Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Makkabeeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

2 Makkabeeërs 11


01Lysias, sib tou keunenk dij as zien voogd t bestuur over t riek opdroagen was, was doaneg oet zien humeur dat t zo goan was. 02t Duurde mor even of hai haar n leger van zo'n tachtegdoezend man bie nkander en aal zien peervolk, en ging der mit op Jeuden òf. Zien bedoulen was van Jeruzalem n woonstee te moaken dij veur Grieken geschikt wezen zol. 03Hai wol tempel lasten opleggen, net as tempels van aander volken, en t hogepriesterschop elk joar verkopen aan dij der t mainste veur over haar. 04Hai haar t volste vertraauw in zien tiendoezenden soldoaten, zien doezenden ruters en zien tachteg olifanten, en huil haildaal gain reken mit macht van God. 05Noadat hai Judea invalen was, kwam e bie Bet-Sur, n verstaarkte stad op zo'n vief schoinos van Jeruzalem òf, en belegerde dij. 06Dou Makkabeeër zien manlu heurden dat Lysias dij vesting belegerde, vruigen ze mit t haile volk onder zuchten en troanen aan de Heer of hai heur n goie engel sturen wol om Israël te redden. 07Makkabeeër pakte as eerste woapens op en pittjede aandern aan om zok mit hom in t gevoar te woagen en heur volksgenoten hulp te baiden. Mitnkander en vol krieg gingen ze der op òf. 08Nait wied van Jeruzalem vandoan, verscheen heur n ruter, haildaal in t wit, dij zok swaaiend mit zien golden woapens aan kop van heur troepen opstelde. 09Votdoalek daankten ze aalmoal barmhaartege God en kregen ze zoveul moud dat ze der kloar veur wazzen nait bloots mensken, mor alderdeegs wildste daaiern en iesdern muren aan te valen. 10 In t besef dat God zok over heur ontfaarmd haar en heur n helper oet hemel stuurd haar, trokken ze op 11 en vlogen as laiwen op heur vijanden òf. Ze brochten elfdoezend man voutvolk om en zestienhonderd man peervolk, en rest van t leger juigen ze op vlucht. 12 Van dijent dij omkwammen wazzen mainsten gewond en van heur woapentuug beroofd. Lysias haar zulm t levent ter ofred en zo zien eer verspeuld. 13 Nou was e laank nait dom en dou e bie zokzulm te roade ging hou of t kwam dat e zo'n neerloag lieden mouten haar, begreep e dat Hebreeërs der nait onder te kriegen wazzen omdat machtege God aan heur kaant ston in stried. Doarom stuurde hai heur n bericht 14 doar hai heur in veurstelde, ze zollen onder redelke bedingen tou n vergeliek kommen. Hai beloofde dat e der bie keunenk op aanstoan zol om heur van nou òf aan vrundelk te behandeln. 15 Lysias zien veurstellen leken Makkabeeër goud tou en doarom ging e der haildaal mit akkoord. En ale verzuiken dij Judas wat Jeuden aanbelangt in zien braiven aan Lysias veurlegde, werden ook deur keunenk inwillegd. 16 Lysias zien braif aan keunenk ging zo: "Van Lysias aan t Jeudse volk. Goidag! 17 Joen ofgezanten Johannes en Absalom hebben mie t stok aanlangd dat hieronder staait, en oetsluutsel vroagd over de zoaken dij doarin aan odder steld binnen. 18 Ik heb ales wat aan keunenk zulm veurlegd worden mos aan hom overbrocht, en hai het veur zovèr meugelk mit ales instemd. 19 As ie belangen van t keunenkriek toudoan blieven, zel ik ook in toukomst mien best doun joen welwezen te bevordern. 20 Meer biezunderheden hieromtrent zellen deur joen en mien ofgezanten bie joe ter sproake brocht worden. 21 t Beste der mit! 24 dioskorintios 148." 22 Braif van keunenk was zo: "Van keunenk Antiochus aan zien bruier Lysias. Goidag! 23 Nou ons voader bie goden opnomen is, wil wie geern dat onderdoanen van ons keunenkriek, zunder dat n aander zok ter mit bemuit, heur aigen aangelegenheden regeln. 24 Wie hebben vernomen dat Jeuden niks hebben mouten van Griekse gewoontes dij ons voader heur oplegd het, mor heur aigen menaaier van leven aanholden willen en doarom toustemmen vroagen om heur aigen overleverde gebruken te handhoaven. 25 Omdat wie willen dat dit volk ook zunder dat n aander zok ter mit bemuit zien aigen levent laaiden kin, onnaaier wie dat tempel aan heur weeromgeven worden mout en dat zai heur levent inrichten maggen zo as heur veurolders dat wènd wazzen. 26 Wees zo goud heur van ons besloet op hoogte te stellen en t volgens de regels te bekrachtegen dat zai zok weer mit blieder haarten en goie moud aan heur aigen aangelegenheden geven kinnen." 27 Braif van keunenk aan t volk was zo: "Van keunenk Antiochus aan road van oldsten en t haile Jeudse volk. Goidag! 28 As t goud mit joe gaait, zol ons dat braid noar t zin wezen. Mit ons gaait t ook goud. 29 Menelaüs het ons in kennes steld van joen verlangst joe weer mit joen aigen zoaken bezeg te holden. 30 Nou den, zai dij veur 30 xantikus weer noar hoes tou goan, kinnen der wis van wezen dat heur doar niks van overkommen zel. 31 Jeuden zellen weer net as eertieds heur aigen spieswetten en aander veurschriften noaleven maggen. Gainain zel, op wat veur menaaier den ook, lasteg valen worden mit wat vrouger oet onkunde bedreven is. 32 Tougelieks mit dizze braif stuur ik Menelaüs noar joe tou om joe gerust te stellen. 33 t Beste der mit! 15 xantikus 148." 34 Romaainen stuurden ook n braif aan Jeuden, doar dit in ston: "Van Quintus Memmius en Titus Manius, ofgezanten van Romaainen, aan t Jeudse volk. Goidag! 35 Wat Lysias, sib tou keunenk, joe toustoan het, doar goan wie ook mit akkoord. 36 En wat zoaken aanbelangt doar hai over oordailde, ze zollen aan keunenk veurlegd worden: beroad joe doarover, en stel ons zo gaauw meugelk van joen mainen op hoogte, want wie goan al gaauwachteg noar Antiochus tou en kinnen joen zoak den beplaaiten. 37 Stuur zodounde zo gaauw as t kin wat lu noar ons tou om ons waiten te loaten hou of ie t hebben willen. 38 t Beste der mit! 15 xantikus 148."