester worden in God zien dainst. Zo kon e zunden van zien volk goudmoaken. 18 Omdat hai zulm leden het en verzöcht worden is, kin e dijent helpen dij der meschain onderdeur goan.

Braif aan Hebreeërs 03


01Doarvandoan, beste bruiers en zusters, ie binnen roupen deur God. Doar geef je gevolg aan. Hol Jezus veur ogen, apostel en hogepriester, dij wie altmoal belieden. 02Traauw aan God was e, dij hom aansteld haar, krekt zo as ook Mozes traauw was in zien hoes. 03Mit dit verschil: hai het veul meer eer verdaind as Mozes. Baauwer is toch meer weerd as wat e timmerd het! 04Elk hoes wordt deur ain of aander baauwd, mor hai dij haile boudel moakt het, dat is God. 05t Is woar: Mozes was traauw in zien haile hoes. Mor loat we wel wezen: hai was bloots helper. Zien toak was om bekend te moaken wat of ter zegd worden zol. 06Mor Christus was traauw as Zeun. Hai was aansteld over zien hoes. Joa, wie binnen zulm zien hoes, as we teminnent mor driest en blied - en doar bin we grootsk op - stief vastholden aan wat ons in t veuroetzicht steld is. 07t Is zodounde krekt as hillege Gaist zegt: "Vandoag, as ie zien stem heuren,

08heb den nait zokse stieve koppen as joen veurolden haren,
dij tegen mie in t èn kwammen in woestijn,

09doar ze mie oetdoagd hebben, dou ze oetperbaaierden houveul of t lieden kon,
ook al zagen ze zulm wat of ik doan haar,
vatteg joar laank.

10 Doarom wer ik slim grammiedeg op dat volk en ik zee: 'Ze dwoalen mor wat rond op biesterboan,
en zok wat van mie aantrekken - ho mor!'

11 Ik was hoagels, doarom heb ik sworen bie miezulm: 'Nooit zellen ze tou mien rust ingoan!'"
12 Denk ter om, bruiers en zusters, gain kwoad haart! Gain ongeleuf! Nait ofvalen van God, dij leeft! 13 Mor ie mouten nkander moud inspreken, elke dag vannijs, zolaank as men nog van "vandoag" spreken kin. Loat joe nait deur zunde verlaaiden en zet stiekels nait in t èn. 14 Wie hebben ja dail kregen aan Christus, as we ons zekerhaid dij we eerst haren, mor aan t èn tou vastholden. 15 De Schrift zegt: "Vandoag, as ie zien stem heuren, heb den nait zokse stieve koppen, zo as dou ie tegen mie in t èn kwammen." 16 En nou vroag ik joe: wèl wazzen dat den, dij, aalhouwel ze stem heurd haren, toch in opstand kwammen? Wazzen dat nait ale lu dij onder Mozes tou Egypte oettrokken? 17 En op wèl was God vatteg joar laank vergrèld? Was t nait om heur dij zundegd haren en dood in woestijn deelvalen wazzen? 18 Veur wèl het e aid oflegd dat ze nait tou zien rust ingoan zollen? Dat wazzen zai toch dij nait lustern wollen? 19 Zo zai je kloar en dudelk: ze haren gain vertraauw en doarom konden ze der nait in.

Braif aan Hebreeërs 04


01Veurzeggen is ter nog aaltied: bie mie zellen ze tou rust kommen. Loat we der goud acht op geven dat t nait krekt liekt of ain achterblift. 02Wie hebben bliede bosschop heurd, en zai krekt zo. Mor zai hebben van bosschop dij ze vernammen, gain perfiet had: ze heurden hom wel, mor leufden hom nait. 03Mor wie, dij wel leufd hebben, kommen tou rust, krekt as hai zegd het: "Zo as ik sworen heb - hoagels dat ik was! - nooit zellen ze bie mie tou rust kommen." Van t scheppen van wereld òf aan, was zien waark ja al doan. 04Hai het ja woaraarns van zeuvende dag dit zegd: "God rustte oet op zeuvende dag van aal zien waark." 05En hier nog ais: 'Nooit zellen ze bie mie tou rust kommen!' 06t Is doarom hail zeker, dat ter n rust bestaait doar summegen ingoan maggen. Mor aandern, dij t eerste bliede bosschop heurd hebben, kwammen der nait in. Ze wollen ja nait lustern. 07Doarom bepoalt God mit dat "vandoag" vannijs n dag. Doar let e David n haile toer loater van zeggen - wie hebben t ter net al over had: "Vandoag, as ie zien stem heuren, heb den nait zokse stieve koppen!" 08As Jezus heur ja in rust brocht haar, zol e t loater nait over n aander dag had hebben. 09God zien volk staait zodounde echte sabbatsrust nog te wachten, dat is wel dudelk. 10 Wèl tou zien rust ingoan is, rust ja oet van wat e doan het, net zo as God oetrust van zien waark. 11 Wie mouten der ons doarom tou zetten dij rust in te goan en der veur oppazen dat we, deur nait te lustern, in dezulfde vaal lopen as zai. 12 In God zien woord zit ja levent en kracht, t snidt schaarper as n sweerd mit twij sniekaanten. t Gaait deur ales hèn: zo daip, dat liggoam van gaist en maarg van bain schaaiden wordt. t Brengt veurndag wat n mensk zien haart vuilt en denkt. 13 Niks in wereld kin veur hom beziedkroepen. Ale dingen liggen open en bloot veur zien ogen en hai wil mit ons ofreken. 14 Loat ons vastholden aan dizze beliedenis: wie hebben n beste hogepriester, dij hemel ingoan is. Dat is Jezus, God zien Zeun. 15 Wie hebben ja gain hogepriester dij mit ons swakheden gain omdenken hebben kin, nee hur! Wie hebben ain dij krekt as wie, op dezulfde menaaier van ale kanten oetperbaaierd is. Mor zunde doan, het e nait. Dat mos ter nog bie kommen! 16 Zodounde kin we vol vertraauw op troon van genoadege God tou goan, omdenken en genoade in muit. Den wor we hulpen as we t neudeg hebben.

Braif aan Hebreeërs 05


01Elke hogepriester wordt ja oet t volk kozen om bie God veur aander mensken op te treden en om goaven en ovvers veur heur zunden te brengen. 02Hai kin ook begrip opbrengen veur lu dij nait beter waiten en in verbiestern binnen. Hai het ja zulm ook swak west. 03Doarom mout e den ook ovvers, dij e veur zunden van zien volk opdragt, gliekegoud veur zien aigen zunden brengen. 04Gainain aigent zokzulm dat eervolle amt tou. Nee, je mouten, net as Aäron, doartou roupen worden. 05Zo het Christus ook zokzulm eer van hogepriester nait toukend. Dat het God doan, dij tegen hom zegd het: "Mien Zeun bistoe, vandoag bin ik dien Voader worden.'" 06Krekt as e woaraarns aans zegd het: "Doe bist priester veur aiweg en aaid, net as Melchisedek." 07In tied van zien levent op wereld het e mit roupen en reren en mit troanen in ogen hom, dij hom oet dood redden kon, beden en smeekt. En God het hom in zien benaauwdhaid verheurd. 08Aalhouwel hai Zeun was, het e deur zien lieden omstoan leerd. 09Dou e aan t èn kommen was, kon hai veur aaltied altmoal redden dij doun wat of e wil, 10 en het God hom noam geven van hogepriester, net as Melchisedek. 11 Der is nog veul meer over te zeggen, mor t is stoer om t oet te stokken: t duurt ja zo laank veurdat ie t onder pet hebben! 12 Ie haren, noar tied rekend, ja al laank zulm leermeesters wezen mouten. Mor ie hebben der meer verlet om dat men joe t ABC van God zien bosschop biebrengt. t Is zo wied kommen, dat ie mouten weer aan vlès. Stevege kost kin ie ja nait verdroagen. 13 Elk dij nog aan vlès is, het gain wait van goud of kwoad: dij is nog mor n lutje potje. 14 Mor grode mensken kriegen stevege kost. Dij hebben heur vermogens bruken leerd om onderschaaid te moaken tussen goud en kwoad.

Braif aan Hebreeërs 06


01Loat we doarom t begun van Christus zien leer loaten veur wat of t is en t gaauw hebben over t èn en t doul der van. Wie willen nait vannijs grondloag leggen: t joe ofkeren van n menaaier van leven dij oetlopt op dood en van geleuf in God. 02Net as van t onderricht over deup, van t opleggen van handen, opstanden van doden en t aiweg oordail. 03En dat zel we doun, as God t toustaait teminnent. 07t Is net zo as mit n lap laand: dat zogt regen op dat ter ieder moal op vaalt. Dat brengt boeren dij t laand beaarbaiden, goie vrucht op. Op zo'n lap ligt God zien zegen. 08Mor laand dat doorns en stiekels oplevert, het gainain wat in reken. Den is t net of ter n vluik op ligt en op t lest gaait brand ter in. 09Mor tegen joe zegd, laive mensken, wie binnen der wis van dat t ter mit joe beter veurstaait: ie kriegen t haail. 10 God is ja nait onrechtveerdeg. Hai verget nait wat of ie verzet hebben. Ook nait hou laif of ie zien noam hebben. En dat ie lu dij net as ie christen binnen, hulpen hebben en dat nog aaltied doun, verget e net zo min. 11 Mor wie willen haile geern dat elk van joe der net zo achter heer zit as e vrouger dee, tot aan dag tou dat joen hoop woar worden is. 12 Ie maggen t ter nait bie zitten loaten, mor ie mouten n veurbeeld nemen aan heur dij deur geleuf en volholden t aarfdail kregen hebben dat God heur touzegd het. 13 Dou God aan Abraham zien belofte dee, legde hai n aid òf bie zokzulm. Der was ja gainent groder as hai bie wèl of e n aid doun kon. Hai zee: 14 "Zekerwoar! Ik zel die zegen geven en dien noageslacht slim groot moaken." 15 En zo het Abraham deur geduldeg te wachten, kregen wat hom verzegd was. 16 Mensken dounen ja n aid bie wat of groder is. Aid betaikent veur heur n woarbörg dij n èn moakt aan ale tegensproak. 17 Doarom het God aan aarfgenoamen dudelk moaken wild dat zien besloet haildaal vaststaait. Hai dee der doarom n aid op, kloar as de dag. 18 Dij twij dingen (belofte en aid) kinnen nait veraandern. Ze moaken t veur God onmeugelk te laigen. As we bie hom ons hènkommen zuiken, wor wie doardeur aanpittjed dat we vastholden aan hoop op toukomst. 19 Dij hoop is n vaast en vaaileg anker veur ons levent. Dij rakt tot haildaal achter t gedien (van tempel) aan tou. 20 Doarhèn is Jezus ons veuroet goan, veur ons best. Hai is veur aiweg en aaid hogepriester worden, krekt zo as Melchisedek. 4-6 Want as mensken ainmoal t licht zain hebben en toch weer ofvalen binnen, den bestaait t nait dat ze vannijs tou bekeren brocht worden. Ook al hebben ze van hemelse goaven pruifd en dail kregen aan hillege Gaist en aan God zien goie woord en kracht van aankommende wereld. Zai sloagen ja God zien Zeun zo te reken nog n moal aan t kruus en zetten hom veur gek.

Braif aan Hebreeërs 07


01Melchisedek, doar t hier over gaait, was keunenk van Salem en priester van God, de alderhoogste. Dou Abraham keunenks versloagen haar, kwam Melchisedek hom in muit en zegende hom. 02Abraham gaf hom dou t tiende paart van ales wat of e op keunenks veroverd haar. Noam Melchisedek betaikent eerstens "keunenk van gerechteghaid". Twijdens is hai ook nog keunenk van Salem en dat bedudt "keunenk van vree". 03Zien pa, zien moeke, zien stamboom - ze binnen altmoal nait bekend, en wie waiten niks van t begun of t èn van zien levent. Hai liekt net op God zien Zeun: veur aaltied is e priester. 04Mout je ais noagoan hou zo'n groot man of dat was: oartsvoader Abraham gaf hom t tiende paart van ales wat of e veroverd haar. 05Nou mouten Levi zien noazoaten dij priester binnen, bie wet om t tiende paart vroagen aan t volk. Dat is te zeggen: van heur aigen volksgenoten, ook al stammen dij net zo as zai, van Abraham òf. 06Mor hier is ain, Melchisedek, dij haildaal nait tou heur volk heurt, en dij het t tiende paart nomen van Abraham zulm en het man zegend, dij droager was van wat God touzegd haar. 07Nou kin gainain ontstrieden: wèl zegent, is hoger as wèl zegend wordt. 08Doar komt nog bie: in t aine gevaal gaait t om staarvelke mensken dij t tiende paart kriegen, en in t aander gevaal om ain doar of de Schrift van zegt, dat e leeft. 09Wie kinnen alderdeegs zeggen dat Levi, dij t recht haar om t tiende paart òf te nemen, zulm al t tiende paart geven het (noamelk aan Melchisedek), deur Abraham. 10 Levi was ter nog wel nait, mor hai was ter toch al in persoon van zien veurvoader Abraham bie, dou Melchisedek hom in muit kwam. 11 t Volk het wet kregen mit t oog op volmoakthaid. Mor as Levieten heur priesterschop volmoakt west haar, woarom mos ter den nog n aander priester aansteld worden - n priester net as Melchisedek en nait zo ain as Aäron? 12 As t priesterschop veraandert, mout wet dat ook. 13 Man doar t hier over gaait, heurde bie n aander stam doar gainain van t altoar bedaind haar. 14 Elkenain wait ja dat ons Heer oet stam Juda komt, en wat dat aangaait: Mozes het toch gain woord zegd over priesters oet dij stam. 15 En t wordt nog n bult dudelker as we noagoan dat ter n aander priester inzet wer. Dij is, net as Melchisedek, 16 gain priester worden deur wet en ofstammen. Hai is dat worden op grond van n duurzoam levent. 17 Van hom wordt ja zegd: "Ie binnen priester veur aiweg en aaid, net as Melchisedek." 18 t Olde veurschrift wordt aan zied schoven as e naargens meer tou dainen kin. 19 Wet het ja gain volmoakthaid brocht - mor nou stel we ons hoop op wat beters. Dij hoop brengt ons dichter bie God. 20 En der kwam nog ais n dikke aid bie. Dij aandern werden priester zunder dat ter n aid bie te pas kwam. 21 Mor dou hai priester wer, legde God aid òf. De Heer het sworen, en t zel hom nait muiten: "Ie binnen priester veur aiweg en aaid." 22 En zo staait Jezus börg veur n verbond dat veul beter is. 23 Der is nog n verschil: van dij aander priesters binnen der n haile bult. Dat komt omdat dij staarven mouten en nait veur aiweg priester wezen kinnen. 24 Mor deurdat hai aaltied leven blift, gaait zien priesterschop op gainain aander over. 25 Doarom kin hai mensken dij deur hom noar God tou goan, ook veur aaid redden. Hai leeft ja aaltied om veur heur n goud woord te doun. 26 Zo'n hogepriester, doar haar we nou net verlet om: haaileg, zunder lek of brek, ain dij niks mit zundoars te doun het, hoog boven ales verheven. 27 Dij aander hogepriesters mozzen elke dag eerst ovvers brengen veur heur aigen zunden en den veur t volk heurent. Dat huift hai nait: hai het dat veur ainmoal en aaltied doan dou e zokzulm ovverde. 28 Wet moakt ja lu tou hogepriester dij ook mor mensken binnen: mor aid, dij noa t in kracht treden van wet oetsproken is, dij stelt de Zeun aan: volmoakt is e, veur aiweg en aaid.

Braif aan Hebreeërs 08


01Punt doar t om draait is dit: wie hebben ain as hogepriester, dij zitten goan is aan rechterzied van majesteit zien troon in hemel. 02Hai dut doar dainst in t ainegste echte haailegdom, in tènt, dij nait deur mensken opzet is, mor deur de Heer. 03Elke hogepriester het opdracht goaven en ovvers te brengen. Doarom mos dizzent ook wat in handen hebben om op te droagen. 04As e nou op eerde was, zol e èns gain hogepriester wezen. Der binnen ja al gounent dij goaven brengen zo as wet dat veurschrift. 05Mor heur dainst is allain mor n ofbeelden en n glimp van dij in hemel. Dou Mozes tènt opzetten wol, kreeg e van God te heuren: "Zörg der veur dat ie ales moaken noar t veurbeeld dat joe op baarg zain loaten is." 06Mor t waark as priester dat Jezus touwezen is, is veul en veul meer. Zo is t verbond, doar hai in middeld het, ook veul beter: t berust ja op betere beloftes. 07As op dat eerste verbond niks aan te maarken was, haar der gain twijde neudeg west. 08Mor God geft heur n inzeggen: "Der kommen tieden, zegt de Heer, dat ik mit t volk van Israël en mit t volk van Juda n nij verbond sloeten zel. 09Dat zel aans wezen as t verbond dat ik sloten heb mit heur veurolden, dou ik heur bie haand kreeg en oet Egypte laaidde. Zai hebben zok ja nait holden aan mien verbond, en ik heb handen van heur oftrokken, zegt de Heer. 10 Dit is t verbond dat ik loater mit t volk van Israël sloeten zel, zegt de Heer. Mien wetten breng ik heur onder t verstand, in heur haart zel ik ze schrieven. Ik zel heur God wezen en zai mien volk. 11 Der zel gainain zien laandsman of zien bruier meer onderrichten en tegen hom zeggen: 'Hol de Heer in reken.' Ze zellen mie ja altmoal kennen - lutjekes en groten. 12 Ongerechtegheden zel ik heur genoadeg wezen en aan heur zunden zel ik nait laanger denken." 13 Deurdat hai t hier over n nij verbond het, het t eerste veur hom ofdoan. Ales wat old is en zokzulm overleefd het, staait op punt van verswinnen.

Braif aan Hebreeërs 09


01Ook t eerste verbond haar liturgische veurschriften en haar n haailegdom hier op wereld. 02Der was n tènt opzet. t Veurste gedailte doar zeden ze tegen: t haailege. Doar stonden kandeloar en toavel mit ovverbroden. 03Achter t twijde gedien kwam t gedailte doar ze t alderhaailegste tegen zeden. 04Doar heurden bie: t golden altoar veur wierookovvers en verbondskist, haildaal mit gold besloagen, en golden voas mit manna ston der in, mit Aäron zien staf dij bluid haar, en de stainen ploaten mit tekst van t verbond. 05Bovenop kist stonden cherubs, in aal heur pronk en pracht. Ze spraaidden heur vleugels boven t stee doar om genoade vroagd wordt. Op onderdailen kin we nou nait wieder ingoan. 06Zo was ales doar inricht. Priesters kommen geregeld in t eerste gedailte van tènt om heur liturgische dainsten te verrichten. 07Allenneg hogepriester komt ainmoal sjoars in t achterste gedailte en den het e bloud bie zok, dat hai ovvert: veur zokzulm en veur noaloategheden van t volk, dij ze doan hebben zunder dat ze t deurharen. 08Doar moakt hillege Gaist dudelk mit dat tougang tou t echte haailegdom nog nait vrij is, zo laank as tènt van t eerste verbond nog dainst dut. 09Dit is n peroabel, dij we op ons tegenswoordege tied toupazen kinnen. Der worden doar goaven en ovvers brocht, mor dij geven mensken dij God dainen doun, nog gain vrij gewaiten. 10 Ik heb t over etendrinken en alderhande liturgische wasbeurten en deur mensken opbedochte veurschriften. Dij gelden ja bloots mor tot ter wat beters veur in stee komt. 11 Mor nou is Christus kommen as hogepriester van ale kommende goie dingen. Tènt doar hai in daint, is beter en volmoakter. Dij is nait deur mensken moakt. Dat is te zeggen: dij heurt nait bie dizze wereld. 12 Veur ainmoal en aaltied is hai tou t haailegdom ingoan. En dat nait mit bloud van bokken en kaalver, mor mit zien aigen bloud het e n verlözzen bewaarkt veur aiweg en aaid. 13 As ja t bloud van bokken en bollen en t streuen van aask van n veers, onnure mensken aan boetenkaant al zo zuver moaken kin, 14 houveulstemeer kin Christus zien bloud dat den! Deur aiwege Gaist het hai zokzulm as n zuver ovver aan God brocht. Dat ovver zuvert ons gewaiten van n menaaier van leven, dij op dood oetlopt. Zo kin we God, dij leeft, dainen. 15 Deurdat hai der in bemiddeld het, is ter n nij verbond kommen. Zai dij roupen worden tou t aiwege aarfdail kriegen nou echt wat heur touzegd is. Zien dood het mensken ja vrijmoakt van zunden dij onder t eerste verbond bedreven wazzen. 16 Wil der sproake wezen van n testement, den kin t nait aans of der mout vaststeld worden dat aarfloater dood is. 17 n Testement wordt ja bloots geldeg as ain ter tou doan het. Zo laank as e nog leeft, het t testement nog gain oetwaarken. 18 Doarom is t eerste verbond den ook nait inwaaid zunder bloud. 19 Eerst legde Mozes ale geboden van wet aan t volk veur. Dou nam e t bloud van kaalver en bokken, dee der wotter bie en besprenkelde mit n kwast van sangen wol en hysop, t bouk zulm en t haile volk. 20 Hai zee derbie: "Dit is t bloud, doar t verbond mit bekrachtegd wordt, dat God mit joe sloten het." 21 Tènt en ale riw veur eredainst besprenkelde hai ook mit bloud. 22 Volgens wet wordt sikkom ales mit bloud zuverd. Der is gain vergeven of der mout eerst bloud vergoten worden. 23 t Kin nait aans of deur zokse middels mozzen ofbeeldens van hemelse dingen zuverd worden. Mor hemelse dingen zulm, vroagen veul betere ovvers. 24 Christus is ja tou gain haailegdom ingoan dat deur mensken moakt is en dat aans nait is as n ofbeelden van t echte haailegdom. Nee, hai is hemel zulm ingoan en is veur God verschenen, veur ons best. 25 Doar huift e zok ook nait aaldeur weer te ovvern, zo as hogepriester joar in joar oet in t haailegdom gaait mit bloud dat zienent nait is. 26 Aans haar hai ieder bòt vannijs lieden mouten van t begun van wereld òf. Mor nou is e ainmoal, aan t èn van tied, veurndag kommen om deur zien lieden zunden tou wereld oet te helpen. 27 t Heurt nou ainmoal bie t menskenlevent: ze mouten ainmoal staarven en den komt t oordail. 28 Zo is t ook mit Christus goan: ainmoal het e t ovver van zien levent brocht en zunden van altmoal op zok nomen. As hai twijde moal verschient, zel dat wezen nait vanwegens zunden. Nee, den brengt e t haail aan elkenain dij noar hom oetkikt.

Braif aan Hebreeërs 10


01Wet geft ja bloots n glimp van dingen dij kommen, nait heur woare gedoante. Doarom kin dij wet nooit deur t aal joar brengen van dezulfde ovvers, lu dij aan dij eredainst dailnemen, volmoakt moaken. 02Aans haren ze dij ovverdainsten ja wel overgeven. Lu dij dij ovvers brengen, zollen ja noa ainmoal zuverd te wezen, gain besef van n min gewaiten meer hebben. 03Mor dij ovvers dainen nou net om elk joar vannijs zunden weer in t zin te brengen. 04Der is ja ook gain denken aan dat bloud van bollen en bokken zunden tou wereld oethelpen kin. 05Doarom zegt Christus as e in wereld komt: "Ovvers van vlaais of ovvers van meel heb ie nait hebben wild,
mor ie hebben veur mie n liggoam beraaid.

06Brandovvers wazzen joe nait noar t zin en ovvers om zunden weg te nemen, net zo min.

07Dou zee ik: 'Kiek, God, hier bin ik.' Krekt zo as in boukrol over mie schreven staait:
'Kommen bin ik om joen wil te doun.'"
08Eerst zegt e: "Vlaais en meel, brand- en zundeovvers, wol ie nait hebben. Ze wazzen joe nait noar t zin," - al mag wet den ook veurschrieven dat ze brocht worden mouten. 09Mor loater het e zegd: "Kiek, hier bin ik om te doun wat ie willen." Hai schaft t eerste òf en zet ter wat nijs veur in stee. 10 Zo bin we den deur God zien wil, vrij van zunden. Want Jezus Christus het zien levent veur ainmoal en aaltied veur ons altmoal geven. 11 En nog ais: doagelks staait elke priester in zien dainst. Elk ogenblik brengt e zulfde ovvers, dij zunden nooit wegnemen kinnen. 12 Mor Christus het ain enkeld ovver veur zunden brocht en is doarnoa veurgoud zitten goan aan God zien rechterzied. 13 Hai wacht allain mor òf tot zien vijanden veur zien vouten deellegd worden. 14 Want mit ain ovver het e heur, dij haailegd worden, veur aaltied tou volmoakthaid brocht. 15 Wie hebben hierveur ook n getugenis van hillege Gaist. Noadat de Heer ja zegd het: 16 "Dit is t verbond, dat ik noa drij doagen mit heur sloeten zel," gaait e deur: "Mien wetten schrief ik in heur haart, in heur verstand zel ik ze kaarven. 17 Aan heur zunden en minne doaden zel ik nait laanger denken." 18 As dij dingen vergeven worden, is ter ja gain verlet meer om n ovver veur zunden. 19 Laive bruiers en zusters! Nou goie moud hebben! Deur Jezus zien bloud heb we nou tougang tou t haailegdom. 20 Hai het veur ons n nij en leventeg pad vrijmoakt, deur t tempelgedien hèn, dat is: deur zien liggoam hèn. 21 Wie hebben n grode hogepriester dij over Gods hoes aansteld is. 22 Doarom: loat we der den noar tou goan mit n eerlek haart en rotsvaast geleuf, mit n haart dat mit zuver wotter hemmeld is. 23 Wie mouten aan wat we hopen en belieden stief vastholden, want God dij ons t touzegd het, is te vertraauwen. 24 Loat ons acht geven op nkander en mekoar aanpittjen om laifde te geven en om goie waarken te doun. 25 Wie mouten nait oet ons bieainkomsten votblieven, zo as paardie lu gewoonlek doun. Net aansom! Wie mouten nkander moud inspreken! En dat des temeer nou je vernemen kinnen: grode dag komt aal dichter bie. 26 As we woarhaid kennen leerd hebben en den toch nog willens en waitens zundegen, den helpt gain ovver veur zunden meer. 27 Nee, den staait ter elkenain nog mor n iezelk oordail te wachten en t glìnne vuur dat tegenstanders (van God) verteren zel. 28 As ter ain wet van Mozes noast zok deellegt, wordt e op verkloaren van twij of drij getugen zunder perdon ter dood brocht. 29 Wat staait hom den te wachten dij God zien Zeun vertrapt het, bloud van t verbond doar e deur haailegd was, hail gewoon en niks biezunders vindt, en Gaist dij genoade geft, lastern dut? Wat ducht joe, zel dij gain veul swoarder straf oplopen? 30 Wie waiten ja wèl of zegd het: "Ik heb t recht straf oet te dailen, ik zel der veur blouden loaten." En ook nog: "De Heer zel over zien volk rechtspreken." 31 As ain in handen van God, dij leeft, vervaalt: aldervrezelkst! 32 Denk ais weerom aan vrouger, dou t licht wer in joen levent. Wat heb ie t dou slim te verduren had! Mor ie hebben t oetholden. 33 Sums wer ie zulm te kiek zet en onder doem holden, den weer wazzen t aandern dij zo behandeld werden en haar ie mit heur te doun. 34 Ie hebben ja leden mit lu dij vastzet wazzen. Mit blied gezicht heb ie t aanzain hou ze joe ales wat ie haren, ofstolen hebben. Ie wozzen ja dat ie nog wat beters haren, dat nooit verloren gaait. 35 Geef joen vertraauw den nait op: t zel ja dik beloond worden. 36 As ie God zien wil doun willen en kriegen willen wat hai verzegd het, den zel ie verlet hebben om n toai geduld. 37 "Want nog n hail klaain zetje en hai, dij kommen mout, komt ter aan. t Zel nait laank meer duren. 38 Deur geleuf zel rechtveerdege leven. Mor as e t overgeft, den heb ik mien wil van hom òf." 39 Wie willen niks te doun hebben mit mensken dij t opgeven en verloren goan. Nee, wie heuren bie lu dij leuven en doardeur t levent ter ofredden.

Braif aan Hebreeërs 11


01Nou is t geleuf vaaste grond van dingen doar mensken op hopen, n bewies van dingen dij we nait zain kinnen. 02Om heur geleuf worden de olden mit eren nuimd. 03Deur ons geleuf begriep we dat wereld moakt is deur God zien woord en dat t zichtboare oet t onzichtboare ontstoan is. 04Deur zien geleuf het Abel God n beter ovver brocht as Kaïn. Deur zien geleuf verkloarde God hom rechtveerdeg en het e zien goaven aannomen. Deur zien geleuf blift Abel spreken, ook nog noadat hai ter hier tou doan het. 05Deur zien geleuf is Henoch van dizze wereld vothoald en zo is t kommen, dat e dood nait zag. Gainain het hom weervonden: God haar hom ja vothoald. Al veur zien dood wer van hom getuugd dat e leefde zo as God dat geern zugt. 06Zunder geleuf bestaait dat nait. Dij bie God kommen wil, mout leuven dat e bestaait. En dij hom zöcht, krigt zien loon. 07Deur zien geleuf het Noäch aark kloarmoakt om zien volk te redden. Hai haar ja n bosschop van God kregen over wat nog nait te zain was. Deur dat geleuf het e wereld veroordaild en is e aarfgenoam worden van gerechteghaid dij volgt oet t geleuf. 08Deur zien geleuf het Abraham lusterd dou e roupen wer. Hai is votgoan noar n laand tou dat veur hom en zien noazoaten bestemd was. Hai raaisde òf, zunder dat e wos woar of e belanden zol. 09Deur zien geleuf kon e leven in t laand dat hom touzegd was, n vremd laand veur hom. Hai woonde doar in tènten, net as Isaak en Jakob. Dij haren zulfde belofte kregen. 10 Hai keek ja oet noar n stad mit fonnementen, dij God zulm bedocht en baauwd haar. 11 Deur heur geleuf het Sara kracht kregen om moeke te worden, al was ze der ook al te old veur.f + In aander handschriften staait: "Deur zien geleuf het hai (Abraham) kracht kregen om te verwekken, ook al was Sara onvruchtboar."f* Ze vertraauwde der op, dat hai dij t verzegd haar, woord holden zol. 12 Doarom is oet ain man dij al over joaren hèn was, n noageslacht kommen, net zoveul as steerns aan lucht en net zo ontelboar as zaandkorrels aan t strand. 13 In dat geleuf binnen ze altmoal oet tied kommen en hebben ze nait meer beleefd wat of heur touzegd was. Bloots van vèrren hebben ze dat zain en ze hebben zok ter blied om moakt. Ze binnen der veur oetkommen dat ze vremden wazzen op wereld, vremden en omswinders. 14 Dij zukswat zeggen, loaten dudelk blieken dat ze noar n voaderlaand aan zöcht binnen. 15 As ze wènst kregen haren noar t laand doar ze vandoan kwammen, haren ze makkelk weeromgoan kind. 16 Mor ze longern noar n beter voaderlaand, t hemelse. Doarom is t God nait te min dat ze "God" tegen hom zeggen. Hai het ja n stad veur heur baauwd. 17 Deur geleuf het Abraham dou e oetperbaaierd wer, Isaak ovvern wild. Joa, hai wol alderdeegs zien ainegste zeun (as ovver) opdroagen, al was hom noageslacht verzegd. 18 Tegen hom was ja zegd worden: "Allenneg Isaaks kinder zellen joen noazoaten nuimd worden." 19 Hai rekende der op dat God zulm macht het om doden tou levent te wekken. Doarom het e zien zeun ook weeromkregen, zo te reken. 20 Deur zien geleuf het Isaak aan Jakob en Esau zien zegen geven, ook mit t oog op toukomst. 21 Deur zien geleuf het Jakob dou e op staarven lag, baaide zeuns van Jozef zegend. En, leunend op stòk, het e God aanbeden. 22 Deur zien geleuf het Jozef aan t èn van zien levent sproken over oettocht van Isrelieten oet Egypte en het e zegd wat of ze mit zien liggoam doun mozzen. 23 Deur heur geleuf hebben Mozes zien ollu hom noa zien geboorte drij moand laank beziedstopt. Ze zagen dat hai n mooi potje was. En ze luiten zok deur keunenk zien gebod nait baang moaken. 24 Deur zien geleuf het Mozes dou e groot worden was, nait laanger deurgoan wild veur n zeun van farao zien dochter. 25 Hai wol laiver mit God zien volk lieden onder t kwoad, as veur n pooske zien slinger aan zunde hebben. 26 Schaande om Christus was hom meer weerd as ale schatten van Egypte. Hai dochde aan God zien vroak dij kommen zol. 27 Deur zien geleuf is e oet Egypte goan - baang veur keunenk zien kwoadens was e nait. t Was of e hom zag, dij je nait zain kinnen. Doarom huil e kop ter veur. 28 Deur zien geleuf het e t Pesachfeest insteld en der veur zörgd dat deurposten mit bloud bestreken werden: doodsengel zol nait aan heur oldste zeuns kommen. 29 Deur heur geleuf binnen Isrelieten deur Rode Zee trokken of was t dreug laand. Dou Egyptenoars dat ook perbaaierden, kwammen ze om. 30 Deur t geleuf van Isrelieten binnen muren van Jericho omvalen dou ze der zeuven doagen omtou trokken wazzen. 31 Deur heur geleuf is t hoerewief Rachab nait omkommen mit aal dij aandern dij nait lustern wollen. Zai haar verkenners ja vrundelk bie heur in hoes opnomen. 32 Mout ik nog deurgoan? k Heb t ja nait meer aan tied om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuël en profeten. 33 Deur heur geleuf hebben ze keunenkrieken der onder kregen. t Recht hebben ze in t èn holden en ze hebben kregen wat God heur verzegd haar. Laiwen hebben ze de bek stopt, 34 glìnne vuren hebben ze oetmoakt en aan dood deur t sweerd binnen ze ontkommen. Ze gruiden oet boven heur swakte, ze werden staark in t gevecht en hebben vremde legers op de vlucht dreven. 35 Vraauwlu kregen heur zeuns weerom, opstoan oet dood. Aandern hebben zok aan dood tou marreln loaten. Ze wollen nait vrijloaten worden, om n opstanden van n beter levent te kriegen. 36 Weer aandern hebben ze oetperbaaierd deur heur oet te sliepen en òf te truvveln, aan ket te leggen en in t gevang te smieten. 37 Mit vlinten binnen ze doodgooid, swoar tamtaaierd, middendeur zoagd en mit t sweerd n kopke klaainer moakt. Ze swonnen rond in schoapevachten en bokkevellen. Ales was heur ofpakt, ze zatten achter heur heer, ze werden toutoakeld. 38 Ze wazzen te goud veur dizze wereld. Ze swaalkten om in woestijnen en op baargen, ze leefden in spelonken en aander holen in grond. 39 Aal dizze lu werden mit eren nuimd. Dat haren ze aan heur geleuf te daanken. Toch het gainent van heur kregen wat heur touzegd was. 40 God haar ja nog wat beters mit ons in t zin. Hai wil dat wie mitnkander tou volmoakthaid kommen.

Braif aan Hebreeërs 12


01Mit zoveul getugen om ons tou, mout we ales ofleggen doar we last van hebben. Zunden ook, dij ons zo makkelk in weeg zitten. Vastberoaden mout we boan lopen dij veur ons ligt. 02Jezus mout we doarbie veur ogen holden. Hai is ons ja veurgoan op t pad van t geleuf en het hom tou t èn tou oetlopen. Bliedschop haar hai hebben kind, mor in stee doarvan het e t kruus op zok nomen. Dij schaande het e nait rekend. Doarom zit e nou aan rechterzied van God zien troon. 03Denk aan hom, dij zoveul van zundoars te verduren kreeg. Dat zel joe helpen om moudveren nait hangen te loaten en keroazie nait te verlaizen. 04Joen gevecht tegen zunde het joe ja nog gain drupke bloud kost! 05Bin ie den t vermoan al vergeten dat joe zegt, net of was ie zien aigen kinder: "Mien zeun, denk ter nait te licht over as de Heer die straft. Nait mismoudeg worden as e die op stee zet. 06De Heer straft ja dij hai geern lieden mag. Hai geft elkenain op hoed dij e as zien zeun aannemt." 07As straf mout ie dit droagen: God behandelt joe as kinder. Is ter wel n zeun, dij deur zien pa nait straft wordt? 08As ie nooit gain straf kriegen, zo as ale aandern ondergoan mouten, den bin ie onechte en gain aigen kinder. 09En wieder: as ons voader (op eerde) ons aanpakte, haar we wel ontzag. Mout we den nait veul meer ons overgeven aan Voader van hemelse gaisten en zo in levent blieven? 10 Ons voaders hebben ons ja bloots veur n zetje straft, zo as heur dat goud tou dochde. Mor hai, God, de Voader, dut t veur ons aigen bestwil, mit bedoulen dat we dail kriegen aan zien haaileghaid. 11 Gain mensk krigt geern straf. Nee, op dat ogenblik bin je aaltied triesterg. Mor as ie joe der deur vörmd loaten hebben, plok ie der loater vruchten van: n levent in vree en gerechteghaid. 12 Doarom: oetsteken dij slappe handjes en strekken dij knikkende knijen! 13 Op rechte poaden lopen goan! Wat oet t lid is, mout beter worden en nait laanger kreupel wezen! 14 Perbaaier altmoal mitnkander in vree te leven en joe as haailege mensken te gedroagen. Wèl dat nait dut, zel de Heer nait zain. 15 Denk ter om: verspeul God zien genoade nait. Loat gain bitter, schoadelk onkruud opkommen dat joen haile gemainschop vergeft. 16 Gainain mout zo verdurven en roeg wezen as Esau. Dij verkwaanzelde veur n enkeld moaltje zien rechten van oldste zeun. 17 Loater wol e toch zegen hebben, mor ie waiten ja wel: hai wer ofwezen. Dou was t te loat. Troanen hulpen hom ook niks meer. 18 Ie binnen ja nait bie n brandend vuur kommen dat ie zain en pakken kinnen. Bie duustern, dunder en störm. 19 Bie gaalm van bezuun en t geluud van woorden. Dij dat heurden, beedden en smeekten dat t opholden zol. 20 Opdracht was heur te veul: alderdeegs n daaier dij baarg aankomt, zollen ze mit stainen doodsmieten. 21 En wat ze zagen was zo aldervrezelkst, dat Mozes raip: "Ik tril over aal mien leden van benaauwdens!" 22 Mor ie binnen stoef bie baarg Sion kommen, stad van God, dij leeft, t hemelse Jeruzalem mit zien doezenden engels. 23 Doar (deupte) eerstgeboren lu, dij opschreven binnen in hemel, bie nkander kommen, doar t feest is! Bie God bin ie terechtkommen, rechter van elkenain, en bie gaisten van rechtveerdegen dij tou volmoakthaid kommen binnen. 24 Ie binnen kommen bie Jezus, dij der in bemiddeld het dat ter n nij verbond sloten is. Zien bloud dat e vergoten het, zegt meer as Abel zienent. 25 Denk ter om: goud noar hom lustern! Wèl doudestieds nait noar God zien bosschop lustern wollen, kregen t nait veurnkander om straf te ontlopen. Hou zel ons t den aal lukken as we nait lustern noar hom, dij ons tousprekt oet hemel? 26 Zien stem het wereld doudestieds schudden loaten. Mor nou het e touzegd: "Nog ainmoal zel ik nait bloots wereld trillen loaten, mor hemel derbie." 27 Dij woorden: "nog ainmoal" beduden: dat wat schoapen is, bewegen en verswinnen zel. Blieven zel bloots wat nait bewegen kin. 28 Doarom mout we dankboar wezen dat we gain wibberg keunenkriek kriegen. Loat ons God aanbeden zo as hai dat geern hebben wil, mit eerbied en ontzag. 29 Ons God is ja net n vuur dat ales opbraandt.

Braif aan Hebreeërs 13


01Blief van nkander holden as bruiers en zusters. 02Nait vergeten: deur bie joe mout aaltied aanstoan! Zo hebben gounent ja engels onderdak geven. Mor ze haren t nait deur. 03Denk om dij vastzitten, net of wazzen ie t zulm. Denk om lu dij mishandeld worden. t Zulfde kin joe ja ook overkommen.

04Traauwd wezen mout bie elkenain in eren holden worden. Bèr van dij baaident mout allenneg veur heur blieven. Dij in ontucht leeft en overspul pleegt, krigt mit God zien oordail te doun. 05Ie mouten nait allenneg veur t geld leven: wees tevree mit wat of ie hebben. God zulm het ja zegd: "Ik zel joe nait in steek loaten. Ik goa nooit bie joe vot!" 06Doarom kin we vol vertraauw zeggen: "De Heer helpt mie, k bin gain spier benaauwd. Wat zollen mensken mie al aandoun kinnen?"

07Blief denken om joen veurgangers dij joe God zien woord aanlangd hebben. Kiek hou zai t ter van ofbrocht hebben. Leef net zo as zai dat deden. 08Jezus Christus is dezulfde, guster en vandoag, joa, veur aiweg en aaid.

09Loat joe nait in toeze brengen deur lu dij joe alderhande vremde dingen leren. t Is ja goud dat t haart staarkt wordt deur God zien genoade en nait deur regels over t eten. Lu dij t hierin zöchten, hebben der gain boat bie vonden. 10 Wie hebben n altoar doar of lu dij in tempel dainstdoun, nait van eten maggen. 11 Hogepriester brochde t bloud van daaiern dij ovverd werden in t haailegdom. Mor heur kedoavers werden boeten t legerkaamp opbraand. 12 Doarom het ook Jezus boeten stadspoort leden, dat zien volk deur zien bloud haailegd wer. 13 Loat we den tou legerkaamp oetgoan noar hom tou en zien schaande mitdroagen.

14 Wie hebben hier ja gain stad dij bestoan blift, mor wie binnen aan zöcht noar woonstee dij komt. 15 Loat ons doarom deur hom aalgedureg n lofovver brengen aan God. Zien noam priezen is mooiste vrucht van ons lippen. 16 Nooit mag ie vergeten nkander goud te doun en mitnkander te dailen. Dat binnen ja krekt ovvers dij God geern lieden mag.

17 Luster noar joen veurgangers en dou wat ze zeggen. Zai holden woak over joe en mouten doar rekenschop van geven. Zörg der veur dat ze heur waark mit plezaaier doun kinnen en nait mit poesten en stìnnen. Dat zol ja nait goud veur joe oetpakken.

18 Beed veur ons. Wie holden t ter mor bie dat we n goud gewaiten hebben. Wie perbaaiern toch van ale kanten om ons fersounlek aan te stellen. 19 Ik vroag joe benoam te beden, dat ik des te eerder bie joe weeromkommen mag. 20 God van vree het ons Heer Jezus oet dood weerombrocht. Deur zien bloud het e n aiweg verbond sloten. Hai is nou grode hedder van schoapen. 21 Mag dij God joe ale gouds geven, dat ie zien wil doun kinnen. En dat e mit ons dut wat hai geern wil, deur Jezus Christus. Aan hom de eer, veur aiweg en aaid. Amen.

22 Ik vroag joe, bruiers en zusters, neem dizze moudgevende woorden ter haarten. k Heb joe mor n kòrt braifke schreven. 23 Wait ie al, dat ons bruier Timoteüs vrijloaten is? As e n beetje opschut, kin e mit mie goan en joe opzuiken.

24 Groutnis aan aal joen veurgangers en aan altmoal dij bie God heuren. Bruiers en zusters oet Itoalie doun joe de groeten. 25 Genoade mit joe altmoal.