Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
Baruch 01    02    03    04    05   

Baruch 01


01Dit is t bouk van Baruch, zeun van Neria, Machseja zien zeun, Sidkia zien zeun, Chasadja zien zeun, Chilkia zien zeun. Hai schreef hom in Babel, 02in t viefde joar, op zeuvende van moand, in tied dat Chaldeeërs Jeruzalem veroverden en in brand stoken. 03Baruch leesde dit bouk veur aan Jechonja, zeun van Jojakim, keunenk van Juda, en aan elkenain dij der noar lustern kwam: 04hoge heren, prinzen, oldsten, en aal aandern, groot en luddek - aan elkenain dij in Babel bie revier Sud, as balleng woonde. 05Ze begunden te jammern en te kloagen, ze begunden te vasten en aan de Heer te beden. 06Ze brochten ook geld bie nkander, elk zo veul as e missen kon. 07Dat stuurden ze noar Jeruzalem tou, noar hogepriester Jojakim, Chilkia zien zeun, Sallum zien zeun, en noar aander priesters en noar aalmoal dij doar bie hom wazzen. 08In tied haar Baruch de zoaken kregen dij oet de Heer zien tempel roofd wazzen. Hai zol op tiende van moand siwan boudel noar Jeruzalem weerombrengen. t Ging om t zulvern tempelraif dat Sedekia, Josia zien zeun, keunenk van Juda, moaken loaten haar 09noadat Nebukadnessar, keunenk van Babel, Jechonja oet Jeruzalem vandoan votvoerd haar noar Babel, mit laaiders, kriegsgevangen, hoge heren en t slichte volk. 10 Ballengs schreven: "Hierbie stuur we joe geld. Bruuk dat, om op t altoar van de Heer, ons God, brandovvers, zundeovvers, reukovvers en koornovvers te brengen. 11 Ie mouten ook veur keunenk Nebukadnessar van Babel en veur zien zeun Belsassar beden dat ze leven maggen zo laank as hemel boven eerde staait. 12 Mag de Heer ons kracht geven en opleven doun. Den zel we onder beschaarmen leven van keunenk Nebukadnessar van Babel en zien zeun Belsassar, heur tiedstieden dainen en bie heur in gunst stoan. 13 Beed ook veur ons de Heer, ons God, aan. Want wie hebben tegen hom zundegd en tot vandoag aan tou let hai ons zien glìnne gram vuilen. 14 Lees dit bouk dij wie joe sturen in tempel veur, as schuldbeliedenis, op ankom feestdag en op hoogtijdoagen. 15 Zeg dit den: 'De Heer, ons God, staait in zien recht - mor wie, wie mouten ons schoamen: Judeeërs, dij in Jeruzalem wonen, 16 ons keunenks en laaiders, ons priesters, profeten en veurolden. 17 Want wie hebben zundegd tegen de Heer: 18 wie hebben nait om zien zeggen geven en hebben nait leefd noar de Heer, ons God, zien veurschriften. 19 Van dag òf aan dat de Heer ons veurolden tou Egypte oet laaidde, tot vandoag aan dag tou, heb wie ongeheurzoam west tegen de Heer, ons God. Aal dij tied heb we lichtzinneg leefd, en heb we nait noar hom lusterd. 20 Doarom goan we aan heden tou doeknekt onder tegenspoud, beloaden mit vluik dij de Heer zien knecht Mozes oetspreken luit, dou hai ons veurolden tou Egypte oet laaidde om ons n laand te geven dat overlopt van melk en hunneg. 21 Net zo min heb we lusterd noar de Heer, ons God, noar wat profeten zeden, dij e noar ons toustuurde. 22 Elk van ons dee mor wat hom zulm in t zin kwam: wie vereerden aander goden en leefden op n menaaier dij de Heer, ons God, nait hebben wil.