Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Makkabeeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

2 Makkabeeërs 10


01Judas Makkabeüs en zien manlu nammen, laaid deur de Heer, tempel en stad weer in bezit. 02Altoars dij deur vremde volken op maart hènzet wazzen, smeten ze ondersteboven, en haailegdommen dij doar baauwd wazzen ook. 03Noadat ze tempel zuverd haren, muiken ze n nij altoar. Ze sluigen nij vuur en brochten veur t eerst in twij joar weer ovvers. Ze braandden ook wierook, ze zörgden veur lampen en legden weer teunbroden hèn. 04Dou ze dit aalmoal doan haren, bogen ze zok daip veurover en smeekten de Heer dat e heur nooit meer mit zokse rampen overvalen wol, mor heur, as ze ooit weer zundegen zollen, heur genoadeg stravven wol en heur nait meer oetlevern aan haaidense barboaren. 05Op aigenste dag van zulfde moand dat dij deur vremde volken ontwijd was, op 25 kislew, haar t zuvern van tempel ploats. 06Blied as ze wazzen, vierden ze aacht doag laank feest, krekt as dat bie t Loofhuttenfeest gebruuk is, en ze dochten der aan hou of ze nog mor eefkes leden t Loofhuttenfeest vierd haren mouten in holen in rotsen, as daaiern in t wild. 07Mit versierde stòkken, gruine twiegen en paalmtoeken in haand, zongen ze loflaiden op hom dij heur in stoat steld haar zien hoes te zuvern. 08Mit aalgemaine stemmen wer besloten dat t Jeudse volk van nou òf aan elk joar dizze doagen vieren zol. 09Hierboven is beschreven hou of goddeloze Antiochus, ook bekend as Epifanes, dood von. 10 Nou zel we oetstokken wat ter gebeurde onder zien zeun Antiochus Eupator, woarbie wie ons bepaarken zellen tou oorlogen en aal ellèn dij doarvan kwam. 11 Noadat Antiochus t keunenkschop van zien voader overnomen haar, benuimde hai as bestuurder Lysias, dij t bestuur en t kommando haar over Cele-Syrië en Fenicië. 12 Aine Ptolemeüs Makron was eerste dij zok t löt van Jeuden aantrok en noa aal t onrecht dat heur aandoan was, perbaaierde n vreedzoame oplözzen te vinden. 13 Van dij gevolgen dat e deur Eupator zien trawanten bie keunenk aankloagd wer. Boetendes wer e bie dij gelegenhaid veur verroader oetmoakt, omdat hai doudestieds oet Cyprus, dat hom deur Filometor aanvertraauwd was, votgoan was en overlopen noar Antiochus Epifanes. Omreden t wer hom onmeugelk moakt zien amt mit eren woar te nemen, muik e n èn aan zien levent deur vergif in te nemen. 14 Gorgias wer aansteld as aanvoerder in Idumea. Hai haar n huurleger onder zok en greep elke gelegenhaid aan om oorlog tegen Jeuden te voeren. 15 Tougelieks muiken Idumeeërs zulm, dij beschikken deden over gunsteg legen vestings, t Jeuden lasteg. Ze boden vluchtelingen oet Jeruzalem onderdak en stelden ales in t waark om oorlog zo laank meugelk aan gaang te holden. 16 Mor Makkabeeër zien aanhang vruig God in n smeekgebed of hai zok aan heur kaant schoaren wol en trokken op tegen Idumeeërs heur vestings. 17 In n krachtdoadege aanvaal kregen ze t veurnkander vestings te bezetten, ale verdedegers weerom te drieven en elkenain dij heur in handen vuil, òf te slachten: ze brochten goud twinnegdoezend man om. 18 Toch wozzen nait minder as negendoezend Idumeeërs, mit ales wat ze neudeg wazzen om n beleg oetholden te kinnen, zok te verschaanzen in twij haile staarke toorns. 19 Makkabeeër luit Simon, Josefus en Zacheüs achter, mit genog volk om dij toorns te belegern en trok zulm wieder noar aander lougen, doar ze meer verlet om hom haren. 20 Mor Simon zien manlu wazzen zo belust op geld dat ze n koppeltje Idumeeërs votgoan luiten dou dij heur n bedrag van seuventegdoezend drachmes aanbood. 21 Dou Makkabeeër dat vernam, raip e zien aanvoerders bie zok en beschuldegde heur der van, ze haren heur aigen bruiers verkocht. Nou ze heur vijanden ja votgoan loaten haren, zollen dij zok weer tegen heur keren. 22 Hai luit verroaders om haals brengen en vot doarnoa nam e baaide toorns in. 23 Judas, dij as legeraanvoerder ales kloar kreeg wat e ondernam, luit in dij vestings meer as twinnegdoezend man ombrengen. 24 Timoteüs, dij al bie n eerder gelegenhaid deur Jeuden versloagen was, brochde n dik huurleger op n bainen en raip aal t peervolk van Asia bie nkander. Doar trok e mit op tegen Judea om t mit geweld in te nemen. 25 Dou e der aankwam, smeekten Makkabeeër zien manlu God om hulp. Mit aask op kop en n bouteklaid om leden 26 luiten ze zok veur t voutstok van altoar op grond valen en vruigen God om omdenken mit heur te hebben en, zo as wet zegt, veur heur vijanden n vijand te wezen en n tegenstander veur heur tegenstanders. 27 Ze haren t gebed nog mor naauw doan, of ze pakten heur woapens en gingen n èn boeten stad. Dou ze dicht genog bie vijand wazzen, huilen ze ho. 28 Votdoalek noadat zun op was, wer aanvaal van baaide kanten inzet. Mor woar aine pertij nait allenneg deur aigen moud verzekerd was van goie ofloop en overwinnen, mor ook deur t vertraauw dat ze in de Heer steld haren, kon aander pertij zok bloots laaiden loaten deur heur vechtlust. 29 In t haitst van t gevecht zagen tegenstanders aan lucht vief schitternde ruters op peerden mit golden tetsen verschienen. Ze gingen veur Jeudse troepen aan. 30 Twij van heur nammen Makkabeeër tussen zok in, beschaarmden hom mit heur aigen woapentuug op zo'n menaaier dat gainain hom roaken kon. Vijanden werden deur heur bestookt mit pielen en weerlichten, doar ze blind van werden en haildaal in toeze ruiken en op vlucht sluigen. 31 Twinnegdoezendviefhonderd man voutvolk en zèshonderd man peervolk wer ombrocht. 32 Timoteüs zulm ontkwam noar vestingstad Gezer, n kolesoal staarke börg dij onder kommando ston van Chereas. 33 Makkabeeër zien manlu belegerden börg vol goie moud, vaaier doag laank. 34 Dij der in zatten haren zoveul vertraauw in staarkte van heur vesting dat ze God lasterden en goddeloze toal oetsluigen. 35 Bie t aanbreken van viefde dag wazzen twinneg jongkerels oet Makkabeeër zien ploug deur dij godslasterns zo aldernoarste offrontaaierd dat ze glìn in hakken van kwoadens en niks nait benaauwd, muren bestörmden en elkenain doodmuiken dij heur in handen kwam. 36 Aandern muiken n omtrekkende meneuvel noar achterkaant van vesting, legden vuren aan en stoken toorns in brand, dat godslasteroars der in leventeg opbraandden. Weer aandern roamden mit geweld poorten open dat rest van t leger stad intrekken kon en innemen. 37 Timoteüs dij bezied kropen was in n put, wer ombrocht, net zo as zien bruiers Chereas en Apollofanes. 38 Dou dit aalmoal achter rug was, prezen ze de Heer mit lofzangen en daanklaiden om goudens dij e heur bewezen haar deur heur aan overwinnen te helpen.