Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Makkabeeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

2 Makkabeeërs 13


01In t joar 149 vernammen Judas en zien manlu dat Antiochus Eupator mit n dik leger onderwegens was noar Judea tou. 02Zien voogd Lysias dij mit t bestuur van t riek belast was, was ter ook bie. Aalbaaident beschikten over n Grieks leger van honderdtiendoezend man voutvolk, drijenfiefteghonderd man peervolk, twijentwinneg olifanten en drijhonderd woagens mit mèzzen aan roaden. 03Menelaüs haar zok bie heur aansloten. Dij vaalze kerel staarkte Antiochus in zien veurnemen. t Was hom der nait om te doun dat t zien voaderlaand goud ging, mor hai hoopte mit t bestuur van zien laand belast te blieven. 04Mor hoogste keunenk luit Antiochus grammiedeg worden op dij verroader. Noadat Lysias Menelaüs aanwezen haar as aanrichter van aal ellèn, gaf Antiochus odders, ze zollen hom noar Berea tou brengen om hom doar, op menaaier zo as ze dat wènd wazzen, terecht te stellen. 05Der ston in Berea n toorn van fiefteg èl hoog. Dij zat vol aask, mit ter boven n trechtervörmege stelloazie dij in aask oetlaip. 06Dij zok schuldeg muik aan tempelroof of n aander slimme wandoad, wer in dij trechter drokt en kwam op dij menaaier aan zien èn. 07Zo verging t dij wetsovertreder Menelaüs ook. Hai wer nait begroaven 08mor kwam aan zien èn in aask, n goie straf veur ain dij zoveul misdoaden bedreven haar tegen t altoar, doar t vuur en aask haaileg van binnen. 09Antiochus trok op mit barboarse plannen Jeuden nog veul maler te behandeln as onder zien voader t gevaal west haar. 10 Dou Judas hiervan heurde, bestelde hai t volk de Heer dag en naacht aan te roupen en hom te vroagen of hai heur weer te hulp kommen wol. 11 Vannijs hong heur boven kop dat ze beroofd werden van heur wet, t voaderlaand en heur haailege tempel. De Heer kon toch nait toustoan dat zien volk, dat nog mor zo kòrt leden t gewone levent weer oppakken kind haar, nou weer in handen valen zol van dij verdurven volken. 12 Aalmoal mitnkander beedden ze drij doag laank tou barmhaartege Heer, doar ze bie jammerden, vastten en in t stof deelbogen. Doarnoa sprak Judas heur moud in en bestelde heur dat ze zok kloar holden mozzen. 13 In n apaart beroad mit oldsten besloot e om oet te rukken en zoak mit God zien hulp te beslizzen, veur en aleer t leger van keunenk Judea invalen zol om stad in te nemen. 14 Noadat hai oetkomst zodounde in handen geven haar van schepper van wereld, legerde hai zok dichtbie Modeïn en pittjede zien manlu aan om dapper, op levent en dood, te vechten veur wet, tempel, stad, voaderlaand en heur aigen tradietsies. 15 Hai gaf zien soldoaten striedkreet: "God wint!" en overvuil mit n keur van dappere jongkerels bie naacht keunenk zien ketaaier. In t kaamp brochten ze zo'n twijdoezend man om en muiken boetendes grootste olifant en zien driever dood. 16-17 Zo brochten ze in t haile kaamp schrik en aalteroatsie teweeg en konden ze op t lest, omdat de Heer Judas beschaarmd haar, bie t rodoagen triomfantelk oet t kaamp vandoan goan. 18 Nou keunenk vernemen kind haar van Jeuden heur striedlust, perbaaierde hai heur steden mit lozeghaid in handen te kriegen. 19 Hai trok op Bet-Sur òf, n staarke Jeudse vesting, wer weeromjagd, dee vannijs n aanvaal, mor wer weer versloagen. 20 Ondertussen zörgde Judas der veur dat lu dij in belegerde stad woonden, ales kregen doar ze verlet om haren. 21 Rodokus, ain van t Jeudse leger, speulde vijand gehaaime infermoatsie in handen, mor hai wer opspoord, grepen en ombrocht. 22 Keunenk begunde veur twijde moal te onderhandeln mit inwoners van Bet-Sur, en nou aanveerdden ze t verdrag dij hai heur aanbaiden dee. Hai brook t beleg op, trok vot 23 en dee n regelrechte aanvaal op Judas zien leger, mor wer versloagen. Filippus was in Antiochië bleven om stoatszoaken te behaartegen. Dou Antiochus vernam dat Filippus hom ontraauw worden was, was e zo ontdoan dat hai veurwoarden van Jeuden aanveerden wol. Hai raip heur bie zok, dee der n aid op dat e aal heur billeke bedingen holden zol en bekrachtegde dit in n verdrag. Om blieken te loaten dat hai t goud veur haar mit t haaileg stee, brochde hai n ovver en betuugde hai eer aan tempel. 24 Hai ontvong Makkabeeër vrundelk en benuimde Hegemonides as goeverneur over t kontraain tussen Ptolemaïs en Gerar. 25 t Volk van Ptolemaïs vuilde zok deur dit verdrag te kòrt doan. Dou keunenk n bezuik brochde aan Ptolemaïs aaisten mensken op hoge toon dat ofsproaken opzegd werden. 26 Lysias klom op verhogen en verdedegde t aal zo goud as e kon en kreeg t kloar zien geheur te kalmeren, milder te stemmen en aan t èn te overtugen. Dou ging e noar Antiochië tou. Zo is t goan mit aanvaal en oftocht van keunenk.