Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Makkabeeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

2 Makkabeeërs 05


01Om dij tied, dou Antiochus zien twijde veldtocht tegen Egypte ondernam, 02wazzen der zo om en bie vatteg doag overaal in Jeruzalem verschienens te zain. Der reden ofdailens ruters deur lucht. Ze haren mit golddroad bestikte jazzen aan, wazzen bewoapend mit laange speren 03en mit oettrokken sweerden. Men zag ze van weerskanten tegen nkander inrieden, mit swaaiende schilden, n bos speren en n regen pielen, heur harnazzen schitternd van golden versiersels. 04Elkenain beedde dat dizze verschienens n goud veurtaiken wezen moggen. 05Dou t proatje ging dat Antiochus sneuveld was - mor dat was nait zo -, brochde Jason op zien minst doezend man op n bainen en dee onverwachts n aanvaal op stad. Dou manlu dij stad verdedegden, terugdreven wazzen en stad innomen wer, zöchte Menelaüs n goud hènkommen in börg. 06Jason slachtte zunder meedlieden zien aigen stadsgenoten òf. Hai haar nait deur dat n overwinnen op aigen volk, dikste neerloag betaikent. Hai ging tekeer of e nait over aigen volk mor over zien slimste vijanden boas worden mos. 07Toch kreeg e t nait veurnkander macht in handen te kriegen. Dat wer van dij gevolgen dat e der mit schoade en schaande òf kwam en vannijs oetwieken mos noar Ammon. 08Op t lest laip t slecht mit hom òf. Noadat e vastzeten haar bie keunenk Aretas van Arabië, vluchtte hai van aine stad noar aander tou. Deur elkenain veracht as n ofvalege kerel, hoaten as beul van zien aigen volk en voaderlaand, wer e aal mor weer votjagd tot e as balleng in Egypte te laande kwam. 09Doarvandoan ging hai mit schip noar Lakedemonië. Hai hoopte doar beschaarmen te vinden vanwegens femiliebanden. Man dij zo'n bult lu oet heur voaderlaand verdreven haar, kwam nou zulm in n vremd laand oet tied. 10 Om hom, dij zoveul lieken onbegroaven liggen loaten haar, luit gainain n troan of bewees hom leste eer. Hai kreeg alderdeegs gain stee in t graf van zien veurolders. 11 Dou keunenk heurde wat of ter aalmoal in Jeruzalem gebeurd was, dochde hai dat Jeuden in opstand kommen wazzen. Hai wer roazend as n wild baist, huil mit zien veldtocht in Egypte op en nam Jeruzalem mit geweld in. 12 Hai gaf odders aan zien soldoaten, zai zollen elkenain dij heur in handen kwam zunder perdon deelmaaien en ook lu dij heur hoezen invluchten wollen, zunder mekaaiern doodmoaken. 13 Jong en old werden ombrocht, vraauwlu en kinder werden vermoord, lutje wichterkes en potjes ofslacht. 14 In drij doag tied verloor Jeruzalem tachtegdoezend inwoners, vattegdoezend kwammen dood in aal t geweld en nog ais net zo veul werden as sloaf verkocht. 15 En nog was keunenk nait tevreden. Onder gelaaide van Menelaüs, dij zulm n verroader van wet en voaderlaand worden was, woagde hai zok in haailegste tempel van haile wereld. 16 Hai pakte t tempelraif mit zien smerege handen vol bloud, en wat aander keunenks geven haren om eer en glorie van tempel nog meer te verhogen, sleepte hai vot. 17 In aal zien grootseghaid zag Antiochus nait in dat de Heer t haaileg stee eefkes aan zien löt overloaten haar omdat e helleg was om wat inwoners van stad misdreven haren. 18 Haren ze nait zo onder zunde zeten, den zol Antiochus votdoalek noadat e tempel inkommen was, wat mit sweep had hebben en zo van zien overmoudeg veurnemen ofbrocht wezen. Zo was ja t ook goan mit Heliodorus, dou dij in opdracht van keunenk Seleukes schatkoamer opnemen kwam. 19 Mor de Heer het t volk nait kozen om t stee, mor stee om t volk. 20 Doarom kreeg t haaileg stee n paart van t volk heur ellèn, net zo as t loater mitdailde in heur welvoart: dou de machtege Heer t weer goudmoakt haar mit zien volk, wer tempel dij te lieden had haar van Aalmachtege zien gram, weer in aal zien glorie weerombrocht. 21 Antiochus dij zok in zien tröts en overmoud verbeelden dee dat e laand bevoarboar moaken kon en zee begoanboar, raaisde al gaauw wieder noar Antiochië. Hai nam achtienhonderd talent mit tou tempel oet. 22 Om t volk der onder te holden, luit e goeverneurs achter: in Jeruzalem Filippus, van ofkomst n Frygiër, van oard n nog groder barboar as man dij hom aansteld haar, 23 en in Sichem Andronikus. En den was Menelaüs der ook nog, dij as gain aander t volk onderdrokte. Antiochus zien vijandege gevuilens tegen t Jeudse volk over, laipen alderdeegs zo hoog op 24 dat e Apollonius, aanvoerder van huursoldoaten oet Mysië, mit n leger van twijentwinnegdoezend man noar Jeruzalem tou stuurde mit odders, ze zollen aal wazen kerels doodmoaken en vraauwlu en kinder as sloaven verkopen. 25 Dou e in Jeruzalem kwam, dee Apollonius zok veur of was e n vreedzoam man. Hai wachtte haailege sabbatdag òf, doar Jeuden op rusten deden en bestelde dou zien manlu, zok bewoapend en wel, boeten stad op te stellen. 26 Elk dij op dit schaauwspul tou kwam, luit e doodsteken en doarnoa störmde hai mit zien soldoaten tou stad in, doar ze n haile bult deelsoabelden. 27 Judas Makkabeüs nam mit n man of tien wiek in baargen. Doar leefden hai en zien kammeroaden as daaiern in t wild. Om veur te kommen dat ze onraain werden, atten ze bloots planten.