Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Galoaten 01    02    03    04    05    06   

Braif aan Galoaten 04


01Ik wol mor zeggen: zo laank as aarfgenoam nog minderjoareg is, verscheelt e niks van n sloaf, schoon dat e boas is over ales. 02Hai staait onder voogden en beheerders aan t tiedstip tou dat zien voader vastlegd het. 03Zo ging ons t ook: dou we minderjoareg wazzen, ston we as sloaven onder hemelliggoamen. 04Mor dou dij tied ter heer was, het God zien Zeun der op ofstuurd. n Vraauw brochde hom ter wereld. Hai kwam onder wet te stoan.

05Den kon e wèl of onder wet zatten vrijkopen, dat wie ons plak as kinder kriegen zollen. 06Wil ie t bewies dat ie nou kinder binnen: God het Gaist van zien Zeun in ons haarten kommen loaten. En dij ropt God aan as "Abba," Voader." 07Nou bistoe dus gain sloaf meer, mor kind. En astoe kind bist, den bist ook aarfgenoam. Dat hest aan God te daanken. 08Nou heb ie destieds goden daind dij aigliek gain goden binnen. 09Mor nou ie God vonden hebben - of laiver: nou God joe vonden het - hou kin ie hom nou hakken zain loaten en zuiken hemelliggoamen weer op, dij swakke en aarme stumpers? Wol ie dij nou weer vannijs dainen? 10 Ie holden joe ja weer aan bepoalde doagen en moanden en tiedstippen en joaren. 11 Ik bin baang dat aal mien schrippen om joe vergees west het.

12 Kom toch in mien stroatje; ik bin ook ja in joenent kommen. Tou nou, bruiers en zusters! Ie hebben mie nog nooit min behandeld. 13 Wait ie nog wel van dij eerste moal dat ik joe bliede bosschop brochde? Dat kwam dou deurdat ik zaik was. 14 Zo as ik ter dou oetzag ... t Haar joe in verlaaiden brengen kind mie niks weerd te vinden, joa, alderdeegs van mie te waalgen. Mor nee, hur! As n engel van God heb ie mie ontvongen; as Christus Jezus. 15 Wat heb ie joezulm dou gelokkeg prezen! Mor kom doar nou ais om! Ik mout joe ja noageven dat ie as dat kind haar, joen ogen der oetropt en aan mie geven haren. 16 Bin ik nou den joen vijand worden deur joe te zeggen woar of t op staait? 17 Zo as dij lu achter joe heer zitten, dat is gain mooi doun. Ze willen joe tou gemainte oet zetten, dat ie mor achter heur aanlopen zellen. 18 Toch is t wel goud dat ter achter joe heer zeten wordt. Mor den veur n goie zoak! En aaltied; nait allenneg mor as ik bie joe bin. 19 Mien potjes toch! Nou mout ik vannijs van joe bevalen. Wat kost mie t toch n vloagen, veurdat ie op Christus lieken. 20 Ik wol wel dat ik nou bie joe was. Den kon ik wizzeln van toon. Ik wait ja nait hou of ik mit joe aan mout.

21 Nou mout ie mie toch ais zeggen - ie willen ja onder wet blieven: heur ie den nait, wat of dij wet zegt? 22 Der staait ja, dat Abraham twij zeuns kreeg, ain bie zien sloavin en ain bie zien vrije vraauw. 23 Allain: sloavin heur zeun is verwekt op n noatuurleke menaaier, mor vrije vraauw heur zeun deur God zien touzeggen. 24 Doar is n daibere gedachte in oetdrokt. Dij twij vraauwen stellen twij testementen veur. t Aine is ofkomsteg van baarg Sinai. Kinder doarvan binnen veur sloavernij bestemd. Dat is Hagar. 25 "Hagar" is ja zoveul as "de baarg"f + Paulus moakt ter gebruuk van, dat noam "Hagar" hoast net zo klinkt as "ha har", dat "de baarg" betaikent.f* (Sinai in Arabië.) Zai gaait zulfde koers as Jeruzalem van nou; dat is ja in sloavendainst mit heur kinder. 26 Mor t Jeruzalem hierboven is vrij. En dat is ons moeke. 27 Der staait ja: "Wees mor blied, doe dij gain kinder kriegen konst; roup mor zo haard astoe kinst, doe dij gain vloagen haarst! n Haile koppel kinder krigt nou ja dij ainboare, meer as dij, dij heur man nog het."

28 En ie, bruiers en zusters binnen beloftekinder, net as Isaak. 29 Allain: net zo as dou dij jong dij op noatuurleke menaaier verwekt was t jonkje achternoazat dij deur de Gaist zien toudoun verwekt was, zo gaait t nou ook weer. 30 Mor wat zegt de Schrift? "Stuur dij sloavin mit heur zeun toch vot! Sloavin heur zeun zel aarvenis ja nait dailen mit vrije vraauw heur zeun." 31 Nou den, bruiers en zusters, wie binnen gain kinder van sloavin, mor van vrije vraauw.