Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Makkabeeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

2 Makkabeeërs 08


01Judas Makkabeüs ging mit zien pazzipanten in t gehaaim dörpen bie langs en dee n beroup op zien volksgenoten. Hai brochde elk dij traauw bleven was aan t Jeudse geloof bie nkander en kreeg zo zèsdoezend man op n bainen. 02Ze smeekten de Heer om meedlie te hebben mit zien volk dat van aal kanten onderdrokt wer, zok te ontfaarmen over tempel, dij deur zundoars ontwijd was, 03en omdenken te hebben mit stad, dij zien ondergang in muit ging en gevoar laip mit grond liekmoakt te worden. Ze smeekten hom om te lustern noar t vergoten bloud dat om vroak raip, 04te denken aan onschuldege kinder dij op aldervrezelkste menaaier vermoord wazzen en t lastern van zien noam nait te vergeten, mor te stravven. 05Dou veraanderde de Heer zien gram in meedlie: zo gaauw Makkabeeër zien leger in odder brochde, was e troepen van vijand te maans. 08Filippus vernam dat Judas aine overwinnen noa aander boukte en zo aal meer terraain won. Van dij gevolgen dat e n braif schreef aan Ptolemeüs, goeverneur van Cele-Syrië en Fenicië, doar hai hom in vruig keunenk te steunen bie t handhoaven van zien zoak. 09Ptolemeüs wees dou votdoalek Nikanor, zeun van Patroklus, aan, ain van vernoamste vrunden van keunenk. Hai stuurde hom der mit nait minder as twinnegdoezend man oet alderhande verschillende volken op oet om t Jeudse volk finoal oet te reuden. Gorgias, n ervoaren legeraanvoerder, wer aansteld om hom te helpen. 10 Nikanor rekende der op dat e kriegsgevangen Jeuden verkopen kon om mit opbrengst doarvan lasten van twijdoezend talent betoalen te kinnen dij keunenk aan Romaainen ofdroagen mos. 11 Hai nuigde doarom votdoalek steden aan zee Jeudse sloaven te kopen. Hai beloofde negenteg sloaven te levern veur ain talent en haar haildaal nait in de goaten dat Aalmachtege hom al gaauw stravven zol. 12 Judas kwam der achter dat Nikanor n aanvaal beroamde. Zo gaauw hai zien pazzipanten verteld haar dat ter n leger van vijand in aantocht was, 13 trokken baangschieters dij gain vertraauw haren in God zien gerechteghaid zo gaauw as ze konden, aan hakken. 14 De aandern verkochten ales wat ze over haren en smeekten de Heer of hai heur redden wol oet handen van dij goddeloze Nikanor, dij heur al verkocht haar veur en aleer slag begund was. 15 En as de Heer t om heurzulm nait doun wol, den toch om wat hai heur veurolders touzegd haar en om zien haailege en hoge noam, dij hai aan heur volk verbonden haar. 16 Makkabeeër brochde zien troepen bie nkander, zèsdoezend man mit mekoar, en pittjede heur aan, ze zollen zok nait benaauwd moaken loaten en moudveren nait hangen loaten deur grode overmacht van volken dij heur zunder recht en reden aanvalen deden, mor manmoudeg stried mit heur aangoan. 17 Ze mozzen veur ogen holden wat veur bretoale wandoad vijand tegen t haaileg stee bedreven haar en in wat veur ellèn taaisterde stad stört was, en benoam hou of veurolders heur gebruken in toeze kommen wazzen. 18 "Vijand stelt ja zien vertraauw op woapens en heldendoaden," zee e, "mor wie stellen ons vertraauw op aalmachtege God, dij bie machte is nait bloots dij ons aanvalen, mor in t uterste gevaal haile wereld mit ain wenk te verrinnewaaiern." 19 Doarbie herinnerde hai zien manlu der aan hou of heur veurolders ook hulp kregen haren. Zo nuimde hai bie veurbeeld wat in Sanherib zien tied veurvalen was, dou honderdvieventachtegdoezend man versloagen wazzen. 20 Ook brochde hai heur slag tegen Galoaten in Babylonië weer in t zin. Jeuden wazzen dou mit mor aachtdoezend man, n leger van vaaierdoezend in t naauw dreven Macedoniërs biesprongen en haren mit hulp oet hemel honderdtwinnegdoezend vijanden versloagen en n haile rommel roofgoud veroverd. 21 Noadat hai heur op dizze menaaier moud insproken haar en kloarmoakt veur wet en voaderlaand te staarven, verdailde hai zien leger in vaaier ofdailens. 22 Hai gaf zien bruiers Simon, Josefus en Jonatan, elk t kommando over n ofdailen van vieftienhonderd man, 23 en stelde Eleazar ook aan. Op t lest leesde hai troepen veur oet t haaileg bouk en dou begunde hai, as aanvoerder van eerste ofdailen, aanvaal op Nikanor, onder t roupen van "Mit Gods hulp!" 24 Nou Aalmachtege mit heur mitvechten dee, brochten ze meer as negendoezend soldoaten van vijand om haals, brochten n haile bult van Nikanor zien manlu slimme wonden tou en juigen rest van tegenstanders op vlucht. 25 t Geld van handelslu dij mitkommen wazzen om Jeudse sloaven te kopen, nammen ze in beslag. Ze zatten vijand nog n hail èn achternoa, mor dou mozzen ze der mit opholden want ze haren t nait laanger aan tied. 26 t Zol noamelk nait laank meer duren of sabbat brook aan, dat zodounde konden ze der nait laanger achterheer. 27 Noadat ze woapens en aigendommen van sneuvelde vijanden bie nkander hoald haren, vierden ze sabbat. Ket-oet loofden en prezen ze de Heer dij heur, as eerste taiken van zien barmhaarteghaid, beschaarmd haar. 28 Noa sabbat gavven ze n paart van t roofgoud aan slachtovvers van onderdrokken en aan wedevraauwen en weeskinder. Rest verdailden ze onder nkander en onder heur aigen kinder. 29 Dou beedden ze mitnkander en vruigen de barmhaartege Heer om nou weer goud te wezen op aal dij hom dainen. 30 Vervolgens begunden Judas en zien manlu te vechten mit Timoteüs en Bakchides heur troepen. Ze brochten meer as twinnegdoezend van heur soldoaten om en muiken zok meester van vestings mit hoge muren. Vannijs was ter n bult roofgoud te verdailen. t Wer eerlieks verpaart: strieders t aine dail en t aander dail veur slachtovvers van onderdrokken, wedevraauwen en weeskinder en veur ol mensken. 31 Woapens van vijand werden bie nkander zöcht en op vaailege steeën opsloagen, en wat ter nog over was van t roofgoud wer noar Jeruzalem overbrocht. 32 Aanvoerder van Timoteüs zien troepen, n goddeloze kerel dij Jeuden n bult ellèn bezörgd haar, wer om haals brocht. 33 In tied dat in t haile laand feest van overwinnen vierd wer, werden manlu verbraand dij haailege poorten oplocht haren. Kallistenes, dij n hènkommen zöcht haar in n hoes, mos dit löt ook ondergoan en kreeg zo zien trekken thoes veur zien verdurvenhaid. 34 Drijdubbelde schurk Nikanor, dij doezend handeloars nuigd haar om Jeuden op te kopen, 35 wer mit de Heer zien hulp vernederd, nou net persies deur lu dij hai t minste in reken haar. Hai mos zien prachtege oetrusten ofleggen en in t gehaaim dwaars deur t binnenlaand hèn, votvluchten as ain of aander votlopen sloaf. Bie zien aankomst in Antiochië was t ainegste doar e zok op veurstoan loaten kon dat zien leger haildaal verrinnewaaierd was. 36 Aalhouwel hai touzegd haar, hai zol lasten aan Romaainen voldoun oet opbrengst van verkoop van kriegsgevangen lu oet Jeruzalem, mos hai nou melden dat Jeuden n helper haren in stried en dat ze nait te versloagen wazzen omdat ze zok huilen aan veurschriften dij hai heur oplegd haar. 6-7 Onverwachts vuil e steden en dörpen aan, as t mor even kon as t snaachts duuster was, en zette ze in brand. Zo veroverde hai gunstege steeën doar hai t haile kontraain mit in zien macht haar en juig n hail bult vijanden op vlucht. Al gaauw haar men t overaal over zien moud.