Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Makkabeeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

2 Makkabeeërs 09


01In aigenste tied haar Antiochus kop-over-haals votgoan mouten oet Perzië. 02Hai haar noamelk stad Persepolis overvalen en haar perbaaierd tempel te plundern en stad in handen te kriegen. Mor omdat inwoners van stad votdoalek woapens grepen haren, haren ze Antiochus en zien troepen versloagen en op vlucht jagd, zodat e mit staart tussen bainen weerom mos. 03Dichtbie Ekbatana vernam e wat of ter mit Nikanor, Timoteüs en heur soldoaten gebeurd was. 04Aldernoarste glìn in hakken nam e zok veur om schaande dij hom zulm ook aandoan was deur dijent dij hom op vlucht jagd haren, op Jeuden te verhoalen. Hai bestelde zien woagenmenner zo gaauw as e kon noar Jeruzalem tou te rieden, zunder onderwegens ho te holden. In aal zien grootseghaid kundegde hai aan, hai zol votdoalek bie aankomst in Jeruzalem stad veraandern in ain groot Jeuds kerkhof. Mor t vonnes oet hemel was al over hom oetsproken. 05De Heer dij t aal zugt, God van Israël, trof hom mit n zaikte doar je nait van beter worden konden en dij je ook nait zagen: Antiochus was nog mor naauw oetsproken, of hai kreeg n ondroaglieke pien in t lief en aldervrezelkste steken in ingewanden. 06Dat was verdainde loon veur ain dij ingewanden van ontelboare aandern aldernoarst marreld en tamtaaierd haar. 07Toch gaf e zien tröts nait over, nee, net aansom: hai dochde der nait over zien aigenwoan op te geven. Roazens op Jeuden pittjede hai woagenmenner aan nog veul haarder te rieden. Mor deur dij grode gang wer Antiochus van woagen òf slingerd en kwam e zo maal te laande dat e aal zien leden op n vrezelke menaaier verswikte. 08Zo wer man, dij mit aal zien verbeeldens net nog mainde dat e golven van zee bedwingen kon en baargen op n schoaltje wegen, tegen grond smakt. Hai mos op n droagboar legd worden en elk kon zain wat God zien macht aanricht haar: 09der kwammen hom aalmoal wurms tou ogen oet, t vlaais vuil hom van bonken òf in tied dat e nog leefde en vrezelk veul pien lee. t Haile leger keerde t haart in t lief om van staank dij e ofgaf. 10 En omdat gainent t in dij vrezelke staank oetholden kon, was ter gainain in stoat om hom, dij even eerder nog mainde dat hai steerns van hemel ofplokken kon, vot te brengen. 11 Op t lest zette hai zien onmeetboare grootseghaid van zok òf. Broken deur God zien sweep en marreld deur aal zien pienen dij mor nait ophuilen, kwam e tou inzicht. 12 Hai kon staank dij e zulm verspraaidde nait meer verdroagen en zee: "n Staarvelk mensk mout zok aan God onderwaarpen en nait mainen dat e liek mit hom staait." 13 Dij gemaine schurk beloofde de Heer ook nog - mor dij haar niks gain omdenken mit hom - 14 dat e haailege stad vrij verkloaren zol, stad, doar hai in aal hoast noar onderwegens west haar om hom mit grond liek te moaken en in ain groot kerkhof te veraandern. 15 Hai zol Jeuden, doar e eerder van zegd haar dat ze gain graf weerd wazzen mor mit heur kinder as vreten aan vogels en wilde daaiern geven worden mos, van nou òf aan net zo hoog in reken hebben as Atheners. 16 Hai zol haailege tempel dij e eerder beroofd haar, mit wijgeschenken versieren, t tempelraif dubbeld en dwaars weeromgeven en vaaste kosten veur ovvers oet aigen buus betoalen. 17 Boetendes zol e zulm Jeud worden en overaal doar mor mensken woonden, vertellen goan hou groot of macht van God is. 18 Mor dou pienen ondanks dat nait minder werden - God haar hom ja rechtveerdeg straft - begunde hai aan zien toustand te wanhopen en schreef e Jeuden dizze braif, dij in vörm van n smeekschrift opsteld was. Wat e schreef was dit: 19 "Keunenk en aanvoerder Antiochus wènst Jeuden, zien traauw börgers, t beste tou, veul gelok, gezondhaid en bliedschop. 20 As ie en joen kinder goud zond binnen en joen zoaken joe noar t zin goan, breng ik God doar mien oprechte daank veur, want ik heb mien verwachten op hemel steld. 21 Ik lig nou zaik op bèr en ik denk mit laifde weerom aan joen hoogachten en vrundelkhaid dij ie mie geven hebben. Omdat ik op mien weeromraais oet Perzië deur n slimme zaikte trovven bin, moak ik mie zörgen om vaaileghaid van mien onderdoanen. 22 Aalhouwel ik moudveren nait hangen loat en nog altied hopen dou dat ik beter wor, 23 wil ik t goie veurbeeld van mien voader volgen. Dij wees altied, as e n veldtocht noar landen oostelk van Eufraat ondernam, n opvolger aan, 24 zodat dijent dij in t voaderlaand achterbleven zok nait ongerust moaken huifden as heur onverwachts wat overkwam of as ze aans swoaregheden kregen. t Was den ja bekend aan wèl of hai t bestuur van t laand overdroagen haar. 25 Boetendes is mie t nait ontgoan dat keunenks van landen om ons tou en noaste noabers van ons keunenkriek sekuur in de goaten holden wat ter gebeurt en heur slag sloagen zellen zo gaauw as ze heur kaans schoon zain. Doarom heb ik mien zeun Antiochus as keunenk aanwezen. Bie mainsten van joe heb ik hom al voaker, as ik in aal hoast pervinzies in t oosten ofraaizen mos, van haarten aanbevolen. Ik heb hom n braif schreven, doar ik inhold van hieronder volgen loat. 26 Doarom vroag ik joe dringend weldoaden dij ik joe aalmoal en elk van joe ofzunderliek bewezen heb, nait te vergeten en mie en mien zeun toudoan te blieven. 27 Ik bin der wis van dat e mien veurbeeld volgen zel en joe mild en grootmoudeg in muit treden zel." 28 Moordenoar en godslasteroar Antiochus, dij aandern vrezelk lieden loaten haar, sturf in t lest zulm n male dood, woaraarns in baargen in n vremd laand, onder aldervrezelkste pienen. 29 Zien kammeroad Filippus zörgde der veur dat keunenk zien liggoam weerombrocht wer. Zulm nam e van benaauwdens veur Antiochus zien zeun, wiek noar Ptolemeüs Filometor in Egypte.