Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Samuël 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24   

2 Samuël 01


012 Dit gebeurde der noa Saul zien dood: dou David Amalekieten versloagen haar, ging e weerom noar Siklag. Hai was doar al weer goud twij doag, dou kwam doar in ains op daarde dag ain oet t legerkaamp bie Saul vandoan. Zien klaaier haar e stokkendscheurd en hai haar eer op kop. Dou e bie David kwam, boog hai mit kop aan grond tou om hom te eren.

03"Woar komstoe heer?" vruig David. "Oet t leger van Israël," zee man. "Ik heb t levent der nog net ofbrocht." 04"Wat is ter den gebeurd? Vertel op!" zee David. "Soldoaten binnen van t slagveld vlucht," zee man. "Der binnen n hail bult sneuveld. En Saul en zien zeun Jonatan binnen ook dood." 05"Hou waistoe dat Saul en Jonatan dood binnen?" vruig David. 06"Nou," zee vent, "bie touvaal kwam ik op t Gilboägebaargte, en in ains, doar zag ik Saul. Hai leunde op zien speer. Striedwoagens en peervolk van Filistijnen wazzen al stoef bie hom. 07Hai draaide zok om, zag mie en raip mie. 'Wat kin k veur joe doun?' zee ik. 08'Wèl bistoe?' vruig hai. 'Ain oet Amalek,' zee ik. 09Dou zee Saul: 'Kom hier en steek mie dood. Al bin ik nog springleventeg, mien levent is gain rooie sènt meer weerd.' 10 Dat ik ging noar hom tou en stook hom dood. Ik haar ja wel in de goaten dat hai noa zien neerloag nait laank meer te leven haar. Zien kroon en aarmbaand heb ik mitnomen. Dij binnen veur joe, meneer." 11 Dou scheurde David zien klaaier stokkend. Dat deden ook aal zien manschoppen. 12 Zai raauwden en jammerden en atten en dronken nait tot aan oavend tou, omreden dat Saul en zien zeun Jonatan en t leger van de HEER en t volk Israël sneuveld wazzen. 13 David vruig jong dij hom t verteld haar: "Woar kwamstoe ook weer vot?" "Ik bin zeun van n Amalekiet dij hier as vremde touholdt", zee e. 14 "Hou kreegst in dien hazzens om ons keunenk te vermoorden? De HEER zulm haar hom ja aansteld!" zee David. 15 va va* Dou raip hai ain van zien manschoppen en zee: "Kom hier en steek hom dood!" Dij stook hom subiet dood.

16 va 15-16va* "Dit kost die de kop, en dat is dien aigen schuld. Hest dien aigen doodvonnes oetsproken. Hest ja tougeven dastoe ons keunenk dij de HEER zulm aansteld het, vermoord hest." 17-18 David zong n kloagzang over Saul en Jonatan: t Laid van de boog. t Staait optaikend in t Bouk van Jasar. David gaf odder om t aan t volk van Juda te leren. Dit was wat hai zong:
19 "Joen tröts, o Israël, ligt versloagen op joen heuvels.
Och heden, joen helden leven nait meer!

20 Vertel t nait in Gat, moak t nait ruchtboar in stroaten van Askelon,
den moaken vraauwlu van Filistijnen heur der ja blied om,
den jubeln wichter van dat onbesneden volk.

21 O baargen van Gilboä, loat ter nooit gain daauw of regen meer op joe kommen,
gain wotter meer opwellen oet ondereerdse daipte.
Op joe ligt ja t schild van dij dappere strieders, dik onder t bloud,
t schild van Saul, t woapentuug van ons keunenk dij de HEER aansteld haar.

22 Jonatan zien pielen misten nooit, t bloud van versloagen vijanden drupte der òf;
Saul zien sweerd sluig altied roak,
t vet van heur helden zat ter nog op.

23 Saul en Jonatan: wie moggen heur zo geern, wie zagen heur zo geern.
Bie nkander in levent, bie nkander in dood.
Gaauwer as oarends, staarker as laiwen.

24 Wichter van Israël, treur over Saul. Hai gaf joe klaaier van scharloaken mit prachteg beduursel,
golden sieroaden op joen klaid.

25 Och heden, joen helden binnen sneuveld! Jonatan ligt dood op joen heuvels.

26 Keel knipt mie dicht om die, Jonatan, mien bruier. Ik mog die zo geern,
dien laifde dee mie meer as laifde van vraauwlu.

27 Och heden, helden binnen sneuveld, dappere strieders binnen der nait meer."

2 Samuël 02


01Dou vruig David aan de HEER: "Zel ik mor noar ain van steden van Juda goan?" "Joa," zee de HEER. "Noar welkent?" vruig David. "Hebron," zee de HEER. 02Dou ging David noar Hebron tou, mit zien baaide vraauwen: Achinoäm oet Jizreël, en Abigaïl dij eerder traauwd west haar mit Nabal oet Karmel. 03Hai nam ook zien manschoppen mit, elk mit zien hoesholden. Dij gingen wonen in steden om Hebron tou. 04Dou kwammen manlu van Juda noar Hebron en stelden David doar aan as keunenk van stam Juda. Dou David vernam dat t volk van Jabes in Gilead Saul begroaven haar, 05stuurde hai doar n poar van zien manlu hèn mit bosschop: "De HEER mag joe zien zegen geven veur joen traauw, dat ie Saul, joen keunenk, begroaven hebben. 06Doarveur mag de HEER joe aal joen levensdoagen goudgunsteg wezen. Ik zel nooit vergeten wat ie doan hebben. 07Loat kop mor nait hangen, ook al is Saul, joen keunenk, der nait meer. Judeeërs hebben mie as keunenk van heur stam aansteld, t is mor dat ie t waiten." 08Mor Abner, zeun van Ner, generoal van Saul zien leger, nam Saul zien zeun Isboset mit Jordaan over, noar Machanaïm. 09Doar muik hai Isboset keunenk van Gilead, Aser, Jizreël, Efraïm en Benjamin, zo te reken van hail Israël. 10 Isboset was vatteg joar dou hai keunenk van Israël wer. Hai het twij joar regaaierd. Juda was ainegste stam dij achter David ston. 11 David haar dou zeuvenenhaalf joar keunenk west van Juda, in Hebron. 12 Abner ging mit Isboset zien manschoppen van Machanaïm noar Gibeon. 13 Ook Joäb, zien moeke haitte Seruja, ging doar noar tou, oet Hebron vandoan, mit troepen van David. Baaide legers kwammen nkander tegen bie viever van Gibeon. Doar huilen ze ho, elk aan n kaant van viever. 14 Abner zee tegen Joäb: "Loat kampvechters t toch oetvechten!" "Akkoord," zee Joäb. 15 Dou werden der twij koppels aanwezen: twaalf oet Benjamin veur Isboset, en twaalf van David zien manschoppen. Dij kwammen noar veuren. 16 Elk greep zien tegenstander bie kop en stook zien sweerd in aander zien zied. Van dij gevolgen dat ze aalmoal tougelieks dood deelvuilen. Zo kreeg dit stee bie Gibeon noam Chelkat-Hassurim. 17 Dou brook hel lös. Abner en manschoppen van Israël werden versloagen deur David zien soldoaten. 18 Seruja heur drij zeuns, Joäb, Abisai en Asaël, vochten ook mit. Asaël kon zo haard lopen as n hert in t open veld. 19 Dij begunde achter Abner aan te joagen en zat hom stoef op hakken. 20 Abner keek achterom en zee: "Bistoe dat Asaël?" "Joa wis!" zee dij. 21 "Zit toch nait laanger achter mie heer," zee Abner, "kinst beter achter n aander aan goan en dij zien woapens pakken." Mor Asaël wol van gain wieken waiten. 22 Abner woarschaauwde hom nog n moal: "Vot doe! Aans mout ik die doodmoaken; mor hou kin k dien bruier Joäb den onder ogen kommen?" 23 Mor Asaël zette deur. Dou roamde Abner mit zien speer achteroet en ruik hom zo haard onder in t lief dat speer der achter weer oet kwam. Asaël plofte deel, morsdood! Elk dij der langs kwam bleef stilstoan bie zien liek. 24 Mor Joäb en Abisai gingen Abner achternoa. Tegen twijduustern kwammen ze bie heuvel Amma, oostelk van Giach, kaant op van woestijn van Gibeon. 25 Benjaminieten verzoamelden zok weer bie Abner en stelden heur op bovenop n heuvel. 26 Dou raip Abner noar Joäb: "Wordt t gain tied dat wie opholden mit mekoar òf te slachten? Doe waist toch wel dat ter op t èn aans niks overblift as hoat, hoat en nog ais hoat! Wie binnen ja ain volk. Geef dien manschoppen toch odders dat ze votdoalek oetschaaiden mit heur bruiers achternoa te zitten." 27 "Zo woar as God leeft," zee Joäb, "goud dast zegst, want aans haren mien troepen nooit eerder as mörgenvroug t achtervolgen van heur bruiers stopzet." 28 Dou gaf Joäb odder op bezuun te bloazen. Aal zien manschoppen bleven stoan. Zai achtervolgden d'Isrelieten nait laanger. t Vechten was doan. 29 Dij haile naacht raaisden Abner en zien manschoppen deur t zudelke Jordaandaal, dou Jordaan over en deur t haile Bitrondaal. Zo kwammen ze weer in Machanaïm. 30 Joäb zat nait laanger achter Abners leger heer. Hai verzoamelde zien haile leger, en dou ontbraken der, behaalve Asaël, negentien man van David op t appèl. 31 Mor van Benjaminieten wazzen drijhonderdsesteg man om haals brocht deur David zien soldoaten. 32 Joäb en zien manlu nammen t liek van Asaël mit en begruiven t in Betlehem in t graf van zien voader. Dou ze dat doan haren, raaisden ze haile naacht wieder en kwammen bie lichten in Hebron aan.

2 Samuël 03


01Toch was t aalgedureg weer oorlog tussen t hoes van Saul en t hoes van David. Mor David wer aal staarker en staarker, en t hoes van Saul aalweg swakker. 02In Hebron kreeg David dizze zeuns: oldste was Amnon, zien moeke was Achinoäm van Jizreël; 03twijde: Kileab, zeun van Abigaïl, dij eerder traauwd west haar mit Nabal van Karmel; daarde: Absalom, zeun van Maächa, n dochter van Talmai, keunenk van Gesur; 04vaaierde: Adonia, zien moeke was Chaggit; viefde: Sefatja, zien moeke was Abital; 05zèsde: Jitream, zeun van David zien vraauw Egla. Aal dizze zeuns binnen geboren in Hebron. 06In tied dat t hoes van Saul en t hoes van David mit nkander in oorlog wazzen, kreeg Abner t aal meer veur t zeggen in t hoes van Saul. 07Saul haar n bievraauw had, Rispa, n dochter van Ajja. Abner legde t aan mit heur. Dou vruig Isboset hom: "Hou konstoe dat doun mit dij bievraauw van mien voader?" 08Abner wer hoagels om dat gezegde van Isboset. "Bin ik sums n minne hond, dij t mit Juda holdt?" zee e. "Nou heb ik mie hailtied oetsloofd veur t hoes van joen voader Saul, zien bruiers en zien kammeroaden. Ik heb joe nooit in handen speuld van David. En nou verwitst doe mie n oaventuurke mit n vraauw! 09God mag mie k wait nait wat doun, as ik nait zörg dat David krigt wat de HEER hom mit n aid touzegd het: 10 dat t keunenkschop ofnomen wordt van t hoes van Saul en dat David op troon komt van hail Israël en Juda, van Dan òf tot Berseba tou." 11 Isboset haar t haart nait n woord weerom te zeggen, zo baang was e veur Abner. 12 Votdoalek stuurde Abner bodes noar David mit bosschop: "Aan aans gainent as joe komt t laand tou.f + Der staait aiglieks: "Veur wèl is t laand?" Wie denken dat Abner bedoult: Veur gain aander as veur joe. Aandern zeggen: hai bedoult: veur gain aander as veur mie; ik kin der mit doun wat ik wil, en ik wil t aan joe geven.f* Moak mor n akkoord mit mie, den help ik joe en moak ik dat hail Israël aan joen kaant staait." 13 "Akkoord!" zee David. "Mor op ain veurwoarde, huifst mie nait onder ogen kommen astoe Michal, Saul zien dochter, nait bie die hest." 14 Ook stuurde David bodes noar Isboset, Saul zien zeun, mit bosschop: "Geef mie Michal weerom, mien vraauw dij ik kregen heb veur n bruudschat van honderd veurhoeden van Filistijnen." 15 Isboset luit heur vothoalen bie heur man vandoan; dij haitte Paltiël, zeun van Laïs. 16 Paltiël ging mit op pad, aalweg rerend laip hai achter heur aan, haildaal aan Bachurim tou. Eerst dou Abner zee: "Vot, noar hoes!" ging e weerom. 17 Abner haar overleg mit oldsten van Israël. Hai zee: "Al n hail zet leden wol ie David as keunenk. 18 Pak den nou tou! De HEER het ja zegd: 'Deur mien knecht David zel ik mien volk Israël verlözzen van Filistijnen en van aal zien aander vijanden.'" 19 Ook haar Abner overleg apaart mit d'oldsten van Benjamin. Dou ging e noar Hebron om David zulm te vertellen wat Isrelieten en haile stam Benjamin onnaaierd haren. 20 Dou Abner in gezelschop van twinneg man bie David in Hebron kommen was, richtte David n feestmoal veur heur aan. 21 Abner zee tegen David: "Mien heer en keunenk, ik goa vot hèn en veraineg hail Israël veur joe. Den sloeten ze n overainkomst mit joe en ie worden keunenk over t haile laand en t haile volk. Dat is ja krekt wat ie geern willen." Dou luit David Abner in ale rust en vree votgoan. 22 Abner was nog mor net goud en wel oet Hebron ofraaisd, of doar kwam Joäb mit n koppel soldoaten van David weerom van n struuntocht, ze haren n bult roofgoud bie zok. 23 Doalek wer hom verteld dat Abner bie keunenk west haar en dat dij, zunder hom n strobraid in weeg te leggen, hom goan loaten haar. 24 Joäb ging votdoalek noar keunenk tou en zee: "Wat heb ie nou in vredesnoam doan? Kiek toch ais aan, nou het Abner bie joe west en ie hebben hom zo mor lopen loaten! 25 Heb ie Abner den nait deur? Hai is ja allenneg mor bie joe kommen om joe te beloazern en om joen doun en loaten aan wait te kommen, en gewoar te worden wat joen plannen mit t oorlogvoeren binnen." 26 Dou ging Joäb vot en stuurde bodes achter Abner aan. Dij huilen hom in bie wèl van Sira en brochten hom, zo t haitte, weerom noar David. Mor David wos doar niks van. 27 Dou Abner weerom was in Hebron nam Joäb hom even apaart in poort: hai wol zogenoamd onder vaaier ogen wat mit hom beproaten. Hier stook hai hom dood mit n steek in t lief, as vroak veur dood van zien bruier Asaël. 28 Dou David dit eefkes loater heurde zee e: "De HEER is getuge dat ik as mensk en as keunenk haildaal gain schuld heb aan t bloud van Abner, zeun van Ner. Nou nait en nooit nait! 29 Wat mie aangaait: dit zel Joäb en zien haile femilie nog maal opbreken, zodat doar aingoal ain is mit n bloudzaikte of schurft, of ain dij op krukken lopt of doodkomt deur t sweerd, of honger lidt." 30 Joäb en zien bruier Abisai hebben Abner ja vermoord omreden hai heur bruier Asaël doodmoakt het in t gevecht bie Gibeon. 31 David zee tegen Joäb en tegen aal t volk dat bie hom was: "Riet joen klaaier stokkend, dou aaltemoal n raauwklaid aan en treur om Abner." Keunenk laip zulm achter liekboar aan. 32 Dou begruiven ze Abner in Hebron. Bie zien graf begunde keunenk David haardop te reren en ale aandern dij der bie wazzen ook. 33 Dou zong keunenk dit kloaglaid over Abner: "Mos Abner aan zien èn kommen as n misdoadeger?

34 Nooit binnen dien handen vastbonden, nooit zatten dien vouten in t blok.
Doe bist omkommen deur moordenoarshanden."
Dou jammerde t volk nog haarder om Abner. 35 Aal dij doar wazzen, wollen David dij dag eten tou, mor hai swoor: "God mag mie k wait nait wat doun as ik veurdat zun ondergaait aan eten kom." 36 Dit sluig in en zai vonden t hail mooi en goud. Traauwens, zai vonden aal wat keunenk dee, mooi en goud. 37 Dij dag begrepen aal dij mensken en ook ale Isrelieten, dat keunenk David niks mit Abner zien dood te moaken haar. 38 Ook zee keunenk tegen zien vertraauwde bedaindes: "Heb ie wel in de goaten dat Israël vandoag n grode en edele laaider kwiet worden is? 39 Mor ook al bin ik aansteld as keunenk, nou kin ik dij bikkelhaarde kerels, dij zeuns van Seruja, nog nait boas. De HEER mag de misdoadeger doun noardat hai verdaind het."

2 Samuël 04


01Dou Saul zien zeun Isboset heurde dat Abner in Hebron vermoord was, luit hai moudveren hangen, en ook ale lu van Israël wazzen haildaal verbalderd. 02Nou haar Isboset twij kommedanten in dainst, overstes van specioale commandotroepen. Ze haitten Baäna en Rechab, zeuns van Rimmon oet Beërot, oet stam van Benjamin. 03Beërot wer ja tou Benjamin rekend, omreden dat lu dij eerst in Beërot woond haren, oetweken wazzen noar Gittaïm en doar aan distied tou as vremden wonen bleven binnen. 04Der was ook nog n klaainzeun van Saul, aine van Jonatan. Mor dij haar meleur aan baaide bainen. Dat was zo kommen: dou tieden oet Jizreël kwam over neerloag en dood van Saul en Jonatan, was hai n jonkje van n joar of vief. t Wichtje dat op hom pazen mos, haar hom op aarm nomen en zol der in paniek vandeur goan. Mor dat ging altmoal zo hoasteg, dat ze hom valen luit, en zo was hai kreupel worden. Hai haitte Mefiboset. 05Dij zeuns van Rimmon, Rechab en Baäna, gingen noar t hoes van Isboset, op t haitste van dag, krekt dou hai zien mirregsloapke dee. 08Doar gingen ze votdoalek noar keunenk David en zeden: "Kiek, hier heb ie kop van Isboset, zeun van joen vijand Saul, dij ja aalweg der op oet west het om joe dood te kriegen. Mor nou, mien heer en keunenk, nou het de HEER aan Saul en zien noazoaten betoald zet wat zai joe aandoan hebben." 09Mor David zee tegen Rechab en zien bruier Baäna: "Zo wis as de HEER leeft dij mien redder west het in ale gevoar, 10 kerel dij mie in Siklag tieden brochde dat Saul dood was en dij mainde dat e mie n mooie bosschop brochde, heb ik grepen en om haals brengen loaten. Dat was man zien verdainde bodenloon! 11 Zoveul te meer zel k dat doun nou n poar minne kerels n onschuldeg man in zien aigen hoes in zien sloap vermoord hebben. Wis en woarachteg, ik zel joe t betoald zetten dat ie joen handen mit zien bloud besmeerd hebben en k zel joe van wereld votvegen!" 12 Dou gaf David zien soldoaten odder en dij muiken heur dood. Handen en vouten haauwden ze heur òf en heur lieken hongen ze op bie viever in Hebron. Mor kop van Isboset legden ze doar bie Abner in t graf in Hebron. 6-7 Ze konden zo mor deurlopen tot midden in t hoes, omdat ze net deden of ze waait hoalen mozzen. Dou stoken ze hom dood op bèr in zien sloapkoamer, haauwden hom kop òf, nammen dij mit en muiken dat ze vot kwammen. Haile naacht raaisden zai deur t Jordaandaal noar Hebron.

2 Samuël 05


01Dou kwammen ale stammen van Israël bie David in Hebron en zeden: "Hier bin wie, joen bruiers, aigen vlaais en bloud. 02Vrouger ook al dou Saul ons keunenk nog was, heb ie t west dij mit Israëls legers op en deel gingen. Doar komt nog bie dat de HEER tegen joe zegd het dat ie hedder en laaider wezen zollen van zien volk Israël." 03Dou zodounde ale oldsten van Israël bie keunenk David kommen wazzen in Hebron, het hai doar n overainkomst mit heur sloten mit de HEER as getuge, en hebben zai David aansteld as keunenk van hail Israël.

06Keunenk ging mit zien manschoppen op Jeruzalem òf om Jebusieten dij doar woonden, boas te worden. Dij zeden tegen David: "Ie kommen hier nooit in! Och heden, blinden en kreupeln kinnen joe nog wel keren!" Zai wollen mor zeggen: nooit van zien levensdoagen komt David ons stad in. 07Mor toch veroverde hai börg Sion, loatere Davidstad. 08Dij dag zee e: "Dij Jebusieten boas wordt en bie wottergang komt, dij moak ik generoal.f + "Dij moak ik generoal": zo vullen wie aan oet 1 Kronieken 11:6, doar t aigenste verhoal staait. t Hebreeuws is hier oardeg duuster.f* En dij blinden en kreupeln, doar mout ik haildaal niks van hebben." Doar komt t gezegde vandoan: "Kom der mor in as t gain kreupele of blinde is."

09David ging in börg wonen en nuimde dij Davidstad. Grond der omtou bebaauwde hai van Millo òf aan tot zien pelaais tou. 10 David wer aalaan staarker en machteger. De HEER, d'Aalmachtege, was ja op zien haand. 11 Chiram, keunenk van Tyrus, stuurde alderdeegs ofgezanten: hai wol hom wel cederholt, timmerlu en zaarkhaauwers levern om n pelaais veur hom te baauwen. 12 Zo wer David gewoar dat de HEER hom as keunenk van Israël n vaast stee geven haar en hom tou aanzain brocht haar, tou haail en zegen van zien volk Israël.

13 Noadat hai oet Hebron noar Jeruzalem vervoaren was, nam hai nog meer vraauwen en bievraauwen, en doar, in Jeruzalem, kreeg hai nog meer zeuns en dochters.

16-16 Noamen van dij kinder binnen: Sammua, Sobab, Natan, Salomo, Jibchar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eljada en Elifelet. 17 Filistijnen heurden dat David keunenk worden was van hail Israël. Dat ze gingen der mit aal heur manschoppen op òf om hom in handen te kriegen. Dou David dat vernam, trok e zok terog in zien börg. 18 In tied wazzen Filistijnen al in vlakte van Refaïeten kommen en struunden doar om. 19 Dou vruig David aan de HEER: "Zel ik dij Filistijnen aanvalen? Geef ie heur in mien macht?" "Aanvalen!" zee de HEER, "Ik geef heur wis in dien macht." 20 Dat zodounde trok David op noar Baäl-Perasim en versluig heur doar. Hai zee: "De HEER is veur mie aangoan en dwaars deur t leger van mien vijanden hènbroken, net as wotter deur n daam hènbrekt." Doarom hait dij stee Baäl-Perasim. 21 Bie t vluchten luiten Filistijnen heur ofgodsbeelden doar in de steek, en dij werden deur David en zien manschoppen mitnomen.

22 Mor Filistijnen gingen der nog n moal op lös en wazzen weer aan t omstrunen in vlakte van Refaïeten. 23 Weer vruig David aan de HEER wat of e doun mos. Dij zee: "Goa der omtou en vaal heur diskeer van achtern aan, aan kaant van baalzemstroeken. 24 Zo gaauw astoe in toppen van bomen t geluud van voutstappen heurst, den doalek aanvalen, omreden den goa ik veur die aan om t leger van Filistijnen te versloagen." 25 David dee persies wat de HEER zegd haar, en zo versluig hai Filistijnen. Hai juig achter heur aan van Geba òf tot aan Gezer tou. 4-5 David was datteg joar dou hai keunenk wer, en hai het vatteg joar keunenk west: zeuvenenhaalf joar in Hebron over Juda, en drijendatteg joar in Jeruzalem over hail Israël en Juda.


2 Samuël 06


01Op n keer raip David ale keurtroepen van Israël, dattegdoezend man, bie nkander. 02Hai ging mit heur noar Baäla in Juda om aark van God op te hoalen en noar Jeruzalem te brengen. Aark dragt ja de noam van d'Aalmachtege HEER, dij zien troon het op vleugels van cherubengels dij bovenop aark stoan. 05David en ale Isrelieten daansden wat ze konden veur aark van God aan en zongen oet volle bòrst veur de HEER bie meziek van citers, haarpen, trommen, roatels en simboalen. 06Mor dou ze bie dörsdeel van Nachon kommen wazzen, gleden ozzen oet. Uzza stook gaauw haand oet om aark vaast te holden. 07De HEER wer zo kwoad op Uzza dat hai hom op aigenste stee, noast aark, doodvalen luit omdat e zo onbedocht west haar. 08David wer kwoad, omdat de HEER Uzza zo swoar straft haar. Hai nuimde dij stee Peres-Uzza, en nog altied hait dat doar zo. 09Mor tougelieks wer David zo benaauwd veur de HEER, dat hai zee: "Kin aark van God nog wel bie mie in Jeruzalem kommen?" 10 Doarom besloot David om aark nait mit te nemen noar Davidstad. Hai zette hom eerst bie Obed-Edom hèn, dij oet Gat kwam. 11 Doar bleef e drij moand stoan. De HEER gaf zien zegen aan Obed-Edom en zien haile hoesholden. 12 Dou keunenk David heurde dat de HEER Obed-Edom en zien haile hoesholden zegend haar omdat aark van God bie hom in hoes was, ging hai hèn en huil aark bie Obed-Edom vandoan en brochde hom noar Davidstad tou. Hai muik ter n groot feest van. 13 Dou manlu dij aark van God druigen, zès stappen hèn wazzen, ovverde hai n bol en n mestkaalf. 14 Dou daansde hai net wat e kon veur aark aan. Hai haar aans niks as n linnen priesterschoet om zied. 15 Zo brochde hai mit ale Isrelieten aark van God noar Jeruzalem, mit jubeln en hoornmeziek. 16 Dou ze mit aark in Davidstad kwammen, keek Michal, Saul zien dochter, boven tou t glaas oet. Zai zag hou dat keunenk aan daanzen en springen was veur aark aan en inainen kreeg ze n ofkeer van hom. 17 In stad zetten ze aark op stee in tènt, dij David der veur opzet haar. Dou brochde hai brandovvers en slachtovvers aan de HEER. 18 Dou dat gebeurd was, zegende hai t volk in noam van de HEER, d'Aalmachtege. 19 Hai paartte t haile volk, elke man en vraauw van Israël, n witstoet, n stok vlaais en n rezienekouk tou. Dou ging elk weer op hoes aan. 20 David ging ook noar hoes tou, om ook veur zien aigen hoesholden God zien zegen te vroagen. Michal kwam hom in muit en zee: "Nou, nou, keunenk van Israël het vandoag wel veurgoud zain loaten, hou vernoam dat e wel nait is! Hai het hom ja noakend oetkled veur t oog van sloavinnen van zien knechten, net n haalfmaal." 21 Mor David zee tegen heur: "Tou eer van de HEER, dij mie oetkozen het om keunenk te wezen van zien volk Israël in stee van dien voader en zien haile femilie, joa, tou eer van de HEER heb ik daansd. 22 Mor ik wil nog wel veul nederger worden veur de HEER. Ik heb miezulm ja haildaal nait hoog. Dij sloavinnen doarstoe t over hest díj zellen mie hoog holden." 23 Wat Michal aangaait, dij het nooit kinder had. 3-4 Zai huilen aark oet t hoes van Abinadab op heuvel en zetten hom op n nije woagen. Uzza en Achio, zeuns van Abinadab, mozzen woagen gelaaiden. Achio laip veurop.

2 Samuël 07


012 Dou David goud en wel in zien pelaais woonde, en dou de HEER zörgd haar dat aal zien vijanden rondom hom mit vree luiten, zee David tegen profeet Natan: "Nou mos toch ais kieken, ík woon hier in n pelaais van cederholt, en aark van God staait in n hail gewone tènt." 03Natan zee: "Dou ales mor gerust zo as joen haart joe ingeft. De HEER is ja mit joe." 04Mor aigenste naacht zee de HEER tegen Natan: 05"Zeg tegen mien knecht David oet mien noam: 'Doe bist t nait dij mie n hoes baauwen zel doar ik in wonen kin. 06Van tied òf aan dat ik Isrelieten oet Egypte hoald heb tot vandoag aan tou heb ik ja nooit in n hoes woond. Aal dij tied heb ik rondraaisd en in n tènt woond. 07En bie aal mien omswinnen in Israël, heb ik dou ooit n moal tegen laaiders zegd dij ik aansteld haar om mien volk te laaiden as n hedder zien schoapen: Baauw toch ais n hoes van cederholt veur mie?' 08Dat, Natan, zeg dit oet mien noam tegen mien knecht David: 'Zo zegt d'Aalmachtege HEER: Ik heb die van t laand achter schoapen vothoald om laaider van mien volk Israël te wezen. 09Ik heb die altied overaal bie hulpen. Ale vijanden dij die in weeg stonden, heb ik oetreud. Ik heb die net zo'n grode noam geven as grootsten op eerde. 10-11 Ik heb mien volk Israël n stee geven doar ze mit vree leven kinnen. Ze worden nait meer opjagd en deur bandieten onder doem holden zo as vrouger, in tied dat ik rechters over heur aanstelde. Ik heb zörgd dat aal dien vijanden die mit vree loaten. En nou kundeg ik aan dat ik, de HEER, veur die n hoes baauwen zel. 12 Astoe oet tied kommen bist en bie dien veurvoaders bist, zel ik zörgen dat ter n noazoat van die, ain van dien aigen kinder, op dien troon komt. 13 Díj zel veur mie n hoes baauwen. En ik zörg der veur dat zien troon nooit wankeln zel. 14 Ik zel n voader veur hom wezen, en hai veur mie n zeun. As hai verkeerd dut, zel ik hom sloag geven zo as n voader zien zeun, 15 mor nooit zel ik hom lösloaten, zo as Saul dij ik aan zied schoven heb om die in zien stee keunenk te moaken. 16 Mor dien hoes zel altied bestoan en dien keunenkschop zel altied duren, dien troon blift aiweg en altied in t èn.'" 17 Natan vertelde dit altmoal persies zo as de HEER hom in n vizioun zegd haar. 18 Dou ging David in tènt doar aark ston. Hai ging bie aark zitten en zee tegen de HEER: "Wat hebben mien femilie en ik te betaiken, HEER, mien God, dat ie mie zo wied brocht hebben? 19 Mor dat is joe nog nait genog, HEER, mien God. Ie hebben ook nog touzeggens doan over mien hoes tot in vèrre geslachten.f + "Tot in vèrre geslachten": veur dizze vertoalen heb wie kozen om in t lieke te kommen mit n onbegriepelk stokje tekst, dat zukswat zegt as: dit is n wet veur mensken.f* 20 Wat mout ik nog meer zeggen? Ie kinnen joen knecht ja wel, HEER, mien God. 21 Aal dizze grode dingen heb ie doan en aan mie bekendmoakt, allenneg omreden ie t beloofd haren en veurnemens wazzen. 22 Doarom: groot bin ie, HEER, mien God. Zekerwoar: zo as ie is der gainain. Dat heb wie ja altied al heurd. 23 Joen volk Israël ziens gelieke is der nait: t ainegste volk in wereld doar God zok veur inzet het om te verlözzen oet sloavernij. t Zol zien aigen volk wezen en haizulm zol zo rondom te gouder noam en foam bekend wezen. Doarveur heb ie aal dij grode en ontzaggelke dingen doan: volken mit heur goden heb ie ja op loop jagd veur joen volk dat ie verlöst haren oet Egypte. 24 Ie hebben Israël tou joen aigen volk moakt veur aiweg en altied en ie, HEER, binnen heur God worden. 25 En doarom HEER, mien God, dou toch joen touzeggens dij ie aan mie en mien hoes doan hebben veur altied gestand en moak joen woord woar. 26 Den zel joen noam veur aiweg groot wezen, en mensken zellen altied zeggen: 'De HEER, d'Aalmachtege, dij is Israëls God.' En t hoes van David joen knecht zel altied n vaast stee hebben bie joe. 27 Aalmachtege HEER, God van Israël, ik heb t aanduurd om zo tou joe in gebed te goan, omreden ie aan mie openboard hebben dat ie zulm veur mie, joen knecht, n hoes baauwen zellen. 28 Ie, HEER, mien God, ie allenneg binnen God. Aal wat ie beloofd hebben doar kin je vaast en zeker van op aan. En ie hebben aan joen knecht dizze geweldege touzeggens doan. 29 Doarom vroag ik joe: wees zo goudgunsteg en zegen t hoes van joen knecht, dat joen woakend oog der altied over goan mag. Dat joen zegen toch aiweg op t hoes van joen knecht blieven mag."

2 Samuël 08


01Doarnoa versluig David Filistijnen. Hai vernederde heur en nam heur t bestuur over heur laand oet handen. 02Moäbieten versluig hai ook. Soldoaten dij overwonnen wazzen, mozzen op grond liggen goan. Dou legde hai der n moatbaand bie langs. Twij moatlengtes werden ze doodmoakt, en den ain lengte, roem bemeten, in t levent loaten - en zo keer op keer. Moäbieten werden zien knechten en mozzen hom belasten betoalen. 03David versluig ook Hadadezer, zeun van Rechob en keunenk van Soba. Dij was op pad goan om aan Eufraat tou t hecht weer in handen te kriegen. 04David nam zeuventienhonderd man van zien peervolk gevangen en twinnegdoezend van t voutvolk. Ale peerden van striedwoagens op honderd noa, luit e hakzenen deursnieden. 05Arameeërs van Damascus dij n leger stuurd haren om Hadadezer te helpen, werden ook versloagen deur David: twijentwinnegdoezend man. 06Hai zette wachtposten in heur kontraain. Arameeërs mozzen hom belasten betoalen en werden zien knechten. Netgliek woar hai op ofging, altied gaf de HEER hom d'overwinnen. 07David nam golden schilden van Hadadezer zien liefwacht mit noar Jeruzalem. 08Hai het ook oet Betach en Berotai, twij steden van Hadadezer, n hail bult koper mitnomen. 09Toï, keunenk van Hamat, heurde dat David t haile leger van Hadadezer versloagen haar. 10 Hai haar hailtied al drokte had mit Hadadezer, en doarom stuurde hai zien zeun Joram noar David tou mit zien kompelmenten en hai wènste hom gelok mit zien overwinnen. Joram haar ook verschaaiden kedoos van zulver, gold en koper bie zok. 11 Keunenk David legde dij geschenken aan zied veur de HEER. Dat haar hai ook al doan mit t zulver en gold, dat hai in handen kregen haar van aal dij aander overwonnen volken: 12 Edomieten, Moäbieten, Ammonieten, Filistijnen, Amalekieten; en van Hadadezer, keunenk van Soba en zeun van Rechob. 13 Zo kwam David alerwegens meer in aanzain. Dou hai weeromkwam noadat hai Arameeërs versloagen haar, overwon hai ook Edomieten nog in t Zoltdaal, achtiendoezend man. 14 Hai zette wachtposten in t haile laand Edom en Edomieten werden zien knechten. Woar hai ook op ofging, altied gaf de HEER hom d'overwinnen. 15 Dou David keunenk was van hail Israël zörgde hai veur recht en gerechteghaid veur t haile volk. 16 Joäb, Seruja zien zeun, was hoogste boas over t leger. Josafat, zeun van Achilud, was roadsheer. 17 Sadok, zeun van Achitub, en Achimelech, zeun van Abjatar wazzen priesters. Seraja was hofschriever. 18 Benaja, zeun van Jojada, was kommedant van David zien liefwacht. David zien zeuns wazzen priesters.

2 Samuël 09


01David vruig ais: "Is ter nog ain over van Saul zien femilie? Den wil ik dij goud behandeln. Dat bin ik aan Jonatan verplicht." 02Nou was ter bie Sauls femilie ain in dainst, dij Siba haitte. David luit hom ophoalen en vruig: "Bistoe Siba?" "Joa, mien heer en keunenk," zee e, "dat bin k." 03Keunenk vruig hom: "Is ter nog ain van Saul zien femilie? Den wil ik dij goud behandeln. Dat heb ik God beloofd." "Joa, mien heer en keunenk," zee Siba, "der is nog n zeun van Jonatan. Hai is aan baaide bainen kreupel." 04"Woar holdt dij tou?" vruig keunenk. "In hoes bie Machir, Ammiël zien zeun, in Lo-Debar," zee Siba. 05Keunenk David luit hom ophoalen oet Lo-Debar. 06Dou Mefiboset, de zeun van Jonatan en klaainzeun van Saul, bie David kwam, boog hai daip veur David. "Mefiboset?" vruig David. "Joa, mien heer en keunenk, joen dainstknecht," zee hai. 07"Wees mor nait baang," zee keunenk. "Ik wil die ja goud behandeln. Dat bin ik aan dien voader Jonatan verplicht. Ik zel zörgen dastoe aal t laand van dien grootvoader Saul weer krigst. En doe zelst altied as gast bie mie aan toavel zitten." 08Mefiboset boog weer daip en zee: "Mien heer en keunenk, ik bin nait weerd dat ie omdenken mit mie hebben. Ik bin ja niks meer as n dooie hond." 09Keunenk luit Siba kommen, Saul zien hoesknecht, en zee: "Siba, ales wat van Saul en zien femilie west het, geef ik aan Mefiboset, klaainzeun van dien vrougere meester. 10 Doe most mit dien zeuns en knechten (Siba haar vieftien zeuns en twinneg knechten) zien laand bewaarken en opbrengst inhoalen, zodat haile femilie van dien meester der van leven kin. Mor Mefiboset zulm zel geregeld as gast bie mie aan toavel miteten." 11 "Mien heer en keunenk," zee Siba, "ik zel joen odders stipt oetvoeren." Zodounde zat Mefiboset geregeld bie David aan toavel, net as ain van keunenk zien aigen zeuns. 12 Mefiboset haar nog n zeun, n luk jonkje. Micha haitte dij. Siba en zien haile hoesholden werden knechten van Mefiboset. 13 Zo is dij kreupele Mefiboset in Jeruzalem beland en hai het hailtied as gast aan toavel bie David touholden.

2 Samuël 10


01n Zetje loater kwam Nachas, keunenk van Ammonieten, oet tied. Zien zeun Chanun volgde hom op. 02David dochde: Ik zel zörgen dat ik n goie verstandholden krieg mit Chanun, net zo as ik haar mit zien voader. Hai stuurde ofgezanten mit raauwbeklag noar Chanun. Mor dou dij in t laand van Ammonieten kommen wazzen, 03zeden veurmannen van Ammonieten tegen Chanun, heur keunenk: "Leuf mor driest dat dat haile raauwbeklag n lozeghaid van David is. Hai het heur vanzulm stuurd om stad te beloeren en den dommee te verrinnewaaiern." 04Dou luit Chanun David zien bodes oppakken. Hai luit heur board aan ain zied ofscheren en heur klaaier ofsnieden aan t gat tou. Zo stuurde hai heur weerom. 05Dou David heurde wat of der gebeurd was, stuurde hai zien bodes bericht dat ze in Jericho blieven mozzen totdat heur board weer aangruid was. Ze schoamden heur ja dood. 06Ammonieten haren wel in de goaten dat ze t bie David slim verdurven haren. Doarom bestelden ze twinnegdoezend Aramese huursoldoaten oet Bet-Rechob en Soba, doezend man van keunenk van Maächa en twaalfdoezend oet Tob. 07Dou David dit heurde, stuurde hai Joäb der op òf mit ale keurtroepen. 08Ammonieten trokken op mit heur troepen en stelden heur in t gelid veur poort van heur hoofdstad Rabba. Dij aandern, Arameeërs van Soba en Rechob, en soldoaten oet Tob en Maächa, stelden heur op in t open veld. 09Joäb zag wel dat zai op dij menaaier zien leger net zowel van veuren as van achtern aanvalen konden. Doarom stelde hai t aine dail van zien leger, keurtroepen oet zien striedmacht, zo op dat ze front muiken tegen Arameeërs. 10 De rest van zien volk stelde hai onder bevel van zien bruier Abisai, dij mos post vatten tegen Ammonieten. 11 Tegen Abisai zee e: "As Arameeërs mie boas binnen, mostoe mie helpen en astoe t nait redden kinst tegen Ammonieten, help ik die. 12 Kop ter veur! Wie goan der stief tegenaan, t is ja veur ons volk en steden van ons God. De HEER zel doun wat hom goud ducht." 13 Dou Joäb mit zien leger op Arameeërs ofging, gingen dij vot op loop. 14 Dou Ammonieten dat zagen, gingen dij der ook vandeur en muiken dat ze in stad kwammen. Joäb luit Ammonieten geworden en ging weerom noar Jeruzalem. 15 Arameeërs begrepen wel dat ze t nait redden konden tegen Israël. Doarom zöchten ze verstaarken. 16 Hadadezer stuurde bosschoppers noar Arameeërs aan aanderkaant Eufraat. Dij zollen noar Chelam goan en heur doar onder bevel stellen van Sobach, generoal van Hadadezer. Zo gebeurde. 17 Dou David dat heurde, verzoamelde hai soldoaten van hail Israël, ging over Jordaan en ook noar Chelam tou. Baaide legers stonden liek tegen nkander over en t vechten begunde. 18 Isrelieten juigen Arameeërs op vlucht. Dij verloren zeuvenhonderd span peerden en vattegdoezend man peervolk, apmoal dood! Heur generoal Sobach wer zo swoar trovven dat e doar op t slagveld doodbludde. 19 Dou ale keunenks dij zo te reken zetboazen wazzen van Hadadezer, in de goaten kregen haren dat aal heur legers mitnkander t nait rizzen konden tegen Isrelieten, sloten ze vree mit Israël en wazzen heur onderdoaneg. Arameeërs woarden heur der wel veur om Ammonieten nog ais te helpen.

2 Samuël 11


01Volgend veujoar, tied dat keunenks op oorlogspad goan, stuurde David Joäb mit n leger van hail Israël der op oet. Ze brochten Ammonieten n swoare slag tou en begunden heur hoofdstad Rabba te belegern.f + t Verhoal gaait wieder bie kepittel 12:26. f* Mor David bleef in Jeruzalem. 02Ais op n dag, David haar n zetje op baank legen, ging e hom wat vertreden op dak van zien pelaais. Doar vuil zien oog op n vraauw dij aan t boaden was. n Slim mooie vraauw. 03Hai dee noavroag wèl of dat was en vernam: "Dat is Batseba ja, dochter van Eliam en traauwd mit Hethiet Uria." 04David stuurde n poar bodes om heur op te hoalen. Dou zai bie hom kommen was, haar hai gemainschop mit heur, (zai haar zok net wosken)f + "Dou ze heur wosken haar" - aandern vertoalen: "Dou ze heur juust raainegd haar noadat ze ongesteld west haar."f* en dou ging ze weer noar hoes tou. 05Ze wer swanger en dee David doar bericht van. 06David gaf Joäb odder: "Stuur Uria noar mie tou!" 07Dou Uria kommen was, vruig David, hou ter bie ston mit Joäb en zien leger en hou of t mit oorlog ging. 08David zee dou tegen Uria: "Goa mor noar hoes tou en vris die wat op." Dou Uria votging, stuurde David ain achter hom aan mit n lekker moal eten oet keuken van t pelaais. 09Mor Uria ging nait noar hoes tou. Hai zöchde hom n sloapstee bie schildwachten in poort van t pelaais. 10 Dou David vernam dat Uria nait noar hoes goan was, vruig e hom: "Hest toch n haile raais had, woarom gaaist nait noar hoes?" 11 Uria zee: "Aark en t volk van Israël en Juda hebben heur onderkommen in tènten, en Joäb, mien boas, en zien mensken liggen boeten in t open veld. Hou kin ik den noar hoes goan om te etendrinken en bie mien vraauw te sloapen? Gain denken aan, zo woar as ie leven!" 12 Aanderdoags zee David tegen Uria: "Blief vandoag ook nog hier. Den zel k die mörgen weeromsturen." Dij dag bleef Uria doarom nog in Jeruzalem. 13 David nuigde hom om bie hom te eten en vouerde hom doen. Mor ook dij oavend ging Uria nait noar hoes, mor zöchde zien sloapstee weer op bie keunenk zien schildwachten. 14 Aanderdoagsmörgens schreef David n braif aan Joäb en gaf dij aan Uria mit. 15 In braif ston: "Most Uria veuraan zetten op n stee doar t slimste vochten wordt. Trek die den terog, zodat hai achterblift en sneuvelt." 16 Dat zodounde bie t belegern van stad, zette Joäb Uria op n stee, doar zo as hom wel bekend was, vijanden op t staarkste wazzen. 17 Verdedegers deden n oetvaal en ruiken sloags mit Joäb zien soldoaten. Der sneuvelden n stokkewat van David zien manschoppen, Uria ook. 18-20 Joäb stuurde David bericht hou t aal tougoan was bie t vechten, en zee tegen man dij bosschop overbrengen mos: "Astoe van ales verslag doan hest, kin t best wezen dat keunenk kwoad wordt en zegt: 'Mor woarom bin ie ook zo dicht bie stad kommen? Ie konden toch wis wel begriepen dat ze den van muur òf op joe schaiten zollen! 21 Was ie den vergeten hou of Abimelech, zeun van Jerubbaäl, aan zien èn kommen is? n Vraauw oet Tebes het hom ja van muur òf n meulenstain op kop smeten en dood was e! Woarom bin ie ook zo dicht bie muur kommen?' Zeg den: 'Joen kommedant Uria de Hethiet is ook sneuveld.'" 22 Joäb zien bode ging op pad, kwam bie David en vertelde hom aal wat Joäb hom besteld haar. 23 Hai zee: "Onverwachts deden vijanden n oetvaal tegen ons. Eerst wazzen ze ons te staark, mor wie wozzen heur weerom te joagen aan poort tou. 24 Mor dou schoten ze op ons van boven van muur òf en gounent van joen ofsieren en soldoaten binnen sneuveld. Uria de Hethiet is ook omkommen." 25 David zee tegen bode: "Zeg mor tegen Joäb: 'Trek die t mor nait aan. Zo gaait dat nou ainmoal in oorlog. Zukswat kin elk overkommen. Kom op! Dou mor weer n krachtege aanvaal op stad, neem heur in en moak ter n puunbult van!'" 26 Dou Uria zien vraauw tieden kreeg dat heur man dood was, raauwde zai. 27 Dou raauwtied verbie was, huil David heur bie hom in hoes. Zai wer zien vraauw en gaf hom n zeun. Mor wat David oethoald haar, was de HEER min noar t zin.

2 Samuël 12


01De HEER stuurde profeet Natan noar David tou. Dij zee tegen hom: "Twij manlu woonden in aigenste stad. Ain was riek, aander aarm. 02Rieke haar n hail bult koien en schoapen, 03mor aarme haar bloots ain luk lamke, dij hai kocht en opsaaierd haar. Hai gruide bie hom op midden maank zien kinder, at van zien brood, dronk oet zien spoulkom en slaip bie hom op schoot. t Was net zien dochter. 04Op n dag kwam der ain op veziede bie rieke man. t Begrootte hom om ain van zien aigen daaier te slachten veur zien gast. Doarom pakte hai aarme man zien eulaam òf en muik dij tou veur t moal." 05David wer glìn vergrèld op dij rieke kerel en zee tegen Natan: "Zo woar as de HEER leeft, dij kerel mout dood. 06Mor eerst zel e betoalen! Vaaier moal de weerde van t laam. Deurtrapt gemaine kerel dat e is." 07Dou zee Natan tegen David: "Dij kerel - dat bin ie zulm! Dit zegt de HEER, Israëls God: 'Ik bin t dij die aansteld heb as keunenk van Israël. Ik bin t dij die aal mor weer red het oet handen van Saul. 08Ik heb die t haile bezit van dien heer geven en aal zien vraauwlu doar nog bie tou. Ik heb die heer en meester moakt van Israël en Juda. En as dat nait genog was, den haar ik die der nog wel veul meer bie geven. 09Woarom hest mien geboden mit vouten treden en doan wat mie aldernoarste min noar t zin was? Uria hest ja vermoord deur t sweerd van Ammonieten en zien vraauw hestoe dienent moakt. 10 Hier most nou op reken: aal dien levensdoagen zel t moord en doodslag wezen in dien hoesholden, omdastoe mie veracht en Uria zien vraauw ofstolen hest. 11 Dit zegt de HEER: Ik zel onhaail over die aanrichten deur dien aigen femilie. Mit aigen ogen zelstoe zain dat ik die dien vraauwlu ofhoal en heur geef aan ain dij die hail noa staait. Dij zel op kloarlichten dag bie dien vraauwen sloapen. 12 Doe hest t in t geniep doan, mor ik zel dit gebeuren loaten veur t oog van hail Israël op kloarlichten dag.'" 13 "Ik heb zundegd tegen de HEER," zee David tegen Natan. Natan zee: "De HEER vergeft die dien zunde; doe zelst nait staarven. 14 Mor omdastoe de HEER zo slim te schaande moakt hest veur zien vijanden, zel dien jonkje wel staarven." 15 Dou ging Natan noar hoes. De HEER muik t potje van David en Uria zien vraauw slim zaik. 16 David smeekte God om hulp veur t jonkje. Hai vastte aal doagen en dee n bouteklaid aan. Snaachts slaip e op deel. 17 Zien oldste bedaindes moanden hom nait laanger op grond te sloapen, mor hai wol nait noar heur lustern en ook gain eten van heur aannemen. 18 Zeuvende dag sturf t kind. Bedaindes duurden hom nait te vertellen dat t jonkje dood was. Ze zeden: "Dou t kind nog leefde, wol hai al nait noar ons lustern. Hai kin zokzulm wel wat aandoun as wie hom t vertellen." 19 David vernam wel dat ze aan t lustern en flustern wazzen. Hai begreep dat t potje sturven was en vruig: "Is e dood?" "Joa, hai is dood," zeden ze. 20 David kwam in t èn, wosk en zaalfde zok, trok aander goud aan en ging noar t haailegdom van de HEER om te beden. Dou ging e weer noar hoes. Hai vruig om eten en ze brochten hom dat. 21 Zien bedaindes vruigen hom: "Hou kin dat nou? Dou t kind nog leefde heb ie vast en reerd, mor nou hai sturven is, kom ie in t èn en eet ie weer." 22 "Dat is woar," zee David, "dat dee ik ook. Want ik dochde: Wèl wait is de HEER mit mie begoan en blift t jonkje in t levent. 23 Mor nou is e dood - woarom zol ik den nog vasten? Weeromhoalen kin k hom ja nait. Ik goa wel noar hom tou, mor hai komt nait weerom bie mie." 24 David troostte zien vraauw Batseba. Hai haar gemainschop mit heur en zai kreeg weer n jonkje. Hai nuimde hom Salomo. De HEER mog t jonkje geern lieden. 25 Hai stuurde profeet Natan noar David mit opdracht: "Nuim hom Jedidja: 'Ik hol van hom.'" 26 In tied ging Joäb deur mit aanvaal op Rabba, hoofdstad van Ammonieten. t Was hoast zo wied dat e stad innam. 27 Hai stuurde bodes noar David mit tieden: "Ik bin begund mit n aanvaal op Rabba en heb wottertouvoer al innomen. 28 Hoal ie nou rest van soldoaten bie nkander, beleger stad en neem dij in. Aans komt verovern van stad nog op mien noam." 29 Dou raip David aal zien soldoaten op, ging noar Rabba, dee n aanvaal en nam stad in. 30 Hai nam heur god Milkom kroon van kop òf; dij was van gold en woog n talent, mit n kostboare stain der in. Noatied haar David dij zulm in zien kroon. Hai huil ook nog n hail bult aander goud tou stad oet. 31 Lu dij in stad woonden stuurde hai aan t waark, gounent in staingrouven mit zoagen, iesdern houwailen en bielen, aandern bie tiggelovens. t Aigenste dee hai mit aal aander steden van Ammon. Dou ging e mit t haile leger weerom noar Jeruzalem.

2 Samuël 13


01Dou gebeurde der dit: Absalom, ain van David zien zeuns, haar n zuster dij Tamar haitte, n hail nuver wichtje. Amnon, n aander zeun van David, wer gek op heur. 02Mor Tamar, zien haalfzuster, was nog n jonk wichtje en Amnon wos nait hou of e t mit heur aanleggen zol. Mor hai haar t zo te pakken dat e der kaant zaik van wer. 03Nou haar Amnon n kammeroad, Jonadab, n zeun van David zien bruier Sima, dat was n loze slieperd. 04Dij vruig Amnon: "Woarom zugstoe, doe zeun van keunenk, der ale mörgens zo mieterg oet? Vertel op, wat scheelt ter aan." Amnon zee: "Tamar, bruier Absalom zien zuster, doar bin k stoapelgek op." 05Dou zee Jonadab tegen hom: "Goa op bèr liggen en dou net ofst zaik bist. Den komt dien pa wel bie die, en den most tegen hom zeggen: 'k Zol wel willen dat mien zuster Tamar hier kwam en mie wat eten brochde. As ze dat bie mie kloarmoakt, den eet ik wel op wat zai mie aanlangt.'" 06Zodounde ging Amnon op bèr en dee net of e zaik was. Dou keunenk bie hom kwam, zee Amnon tegen hom: "Ik mog wel lieden dat mien zuster Tamar hier kwam om mie n poar kouken kloar te moaken. As zai mie dij geft, den zel ik wel wat eten." 07Tamar kreeg bosschop van David: "Goa toch noar t hoes van dien bruier Amnon en moak wat eten veur hom kloar dat hai weer betert."

08Tamar ging noar heur bruier. Hai lag op bèr. Ze pakte daig, muik doar, woar hai bie was, kouken van en bakte dij. 09Ze schoof kouken van ploat òf op n bòrd en zette ze veur hom kloar. Mor hai wol nait eten en zee: "Apmoal der oet!" Dou ze aalmoal vot wazzen, 10 zee Amnon tegen Tamar: "Breng mie dij kouken mor in sloapkoamer en lang ze mie tou, den eet ik ze wel op." Zai brochde kouken bie heur bruier Amnon in sloapkoamer. 11 Mor dou zai ze hom aanlangde, greep hai heur en zee: "Kom hier bie mie op bèr, lutje!" 12 Zai raip: "Nee toch bruier, dou mie dat nait aan. Zukswat dut men toch nait in Israël! Dat is ja schoamachteg. 13 Ikke - woar mout ik hèn, ik kin mensken ja nait meer onder ogen kommen. En doe - t haile volk zel der schaande van spreken. Proat mor ais mit keunenk, dij zel mie vervaast wel aan die geven."

14 Mor wat ze ook zee, Amnon lusterde nait. Hai was te staark veur heur en nam heur mit geweld.

15 Dou inains kon e heur veur zien ogen nait meer zain. Joa, hai haar nog meer ofkeer van heur, as dat e eerst gek op heur was. Hai graauwde heur tou: "Vot doe, doalek!" 16 Mor zai zee: "Mie votjoagen is nog slimmer as dat van zevens." Mor hai wol nait noar heur lustern. 17 Hai raip zien hoesknecht en zee: "Gooi dat wicht ter oet en den deur op slöt!" 18 Dij zette heur vot boeten deur en dee grondel der op. Zai haar n laank klaid aan, zo as prinsezzen mainsttieds druigen as ze nog nait traauwd wazzen. 19 Dou streude ze zok aask op kop, reet heur klaid stokkend en ging mit haand op kop al rerend vot. 20 Absalom, heur bruier, vruig heur: "Is Amnon, dien bruier, die te noa kommen? Stil mor, mien zusterke. t Is dien bruier ja; trek die t mor nait zo slim aan." Absalom nam zien zuster bie hom in hoes, en doar bleef zai, ongelokkeg en ainzoam. 21 Dou keunenk David heurde wat of ter gebeurd was, wer e roazend. 22 Absalom zee gain woord meer tegen Amnon. Hai hoatte hom omreden hai zien zuster Tamar verkracht haar.

23 Dik twij joar loater haar Absalom schoapscheerders in Baäl-Chasor bie Efraïm. Hai nuigde ale zeuns van keunenk. 24 Hai ging noar keunenk mit verzuik: "Mien heer en keunenk, k heb schoapscheerders. Dou mie n plezaaier en kom mit joen gevolg bie mie op t feest." 25 "Nee mien jong," zee keunenk, "wie zollen die allain mor tou last wezen as wie aalmoal kommen zollen." En hou dat Absalom ook aandrong, keunenk bleef ter bie, en hai wènste hom n mooi feest tou. 26 Dou zee Absalom: "Ook goud, as ie zulm nait kommen, loat den in aals gevaal bruier Amnon mitgoan." "Woarom dij toch?" vruig keunenk. 27 Mor dou Absalom aandringen bleef, luit keunenk op n duur Amnon en aal zien aander zeuns mitgoan. Absalom richtte n rejoal feestmoal aan.f + Hier binnen n poar zinnen bie zet, dij nait in hebreeuwse tekst stoan, mor wel in griekse vertoalen.f* 28 Dou gaf e odder aan zien knechten: "Denk ter om, as Amnon dommit goud lös is en ik zeg tegen joe: 'Sloag Amnon dood!' den mout je dat votdoalek doun. Wees mor nait benaauwd, ik bin t ja zulm dij joe odder geven heb. Kerelachteg wezen en deurpakken!" 29 Absalom zien knechten deden wat hai heur zegd haar en sluigen Amnon dood. Ale prinzen vlogen in t èn, sprongen op heur ezels en gingen der vandeur.

30 Ze wazzen nog onderwegens dou t gerucht bie keunenk kwam: "Absalom het aal joen zeuns ombrocht; der leeft gainain meer van." 31 Votdoalek reet keunenk zien klaaier stokkend en ging op deel liggen. Haile hofholden ston der bie, mit scheurde klaaier. 32 Mor Jonadab, zeun van David zien bruier Sima, zee: "Mien heer en keunenk, ie mouten nait denken dat aal joen zeuns dood binnen. Allenneg Amnon is dood. Al van dag òf aan dat hai Absalom zien zuster Tamar verkracht het, kon ie aan Absalom zien oetkiek ja wel zain dat dit ter n moal van kommen zol. 33 Nee, mien heer en keunenk, leuf mor driest dat nait aal joen zeuns dood binnen. Ainegste dij dood is, dat is Amnon." 34 Man dij op oetkiek ston bovenop poort zag inains n hail koppel volk op weg van Choronaïm bie baarg omdeel kommen. - Ondertied was Absalom der al vandeur goan. - Man ging noar beneden en vertelde dit aan keunenk. 35 Dou zee Jonadab: "Wat heb k joe zegd, mien heer en keunenk. Doar kommen prinzen al aan." 36 Hai haar t nog mor net zegd - doar wazzen ze al. Ze begunden apmoal haardop te reren, net as keunenk en haile hofholden. 37 In tied zöchde Absalom zien touvlocht bie Talmai, keunenk van Gesur, zeun van Ammichur. David raauwde aal doage om zien zeun Amnon.

38 Absalom haar zodounde zien touvlocht zöcht in Gesur. 39 Dou e doar drij joar west haar, kwam bie David t plan op om achter Absalom heer te goan,f + "Achter Absalom aan te goan": om hom te stravven mit doodstraf.fp Mainsttieds wordt vertoald: David kreeg wènst van Absalom. Mor den is t verhoal van kepittel 14 onbegriepelk, want doar gaait t om twij zeuns oet ain gezin: ain het aander doodsloagen. Bloudvreker wil moordenoar nou doodmoaken (kep. 14:7). David wordt vergeleken mit bloudvreker: Amnon is dood, den Absalom ook. As vraauw dat mit zoveul woorden zegt (kep. 14:13), begript David votdoalek: ze maint mie, en ik heb ter n aid op doan (14:11b). f* want hai haar zok ter bie deellegd dat Amnon dood was.

2 Samuël 14


01Joäb haar wel in de goaten dat keunenk t op Absalom veurzain haar. 02Doarom luit hai n toek vraauwmensk oet Tekoä bie zok kommen. Hai zee tegen heur: "Most net doun ofst in volle raauw bist, trek raauwklaaier aan, bruuk gain lekker roek en gedroag die as n vraauw dij al n hail zet raauwt om ain dij heur noa is. 03Goa den noar keunenk tou en zeg dit en dat tegen hom" - en Joäb stuupte heur in wat zai zeggen mos.

04Vraauw ging noar keunenk, boog hail daip veur hom en zee: "Mien heer en keunenk, help mie toch!" 05"Wat is ter?" vruig keunenk. "Och heden," zee ze, "ik bin wedevraauw, mien man leeft nait meer. 06k Haar twij jonges. Dij kregen dikke roezie dou ze op t laand wazzen. Der was gainain om heur oetnkander te hoalen, en dou het ain aander doodsloagen. 07Mor nou het haile femilie t op mie veurzain. Zai zeggen: 'Kom op mit dij vent dij zien bruier vermoord het. Nou zel wie hom van kaant moaken. Aans gaait e der dommee ook nog mit aarvenis vandeur.' Ze willen mien leste sprankje hoop oetdoven en mien man zien noam en noageslacht haildaal van eerde verswinnen loaten." 08"Goa mor gerust noar hoes," zee keunenk, "ík zel zörgen dat ales in odder komt." 09"Joa, mien heer en keunenk," zee vraauw, "mor den blieven ze mie en mien femilie der op aankieken. Keunenk en zien troon blieven wel boeten schot." 10 "Wèl dat zeggen duurt," zee keunenk, "breng dij mor bie mie. Den let hai joe wel mit vree!" 11 "Asjeblieft, mien heer en keunenk," zee vraauw, "dou mie der toch n aid op in noam van de HEER, joen God, dat bloudvreker mien ellèn nait nog groder moakt. Den bin ik ja mien aander zeun ook nog kwiet." David zee: "Zo woar as de HEER leeft, joen zeun zel niks gebeuren."

12 Vraauw zee: "Geef ie mie permizzie om nog n opmaarken te moaken?" "Zeg t mor driest," zee David. "Wat is t?" 13 Vraauw zee: "Woarom wil ie Gods aigen volk t aigenste aandoun wat ie zevens veroordaild hebben? Deur joen aigen zeggen bin ie ja zulm schuldeg. Ie willen ain dij ie verstöt hebben ja nait weeromkommen loaten. 14 Aan t èn kommen dou we altmoal. Wie binnen as wotter dat op grond oetgoten wordt en nait weer bie nkander zammeld worden kin. Mor God nemt t levent nait vot. t Is hom der juust om te doun dat ain dij verstöt is, nait veur altied verstöt blift.

15-17 Mor, mien heer en keunenk, reden dat ik bie joe kommen bin, is dizzent: mensken hebben mie benaauwd moakt. Dou dochde ik: Keunenk komt meschain wel veur mie op as ik hom t vertel, joa, keunenk zel wizzenzeker wel noar mie lustern en mie helpen tegen dij bloudvreker dij achter mie en mien zeun heer zit en ons beroven wil van t aarfdail dij God aan zien volk geven het. En ik dochde: Keunenk zien woord zel ons wel vree en vaaileghaid geven. Want keunenk is as n engel van God. Dij wait wel wat goud en kwoad is. Dat de HEER, joen God, joe biestoan mag!"

18 Dou zee keunenk: "Nou mout ie mie ais eerlieks antwoord geven op vroag dij ik joe stel." "Vanzulm, mien heer en keunenk," zee ze, "vroag mor." 19 "Wait Joäb hier meer van?" vruig David. Zai antwoordde: "Mien heer en keunenk, zo woar as ie leven: as ie wat vroagen, kin je der van gain kaant veur vot. t Is woarhaid. Joen knecht Joäb het mie persies verteld wat ik doun en wat ik zeggen mos. 20 Hai het dit zo op taauw zet om t gevaal n aander aanzain te geven. Mor eerlieks woar, mien heer en keunenk, ie binnen zo verstandeg as n engel van God. Netgliek wat ter op eerde gebeurt, ie hebben der wait van."

21 David zee tegen Joäb: "Goud, ik heb onnaaierd dat t mor wezen mout. Goa hèn en hoal mie dij jong!" 22 Dou boog Joäb daip en zee: "Mien heer en keunenk, Gods zegen over joe! Daank joe wel dat ie zo goud west hebben om te doun wat ik joe vroagd heb." 23 Dou muik hai dat e in Gesur kwam en brochde Absalom weerom noar Jeruzalem. 24 Mor keunenk zee: "Hai mag aans naargens hèngoan as noar zien aigen hoes, hai mout mie nait onder ogen kommen." En zo gebeurde t: Absalom ging regelrecht noar zien hoes.

25 Absalom ston der om bekend dat ter in hail Israël gainain zo'n nuvere jongkerel was as hai. Van kop tou tonen niks op aan te maarken. 26 As hai t hoar der òf kreeg - en dat mos aal joar, aans wer hom t te swoar - den woog dat wel twijhonderd sjekel. 27 Absalom kreeg drij jonges en ain dochter, n hail mooi wichtje, dij haitte Tamar.

28 Dou Absalom al weer goud twij joar in Jeruzalem woond haar zunder dat e keunenk te zain kregen haar, 29 raip hai Joäb bie zok om hom noar keunenk te sturen. Mor Joäb wol nait kommen, ook nait noa twijde bosschop. 30 Dou zee Absalom tegen zien knechten: "Ie waiten dat Joäb n stok laand het dij aan mienent swet, doar hai gaarst op het. Goa hèn en steek dat in brand." Dat deden ze. 31 Votdoalek kwam Joäb in aksie en ging op slag noar Absalom zien hoes. Hai zee tegen hom: "Woarom hebben joen knechten mien gaarst in brand stoken?" 32 "Nou," zee Absalom, "ik haar joe bosschop stuurd om bie mie te kommen, om keunenk te vroagen: 'Woarom bin ik ainlieks weeromkommen oet Gesur? Ik haar doar beter blieven kind. Ik wil keunenk zulm zain. As ik schuld heb, mout e mie mor doodmoaken.'" 33 Dat zodounde ging Joäb noar keunenk en vertelde hom t. David luit Absalom bie zok roupen. Dij kwam en boog daip veur keunenk. David vuil hom om haals en gaf hom n smok.

2 Samuël 15


01Dou gebeurde der dit: Absalom stelde hom n koetsewoagen tou mit n span peerden en n liefwacht van fiefteg man. 02Aal mörgens ston e al vroug bie ingang van stadspoort, en as ter den ain bielangs kwam dij noar keunenk tou wol veur n rechtszoak, huil Absalom hom aan en vruig woar of hai heer kwam. As man den zee oet wat veur stam van Israël hai kwam, 03zee Absalom: "Heur ais, ook al stoan ie in joen recht, bie keunenk kin ie nait terecht." 04En hai ging wieder: "Was ik mor rechter in dit laand, den kon elk dij n zoak haar bie mie terecht, en den zol ik wel zörgen dat hom recht doan wer." 05En as ter ain veur hom op knijen valen zol, langde hai hom haand, trok hom aan zien bòrst en sluig aarms om hom tou. 06Zo dee hai mit ale Isrelieten dij mit n rechtszoak onderwegens wazzen noar keunenk tou. Op dij menaaier paalmde hai t haile volk in.

07Noa verloop van vaaier joar zee Absalom tegen keunenk: "Geef mie toch permizzie om noar Hebron te goan en doar n gelofte te volbrengen dij ik aan de HEER doan heb. 08Want dou ik in Gesur was in Aram, heb ik de HEER plechteg beloofd, as hai mie toustoan zol weerom te goan noar Jeruzalem, dat ik hom den mit ovvers vereren zol." 09Keunenk zee: "Goa mor gerust, mien zegen hest." Zo ging Absalom op raais noar Hebron. 10 Mor eerst stuurde hai stiekem zien kernuten bie ale stammen van Israël langs mit bosschop: "Zo gaauw as ie op bezuun bloazen heuren, mout ie zeggen: 'Absalom is keunenk worden in Hebron!'" 11 Bie Absalom wazzen twijhonderd man oet Jeruzalem dij as gasten nuigd wazzen. Zai haren gain kwoad in t zin en wozzen van niks. 12 Absalom haar ook Achitofel, ain van David zien roadslu, ophoalen loaten oet zien stad Gilo, om bie t ovverfeest te wezen. Zo wer t komplöt aal groder en aal meer lu sloten zok bie hom aan.

13 Dou kwam der n bode bie David mit tieden: "Hail Israël holdt t mit Absalom." 14 David zee dou tegen aal zien hovelingen dij doar in Jeruzalem bie hom wazzen: "Wie mouten der votdoalek vandeur goan veurdat t te loat is. Aans overlopt hai ons hier in stad en slagt ons apmoal dood." 15 "Zo as ie willen, mien heer en keunenk, wie stoan kloar," zeden ze.

16 Keunenk ging mit zien haile hofholden tou stad oet. Hai luit allenneg tien bievraauwen achter om op t pelaais te pazen.

17 Noa t vertrek oet stad huil keunenk mit zien haile gevolg stil bie t leste hoes. 18 Doar trok haile hofholden en liefwacht bie hom langs, ook ale manschoppen oet Gat dij zok bie hom aansloten haren, zèshonderd man staark. 19 Keunenk zee tegen Ittai oet Gat, heur laaider: "Ie goan toch nait mit? Woarom zol ie? Goa toch weerom en blief bie nije keunenk. Ie binnen ja n boetenlander en boetendes tou joen laand oetzet. 20 Ie binnen ja nog mor net bie ons, en zol ik joe nou al weer as n swaarver op pad joagen? Zulm wait ik ja èns nait woar ik belanden zel. Goa weerom mit joen volk, en de HEER mag mit joe wezen." 21 "Mien heer en keunenk," zee Ittai, "zo woar as de HEER leeft en zo woar as ie leven: leventeg of dood, doar ie binnen, doar wil ik ook wezen." 22 "Goa den mor mit," zee David. Zo trok ook Ittai verbie mit aal zien manschoppen en zien haile aanhang, vraauwlu, kinder en olden derbie.

23 Ale mensken reerden haardop dou aal dat volk verbie trok. Dou keunenk bie beek Kidron ston en t volk overstook, kaant van woestijn oet, 24 doar haar je alderdeegs ook priester Sadok en ale Levieten mit aark van t verbond mit God bie heur. Zai zetten aark deel, en Abjatar brochde ovvers totdat t haile volk tou stad oet en over beek hèn was. 25 Dou zee keunenk tegen Sadok: "Breng aark van God mor weerom noar stad. As de HEER mie goudgunsteg is, zel hai moaken dat ik aark weeromzai op zien aigen stee. 26 Mor as hai mie nait laanger lieden mag, hier bin ik. Hai kin mit mie doun zo as hom t goud ducht." 27 David zee ook nog tegen Sadok: "Luster goud! Goa mor rusteg weerom noar stad tou, doe en Abjatar, en neem joen zeuns mit, Achimaäs dien zeun, en Jonatan, Abjatar zien zeun, 28 den blief ik zolaank wel bie oversteekploatsen van Jordaan totdat ik wat van joe heur." 29 Dat zodounde brochten Sadok en Abjatar aark weerom noar Jeruzalem en bleven doar.

30 Mor David ging Olievenbaarg op, aalweg rerend, kop bedekt en op blode vouten. Aal dij bie hom wazzen, haren ook kop bedekt en gingen rerend bie baarg omhoog. 31 Dou heurde David dat Achitofel zok ook bie Absalom aansloten haar. Hai zee: "Och HEER, moak toch asjeblieft dat Achitofel zien road op niks oetlopt."

32 Dou David op gebedsploats bovenop baarg kommen was, kwam hom doar onverwachts Chusai de Arkiet in muit. Dij haar zien klaid stokkendscheurd en stof op kop. 33 David zee tegen hom: "As ie mitgoan, zel ie mie allain mor tou last wezen. 34 Ik heb nog wel zo laif dat ie weeromgoan noar stad. Den kin ie veur mie Achitofel zien road tegenwaarken. Zeg tegen Absalom: 'Mien keunenk, ik wil joen dainstknecht wezen zo as vrouger van joen voader.' 35 Priesters Sadok en Abjatar binnen doar ook ja in stad. Geef ales aan heur deur wat ie in t pelaais gewoarworden. 36 Zai hebben heur zeuns, Achimaäs en Jonatan, doar bie heur. Stuur dij noar mie tou mit aal t nijs dat ie opdoun." 37 Zo kwam David zien vrund Chusai in Jeruzalem, net dou Absalom doar ook binnentrok.

2 Samuël 16


01David was nog mor net over top van Olievenbaarg hèn, of doar kwam Siba, Mefiboset zien knecht, hom in muit. Hai haar twij ezels bie zok, bepakt mit twijhonderd broden, honderd rezienekouken, honderd plak viegen en n zak mit wien. 02Keunenk vruig Siba: "Wat wilst doar mit?" "Dij ezels," zee Siba, "doar kin keunenk zien femilie op rieden, broden en vruchten binnen veur joen knechten, en wien is veur lu dij muid worden onderwegens in woestijn." 03"Mor woar is klaainzeun van dien heer Saul?" vruig keunenk. Siba antwoordde: "Dij holdt nog in Jeruzalem tou. Want hai zee: 'Nou zellen Isrelieten mie t keunenkschop van mien voader wel weeromgeven.'" 04Dou zee keunenk tegen Siba: "Nou, den is aal wat Mefiboset het veur die!" "Slim bedankt, mien heer en keunenk, dat ie t zo goud mit mie veur hebben," zee Siba en boog daip veur David.

05Dou David bie Bachurim kwam, doar kwam ain tou t loug oet, dij aans niks dee as vluiken en bandiezen. t Was Simi, zeun van Gera, femilie van Saul. 06Hai smeet mit stainen noar David en zien gevolg, schoon dat dij deur zien volk en liefwacht aan ale kanten beschaarmd wer. 07Aal vluikend raip Simi: "Vot doe, der oet, moordenoar, ontront! 08Hest Saul en zien femilie om haals brocht, en zien troon doar hestoe dien gat in draaid. Dat hest ter nou van! De HEER geft t keunenkschop aan dien zeun Absalom en brengt die in t ellèn, doe bloudhond!" 09Abisai, Joäb zien bruier, zee tegen keunenk: "Dij hondsvot, zel dij mien heer en keunenk vervluiken? Ik haauw hom kop òf!" 10 Mor keunenk zee: "Wat heb ik mit joe te moaken, ie zeuns van Seruja? As hai mie vervlökt omreden de HEER hom dat ingeven het, wèl het den t recht om te zeggen: 'Hou krigst in de kop!'" 11 David zee nog tegen Abisai en aal t aander volk: "Heur ais goud! Alderdeegs mien bloudaigen zeun het t op mien levent veurzain, wat n wonder dat zo'n Benjaminiet mie vervlökt. Loat hom geworden, de HEER het hom t ja ingeven. 12 Meschain het de HEER wel meedlie mit mie in aal mien ellèn en geft hai mie weer zien zegen in stee van vluik." 13 Dou gingen David en zien volk weer wieder. Simi bleef aalgedureg noast heur lopen op helgen van baarg, aal roupend en ragend. Hai smeet mit stainen en juig stofwolken op. 14 Op t lest kwammen David en zien volk doodmuid aan op n stee doar ze weer op t verhoal kommen konden.

15 Ondertied wazzen Absalom en zien haile gezelschop van Isrelieten in Jeruzalem aankommen en Achitofel was ter ook bie. 16 Dou kwam Chusai, David zien vrund en roadsman, ook bie Absalom. "Leve de keunenk! Leve de keunenk!" raip e.

17 "Is dat nou kammeroadschop?" zee Absalom. "Woarom bist nait mit dien vrund mitgoan?" 18 "Nee hur," zee Chusai, "dij de HEER en dit volk en ale Isrelieten kozen hebben, doar stoa ik achter, en doar blief ik achter stoan. 19 Doar komt nog bie: bie wèl kom ik in dainst? Toch zeker bie de zeun van mien heer. Net as ik in dainst was bie de voader, zo nou bie de zeun."

20 Dou zee Absalom tegen Achitofel: "Komaan, geef mie ais road. Hou pak we t aan?" 21 Achitofel zee: "Goa vot hèn en neem joen voaders bievraauwen dij hai achterloaten het om op t pelaais te pazen. As t haile volk vernemt dat ie t bie joen voader veurgoud verdurven hebben den zellen ze moud vatten en as ain man achter joe stoan." 22 En zo wer der n tènt opzet veur Absalom op t dak van t pelaais en doar nam Absalom veur t oog van t haile volk bezit van zien voaders bievraauwen.

23 In dij tied was n road van Achitofel net zoveul as n woord van God. Dat was zo bie David en ook bie Absalom. Zunder woord zunder wies deden ze wat hai zee.

2 Samuël 17


01Achitofel zee tegen Absalom: "Loat mie twaalfdoezend man oetkaizen en doalek achter David aangoan, vannaacht nog. 02Den overvaal ik hom as hai nog muid en ongedoan is. Ik joag hom schrik op hoed, en van aalteroatsie gaait aal zien volk der vandeur. Den blift e allain over en kin ik mit hom ofreken. 03Ik zel zörgen dat aal t volk dat bie David is weer bie joe komt. En as ie dij aine, doar ie nou achter heer zitten, te pakken kriegen, wil dat zoveul zeggen as dat ie ale Isrelieten weer op joen haand kriegen en dat ter rust en vree komt." 04Dat leek Absalom en ale oldsten van Israël goud tou. 05Toch zee Absalom: "Hoal ook nog ais Chusai d'Arkiet op, den kin wie heuren wat of dij der van zegt."

06Dou Chusai kwam, zee Absalom: "Zo en zo is t veurstel van Achitofel. Mout wie doun wat of hai zegt? As ie der aans over denken, kom der den mor mit veurndag." 07"Dizze raais het Achitofel t bie verkeerde èn," zee Chusai. 08"Ie waiten ja beter as wèl ook, dat joen voader en zien manlu veur gainain benaauwd binnen en grammiedeg as n beer dij ze zien jongen ofstolen hebben. Leuf mor nait dat zo'n ervoaren vechtersboas as hai vannaacht mit zien manlu ligt te sloapen. 09Dou der denk om, hai holdt zok vervaast al schoel in n grot of aans woaraarns. As hai eerste is dij aanvaalt, den zel elkenain dij t heurt, zeggen: 'Absalom en zien volk hebben n dik pak sloag had!' 10 Alderdeegs n veurvechter mit t haart van n laiw zel den nog benaauwd worden. Hail Israël wait ja wel dat joen voader n held is as gain aander, en dat zien soldoaten dappere kerels binnen. 11 Nee, ik geef joe te roade: hoal t haile Israël bie nkander, van Dan òf tot aan Berseba tou, zo talriek as zaand bie zee. En den mout ie zulm mit heur mitgoan. 12 Woar dat hai ook touholdt, wie overvalen hom as daauw dij over t laand vaalt. Haizulm nait en ook gainain van zien manschoppen blift den nog in t levent. 13 En as hai zok terogtrekt in n stad, den loat wie hail Israël dikke koabels doarhèn mitnemen en slepen haile stad in leegte bie t wotter, aan leste stain tou." 14 "Chusai zien plan is beter as dij van Achitofel," zee Absalom, en aal Isrelieten zeden hom t noa. De HEER haar heur ja aanzet om t goie plan van Achitofel van toavel te vegen, omreden hai haar t op Absalom veurzain.

15 Chusai zee tegen priesters Sadok en Abjatar: "Zo en zo het Achitofel Absalom en Israëls oldsten roaden. Mor ik zó. 16 Stuur doarom zo gaauw as t aaids kin David dizze bosschop: 'Blief vannaacht nait bie oversteekploatsen noar woestijn tou, mor goa votdoalek over Jordaan, aans zel t mit joe en joen volk nait goud oflopen." 17 Jonatan en Achimaäs stonden al kloar bie Rogelwèl. Zai konden heur vanzulm nait in stad zain loaten, en n sloavin brochde heur tieden dij ze aan David overbrengen mozzen.

18 Mor toch was ter n jongkerel dij heur zain haar en t aan Absalom vertelde. Baaide jonges gingen votdoalek op pad noar Bachurim. Doar gingen ze noar t hoes van n man dij op zien haim n put haar, en doar kropen ze in. 19 Zien vraauw gooide n klaid over put hèn en streude doar koorn op, zodat t nait in de goaten laip. 20 Dou Absalom zien knechten bie vraauw in hoes kwammen, vruigen ze: "Woar binnen Achimaäs en Jonatan?" "Doargunders over t wotter goan," zee ze. Absalom zien soldoaten gingen op zuik, mor konden heur nait vinden en gingen dou onverrichter zoake weerom noar Jeruzalem. 21 Dou zai vot wazzen, kropen jonges tou put oet en brochten bosschop aan David over: "Ie mouten zo gaauw as ie kinnen, moaken dat ie aan aanderkaant Jordaan kommen, want dit en dat het Achitofel tegen joe in t zin." 22 Vot begunde David revier over te steken mit zien haile aanhang. Dou t licht wer, wazzen ze altmoal aan aander kaant, gainain oetzunderd.

23 Wat Achitofel aangaait: dou hai zag dat zien road op niks oetdraaid was, zoadelde hai zien ezel, ging noar zien hoes in Gilo, regelde zien zoaken en hong zok op. Hai wer begroaven in t graf van zien voader.

24 David was al in Machanaïm dou Absalom nog dounde was om mit t haile leger van Israël Jordaan over te steken. 25 Absalom haar in tied Amasa as generoal benuimd in stee van Joäb. Dij Amasa was n zeun van n Ismaëliet dij Jitra haitte. Dij haar hom kregen bie Abigal, n dochter van Nachas en zuster van Joäb zien moeke Seruja. 26 Absalom en zien leger zetten heur tènten op in t laand Gilead. 27 Dou David in Machanaïm aankommen was, kwammen Sobi, Machir en Barzillai bie hom. Sobi was n zeun van Nachas oet Rabba, hoofdstad van Ammon. Machir was n zeun van Ammiël oet Lo-Debar, en Barzillai kwam oet Rogelim in Gilead. 28 Zai haren van ales bie zok veur David en zien volk: alderhand bèrgoud, potten en pannen, waait, gaarst, meel en reusterd koorn, dikke bonen en linzen, 29 ook hunneg en botter, schoapen en vedde kaalver. "Want," zeden ze, "ie zellen vast wel muid worden wezen en honger en dörst kregen hebben in woestijn."

2 Samuël 18


01David monsterde zien troepenmacht en verdailde dij in ofdailens van doezend en honderd man. Doar stelde hai kommedanten over aan. 02t Haile leger verdailde hai nog in drij peturen en aan Joäb, aan zien bruier Abisai en aan Ittai oet Gat, gaf hai t kommando, elk over n daarde dail. "Ik goa zulm in aals gevaal mit," zee e tegen zien volk. 03Mor zai zeden: "Nikstervan, doar komt niks van in. As wie bie gevaal vluchten mouten, kin heur dat ja niks schelen. Al zol t ook wezen dat haalfschaid van ons sneuvelt, dat moakt heur niks oet. t Gaait bloots om joe: ie binnen heur net zoveul weerd as tiendoezend van ons. t Is ja veul beter dat ie in stad blieven, om ons as t neudeg is te helpen." 04Dou zee keunenk: "Wat joe t beste touliekt, dat dou ik." Hai ging opzied van poort stoan, en aal zien manschoppen rukten oet in plougen van honderd en doezend. 05Keunenk gaf Joäb, Abisai en Ittai inzeggen: "Kaalm aan mit mien zeun, mien Absalom." t Haile volk heurde dat hai heur dat bestelde.

06Ze trokken tou Machanaïm oet, noar boeten in t veld, Isrelieten in muit. t Kwam tou n gevecht in bozzen van Efraïm. 07Doar werden Isrelieten deur David zien troepen radikoal versloagen. t Wer dij dag n dikke slachtpertij. Van Absalom sneuvelden wel twinnegdoezend man. 08t Gevecht braaidde zok oet over haile kontraain en der kwammen dij dag meer soldoaten om haals deur t bos as deur t sweerd.

09Absalom ging der vandeur op n ezel. Inains zag hai n koppeltje soldoaten van David. Dou zien ezel onder dichte toeken van n dikke ekkelboom deur runde, kwam hai mit kop vaast te zitten tussen takken. Ezel laip deur en Absalom bleef hangen tussen hemel en eerde. 10 n Soldoat zag hom en vertelde t aan Joäb: "Begriep ais aan! k Heb Absalom zain. Hai hong aan n ekkelboom." 11 Joäb zee: "Wel verdold kerel, woarom hest hom nait op slag kold moakt! Den haar ik die mit plezaaier tien zulverstokken geven en ook nog n koppelraim." 12 "Al kreeg ik ook doezend zulverstokken zo in haand," zee soldoat, "den zol k nog gain haand oetsteken om zeun van keunenk wat aan te doun. Wie wazzen der ja altmoal zulm bie dou keunenk joe en Abisai en Ittai bestelde: 'Dou mien zeun toch niks aan, mien Absalom!' 13 En al haar ik Absalom ook stiekem vermoord, keunenk was t toch wel gewoarworden. En den haar ie joe der wel mooi boeten holden." 14 "Wat vergraim ik mien tied mit dien gezoes!" zee Joäb. Hai greep drij speren en stötte dij Absalom, dij nog leventeg in boom hong, in t haart. 15 Tien jongkerels, woapendroagers van Joäb, gingen om Absalom tou stoan en muiken doan waark mit hom. 16 Dou bluis Joäb op ramshoorn as taiken dat t volk oetschaaiden mos mit Israël achternoa te zitten. Hai wol zien volk spoaren. 17 Ze grepen Absalom en smeten hom doar in t bos in n daibe put. Doar stoapelden ze n dikke bult stainen bovenop. In tied vluchtte t haile leger van Israël, elk noar zien hoes.

18 Tiedens zien levent haar Absalom n gedenktaiken veur zokzulm opricht, t staait in Keunenksleegte. "Want," zee hai, "n zeun dij mien noam in eren holden kin, heb ik nait." Doarom het hai dij stain vernuimd noar zokzulm. Zodounde wordt e aan distied tou nog altied: 'Absalom zien gedenktaiken' nuimd.19 Achimaäs, Sadok zien zeun, vruig Joäb: "Mag ik koerier wezen en keunenk tieden brengen dat de HEER hom recht doan het en hom verlöst het van zien vijanden?" 20 "Nee," zee Joäb, "dizze raais nait! n Aander moal, mor vandoag nait. Hest ja gain goud nijs, omreden keunenk zien zeun is dood." 21 Dou gaf Joäb odder aan n Ethiopiër: "Vertel aan keunenk wast zain hest!" Hai boog veur Joäb en runde vot. 22 Mor Achimaäs huil aan en zee: "Loat mie in aals gevaal achter hom aangoan." "Woarom dat toch, jong?" zee Joäb. "Dij bosschop levert die ja niks op." 23 "Wat zol t? t Kin mie niks schelen," zee Achimaäs. "Tou den mor," zee Joäb - en vot was Achimaäs. Hai ging liek deur vlakte van Jordaan en zo kwam e Ethiopiër alderdeegs nog veur.

24 David zat in roemte tussen baaide poortgebaauwen en n oetkiek ston bovenop muur. Inains kreeg e ain in t vezaaier dij der aan runnen kwam, haildaal allenneg. 25 Hai raip noar ondern, noar keunenk: "Doar komt ain aan runnen, hai is allenneg!" "As e allenneg is," zee keunenk, "den het e nijs." Haardloper kwam al noader en noader. 26 Oetkiek raip noar poortwachter: "Komt nog ain aan runnen, ook allenneg!" "Den is dat ook n koerier," zee keunenk. 27 "Aan zien lopen te zain kon dij eerste wel Achimaäs wezen, Sadok zien zeun," zee oetkiek. "n Beste kerel," zee keunenk, "dij komt wis mit n goie tieden." 28 "t Is aal goud!" raip Achimaäs keunenk tou en boog daip veur hom. Dou zee e: "Goddaank! De HEER, joen God, het ofrekend mit aal t repallie dij t op joe veurzain haar." 29 Mor keunenk vruig: "Is t aal goud mit mien jong, mit mien Absalom?" Achimaäs zee: "Ik zag wel n grode oploop van volk, krekt dou joen knecht Joäb mie votstuurde, mor k wait t rechte der nait van." 30 "Wacht hier even," zee keunenk. Achimaäs ging aan zied stoan.

31 Doar kwam Ethiopiër al aan. "k Heb goud nijs veur joe, mien heer en keunenk," zee e. "Vandoag het de HEER joe recht doan en van aal joen vijanden verlöst." 32 "Is t aal goud mit mien jong, mit mien Absalom?" vruig keunenk. "Mien heer en keunenk," zee Ethiopiër, "t mag aal joen vijanden en aal dij tegen joe opstoan en joe kwoad doun willen net zo vergoan as dij jong!"

2 Samuël 19


01Haildaal oetstuur zunderde keunenk zok òf in n opkoamer boven poort. Hai jammerde aalwegdeur: "Absalom, mien jong, mien Absalom. Was ik mor dood in dien stee, Absalom, mien jong, mien jong!"

02Ze vertelden aan Joäb: "Begriep toch ais aan, nou zit keunenk vrachteg toerloos te reren en te jammern om Absalom!" 03Veur aal zien volk wer dij dag n dag van raauw in stee van overwinnen, dou zai heurden dat keunenk zo aldernoarste slim raauwde om zien zeun. 04Soldoaten slopen dij dag as daiven stad in, krekt as n leger dij zok schoamt dat ze der oetknepen binnen. 05Keunenk haar zien gezicht toudekt en schraifde t oet: "Absalom, Absalom, mien jong, mien jong!" 06Dou stapte Joäb op keunenk òf en zee: "Schoamachteg zo as ie joe aanstellen tegenover aal joen knechten. En dat nog wel nou ze dizze dag joen levent red hebben en dat van joen zeuns en dochters, joen vraauwlu en bievraauwen. 07Nou komt t aan t licht dat ie joen vijanden geern lieden maggen en dat ie joen vrunden hoaten. Ie loaten wel blieken dat ie joen ofsieren en manschoppen niks in reken hebben. Joa, nou wait ik dat joe t niks schelen kin dat wie altmoal dood wazzen as Absalom nog mor leefde. 08Gain gemier! Nou in t èn, en noar boeten! En spreek joen soldoaten zo tou, dat ie heur bie t haart kriegen. Want bie de HEER, ik sweer joe, as ie dat naít doun, den blift ter vannaacht gainain meer bie joe. En dat zol slimmer veur joe wezen as aal t meleur dat joe overkommen is van joen jonge joaren òf tot nou tou." 09Dou kwam keunenk in t èn en ging in poort zitten. Dou zien soldoaten heurden: "Hai is ter weer!" trokken ze aalmoal in optocht bie hom langs. Isrelieten wazzen der vandeur goan. Elk noar zien aigen hoes. 10 Dou begunde bie ale stammen van Israël t volk te mòtjen tegen d'oldsten. Ze zeden: "Keunenk het ons verlöst van ons vijanden, benoam van Filistijnen. En nou mos hai tou t laand oet vluchten veur Absalom. 11 Mor Absalom, dij wie over ons aansteld haren, is in oorlog omkommen. Nou den, woarom hang ie der tegen om keunenk weerom te hoalen?" 12 Dou keunenk gewoarwer wat hail Israël zee, stuurde hai priesters Sadok en Abjatar dizze bosschop: "Proat ais mit oldsten van Juda en vroag heur: 'Woarom loop ie aiglieks nait veuraan om keunenk weerom te hoalen?' 13 Ie binnen mien bruiers ja, mien aigen vlaais en bloud. Kom op, nait zoezen! 14 Zeg tegen Amasa noamens mie: 'Doe bist mien aigen vlaais en bloud. Ik sweer die bie de HEER dastoe mien generoal wordst in stee van Joäb, van dit aigenste ogenblik òf.'" 15 Zo belokte hom t om haile stam van Juda te beproaten, van dij gevolgen dat ze hom bosschop stuurden: "Kom asjeblieft weerom, mit aal joen volk."

16 Zo kwam keunenk weerom. Dou e bie Jordaan kwam, wazzen lu van Juda der ook al. Dij wazzen hom in muit goan noar Gilgal tou, om hom van aanderkaant Jordaan op te hoalen. 17 Simi, zeun van Gera, oet Bachurim, was der ook rad bie om keunenk David in muit te goan, tougelieks mit lu van Juda. 18 Bie hom wazzen doezend man van Benjamin, en ook Siba, rentmeester van Saul, mit zien vieftien zeuns en twinneg knechten. Liek tegenover David runden ze noar Jordaan 19 en radjes der overhèn om keunenk en zien femilie noar overkaant te helpen en van dainst te wezen. Krekt dou keunenk Jordaan oversteken zol, vuil Simi veur hom op knijen en zee:

20 "Och, mien heer en keunenk, neem mie toch nait kwoalek wat ik misdoan heb, dij dag dat ie oet Jeruzalem votgingen en vergeet dat toch asjeblieft. 21 Ik wait mor al te goud dat ik mis west heb. Doarom bin ik vandoag as eerste van haile stam Jozef bie joe kommen om joe welkom te haiten." 22 Abisai, Seruja zien zeun, braandde lös: "Wat nou? Doodstraf het e verdaind, dij Simi! Hai het Gods gezaalfde ja vervlökt!" 23 Mor David zee: "Woar bemui ie joe mit, ie zeuns van Seruja? Ik loat mie vandoag nait meer deur joe de wet veurschrieven. Vandoag valen der in Israël gain doden. Ik bin nou weer keunenk van Israël. Dou doar denk om!" 24 Tegen Simi zee e: "Doe wordst nait doodmoakt, doar stoa ik börg veur."

25 Mefiboset, Saul zien klaainzeun, was ook kommen om keunenk welkom te haiten. Hai haar zien vouten nait wosken en zien board en klaaier nait verzörgd van dag òf aan dat keunenk votgoan was oet Jeruzalem, tot op dit ogenblik tou dat hai der vaaileg en wel weer was. 26 Mefiboset was van Jeruzalem kommen, en dou hai keunenk in de muit kwam vruig dij hom: "Woarom bistoe nait mitgoan, Mefiboset, dou ik oet Jeruzalem votging?" 27 "Mien heer en keunenk," zee e, "ie waiten ja dat ik kreupel bin. Ik zee tegen mien knecht dat e mien ezel zoadeln mos, zodat ik mit keunenk mitgoan kon. Mor hai het mie bedrogen. 28 Hai het joe dikke leugens over mie verteld. Mor ie, mien heer en keunenk, ie binnen as n engel van God. Dou mor wat joe goud dunkt. 29 Want ik en mien voaders hoes, wie haren aans niks as dood te verwachten. Mor in stee doarvan heb ie mie n plak geven aan joen toavel. Wat recht heb ik den nog om mien beklag bie joe te doun?" 30 Keunenk zee: "Der nait laanger over proaten! Ik onnaaier: doe en Siba verdailen t laand van Saul." 31 "Hai kin t ook aalmoal wel kriegen," zee Mefiboset, "mien heer en keunenk is der ja vaaileg en wel weer!"

32 Barzillai oet Gilead was ter ook. Hai was van Rogelim kommen om keunenk bie te stoan bie Jordaan en den ofschaaid van hom te nemen. 33 Hai was al tachteg joar, slim riek, en hai haar in keunenk zien onderhold veurzain in tied dat dij in Machanaïm touhuil. 34 Keunenk zee tegen Barzillai: "Ie mozzen mor mit mie goan noar Jeruzalem, den zel ik nou ais veur joe zörgen." 35 Mor Barzillai zee: "Mien heer en keunenk, ik heb nog mor n luk zetje meer te leven. Woarom zol ik den nog mit joe noar Jeruzalem goan? 36 Ik bin ja al tachteg joar. k Heb ter gain wait van hou of t doar aan t hòf tougaait. Eten en drinken, doar heb ik gain smoak meer aan. En al zingen joen zangers ook nog zo mooi, dat dut mie niks meer. Ie zollen allain mor last van mie hebben. 37 Ik wol allenneg mor n èndje mit joe over Jordaan goan, woarom zol ie mie doarveur belonen, mien heer en keunenk? 38 Loat mie nou mor weer noar hoes tou goan, dat ik in mien aigen stad staarven kin, bie t stee doar mien olden begroaven liggen. Mor hier is mien zeun Kimham, loat dij toch mit joe mitgoan, den kin ie aan hom doun wat joe goud dunkt." 39 "Dat is in odder," zee keunenk. "Kimham gaait mit, en aal wat joe goud dunkt zel ik aan hom doun, om joe." 40 Aal t volk ging Jordaan over, en dou keunenk ook overstoken was sluig hai Barzillai baaide aarms om haals en gaf hom zien zegen. Dou ging Barzillai weerom noar hoes. 41 Keunenk ging wieder noar Gilgal en Kimham ging mit hom mit. Dou keunenk over Jordaan goan was, begelaaid deur haile stam Juda en haalfschaid van Isrelieten, 42 kwammen der ofgezanten van aal Isrelieten bie hom en vruigen: "Woarom hebben ons bruiers, dij van stam Juda, joe inpaalmd en joe mit aal joen volk over Jordaan brocht?" 43 Dij van Juda antwoordden: "Omreden keunenk is ain van onzent! Woarom bin ie doar zo kwoad om? Hebben wie asmis leefd op kosten van keunenk of aander perfiet van hom had?" 44 Mor Isrelieten zeden tegen lu van Juda: "Wie hebben wel tien moal zoveul recht op t keunenkschop en op David, as ie. Woarom kiek ie den zo op ons deel? Wie hebben toch zeker t eerste bedocht om ons keunenk weerom te hoalen." Mor lu van Juda wazzen beter bekt as Isrelieten.

2 Samuël 20


01Bie touvaal was doar in Gilgal n dikke deugennait, hai haitte Seba en was n zeun van Bichri, ain oet stam Benjamin. Dij bluis op hoorn en raip: "Wie hebben niks te moaken mit dij haile David en niks te verwachten van dij zeun van Isaï. Vot, noar hoes, ie Isrelieten!" 02Dou gingen ale Isrelieten bie David vot en achter Seba aan. Mor lu van Juda bleven achter heur keunenk stoan en gingen mit hom van Jordaan noar Jeruzalem.

03Dou keunenk David weerom was in zien pelaais in Jeruzalem, zette hai dij tien bievraauwen dij hai doar loaten haar om op t pelaais te pazen, in n hoes apaart mit hoesarrest. Hai bleef veur heur zörgen, mor haar gain omgang meer mit heur. Tot aan heur dood tou leefden ze as onbesturven wedevraauwen.

04Dou gaf keunenk David Amasa bevel: "Roup mie ale soldoaten van Juda op en wees hier in Jeruzalem overmörgen weer present." 05Amasa ging votdoalek hèn en raip heur bie nkander. Mor hai was ter nait kloar mit op tied dij David besteld haar. 06Doarom zee keunenk tegen Abisai: "Nou kin dij Seba ons nog wel ais meer te doun moaken as Absalom. Goa vot op pad mit aal mien volk en joag achter hom aan. Aans moakt hai zok nog boas over ain of meer vestingsteden en ontkomt hai ons." 07Abisai ging doalek op pad, Seba achternoa, mit Joäb en zien manschoppen, mit David zien liefwacht en aal zien keurtroepen. 08Dou ze bie dikke stain in Gibeon wazzen, kwam Amasa der ook net aan. Joäb haar onder zien tuniek n sweerd aan koppelraim, makkelk veur t griepen. 09Hai pakte Amasa mit rechterhaand bie board om hom n smok te geven en zee: "Hou is t mit die, kammeroad?" 10 Amasa was nait verdocht op t sweerd dij Joäb in linkerhaand haar. Joäb stook hom zo stief onder in t lief dat zien daarms der oetkwammen en op grond vuilen. Amasa was op slag dood. Joäb en zien bruier Abisai gingen vot weer achter Seba aan. 11 Ain van Joäb zien adjudanten bleef bie Amasa stoan en raip: "Wèl veur Joäb is en veur David: volg Joäb!" 12 Amasa lag doar midden op stroat, in n poul bloud. Dou soldoat van Joäb zag dat elk der bie stoan bleef, sleepte hai t liek van weg òf in baarm, en omreden elk dij der bie langs kwam toch nog weer stoan bleef om te kieken, gooide hai der n klaid overhèn. 13 Dou hai hom zo op zied van weg oet zicht hoald haar, marsjeerden ze altmoal weer wieder achter Joäb aan, op jacht noar Seba.

14 Seba was in tied al dwaars deur hail Israël trokken noar Abel-Bet-Maächa. Ale leden van femilie Bichri haren zok doar bie hom aansloten. 15 Joäb zien manschoppen kwammen doar ook aan en sloten Seba op in stad. Ze baauwden n belegernswaal tegen boetenmuur aan, en aal t volk van Joäb was drok in de weer om stadsmuur te ondermienen en zo instörten te loaten. 16 Nou was ter in stad n toeke vraauw, dij raip: "Heur es, heur ais even! Zeg tegen Joäb dat hai dichterbie komt. Ik wil geern wat mit hom beproaten." 17 Joäb kwam dichterbie en zai vruig: "Bin ie Joäb?" "Joa," zee dij, "dat bin ik. Luster asjeblieft noar wat ik joe te zeggen heb, as k zo vrij wezen mag." "Zeg t mor," zee Joäb. 18 "In olde tieden," zee ze, "wer der altied al zegd: 'Dij road hebben wil, mout noar Abel goan.' En den kwam t veur mekoar. 19 Ons stad is de vreedzoamste en betraauwboarste in Israël. Mor nou wil ie n stad dij as n mouder in Israël is, oetmoorden. Woarom wil ie t aarfdail dat God ons geven het verrinnewaaiern?" 20 "Gain hoar op mien kop dij doar aan denkt," zee Joäb.

21 "Gain sproake van! Mor n kerel woaraarns oet t baarglaand van Efraïm, aine Seba, zeun van Bichri, is in opstand kommen tegen David, ons keunenk. t Is ons allenneg om dij kerel te doun. Lever hom aan ons oet, den bin ie van ons òf." Vraauw zee tegen Joäb: "Ie kinnen der op aan: ie kriegen zien kop van muur òf tougooid." 22 Mit dizze loze zet ging zai noar t stadsbestuur, van dij gevolgen dat ze Seba, Bichri zien zeun, kop ofhaauwden en Joäb tougooiden. Dij bluis dou op hoorn en gaf odder dat ze stad mit vree luiten. Dou gingen ze vot, elk noar zien hoes, en Joäb ging weerom noar keunenk David in Jeruzalem.

23 Joäb was weer generoal over t haile leger van Israël. Benaja, zeun van Jojada, haar Keretieten en Peletieten onder zien kommando. 24 Adoram ging over aarbaidsdainst. Josafat, zeun van Achilud, was roadsheer. 25 Seja was hofschriever. Sadok en Abjatar wazzen priesters. 26 Ook Ira oet Jaïr was priester aan t hòf van David.

2 Samuël 21


01In tied van David was der ais hongersnood, drij joar achternkander. David vruig de HEER om road. De HEER zee: "Saul en zien femilie binnen schuld doarvan, omreden Saul het n slachten aanricht onder de Gibeonieten." 02Gibeonieten heurden nait tou t volk van Israël, ze wazzen nog overbleven van Amorieten. Isrelieten haren der n aid op doan dat ze heur niks doun zollen. Toch haar Saul in zien blinde iever veur Israël en Juda zien best doan om heur oet te moorden. 03David luit heur bie zok kommen en vruig: "Wat kin ik veur joe doun dat t weer goud komt tussen joe en ons, zodat de HEER om joe weer zegen geven kin aan zien laand en volk?" 04Gibeonieten zeden: "Dit is veur ons nait goud te moaken mit zulver of gold. En doodmoaken van wèl den ook in Israël, dat zit ter veur ons nait aan." "Zeg t mor," zee David, "ik zörg der veur." 05Zai zeden: "Dij man dij t op ons veurzain haar en ons volk oetmoorden wol in hail Israël, 06geef ons van dij zien noazoaten zeuven man om heur op te hangen veur t oog van de HEER in Gibea, stad van Saul, dij de HEER as keunenk oetkeurd haar." "Dat is goud," zee David. 07Mor hai spoarde Mefiboset, Jonatan zien zeun, Saul zien klaainzeun, vanwegens de aid dij hai en Jonatan nkander sworen haren bie de HEER. 08Mor Armoni en Mefiboset, baaide zeuns van keunenk Saul en zien bievraauw Rispa, dochter van Ajja, en ook de vief zeuns van Saul zien dochter Merab en Adriël, zeun van Barzillai oet Mechola, 09dij leverde keunenk oet aan Gibeonieten. Zai hongen heur op boven op n baarg, veur t oog van de HEER. Zo binnen aal dij zeuven noazoaten van Saul tougelieks ombrocht. t Was in t begun van t zichten dou dat gebeurde, gaarst wer krekt inhoald. 10 Dou ging Rispa hèn en vlijde heur raauwklaid deel op baarg. Van t begun van t zichten tot eerste regen tou bleef ze dag en naacht bie de lieken om roofvogels en roofdaaiern der bie vot te holden. 11 Dou aan David verteld wer wat of Rispa doan haar, 12 huil hai t gebainte van Saul en zien zeun Jonatan oet Jabes in Gilead. t Volk van Jabes haar destieds heur lieken ja stiekem vothoald oet t loug van Bet-San doar Filistijnen heur ophongen haren noa de slag op t Gilboägebaargte. 13 Dou David t geroamte van Saul en van Jonatan ophoald haar, legden ze ook t gebainte van dij zeuven manlu doarbie 14 en begruiven dat ales in t graf van Saul zien voader Kis, in Sela in t laand van Benjamin. t Wer ales krekt zo oetvoerd as keunenk t onnaaierd haar. Doarnoa was God zien volk genoadeg en gaf hai weer regen op heur gebed.

15 Dou der ais oorlog was tussen Filistijnen en Isrelieten, trokken David en zien helden op heur òf en vochten zo haard mit Filistijnen dat David op t lest doodmuid was. 16 Dou snakte Jisbibenob, n Refaïet - punt van zien speer woog wel drij kilo en hai haar n nij sweerd aan zien koppel - dat hai David wel even deelleggen zol. 17 Mor Abisai, ain van Seruja heur zeuns, kwam David te hulp en versluig dij Filistijnse proatjemoaker. Dou besworen manlu van David hom dat hai nooit meer mitgoan zol om te vechten. "Want," zeden ze, "ie binnen t licht van Israël, en dat mag vervaast nait oetgoan." 18 n Zetje loater, bie n aander gevecht mit Filistijnen in Gob, versluig Sibbechai oet Chusa n Refaïet, dij Saf haitte. 19 Weer was der n gevecht mit Filistijnen in Gob. Doar sluig Elchanan, n zeun van Jaïr oet Betlehem, n bruier van Goliat dood, dij haitte Lachmi en kwam oet Gat. Hai haar n speer mit n schacht zo dik as n weversboom. 20 Bie n aander gevecht, en wel in Gat, was ter n kolesoal grode kerel, dij zès vingers aan elke haand en zès tonen aan elke vout haar, mitnkander dus vaaierntwinneg. Dat was ook n Refaïet. 21 Hai schoor Israël de gek aan. Mor Jonatan, de zeun van David zien bruier Sima, sluig hom dood.

22 Dij vaaier kerels wazzen aalmoal Refaïeten oet Gat, en zai binnen doodmoakt deur David zien helden.

2 Samuël 22


01Dou de HEER David red haar van Saul en aal zien aander vijanden, zong David dit laid tot eer van de HEER:
02"O HEER, mien rots, mien staarke börg, mien verlözzer,
03mien God, mien rots doar ik bie schoel, mien schild, mien machtege helper, mien touvlocht en mien redder,
dij mie verlöst het oet aal t geweld.

04De HEER dij te priezen is, hom roup ik aan; hai het mie verlöst van mien vijanden.

05Golven van dood sluigen over mie hèn, revieren van dood en verdaarf overspoulden mie,

06netten van t dodenriek wazzen om mie tou, dood haar mie struup al om haals gooid.

07In mien benaauwdhaid raip ik de HEER aan om hulp, ik raip van nood tot mien God.
In zien pelaais heurde hai mien stem,
hai heurde mie roupen en kwam mie te hulp.

08Eerde schudde en schokte, hemel wankelde en swaaide op zien fonnementen,
want God was glìn worden.

09Rook kwam hom tou neus oet, vuur dat t aal verteerde oet zien mond,
hai spijde dikke stokken vuur.

10 Hai gooide deuren van hemel open en kwam omdeel, pikswaarde wolken wazzen onder zien vouten.

11 Op n cherubengel zaailde hai omdeel, op vleugels van wind.

12 Hai hulde zok in duusternis, swaarde störmwolken stiefvol wotter wazzen rondom hom tou.

13 Van glìnne gloud dij veur hom aanging, vloog ales in brand.

14 Hoog in lucht luit de HEER dunder rommeln, d'Alderhoogste luit zien stem boldern.

15 Hai schoot zien pielen rondom hèn, veegde zien vijanden oet nkander; zien weerlichten muik heur haildaal verbalderd.

16 Boom van zee kwam veurndag, fonnementen van wereld kwammen bloot,
dou de HEER zien vijanden t gelaaide aanzee,
vergrèld zien störmwind over eerde juig.

17 Mor mie stook hai van boven òf zien haand tou, hai greep mie en trok mie omhoog oet t wilde wotter,

18 hai redde mie van mien machtege vijanden, van aal dij mie hoatten en mie te maans wazzen.

19 Ze sprongen op mie òf dou ik knikkende knijen haar, mor de HEER huil mie in t èn.

20 Hai huil mie oet nood vandoan en gaf mie roemte, hai redde mie omdat hai mie geern mog.

21 De HEER het goud veur mie west omdat ik goud doan heb, hai het mie beloond omdat ik schone handen haar:

22 ik heb ja hailtied doan wat de HEER wol, en ik bin nait van t pad ofgoan dij hai mie wees,23 aan aal zien wetten heb ik mie holden, zien veurschriften doar bin ik nooit van ofweken.

24 Hai wait dat ik hom altied tougedoan west heb, en dat ik mie woard heb veur minne streken.

25 Hai het goud veur mie west omdat ik doan heb wat goud is, omdat hai wait dat ik schone handen heb.

26 HEER, ie binnen traauw veur dij traauw is, goud veur dij goud dut,

27 eerlek veur dij eerlek is, mor veur dij gemain is, bin ie t ook.

28 Ie redden dij onderdrokt worden, mor hooghaarten hoal ie onderoet.

29 Eerlieks woar, HEER, ie binnen mien laamp, mien God dij duusternis veur mie veraandert in licht.

30 Joa, mit joe goa ik driest op mien vijanden òf, mit mien God is gain muur mie te hoog.

31 Dizze God - volmoakt is aal wat hai dut, wat de HEER zegt, is zuvere woarhaid,
hai is n schild veur aal dij bie hom schoelen.

32 Zekerwoar, allain de HEER is God, der is aans gainent doar ie vaaileg bie binnen.

33 Dizze God is mien staarke börg, hai moakt mien pad slicht.

34 Hai moakt mie rap as n ree, hoog bovenop heuvels zet hai mie deel,

35 hai het mie leerd hou of ik vechten mout, gain boog, al is e ook van koper - ik kin hom spannen.

36 Joen schild, dij ie mie geven hebben, het mie red, ie heurden mien beden, dat muik mie staark,

37 ie leerden mie over t slagveld te voamen, zunder knikkende knijen.

38 Zo zat ik achter mien vijanden heer en vernailde heur, ik kwam nait weerom van t slagveld aleer ik heur versloagen haar,

39 ik sluig heur deel, ze kwammen nait weer in t èn, ze bleven onder mien vouten liggen.

40 Ie gavven mie ja kracht om te vechten, ie brochten mien tegenstanders veur mie op knijen,

41 ie juigen mien vijanden veur mie op loop, aal dij mie hoatten, heb ik oetreud.

42 Ze schraifden om hulp - mor der kwam gain hulp, ze raipen tot de HEER - mor gain antwoord.

43 Ik vergroezelde heur as stof op weg, ik vertrapte heur as stroatendrek.

44 Ie hebben mie ook red van rebellen oet aigen volk, ie hebben mie handhoafd as laaider van t volk,
noatsies dij ik èns nait kon, wer ik boas over.

45 Vremden bogen veur mie - ze mozzen ja wel, as ze mien noam mor heurden, wazzen ze zo mak as schoapen,

46 ze werden doodsbenaauwd, trillend as n rusk kwammen ze veurndag oet heur börgen.

47 De HEER leeft, lof en daank aan mien rots, hai is hoog verheven, de rots dij mie redt.

48 t Is God dij mie kracht gaf om t kwoad òf te stravven, dij volken onder mien gezag steld het,

49 hai het mie red oet klaauwen van mien vijanden, HEER, ie hebben mie vrijmoakt oet greep van mien tegenstanders,
geweldenoars, doar heb ie mie van verlöst.

50 Doarom eer en pries ik joe, ale volken mouten t heuren, veur joe zing ik mien daanklaid.

51 Ie hebben joen keunenk geweldege overwinnens geven, ie hebben joen traauw bewezen aan hom, dij ie as keunenk oetkeurd hebben,
aan David en zien noageslacht, veur aiweg en aaid.

2 Samuël 23


01Dit binnen leste woorden van David. Zo zegt David, Isaï zien zeun, God zien hoog verheven held,
deur God van Jakob aansteld as keunenk, Israël zien oogappel,
bezongen in laiden van Israël:

02"t Is de HEER zien gaist, dij in mie sprekt, zien bosschop vertel ik.

03God van Israël sprekt, Israël zien beschaarmer zegt tegen mie: 'Der komt ain, dij rechtveerdeg regaaiert over ale mensken,
dij regaaiert mit ontzag veur God.

04Hai is as t mörgenlicht, as zun opkomt op n onbewolkte mörgen, as zunnewaarmte t jonge gras op t laand wazzen dut noa n gruizoame regenbui.'

05Zo dut God wizzenzeker ook mit mien hoes. Hai het ja veur hailtied n verbond mit mie sloten,
dij nait weer stokkend kin en altied standholdt.
Joa, aal wat k wènsk en aal mien haail,
doar geft God wasdom aan, t is zekerwoar.

06Mor minne lu, dij binnen altmoal as verwaaide stiekels, doar je mit blode handen wel ofblieven willen.

07Dij ze oproemen wil, gooit ze mit greep of vörk op n bult, en stekt haile boudel in brand."


08Noamen van David zien dapperste soldoaten: Isbaäl oet Chachmon was nummer ain van de drij aldermoudegsten. Hai gong mit n speer op aachthonderd man òf en versluig ze in ainmoal. 09Nummer twij van de grode drij was Elazar, zeun van Dodo, oet Achoäch. Filistijnen haren heur ais verzoameld om slag te levern. David en Elazar doagden heur oet, mor Isrelieten knepen oet. 10 Bloots Elazar bleef stoan en haauwde der op in, alderdeegs nog dou hai kraam in haand kreeg en t sweerd nait meer lösloaten kon. De HEER gaf dij dag n grode overwinnen. Eerst dou der aans niks meer te doun was as plundern van slachtovvers, kwammen Isrelieten weer veurndag. 11 Nummer drij was Samma, Age zien zeun, oet Harar. Op n moal haren Filistijnen zok verzoameld bie Lechi. Doar was n stok laand mit linzen. Isrelieten gingen veur Filistijnen op loop, 12 mor Samma bleef midden op t laand stoan. Hai luit hom doar nait votjoagen, mor versluig Filistijnen. Zo gaf de HEER n dikke overwinnen.

13 Drij aandern van zien helden kwammen ais bie David in t begun van mennerstied, in grot van Adullam. Filistijnen haren n legerkaamp opsloagen in leegte van Refaïm. 14 David haar zok verschaansd op n stoer te benoadern stee, en lag doar nou net nait n ofdailen van Filistijnen in Betlehem! 15 David haar dörst as n peerd en zee: "Kon ain mie mor wat van dat vrizze wotter oet Betlehem hoalen, oet put bie poort!" 16 Dou broken dij drij vuurvreters deur Filistijnen heur wachtpost hèn en huilen wotter oet put in Betlehem. Mor dou ze bie David kwammen, wol hai der nait van drinken. Hai goot t op grond as ovver veur de HEER. 17 "Doar mag de HEER mie veur bewoaren," zee e, "dat ik hiervan drink. t Is ja zoveul as dat ik t bloud van dizze jonges drinken zol, zai hebben heur levent ter ja veur woagd." Doarom wol hai t beslist nait drinken. Zoks deden dij drij helden.

18 Aanvoerder van dizze drij was Abisai, Joäb zien bruier - Seruja was heur moeke. Hai ging ais mit n speer op drijhonderd man òf en versluig heur. Zo kreeg hai noam onder dij drij. 19 Hai was van heur t mainste in reken en zodounde wer hai heur aanvoerder, mor eerste grode drij, doar kwam hai nait aan tou.

20 Benaja, zeun van Jojada, oet Kabseël, was ook n eersteklas vechtersboas. Hai haar n bult heldendoaden op zien noam: zo versluig hai baaide zeuns van Ariël oet Moäb en luit hom ais in n put deelzakken doar n laiw inzat, op n dag dat ter snij lag. Hai het t ondaaier doodmoakt. 21 n Aander moal het e n Egyptenoar doodmoakt, n reus van n kerel. Man haar n spies, Benaja n stòk, mor hai scheurde hom spies oet handen en haauwde hom mit zien aigen woapen dood. 22 Zoks dee Benaja. Hai was ook vernuimd onder de twijde drij, 23 en ston nog hoger in aanzain as aander datteg, mor eerste grode drij, doar kwam hai nait aan tou. David stelde hom aan as kommedant van zien liefwacht.24 De datteg dappern wazzen: Asaël, bruier van Joäb; Elchanan, zeun van Dodo, oet Betlehem; 25 Samma en Elika, baaident oet Charod; 26 Cheles oet Pelet; Ira, zeun van Ikkes, oet Tekoä; 27 Abiëzer oet Anatot; Mebunnai oet Chusa; 28 Salmon oet Achoäch; Maharai en 29 Cheleb, zeun van Baäna, baaident oet Netofa; Ittai, zeun van Ribai, oet Gibea in Benjamin; 30 Benaja oet Piraton; Hiddai oet Nachale-Gaäs; 31 Abialbon oet Arba; Azmawet oet Barchum; 32 Eljachba oet Saälbon; Jasen oet Gun; 33 Jonatan, zeun van Samma, en Achiam zeun van Sarar, baaident oet Harar; 34 Elifelet, zeun van Achasbai, oet Maächa; Eliam, zeun van Achitofel, oet Gilo; 35 Chesro oet Karmel; Paärai oet Arba; 36 Jigal, zeun van Natan, oet Soba; Bani oet Gad; 37 Selek oet Ammon; Nachrai oet Beërot, woapendroager van Joäb, zeun van Seruja; 38 Ira en Gareb, baaident oet Jeter, 39 en Uria de Hethiet. Dit binnen mitnkander zeuvendatteg.

2 Samuël 24


01De HEER wer nog n moal kwoad op Isrelieten. Hai steukelde David tegen heur op en zee: "Goa toch ais noa houveul veerdege manlu der binnen in Israël en Juda." 02Keunenk zee tegen zien generoal Joäb: "Goa bie ale stammen van Israël langs van Dan òf tot aan Berseba tou, en leg n liest aan van aal t volk, dat ik aan wait kom hou staark mien leger is." 03"Mien heer en keunenk," zee Joäb, "ik mag lieden dat de HEER, joen God, t volk nog honderd moal groder moakt as nou, en dat ie der zulm getuge van wezen maggen. Mor woarom wil ie dat zo geern waiten?" 04Keunenk zette deur wat hai zok in kop zet haar. Dat Joäb en zien ofsieren mozzen wel op pad om t volk te tellen. 05Zai stoken Jordaan over en begunden heur waark in t zuden, bie Aroër, n stad haalfweg beek Arnon. Doarvandoan gingen ze noar t noorden, kaant op noar Jazer, n stad van stam Gad, 06en wieder noar Gilead en Kades, in t laand van Hethieten. Oet Dan-Joän vandoan draaiden ze òf noar t westen, noar Sidon tou. 07Dou noar de Negev, noar stad Tyrus en ale steden van Chiwwieten en Kanaänieten. Ze kwammen oet bie Berseba in Juda. 08Noa heur raais deur t haile laand kwammen ze negen moand en twinneg doag loater weerom in Jeruzalem. 09Joäb dee verslag aan keunenk: in Israël wazzen aachthonderddoezend en in Juda viefhonderddoezend dij hai oproupen kon. 10 Mor vot noatied begunde David zien gewaiten hom te ploagen en hai zee tegen de HEER: "Wat ik oethoald heb, het glad verkeerd west. Och HEER, vergeef mie t asjeblieft. k Heb ja nait goud wies west!" 11 Aanderdoags vroug haar David zien hofprofeet Gad, al odder van de HEER. 12 Hai mos noar David tou en hom kaizen loaten oet drij stravven. 13 Zo kwam Gad bie David en zee: "Wat mout t wezen: zeuven joar honger in t laand, drij moand op loop veur joen vijanden, of drij doag de pest? Ie mouten wel waiten wat antwoord ik aan de HEER dij mie stuurd het, overbrengen mout!" 14 "Ik bin doodsbenaauwd," zee David, "mor loat ons mor laiver in handen van de HEER valen as in menskenhanden - doar is ja genoade." 15 Aigenste mörgen stuurde de HEER de pest op Israël òf, van smörgens òf tot tied ter heer was. In t haile laand van Dan tot Berseba, gingen der seuventegdoezend mensken aan hèn. 16 Engel van de HEER was ter aan tou om Jeruzalem ook mit de pest te trevven. Mor dou muitte de HEER t en hai zee tegen engel: "Nou het t genog west. Opholden!" 17 Dou David engel zag dij t onhaail over t volk brocht haar, raip e: "Och HEER, t is mien schuld en zunde, bloots mienent! Mor dizze onneuzele schoapen, wat hebben dij doan? Straf mie toch, en mien femilie!" 18 Aigenste dag nog kwam Gad bie David en zee: "Allee, nou vot noar Arauna zien dörsdeel tou en baauw doar n altoar veur de HEER!" 19 David ging der votdoalek hèn, zo as de HEER hom deur Gad opdroagen haar. 20 Dou Arauna keunenk mit zien gevolg der aan kommen zag, ging hai noar heur tou, boog daip veur David, en zee: 21 "Mien heer en keunenk, wat kin ik veur joe doun?" Keunenk zee: "Ik kom hier om dizze dörsdeel van joe te kopen en doar n altoar veur de HEER te baauwen, om zo n èn te moaken aan t lieden van t volk." 22 Mor Arauna zee tegen David: "Neem t aalmoal mor en ovver mor wat ie willen. Kiek, hier binnen ozzen om te ovvern en dörssleeën en jukken as branholt." 23 Arauna wol t altemoal wel vergees aan keunenk doun en zee nog: "Ik wèns joe tou dat de HEER, joen God, joe goudgunsteg is." 24 Mor keunenk zee: "Niks ter van, ik betoal joe t volle pond. Ik wil de HEER, mien God, gain ovvers brengen dij mie gain sènt kost hebben." Dat zodounde kochde hai dörsdeel en ozzen veur fiefteg sjekel zulver. 25 Doar baauwde David n altoar veur de HEER en ovverde der brandovvers en daankovvers op. De HEER lusterde noar zien beden en haar weer omdenken om t laand: ploag huil op.