Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Makkabeeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

2 Makkabeeërs 06


01n Pooske loater stuurde keunenk Athener Geron. Dij mos Jeuden dwingen overleverns van heur veurolders op te geven en nait laanger noar God zien veurschriften te leven. 02Deur zien toudoun wer tempel in Jeruzalem ontwijd en nuimd noar Zeus Olympius. Tempel op Gerizim wer in tied op verzuik van t volk van Sichem aan Zeus Xenius wijd. 03Dizze offrontoatsie kwam aldernoarste haard aan bie t volk. 04Vremde lu nammen tempel in bezit en huilen der wilde feesten. Ze vermoakten zok mit hoeren, deden t binnen haailege muren mit aandermans vraauwen en nammen alderhande onfersounlek spul mit in tempel. 05t Altoar wer vol zet mit deur God verboden ovvers dij in stried mit veurschriften wazzen. 06Sabbat in acht nemen mog nait laanger, net zo min as t vieren van veurolderlieke feesten of der veur oet te kommen dat men Jeud was. 07Mit geweld werden Jeuden verplicht om elke moand mit te doun aan haaidense ovvermoaltieden op keunenk zien joardag, en op t feest veur Dionysus mozzen ze mit kraanzen van klimop op kop mitlopen in optocht veur Dionysus. 08Op aanroaden van Ptolemeüs wer in aanswettende Griekse steden net zo'n soort dekreet ofkundegd, doar in ston dat Jeuden mitdoun mozzen aan haaidense ovvermoaltieden 09en dat dijent dij waaigerden om zok aan Griekse gewoontes aan te pazen, doodmoakt worden mozzen. Hou swoar of tieden veur Jeuden worden wazzen, bleek wel 10 dou twij vraauwen opbrocht werden omdat ze heur zeuns besnieden loaten haren: mit heur potjes aan heur bòrsten ophongen, werden ze veur t oog van elkenain deur stad sleept en dou van stadsmuur ofsmeten. 11 n Aander moal wazzen mensken stoef boeten stad in grotten bie nkander kommen om in t gehaaim zeuvende dag te vieren. Ze werden aan Filippus verroaden en aalmoal leventeg verbraand, want oet eerbied veur zo'n haailege dag haren ze zok nait verweren wild. 12 Ik woarschaauw mien leesders om zok deur dizze rampen nait ofschrikken te loaten, mor te bedenken dat dizze stravven nait as doul haren ons volk der onderdeurgoan te loaten, mor om t beter te moaken. 13 t Is ja n bewies van grode goudens as zundoars nait te laank heur gaang goan kinnen, mor votdoalek straft worden. 14 De Heer haar noamelk onnaaierd ons aans te behandeln as aander volken: bie heur wacht e rusteg mit stravven tot ze moat van heur zunde vol moakt hebben, 15 mor ons straft e al, veurdat wie bie dat punt aankommen binnen. 16 Dat zodounde ontzegt hai ons zien barmhaarteghaid nooit. Hai let zien volk nooit allenneg, mor hai moakt ons beter deur ons mit rampen te trevven. 17 Mor loat we, noa joe dit mit n poar woorden in t zin brocht te hebben, weer wieder goan mit ons verhoal. 18 Eleazar, ain van belangriekste schriftgeleerden, n man op joaren en n vernoame verschienen, kreeg mit geweld swienevlaais in mond stopt. 19-20 Hai spijde t oet, en zo zol elkenain doun mouten dij aaid waaigert spies te eten doar men alderdeegs nait van nemen mag al zol t levent ter van òf hangen. Hai koos n dood mit eren boven n levent in schaande en ging vrijwilleg noar t schevot. 21 Manlu dij der op touzain mozzen dat e t onraaine vlaais opat, konnen hom van olds nog. Doarom nammen ze hom apaart en roadden hom in vertraauw aan vlaais te hoalen dat e aal eten mog, t zulm kloar te moaken en net te doun of e t deur keunenk onnaaierde ovvervlaais eten dee. 22 As e dat dee, zol e doodstraf nait kriegen en om zien olde vrundschop mit heur vrundelk behandeld worden. 23 Mor Eleazar nam n edelmoudeg besloet dat paasde bie zien hoge older en t aanzain van zien gries hoar en haildaal in lien van zien doun en loaten van jongs òf aan, mor benoam in overainstemmen mit haailege deur God geven wetten. Hai verkloarde dat men hom den mor votdoalek noar t dodenriek sturen mos. 24 "t Zol op mien older gain pas geven," zee e, "as ik hugeln zol en dat t jonkvolk van mie denken zol dat ik in mien t negentegste nog gebruken van vremde volken overnomen haar. 25 Doarmit zol ik heur, om dat luk beetje leven dat mie nog te wachten staait, op biesterboan brengen en zulm zol ik schaande en oneer brengen over mien ol dag. 26 Al zol ik alderdeegs veur dit ogenblik aan mensken heur straf ontkommen, aan Aalmachtege zien greep ontkom ik nooit, leventeg net zo min as dood. 27 Mor deur nou mit kop omhoog van t levent ofschaaid te nemen, loat ik zain dat ik mien older weerd bin. 28 Aan t jonkvolk geef ik den t hoogstoande veurbeeld dat men om hoge en haailege veurschriften der tou genegen wezen mout om onverveerd n weerdege dood te staarven." Mit dat e dat zee, ging e op t schevot òf. 29 Manlu dij hom eefkes eerder nog zo toudoan wazzen, behandelden hom nou vijandeg, omdat ze t gekkenspul vonden wat e zegd haar. 30 Vlak veur hai onder sloagen besweek, brochde hai oet: "De Heer, dij beschikt over haaileg inzicht, wait dat ik, dij doodstraf ontlopen kind haar, nou wel zo mit sweep sloagen wordt dat mien liggoam aldervrezelkst pien lidt, mor dat mien gaist dit aalmoal oet ontzag veur God, mit bliedschop ondergaait." 31 Zo kwam e aan zien èn, en zien dood was nait bloots veur t jonkvolk, mor veur hoast elkenain van ons volk n nait te vergeten veurbeeld van grootmoudeghaid en deugd.