Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Galoaten 01    02    03    04    05    06   

Braif aan Galoaten 01


01Aan gemaintes in Galatië. Dizze braif komt van Paulus, n apostel dij nait noamens mensken komt, ook nait deur n mensk aansteld is, mor deur Jezus Christus en deur God, zien Voader, dij hom oet t graf opstoan loaten het. 02Ik en ale bruiers dij hier bie mie binnen, 03wènsen joe genoade en vree noamens God, ons Voader, en ons Heer Jezus Christus. 04Dij het zokzulm ovverd, om wat wie verkeerd doan haren goud te moaken. Den kon e ons tou dizze minne wereld oethoalen. Zo wil God, ons Voader, dat. 05Hom mout we doarveur priezen, aiweg en aaid. Zekerwoar! 06Ik kiek ter roar van op: nog mor naauw het e joe deur genoade roupen, of ie valen hom òf veur n aander evengelie. 07Der is ja gain aander! Der binnen allain mor gounent dij joe oetstuur brengen willen en t evengelie van de Christus op kop zetten. 08Mor al zol wie t ook wezen, joa, al zol t ook n engel oet hemel wezen: wèl of joe n evengelie deurgeft, aans as t evengelie dat wie joe deurgeven hebben: vervlökt mag e wezen! 09k Heb t al eerder zegd en zeg t nog ais: as ain joe n evengelie deurgeft, aans as dat ie kregen hebben: vervlökt mag e wezen! 10 Wat denk ie wel? Zol mie t om mensken heur gunst te doun wezen of om God zienent? Perbaaier ik mensken t noar t zin te moaken? As ik dat nou nog dee, zol k nait bie Christus in dainst wezen. 11 Dit wil k joe nog wel zeggen, bruiers en zusters: t evengelie dat ik brocht heb, is nait op mensken ofstemd. 12 Ik heb t ook ja nait van n mensk kregen. t Is mie nait leerd. Nee, Jezus Christus het mie t openboard. 13 Ie hebben ja vast wel heurd dat ik eertieds pertij van Jeudse drievers aanhong. Dat ik, meer as wèl ook, achter God zien gemainte heer zat en dij verrinnewaaierde. 14 Ik brochde t in dat Jeudse drieven wieder, as n bult jonges van t zulfde older onder ons volk. Zo fèl kwam ik op veur regels dij wie van ons olders deurkregen haren. 15 Mor God haar - al van veur mien geboorte òf aan - mie apaart holden en roupen deur de goaven dij e mie gaf. Dou hai t tied von 16 zien Zeun in mie veurndag kommen te loaten om dij aan haaidens te verkundegen, heb ik den ook van stonden òf aan gain mensk meer om road vroagd. 17 k Bin ook nait noar Jeruzalem tou raaisd, noar dijent dij al eerder as ik apostels wazzen, mor ik bin noar Arabië goan, en dou weerom noar Damascus. 18 Eerst drij joar loater bin k noar Jeruzalem tou goan om Kefas op te zuiken. Bie hom bin k twij week bleven. 19 Ain van aander apostels heb ik nait zain. Wel nog Jakobus, ons Heer zien bruier. 20 Wat ik joe nou schrief ... denk ter om: dat laig ik nait! God kin t getugen. 21 Loater kwam ik in kontrainen van Syrië en Cilicië. 22 Christelke gemaintes in Judea konnen mie nait van aanzain. 23 Wat ze heurden was nait meer as: "Dij man dij doudestieds achter ons heer zat, verkundegt nou de leer dij e vrouger mit ale geweld bestree!" 24 En ze prezen God om wat of ter mit mie gebeurd was.

Braif aan Galoaten 02


01Dou bin k vattien joar loater weer noar Jeruzalem tou goan mit Barnabas. Titus haar k ook mitnomen. 02Dat ik ter hèngoan mos, haar God mie waiten loaten. k Heb dou t evengelie zo as ik dat onder haaidens verkundeg, aan heur veurlegd, en benoam aan dijent dij in aanzain wazzen. Ik wol wizzeghaid hebben dat mien schrippen nait veur niks is of west het. 03Mor alderdeegs Titus, mien raaiskammeroad, toch van hoes oet n Griek, wer nait prest om zok besnieden te loaten. 04t Wazzen vaalze bruiers dij mie aanlaaiden gavven; insloepers, dij stiekem der maank kommen wazzen om ons vrijhaid dij we in Christus Jezus hebben, te begloepen. t Was heur der om te doun ons weer sloaf te moaken. 05Nou haar k mie nooit n spier keerd aan wat of zai mie opleggen wollen. Ik was ter op oet woarhaid van t evengelie bie joe in t èn te loaten. 06Nou, van kaant van dijent dij in aanzain wazzen - wat veur lu of dat vrouger wazzen, is mie netgliek: God zugt ja gain mensk noar ogen - ... mie hebben dij lu in aanzain niks ekstroas oplegd. 07Net aansom: zai haren wel inzain dat mie t verkundegen van t evengelie aan wèl of gain Jeud binnen aanvertraauwd was, krekt zo as aan Petrus t verkundegen aan Jeuden. 08Hai, dij Petrus vermogens geven het om apostel veur Jeuden te wezen, het mie ja vermogens geven om apostel veur haaidens te wezen. 09Zai haren goave dij ik kregen haar, wel opmaarkt. En zo gavven zai - dat is te zeggen: Jakobus, Kefas en Johannes, dij bekendstoan as steunpiloaren van gemainte - mie en Barnabas haand ter op dat we in mane doun zollen: wie zollen noar haaidens tou, zai noar Jeuden. 10 Allenneg dit: aarme lu, doar mos we aan denken. En dat was nou krekt woar of ik mien best veur doan heb. 11 Mor dou Kefas in Antiochië kommen was, heb k hom liek veur de kop zegd dat ik t nait mit hom ains was. Zien doun was ja nait goud te proaten. 12 Wat was t gevaal? Veurdat ter n poar lu oet Jakobus zien gemainte kommen wazzen, at e altied mit haaidens. Mor dou dijent kommen wazzen, bleef e vot en ging apaart zitten, baang as e was veur dij Jeuden. 13 Mit hom gingen ook de aander Jeuden tegen heur overtugen in. Dat alderdeegs Barnabas luit zok op sleeptaauw nemen en was net zo twijslachteg as zai. 14 Mor dou ik zag dat zai nait laanger goie koers aanhuilen dij woarhaid van t evengelie ons aangeft, zee k tegen Kefas, doar of ze aalmoal bie wazzen: "Astoe, schoon dastoe n Jeud bist, as n haaiden leefst en nait as n Jeud, hou wilstoe haaidens den dwingen as n Jeud te leven?" 15 Wie binnen van komòf Jeuden; gain zundoars oet haaidenwereld. 16 Mor toch wait we, dat gain mensk vrijsproken wordt omdat e dut wat of wet vragt, mor allenneg deur te leuven in Jezus Christus. Doarom heb we ons vertraauw op Jezus Christus zet. Den kon we om ons geleuf in Jezus Christus vrijsproken worden en nait omdat we doan haren wat of wet vragt. Op dij grond zel ja gain staarveling vrijsproken worden. 17 (Nou zel ie zeggen:) "Mor as wie den deur ons vrijsproak in Christus te zuiken der veur oetkommen, dat wie zulm ook zundoars binnen, waarkt Christus den zunde in haand?" Gain sproake van! 18 As ik ja weer opbaauw wat of ik nou net ofbroken haar, den juust geef ik mie zulm aan as overtreder. 19 Ik bin ja deur aine wet veur aandere wet sturven, om veur God te leven. Mit Christus bin ik aan t kruus sloagen. 20 Zo leef ik nait meer, mor Christus leeft in mie. En t levent dat ik op dizze wereld nog deurbreng, dat breng ik deur in vertraauw op God zien Zeun. Dij het mie laifhad en zok veur mie opovverd. 21 God zien genoade, doar hoal ik gain streep deur. As vrijsproak ja van wet kommen mout, den is Christus veur niks sturven.

Braif aan Galoaten 03


01Ie domme Galoaten, wèl het joe zo gek kregen? Ston Jezus Christus joe nait veur ogen en was e joe nait oettaikend as ain dij aan t kruus hong? 02Bloots dit wil k van joe waiten: heb ie de Gaist kregen deur wet noa te kommen of deur geleuveg te lustern? 03Zo dom bin ie: t begun haar ie moakt deur de Gaist, en nou wil ie t ofmoaken op aigen kracht. 04Wat was ter n bult aan joe doan! Mor ie binnen der niks beter van worden. En meschain stel ik t zo nog te mooi veur. 05Nog ais: dij joe de Gaist toulangt en joe tou grode dingen in stoat stelt, dut e dat, omdat ie wet noakommen, of omdat ie geleuveg lustern? 06Neem nou Abraham. "Hai leufde God en dat wer hom as gerechteghaid aanrekend." 07Ie zain dus: mensken dij t van t geleuf verwachten, dat binnen Abraham zien kinder. 08De Schrift haar al veuròf zain: God zel haaidens vrijspreken op grond van heur geleuf. Doarom het zai veuròf aan Abraham t bliede nijs brocht: "In die zellen ale volken zegend worden." 09Mensken dij t van t leuven verwachten, worden dus zegend, soamen mit geleuvege Abraham. 10 Aansom: wèl of t van t noakommen van wet verwachten, op dij ligt n vluik. Der staait ja: "Vervlökt is elk dij zok nait aan ale veurschriften van t wetbouk holdt en dij noakomt." 11 Dat gainain deur wet bie God vrijsproak krigt, is n dudelke zoak. Der staait ja: "Rechtveerdege zel leven oet t geleuf." 12 Bie wet komt t nait op leuven aan! Nee, doar geldt: "Wèl dat dut zel doardeur leven." 13 Christus het ons löskocht van vluik dij wet ons oplegt deur zulm veur ons n vluik te worden. Der staait ja: "Vervlökt is elk dij aan n poal ophongen wordt." 14 Den kon Abraham zien zegen deur Jezus Christus bie haaidens terecht kommen, en den konden wie deur t geleuf de Gaist kriegen dij ons touzegd was. 15 Bruiers en zusters, t is menskenwereld mor doar of ik t mit vergeliek; mor dat dut ter niks aan òf. Ook n mensk zien geldeg testement kin gainain aan kaant schoeven of ter nije bepoalens bie moaken. 16 Nou wazzen touzeggens aan Abraham doan en aan zien ofstammeling. God zegt nait: "Aan dien ofstammelingen," as of t om n haile koppel ging; nee, omdat t op mor ain doult, zegt e: "Aan dien ofstammeling." En dat is Christus. 17 Dit is mien zeggen: vrouger al haar God n geldeg testement moakt. Eerst vaaierhonderddatteg joar loater komt ter n wet. Dij moakt dat testement nait ongeldeg zodat ter niks meer kommen zol van wat of doarin touzegd was. 18 Zol aarvenis ja van wet ofhangen, den nait meer van touzeggen. Mor t was n touzeggen doar God Abraham mit begunstegd haar. 19 (Nou zel ie vroagen:) "Wat mout dij wet den?" Nou, dij is der bie doan om overtredens aan te teunen, tot ofstammeling kommen wezen zol op wèl of touzeggen vastzet was. Der keken engels op tou dou e opmoakt wer. En n tussenpersoon kreeg hom in bewoar. 20 "Mor n tussenpersoon bindt zok nait aan ain pertij. En God is mor ain pertij!" 21 Dus (ie wollen mor zeggen:) "Wet kon wel ais in t noadail van God zien touzeggens oetpakken." Nooit van zien levensdoagen! Was ter ja n wet geven dij je leventeg moaken kon, zeker, den zol je op grond van wet vrijsproken worden kinnen. 22 Mor nee, hur! Dij wetstekst het t haile zootje opsloten achter poort doar boven staait: zunde.f + Der staait ainlieks: "Bie nkander sloten onder zunde."f* Den kon wat of touzegd was op grond van t geleuf in Jezus Christus geven worden aan wèl of leuven. 23 Veurdat t geleuf kwam, ston we onder bewoaken van wet. Wie zatten vaast in ofwachten van t geleuf dat opdoagen zol. 24 Zo het wet ons dus as n soort kinderoppaas opbrocht noar Christus tou. Den kon we op grond van geleuf vrijsproken worden. 25 Mor nou t geleuf ainmoal kommen is, loop we nait laanger aan t handje van dij oppaas. 26 Ie binnen ja altmoal God zien kinder deur te leuven in Christus Jezus. 27 Ie altmoal ja dij joe in Christus deupen loaten hebben, binnen zo te reken in Christus zien vèl kropen. 28 Doar wordt nait meer sproken van "Jeud" of "haaiden"; nait van "sloaf" of "vrij man"; nait van "man" en "vraauw". Ie binnen ja altmoal ain toetmèm in Christus Jezus. 29 En as ie van Christus binnen, bin ie dus Abraham zien ofstammeling. Den komt volgens touzeggen aarvenis joe tou.

Braif aan Galoaten 04


01Ik wol mor zeggen: zo laank as aarfgenoam nog minderjoareg is, verscheelt e niks van n sloaf, schoon dat e boas is over ales. 02Hai staait onder voogden en beheerders aan t tiedstip tou dat zien voader vastlegd het. 03Zo ging ons t ook: dou we minderjoareg wazzen, ston we as sloaven onder hemelliggoamen. 04Mor dou dij tied ter heer was, het God zien Zeun der op ofstuurd. n Vraauw brochde hom ter wereld. Hai kwam onder wet te stoan.

05Den kon e wèl of onder wet zatten vrijkopen, dat wie ons plak as kinder kriegen zollen. 06Wil ie t bewies dat ie nou kinder binnen: God het Gaist van zien Zeun in ons haarten kommen loaten. En dij ropt God aan as "Abba," Voader." 07Nou bistoe dus gain sloaf meer, mor kind. En astoe kind bist, den bist ook aarfgenoam. Dat hest aan God te daanken. 08Nou heb ie destieds goden daind dij aigliek gain goden binnen. 09Mor nou ie God vonden hebben - of laiver: nou God joe vonden het - hou kin ie hom nou hakken zain loaten en zuiken hemelliggoamen weer op, dij swakke en aarme stumpers? Wol ie dij nou weer vannijs dainen? 10 Ie holden joe ja weer aan bepoalde doagen en moanden en tiedstippen en joaren. 11 Ik bin baang dat aal mien schrippen om joe vergees west het.

12 Kom toch in mien stroatje; ik bin ook ja in joenent kommen. Tou nou, bruiers en zusters! Ie hebben mie nog nooit min behandeld. 13 Wait ie nog wel van dij eerste moal dat ik joe bliede bosschop brochde? Dat kwam dou deurdat ik zaik was. 14 Zo as ik ter dou oetzag ... t Haar joe in verlaaiden brengen kind mie niks weerd te vinden, joa, alderdeegs van mie te waalgen. Mor nee, hur! As n engel van God heb ie mie ontvongen; as Christus Jezus. 15 Wat heb ie joezulm dou gelokkeg prezen! Mor kom doar nou ais om! Ik mout joe ja noageven dat ie as dat kind haar, joen ogen der oetropt en aan mie geven haren. 16 Bin ik nou den joen vijand worden deur joe te zeggen woar of t op staait? 17 Zo as dij lu achter joe heer zitten, dat is gain mooi doun. Ze willen joe tou gemainte oet zetten, dat ie mor achter heur aanlopen zellen. 18 Toch is t wel goud dat ter achter joe heer zeten wordt. Mor den veur n goie zoak! En aaltied; nait allenneg mor as ik bie joe bin. 19 Mien potjes toch! Nou mout ik vannijs van joe bevalen. Wat kost mie t toch n vloagen, veurdat ie op Christus lieken. 20 Ik wol wel dat ik nou bie joe was. Den kon ik wizzeln van toon. Ik wait ja nait hou of ik mit joe aan mout.

21 Nou mout ie mie toch ais zeggen - ie willen ja onder wet blieven: heur ie den nait, wat of dij wet zegt? 22 Der staait ja, dat Abraham twij zeuns kreeg, ain bie zien sloavin en ain bie zien vrije vraauw. 23 Allain: sloavin heur zeun is verwekt op n noatuurleke menaaier, mor vrije vraauw heur zeun deur God zien touzeggen. 24 Doar is n daibere gedachte in oetdrokt. Dij twij vraauwen stellen twij testementen veur. t Aine is ofkomsteg van baarg Sinai. Kinder doarvan binnen veur sloavernij bestemd. Dat is Hagar. 25 "Hagar" is ja zoveul as "de baarg"f + Paulus moakt ter gebruuk van, dat noam "Hagar" hoast net zo klinkt as "ha har", dat "de baarg" betaikent.f* (Sinai in Arabië.) Zai gaait zulfde koers as Jeruzalem van nou; dat is ja in sloavendainst mit heur kinder. 26 Mor t Jeruzalem hierboven is vrij. En dat is ons moeke. 27 Der staait ja: "Wees mor blied, doe dij gain kinder kriegen konst; roup mor zo haard astoe kinst, doe dij gain vloagen haarst! n Haile koppel kinder krigt nou ja dij ainboare, meer as dij, dij heur man nog het."

28 En ie, bruiers en zusters binnen beloftekinder, net as Isaak. 29 Allain: net zo as dou dij jong dij op noatuurleke menaaier verwekt was t jonkje achternoazat dij deur de Gaist zien toudoun verwekt was, zo gaait t nou ook weer. 30 Mor wat zegt de Schrift? "Stuur dij sloavin mit heur zeun toch vot! Sloavin heur zeun zel aarvenis ja nait dailen mit vrije vraauw heur zeun." 31 Nou den, bruiers en zusters, wie binnen gain kinder van sloavin, mor van vrije vraauw.

Braif aan Galoaten 05


01Dat we vrij wezen zollen, doarveur het Christus ons vrijmoakt. Hol kop ter den ook veur en boeg joen nek nait vannijs onder n sloavenjuk. 02Zel ik, Paulus, joe ais wat zeggen? As ie joe besnieden loaten, zel ie niks meer aan Christus hebben! 03Ik verzeker joe nog n moal: elkenain dij zok besnieden let, dij zit ter aan vaast haile wet noa te kommen. 04Ie binnen ofsneden van Christus, ie dij joen vrijsproak van wet verwachten; genoade, doar bin ie oetzet. 05Wie verwachten ja van t geleuf vrijsproak deur de Gaist. 06As ie ain mit Christus Jezus binnen, moakt t ja gain verschil of ie aal of nait besneden binnen. t Ainegste doar of t op aan komt is t geleuf, dat teweegbrocht wordt deur laifde. 07Ie wazzen zo mooi op glee. Wèl het joe der van ofbrocht joe aan woarhaid te holden? 08Dij ingeven kwam nait van hom dij joe ropt. 09"n Luk stokje gèst ter in, en t haile daig wordt zoer." 10 Nou vertraauw ik wat joe aangaait, wel op ons Heer, dat ie niks verkeerds in t zin hebben zellen. Mor dij joe kop gek moakt, dij krigt zien straf! t Kin niks schelen, wèl of t is. 11 En om op miezulm te kommen, bruiers en zusters: as mien bosschop nou nog is: "Loat joe besnieden!" woarom zitten ze mie den nog achter de vodden? Den heb ik t kruus doar zai over valen ja opgeven! 12 As ze den toch wat ofsnieden willen, mozzen ze t zokzulm mor doun, dij lu dij bie joe boudel op kop zetten. 13 Zeker, ie binnen der veur roupen om vrij te wezen, bruiers en zusters. Allain: nou dij vrijhaid nait aangriepen om joen zundege noatuur wil te geven! Nee, ie mouten nkander in laifde dainen. 14 Haile wet bin ie ja noakommen as ie dit aine gebod noakommen: "Doe zelst van dien noaste net zoveul holden as van diezulm." 15 Mor as ie nkander bieten en opvreten, den mag ie joe wel ofvroagen: goan we zo nait aan nkander te gronde? 16 Dit wol k mor zeggen: loat joe t pad wiezen deur de Gaist en voldou nait aan wat of joen noatuur zo geern wil. 17 Joen noatuur het t ja op de Gaist veurzain. En aansom! Dij twij, dat is ja wotter en vuur. Joen noatuur is ter op oet dat ie mor nait doun zellen wat of ie ainlieks wel willen. 18 Mor as ie joe deur Gaist laaiden loaten, ston ie nait onder wet. 19 Nou is t wel dudelk woar of joen noatuur joe tou opzet: ontucht, onzedelkhaid, lösbandeghaid, 20 ofgodendainst, teuverderij, roezies, gekif, ain n loef ofzain, driftbuien, nkander n hak zetten, twijspaalk, pertijschoppen, 21 ofgunst, klokjen, mit n dronkend stel stroat op en zukswathèn. k Woarschaauw joe, net as k joe al eerder woarschaauwd heb: wèl of zok zo misdroagen, zellen God zien keunenkriek nait aarven. 22 Mor vrucht van de Gaist is laifde, bliedschop, vree, geduld, vrundelkhaid, haartelkhaid, traauw, 23 zaachtzedeghaid, joezulm onder bedwang hebben. Zokke lu kriegen t nait mit wet aan stòk. 24 En wèl of bie Christus heuren, hebben heur noatuur aan t kruus sloagen mit aal wat of in heur haart opkomt en doar of zai heur zinnen op zetten. 25 As wie leven deur de Gaist, loat we den ook de Gaist zien koers aanholden. 26 Loat we ons toch niks verbeelden, mekoar nait oetdoagen, nait ofgunsteg op nkander wezen.

Braif aan Galoaten 06


01Bruiers en zusters, as ter den ais ain bie n misstap overlopen wordt, mout ie as gaistelke mensken zokkent deur n zaachtzedege holden weer op t goie pad brengen. Hol tougelieks joezulm in de goaten. Ie konnen ja ook ais in verlaaiden kommen! 02Droag nkanders lasten. Op dij menaaier zel ie Christus zien wet noakommen. 03As ain zok ja verbeeldt dat e n haile Piet is en hai is n nulholtje, den holdt e zokzulm veur de gek. 04Wat of e zulm doan het, dat mout elk onderzuiken. As e der den aal van snaren kin, den toch allain mor tegen zokzulm, nait tegen zien noaber; 05elks mout ja zien vracht droagen. 06Wèl of zok onderrichten let, mout zien meester dailen loaten in aal dat e het aan geld en goud. 07Verkiek joe der nait op: God let zok nait veur de gek holden. Wat of n mensk zaait, zel e ja ook winnen. 08Wèl of zaait op t laand van zien olde noatuur, zel doar verdaarf van winnen. Wèl of zaait op t laand van de Gaist, zel doar t aiweg levent van winnen. 09Goud doun, dat mout we nooit opgeven! As tied ter heer is, zel we vruchten der ja van plokken. Mor den mout we t nait zitten loaten! 10 Loat we dus, zo laank as we gelegenhaid nog hebben der aan waarken, dat ale mensken t goud hebben; veuraal dijent dij bie geleufsfemilie heuren. 11 Nou mout ie toch ais zain! Wat n grode letters! Dij heb k aigenhandeg schreven. 12 Dij joe dwingen willen joe besnieden te loaten, dat binnen altmoal lu dij veur t uterlek n goie indrok moaken willen. Ze binnen der allain mor op oet dat ze nait achternoazeten worden om Christus zien kruus. 13 Dij zok besnieden loaten, holden zok ja zulm èns nait aan wet. Nee, dat ie joe besnieden loaten, dat willen ze bloots om mor snaren te kinnen op wat ie aan joen liggoam doun loaten. 14 Mie mag God ter veur bewoaren dat ik mie op aans wat veurstoan loat as op ons Heer Jezus Christus zien kruus. Deur hom is wereld veur mie kruzegd, en ik veur wereld. 15 Dat ie besneden binnen, zegt ja niks; dat ie t nait binnen, liekemin. t Komt ter mor op aan dat ie n nij mensk worden. 16 Vree en barmhaarteghaid komt deel op altmoal dij bie dizze regel leven, dat is te zeggen: op God zien Israël. 17 Dit nog: gainain huift op mie te kifken; ik droag dèllen van Jezus ja op t liggoam. 18 Genoade van ons Heer Jezus Christus is mit joen gaist, bruiers en zusters. Zekerwoar!