Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Makkabeeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

2 Makkabeeërs 03


01In tied dat Onias hogepriester was, was ter volmoakte vree in haailege stad en werden veurschriften sekuur onderholden. Dat was te daanken aan zien vroomhaid en zien ofkeer van t kwoad. 02Alderdeegs keunenks huilen t haaileg stee in eren en muiken glorie van tempel nog groder mit schitternde wijgeschenken. 03Keunenk Seleukes van Asia betuil alderdeegs oet aigen buus aal kostens dij veur ovverdainsten moakt werden. 04As opzichter van tempel was n zekere Simon aansteld, oet femilie van Bilga. Dij Simon kreeg mit hogepriester verschil van mainen over t touzicht op t maartbeheer in stad. 05Omreden hai kreeg van Onias gain geliek, ging e noar Apollonius van Tarsis tou. Dij was doudestieds goeverneur van Cele-Syrië en Fenicië. 06Hai vertelde Apollonius dat schatkoamer van tempel in Jeruzalem oetpuulde van kolesoale riekdommen, veul en veul meer as neudeg was om kosten van ovvers te betoalen. Doar kon keunenk best beslag op leggen, zee e. 07Dou Apollonius mit keunenk aan t woord kwam, lichtte hai hom in over tempelschatten doar hai van heurd haar. Keunenk bestelde dou zien eerste menister Heliodorus, hai zol dizze riekdommen in beslag nemen. 08Votdoalek ging Heliodorus op pad, zogenoamd om n inspeksieraais te moaken bie steden in Cele-Syrië en Fenicië langs, mor in woarhaid om te doun wat keunenk in kop haar. 09Dou e in Jeruzalem kwam, wer e deur hogepriester en inwoners van stad vrundelk ontvongen. Hai vertelde wat of e heurd haar en woar of e veur kommen was. Hai dee ook noavroag of t aalmoal woar was wat of e vernomen haar. 10 Hogepriester stokte hom oet dat riekdommen veur n paart bestonden oet geld dat veur wedevraauwen en weeskinder aan zied legd was. 11 n Aander paart was van Hyrkanus, ain van Tobias. n Man dij hoog aanschreven ston. Dij goddeloze Simon haar zodounde boudel hail aans veursteld. Boetendes, zee Onias, was t aal mit aal mor n bedrag van vaaierhonderd zulvern en twijhonderd golden talenten. 12 En t zol toch beslist ontouloatboar wezen om mensken te benoadailen dij heur vertraauw steld haren in haaileghaid van dit stee en in weerdeghaid en onschendboarhaid van dizze tempel dij in haile wereld hoog in aanzain ston. 13 Mor Heliodorus zee dat keunenk t zo wol en verkloarde dat t geld in elks gevaal in schatkist van keunenk kommen mos. 14 Hai stelde zulm n dag vaast en ging dou in tempel om haile boudel op te nemen. In stad ruik elkenain oet stuur. 15 Priesters luiten zok in heur priestergoud veur t altoar op grond valen en begunden tou hemel te beden, aan hom dij t veurschrift moakt haar doar bestemmen van dit geld in regeld was. Ze smeekten hom om t goud dat men tempel aanvertraauwd haar, vaaileg te bewoaren. 16 Elk dij hogepriester zag, was daip onder indrok: aan zien oetkiek en zien wit gezicht was wel te zain hou of hai t ter inwendeg mit te doun haar. 17 Hai trilde der over van benaauwdens, t was veur elkenain dudelk te zain hou of e t ter onder te doun haar. 18 Mensken stoven tou heur hoezen oet en laipen op n bult om in n openboar gebed te smeken dat tempel nait schonden worden zol. 19 Vraauwlu gingen op stroat, mit n bouteklaid onder heur bòrsten vastknupt, en jonge wichter, dij aans in hoes blieven mozzen, kwammen in deur stoan en bie toenmuren, of ze hongen tou vènsters oet. 20 Aalmoal stoken ze handen omhoog noar hemel en begunden te beden en te smeken. 21 t Was aldernoarst om aan te zain hou of elkenain zok zunder onderschaaid op grond vuilen luit en hou of hogepriester doodsangsten oetston om wat ter gebeuren zol. 22 Aalmoal raipen ze de aalmachtege Heer aan en smeekten hom t geld dat men in aal vertraauw aan tempel geven haar veur dijent doar t van was, vaaileg te bewoaren. 23 Mor Heliodorus dee wat e van plan was. 24 Dou e mit zien trawanten veur ingang van schatkoamer ston, verscheen de Heer van aal gaisten en machten op zo'n ontzaggelke menaaier, dat elkenain dij t woagd haar in tempel te kommen, roakt wer deur God zien kracht en zo aal macht en moud verloor. 25 Der verscheen heur n prachteg optuugd peerd. Dij stoof op Heliodorus òf en vertrapte hom zowat onder zien veurpoten. Der zat n ofschrikwekkende ruter op in n woapenrusten dij blonk as gold. 26 Boetendes verschenen hom nog twij aander jongkerels, dij der iesderstaark en biezunder knap oetzagen. Ze wazzen prachteg aanbòid. Aan weerskanten van Heliodorus gingen ze stoan en tiggelden hom ongenoadeg òf. 27 Inainen vuil e op grond deel, t wer hom routduuster veur ogen. Zien manlu pakten hom op en legden hom op n droagboar. 28 Zo wer man, dij net nog swoar bewoapend en mit n groot gevolg en staarke trawanten mit geweld in schatkoamer goan was, votdroagen, haildaal hulpeloos. Zo dudelk was e God zien kracht gewoar worden. 29 Dou e doar lag, deur God zien ingriepen mit stomhaid sloagen, mit gain spiertje hoop op beter worden, 30 prezen inwoners van stad de Heer, dij zien haaileg stee op wonderboare menaaier verdedegd haar. Tempel, doar even eerder nog angst en vrees was, wer vol mit vreugde en bliedschop nou aalmachtege Heer verschenen was. 31 Gounent van Heliodorus zien pazzipanten gingen vlog noar Onias tou om hom te vroagen of hai Alderhoogste smeken wol om t levent te spoaren van Heliodorus dij op staarven lag. 32 Hogepriester dij baang was dat keunenk wel ais denken kon dat Jeuden n aanslag op Heliodorus pleegd haren, brochde n ovver veur man zien behold. 33 In tied dat hogepriester t zunde-ovver brochde, verschenen de twij jongkerels vannijs aan Heliodorus. Ze wazzen net zo aanbòid as eerst. Ze bleven bie hom stoan en zeden: "Wees hogepriester Onias mor haile dankboar, want om hom het de Heer joen levent spoard. 34 Nou ie deur hemelse macht zo van laaiterom kregen hebben, mout ie elkenain vertellen over God zien geweldege kracht." Ze haren t nog mor net zegd, of vot wazzen ze weer. 35 Heliodorus brochde n ovver aan de Heer dij zien levent spoard haar en dee hom de dikste beloftes. Dou nam e ofschaaid van Onias en ging mit zien leger noar keunenk weerom. 36 Doar vertelde hai elkenain over wonderboare doaden dij alderhoogste God veur zien aigen ogen doan haar. 37 Dou keunenk hom vruig wèl of e nou noar Jeruzalem sturen zol, zee e: 38 "Ie kinnen mor t beste ain of aander vijand of landverroader noar Jeruzalem tou sturen. Ie zellen hom laaiterd en wel weeromkriegen, as e teminnent t levent ter ofredt. Dat stee wordt ja wizzenzeker beschaarmd deur n goddelke kracht. 39 Hai dij in hemel woont, holdt n woakend oog op dat haaileg stee en helpt hom. Dij der mit kwoad in t zin hèn gaait, slagt e dood." 40 Dit was t verhoal van Heliodorus en redden van tempelschat.