Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Makkabeeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

2 Makkabeeërs 12


01Dou verdroagen doar we t hierboven over had hebben, sloten wazzen, ging Lysias weerom noar keunenk tou en gingen Jeuden weer aan t waark op heur laand. 02Mor n poar legeraanvoerders doar, noamelk Timoteüs en Apollonius, Genneüs zien zeun, Hiëronymus en Demofon, en benoam Nikanor, aanvoerder van Cyprioten, gunden heur gain rust en bleven heur lasteg valen. 03Inwoners van Joppe huilen dizze minne streek oet: ze nuigden Jeuden dij in heur stad woonden om zok mit heur vraauwlu en kinder in te schepen in n poar boten dij ze doarveur kloarliggen haren. Ze luiten ze nait blieken dat ze heur vijandeg gezind wazzen, 04mor zeden allenneg dat t n besloet van bestuur van stad was. Jeuden, dij geern vree holden wollen, voldeden aan heur verzuik - ze haren niks in de goaten. Mor dou ze goud en wel op open zee kommen wazzen, luiten ze schepen zinken. Der wazzen op zien minst twijhonderd Jeuden aan boord. 05Judas heurde over dizze vraide doad en brochde zien manlu op hoogte van wat of ter veurvalen was. 06Noadat hai God, de rechtveerdege rechter, aanroupen haar, trok e op lu òf dij zien laandslu vermoord haren. Bie naacht stook e hoaven in brand en zette aal schepen in de floister, en elkenain dij doar n hènkommen zöcht haar, wer ombrocht. 07Omdat poorten van stad zulm dicht wazzen, trok hai zok terog. Mor hai was van plan weerom te kommen en rest van t volk van Joppe ook oet te reuden. 08Dou e vernam dat inwoners van Jamnia t zulfde in t zin haren mit Jeuden dij in heur stad woonden, 09vuil hai doar snaachts ook hoaven aan en stook vloot in brand. Schiensel van vlammen was in Jeruzalem te zain, en dat ligt ter twijhonderdvatteg stoadie òf. 10 Vervolgens ondernamen Judas en zien manlu n veldtocht tegen Timoteüs. Ze haren nog gain negen stoadie oflegd, of ze werden overvalen deur n Aroabisch leger van minstens viefdoezend man voutvolk en viefhonderd ruters. 11 t Wer n swoare stried, dij Judas zien manlu mit Gods hulp wonnen. Versloagen nomoaden vruigen hom of e vree mit heur sloeten wol. Op heur beurt beloofden zai vij te geven en heur ook mit aander dingen te helpen. 12 Omdat Judas van oordail was dat Arabieren hom wis wel bie alderhande zoaken van nut wezen konden, ging hai op heur veurstel om vree in. Ze gavven nkander haand ter op en Arabieren gingen weerom noar heur tènten. 13 Judas dee ook n aanvaal op stad Kaspin deur bruggen te sloagen noar walen. Stad haar aan aal kanten muren en wer bewoond deur mensken dij overaal heer kwammen. 14 Lu dij belegerd werden, haren zoveul vertraauw in staarke muren en aal t etendrinken dat ze in veurroad haren dat ze mainden dat ze t recht haren Judas en zien manlu hoed vol te schelden en boetendes God te lastern en onvouge toal oet te sloagen. 15 Judas zien manlu raipen dou grode Heer van wereld aan, dij in Jozua zien tied muren van Jericho zunder störmrammen of aander oorlogstuug deelhoald haar, en ze bestörmden as wilden muur van stad. 16 Omdat God t wol, nammen ze stad in. t Wer zo'n aldervrezelkste moordpertij dat t net leek of n luk meerke, dat twij stoadie braid was, haildaal vol bloud zat. 17 Doarvandoan trokken ze noar Charax tou, zeuvenhonderdfiefteg stoadie wieder. Doar woonden Jeuden dij Tobiaden nuimd werden. 18 Ze trovven Timoteüs doar nait, want dij was onverrichter zoake oet dat kontraain votgoan. Mor op n bepoald stee haar e aal n staarke bezetten achterloaten. 19 Dositeüs en Sosipatrus, twij van Judas zien aanvoerders, vuilen mit heur soldoaten Timoteüs zien troepen aan dij e in vesting achterloaten haar en brochten meer as tiendoezend man om. 20 Makkabeeër zulm stelde zien leger op veur t gevecht, stelde over elke ofdailen n aanvoerder aan en trok op Timoteüs òf, dij beschikte over honderdtwinnegdoezend man voutvolk en vieventwinneghonderd man peervolk. 21 Dou Timoteüs vernam dat Judas in aantocht was, stuurde hai vraauwlu en kinder mit pakkeloazie dij ze nait neudeg wazzen, noar stad Karnion tou. Dat stee was zuver nait te belegern of aan te valen omdat aal wegen der noar tou deur smale baargkloven gingen. 22 Zo gaauw as vijanden eerste ofdailen van Judas zien leger aankommen zagen, werden ze aldernoarste benaauwd en ze kregen haildaal schrik te pakken dou d' Aalzainde aan heur verscheen. Ze stoven aal kanten oet, en n hail bult van heur werden deur aigen volk verwond of mit t sweerd deelstoken. 23 Zo haard as e kon, zette Judas heur achternoa en sluig dij schurken deel; om en bie dattegdoezend man brochde hai om. 24 Timoteüs zulm vuil in handen van Dositeüs en Sosipatrus heur manlu. Mor hai was zo deurtrapt heur onder t oog te brengen dat hai n haile bult van heur olders of bruiers te pakken haar, mit wèl ongenoadeg ofrekend worden zol as men hom nait ongemuid lopen loaten zol. 25 Noadat hai heur bie hoog en bie leeg verzekerd haar dat e heur femilie zunder wat aan te doun weeromgeven zol as ze hom lopen luiten, luiten ze hom vrij om heur femilie te redden. 26 Judas rukte op haailegdommen van Astarte en Atargatis òf, doar e vieventwinnegdoezend man doodmuik. 27 Noa neerloag en ondergang van dizze vijanden ging e op Efron òf, n vestingstad doar n hail bult mensken touhuilen, ofkomsteg oet alderhande volken. Stadsmuren werden mit kracht verdedegd deur staarke jongkerels, en in stad was n grode veurroad woapens en oorlogstuug opsloagen. 28 Mor Judas en zien manlu raipen de Heer aan, hai dij macht van vijand mit geweld verbriezelt. Ze nammen stad in en sluigen om en bie vieventwinnegdoezend mensken dood. 29 Doarvandoan rukten ze op noar Skythopolis, zèshonderd stoadie van Jeruzalem òf. 30 Mor Jeuden doar konden nait aans zeggen as dat lu dij der woonden heur goud behandeln deden en heur in minne tieden biestoan haren. 31 Judas bedankte inwoners van Skythopolis en pittjede heur aan Jeuden in t vervolg ook vrundelk te behandeln. Dou ging e mit zien manlu noar Jeruzalem tou om t Wekenfeest mit te moaken dat sikkom op handen was. 32 Noa ofloop van dat feest, dat ook wel Pinksterfeest nuimd wordt, trokken ze op Gorgias òf, kommedant van Idumea. 33 Gorgias kwam heur in muit mit drijdoezend man voutvolk en vaaierhonderd man peervolk. 34 Tiedens t gevecht vuil aan Jeuden heur kaant mor n luk beetje slachtovvers. 35 Aine Dositeüs, ain van Bakenor zien ruters, was n man mit n boetengewoon grode kracht. Hai greep dij vervlökte Gorgias bie zien mantel en sleepte hom in volle voart mit om te perbaaiern hom leventeg in handen te kriegen. Mor ain van Tracische ruters vuil Dositeüs aan en haauwde hom aarm òf, van dij gevolgen dat Gorgias noar Maresa ontkwam. 36 Esdris zien manlu wazzen noa n laank gevecht schoon òf. Doarom raip Judas de Heer aan om as helper in t gevecht te verschienen en troepen aan te voeren. 37 In zien moudertoal begunde hai n striedkreet te roupen en n kriegslaid te zingen, en hai störmde onverwachts op t leger van Gorgias òf en juig t volk op vlucht. 38 Dou Judas zien leger weer bie nkander brocht haar, ging e noar Adullam tou. Omdat dou net zeuvende dag van week begunde, zuverden ze zok noar t gebruuk en vierden doar sabbat. 39 Dag noa sabbat gingen Judas zien manlu op pad om liggoamen van soldoaten dij sneuveld wazzen op te hoalen, want t was ondertussen hoogste tied om dij bie te zetten in groaven van heur veurolders. 40 Bie elk van lu dij sneuveld wazzen, vonden ze onder klaaier ofgodsbeeldjes oet Jamnia. Omdat t bezit doarvan veur Jeuden bie wet verboden is, begreep elkenain dat dit oorzoak west haar dat ze sneuveld wazzen. 41 Aalmoal prezen ze doarom de Heer, de rechtveerdege rechter dij aan t licht brengt wat bezied zit. 42 Ze gingen in gebed en smeekten of dizze zunde haildaal oetwist worden kon. Judas, edele kerel dij e was, woarschaauwde t volk om, nou ze t mit aigen ogen zain haren wat lu dij sneuveld wazzen zok mit heur vergriep op haals hoald haren, zok nait ook aan zunde schuldeg te moaken. 43 Hai huil goaven en giften op bie aal zien manlu en stuurde opbrengst, zo'n twijdoezend zulvern drachmes, noar Jeruzalem tou om doar veur zunde n ovver op te droagen. Dij goie en eerleke doad dee e mit t oog op opstanden. 44 As e nait verwacht haar dat sneuvelde kriegers oet dood opstoan zollen, zol t ja zunder zin en onwies west hebben om veur heur te beden. 45 In t besef dat veur dijgene dij as vroom mensk oet tied komt n schitternd loon te wachten staait - wis n haailege en vrome gedachte - brochde hai veur doden dit ovver dat ze van heur zunden vrijsproken worden zollen.