Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Braif aan Filippiërs 01    02    03    04   

Braif aan Filippiërs 01


01Paulus en Timoteüs, Christus Jezus zien knechten, wènsen aal dij bie Christus Jezus heuren in Filippi, mit heur opzichters en helpers, 02genoade en vree van God, ons Voader, en van ons Heer Jezus Christus. 03Ik daank mien God ieder bòt dat ik aan joe denk. 04Aaltied ja as k veur joe aalmoal beden dou, den dou k dat vol bliedschop. 05Van eerste dag òf, aan nou tou heb ie ja mithulpen t evengelie te verbraaiden. 06Van ain ding bin k zeker: dat hai, dij n goud waark in joe begund is, dat ook aan t èn tou deurzetten zel aan Christus Jezus zien dag tou. 07Dat kon ie ja nait aans van mie verwachten dat ik zo over joe aalmoal denken dee. Ik droag joe in mien haart. Ie stonden ja aalmoal mit mie onder aigenste genoade, in mien gevangenschop en bie mien verweer doar of ik t evengelie nog ais goud mit aanzegd heb. 08God is mien getuge hou of ik noar joe aalmoal verlang. En dat verlangen geft Christus Jezus mie in. 09Dit beed ik, dat joen laifde aal meer worden mag om t aal te begriepen en aan te vuilen, 10 dat ie t onderschaaid kennen doar of t op aankomt. Zodounde wor ie zuver en is ter niks op joe aan te maarken tegen tied dat Christus weer komt, 11 riek as ie binnen aan vruchten van joen vrijsproak, dij Christus Jezus riep worden let. Tou eer en lof van God. 12 Bruiers en zusters, ie mouten waiten dat wat of ik hier deurmoaken mout, t verkundegen van t evengelie bepoald goud doan het. 13 Doar is t ja deur kommen dat aan t haile hòf en aan ale aandern dudelk worden is dat ik bloots om Christus vastzit. 14 En mainste bruiers in de Heer hebben deur mien gevangenschop vertraauw kregen om mit des te meer moud God zien woord zunder baang te wezen te spreken. 15 Gounent dounen dat den wel oet nied en stried, mor aandern verkundegen Christus mit goie bedoulens. 16 Bie dij lesten zit ter laifde achter. Zai waiten wel dat ik aansteld bin om veur t evengelie op te kommen. 17 Mor dij aandern verkundegen Christus om te steukeln. Ze mainen t nait van haarten en denken dat mien banden mie nog meer kniepen zellen. 18 Wat zol t ook! In elks gevaal, of ze t nou mit of zunder biebedoulens doun: Christus wordt verkundegd. Doar bin k blied om. En der staait mie nog meer bliedschop te wachten. 19 Ik wait ja dat dit op mien behold oetlopen zel, deurdat op joen gebed Jezus Christus zien Gaist mie toudaild wordt. 20 Doar kiek ik den ook noar oet en doar reken ik op. Ik wait dat ik ter in gain enkeld opzicht sneu ofkommen zel. Nee, veur t oog van haile wereld zel, net as aaltied, nou ook Christus eerd worden. 21 Veur mie is t levent ja Christus. En doarom win ik ter bie as k staarf. 22 As ik nog wat levent te goud heb hier op wereld, den plok ik doar de vrucht van dat ik nog wat doun mag. En nou wait ik nait recht wat of ik kaizen mout. 23 Ik zit ter aal mor tussen: aan ain kaant verlang ik ter noar om op te breken en bie Christus te wezen. Dat was t alderbeste ja. 24 Mor om joe is t neudeger dat ik hier nog op wereld blief. 25 En nou k doarvan overtuugd bin, wait ik dat ik leven blieven zel, en aalweg bie joe aalmoal wezen zel. Zodat bliedschop van t geleuf in joe aanwint. 26 Zo zel ie, as k weer bie joe kom, nog meer over mie snaren kinnen, in Christus Jezus. 27 Ain ding mout k nog zeggen: ie mouten joe zo aanstellen as dat mit Christus zien evengelie te riemen is. Den kin ik, netgliek of ik kommen kin en joe weer te zain krieg of dat ik ter nait bin, van joe heuren dat ie vaststoan in ain gaist, as ain man striedend veur t geleuf in t evengelie. 28 Ie mouten joe haildaal nait baang moaken loaten deur tegenstanders. Dat is veur heur n aanwiezen van heur ondergang, mor van joen redden. En dat is te daanken aan God. 29 Joe is t ja vergund veur Christus ... joa, ook in hom te leuven, mor dat nait bloots, ook veur hom te lieden. 30 Ie hebben aigenste stried as ik: dat heb ie destieds van mie zain kind en dat heur ie nou van mie.

Braif aan Filippiërs 02


01As t wat helpt joe in Christus te vermoanen of joe vol laifde tou te spreken, as joe t wat zegt dat wie deur de Gaist aan nkander bonden binnen, dat mien haart noar joe oetgaait en ik mit joe te doun heb, 02dou den wat of ik geern wil deur aindrachteg te wezen. Leef in dezulfde laifde. Wees ain van zin en wees op ain ding oet. 03Dou niks oet eerbejag of iedelhaid, mor wees beschaaiden. Heb van aandern n hogere dunk as van joezulm. 04Ie mouten nait op joen aigen belang bedocht wezen, mor (ook) op aandern heurent. 05t Mout joe te doun wezen doar of t Christus Jezus ook om te doun was. 06Dij haar t aanzain van God en toch sluig hai der gain munt oet dat e mit God geliek ston. 07Nee, hai het zien heerlekhaid oflegd en is in zien veurkommen net as n sloaf worden. Hai wer aan mensken geliek en kwam veurndag in menskengedoante. 08Hai het zokzulm deelzet deur zok geheurzoam te gedroagen aan dood tou, joa, alderdeegs dood aan t kruus. 09Doarom het God hom den ook t alderhoogste stee geven en hom n tuddel verlaind, hoger as elke aander tuddel. 10 Dat elkenain knij boegen zel veur hom dij Jezus hait, in hemel, op wereld en onder wereld, 11 en in elke toal beleden worden zel: Jezus Christus is Heer! Tou eer van God, de Voader. 12 Nou den, beste lu! Ie hebben aaltied noar mie lusterd. Dou dat nait bloots as k bie joe bin, dou dat eerst recht as k vot bin. Loat t waark joe aanvlaigen dat doan worden mout veur nkanders behold. 13 God is t ja dij joe wint veur wat of hai in t zin het en joe doar veur aan t waark zet. 14 Dou t aal zunder mòtjen en hikhakken. 15 Dat ie naargens van verdocht worden kinnen en eerlek binnen: onbesproken kinder van God maank mensken dij dwaars en verkeerd binnen. 16 Doartussen mout ie schienen as steerns aan lucht deurdat ie mit t woord van levent heur beschienen. Doar zel k van snaren kinnen as Christus zien dag komt. Den heb k nait omsunt rund en schript. 17 Mor of zol mien bloud ook oetgoten worden bie ovverdainst van joen geleuf, toch bin k blied en dail ik bliedschop mit joe aalmoal. 18 Net zo mout ie blied wezen en bliedschop mit mie dailen. 19 Ons Heer Jezus geft mie hoop dat ik eerstdoags Timoteüs noar joe tousturen kin. As k heurd heb, hou of t bie joe heer gaait, den krieg ik ook weer nije moud. 20 k Heb ja aans gainain dij zo mit mie mit vuilt, en dij belangeloos zörg veur joe op zok nemen kin. 21 Ze denken ja aalmoal aan heur aigen zoak. Nait aan Christus Jezus zienent. 22 Mor wat of hai weerd is, doar het e joe bliek van geven: as n kind mit zien voader zo het hai mit mie in dainst van t evengelie stoan. 23 Hom hoop ik zodounde weerom te sturen zo gaauw as k zain heb hou of mien zoaken der veur stoan. 24 Mor de Heer geft mie vertraauw dat ik ook zulm gaauw kommen kin. 25 k Von t aal neudeg Epafroditus noar joe tou te sturen, mien bruier, dij mit mie waarkt en mit mie stridt. En dij joen ofgezant was om mie te helpen tou aal wat of k neudeg was. 26 Hai haar ja zo'n wènst noar joe aalmoal. Mor hai zat ook in zörg, omreden ie haren heurd dat e zaik worden was. 27 Nou, dat is ook zo: hai het t veur dood heerhoald. Mor God het meedlie mit hom had. Nait allain mit hom, mor ook mit mie. 28 Doarom stuur k hom nou mor gaauw weerom. Den kin ie blied wezen as ie hom weer zain. En ik heb n zörg minder. 29 Ontvang hom in de Heer mit ale bliedschop. Hol zokke mensken in eren. 30 Om t waark van Christus het e ja oog in oog mit dood stoan. Hai het zien levent ter aan woagd om mie te helpen. Ie konden ook ja nait ales doun.

Braif aan Filippiërs 03


01En wieder, bruiers en zusters, wees blied in de Heer! Joe nog n moal t aigenste te schrieven, vin k nait vervelend. En veur joe is t wel zo wis. 02Woar joe veur dij honden! Woar joe veur dij slechte mitaarbaiders! 03Woar joe veur t versnieden! t Besnieden is ja aan ons gebeurd, dij deur God zien Gaist hom dainen en snaren van Christus Jezus en nait op aigen kracht vertraauwen. 04Ofschoon ik veur mie ale reden hebben zol om op mien veurrechten te vertraauwen. As n aander maint op zien veurrechten vertraauwen te kinnen, den ik nog meer. 05k Bin besneden op aachtste dag. k Stam òf van Israël, oet stam van Benjamin. n Hebreeër oet Hebreeërs. Noar wet n Farizeeër. 06Verniend heb k gemainte vervolgd. En as t gaait om t stipte noaleven van wet, vaalt ter niks of naks op mie aan te maarken. 07Mor wat of k n veurdail von, zai k nou om Christus as n noadail. 08Joa, staarker nog, ales reken ik as n noadail! Omreden ik ken nou Christus Jezus, mien Heer. Der is niks dat doar tegen aan kin. Om hom heb ik aal dat aander opgeven. Joa, mie ducht, dat is ballast! As ik Christus bloots winnen 09en mit hom bekled wezen mag. Ik heb ja gain gerechteghaid op grond van wet. Enkeld en allain deur te leuven in Christus: rechtveerdegd deur God op mien geleuf. 10 t Gaait ter om dat k hom kennen mag en kracht van zien opstanden. Dat k dailen mag in zien lieden en op hom lieken in zien staarven. 11 Dat k zo kommen mag tou opstanden oet dood. 12 Nou wil k nait zeggen dat ik t al grepen heb of al volmoakt bin, mor k zit ter achter heer om der beslag op te leggen nou Christus Jezus op mie beslag legd het. 13 Nee, bruiers en zusters, k verbeel mie nait dat ik ter al beslag op legd heb. Mor dit staait vaast: wat of achter mie ligt dat is vergeten. 14 Ik rek noar wat of veur mie ligt. En zo run ik op t doul òf om pries te winnen veur t volbrengen van mien opdracht, dij God hierboven in Christus Jezus mie geven het. 15 Loat wie nou aalmoal dij wazen binnen dat in t zin hebben. En as ain van joe der aans over denkt, den zel God joe dat ook wel dudelk moaken. 16 Allain - doar wie t al eerder over had hebben - as ain man optrekken! 17 Volg mie noa, vrunden! Neem net as ik, n veurbeeld aan Christus. En kiek noar dijent dij zo leven as wie heur dat veurdoan hebben. 18 n Bult lu leven ja ... k heb ze tegen joe wel voaker zo nuimd en nou dou k dat mit troanen in ogen: as tegenstanders van Christus zien kruus. 19 Heur èn is t verdaarf. Heur god heur lief. En heur pronk heur schoamte. Zai hebben aans niks in kop as dizze wereld. 20 Mor wie binnen börgers van hemel. Doar heer binnen wie ook ons Haailand verwachten wezen: Jezus Christus de Heer. 21 Dij zel ons aarmzoaleg liggoam omvörmen, zodat t net wordt as zien verheerlekt liggoam. Hai het ja zoveul bie te zetten dat e t aal onder zien macht brengen kin.

Braif aan Filippiërs 04


01Mien bruiers en zusters, dij k zo geern lieden mag en noar wèl of k zo verlang, mit wèl of k zo wies bin, mit wèl of k veurndag kommen kin, stoa zo vaast in Heer, lu! 02Euodia en Syntyche vermoan k ainsgezind te wezen in de Heer. 03k Vroag die ook, mien traauwe vrund: wees heur behulpzoam. Zai hebben ja in t verkundegen van t evengelie noast mie streden. Net as Clemens en mien aander mitaarbaiders dij heur noamen in t levensbouk stoan. 04Wees blied in de Heer, aaltied! k Zeg joe t nog es weer: wees blied! 05Loat elkenain vernemen, hou vrundelk of ie binnen. De Heer is stoef bie. 06Moak joe naargens gain zörgen over, mor loat God waiten wat of ie neudeg binnen. Beed en smeek hom en vergeet nait te daanken. 07Den zel God zien vree, doar of wie mit ons verstand nait bie kinnen, woaken over joen haarten en over joen gedachten in Christus Jezus. 08En nog wat, bruiers en zusters: aal wat of betraauwboar is en weerdeg, aal wat of eerlek is en zuver, aal wat of in smoak vaalt en joe op n goie noam brengt, as ter wat is dat woardeerd wordt en prezen, dou doar denk om. 09Wat of ie van mie leerd en deurkregen, heurd en zain hebben, goa doar noar te waark. Den zel God dij vree geft mit joe wezen. 10 Ik bin der slim blied om in de Heer dat ie der nou ook es weer aan toukommen kinnen om mie te denken. Ie haren doar wis voak om docht, mor gelegenhaid ter tou was ter ja nait. 11 Doar wil k nait mit zeggen dat k nait genog heb. k Heb ja wel leerd mie te behelpen, hou den ook. 12 k Wait wat of aarmoude is en k wait wat of overvloud is. Van ales en nog wat heb k ondervonden: zat worden en honger lieden, overvloud hebben en gebrek lieden. 13 Dat ales kin k aan deur hom dij mie kracht geft. 14 Toch heb ie der goud aan doan dat ie mitleefd hebben dou t ter kneep. 15 Ie doar in Filippi waiten zulm ook ja wel: in t begun van mien verkundegen van t evengelie bie mien vertrek oet Macedonië was ter gainain aander gemainte doar ik n lopende reken van oetgoaven en ontvangsten haar, as allain bie joe. 16 Al in Tessalonica heb ie mie n moal of wat hulp stuurd. 17 t Is mie der nait om te doun dat k wat krieg, mor dat ie vrucht droagen dij joen tegoud groder moakt. 18 Nou heb ik t haile bedrag kregen en alderdeegs nog meer! Ik heb meer as genog sunt dat ik van Epafroditus kregen heb wat of ie mie stuurd haren. n Reukovver dat God op pries stelt, dat hom aanstaait. 19 Mien God zel joe ales geven doar of ie verlet om hebben. Hai is ja riek aan heerlekhaid (dij hai teund het) in Christus Jezus. 20 Eer aan ons God en Voader, ale aiwen deur. Amen. 21 Groutnis aan ale haailegen in Christus Jezus. Groutnis ook van bruiers dij bie mie binnen. 22 Groutnis van ale haailegen, benoam dij tou kaaizer zien hòf heuren. 23 Ons Heer Jezus Christus zien genoade wees mit joen gaist.