Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Makkabeeërs 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15   

2 Makkabeeërs 01


01Van Jeuden in Jeruzalem en Judea. Aan heur bruiers en zusters, de Jeuden in Egypte. Wie wènsen joe aal wat wènselk is. 02Mag God joe aal wat goud is geven en t verbond dat e mit zien traauwe knechten Abraham, Isaak en Jakob sloten het, nait vergeten. 03Mag hai joen n haart geven vol van ontzag veur hom, dat ie zien wil mit blieder haarten en aal ainmoud volbrengen. 04Mag hai joen haart tougankelk moaken veur zien wetten en geboden, en joe vree geven. 05Mag hai joen gebeden verheuren en t weer goud mit joe moaken. Mag hai joe in tieden van nood en dood nait in steek loaten. 06Wie hier, denken aan joe in ons gebeden. 07Al eerder, onder regaaiern van keunenk Demetrius, in t joar 169, heb wie, Judeeërs, joe dit schreven: "t Dikste van aal ellèn dat ons overkommen is sunt Jason en zien konsorten de zoak van t haailege laand en t keunenkriek ofvaleg werden, is verbie. 08Tempelpoort wer in brand stoken en der wer onschuldeg bloud vergoten. Mor wie hebben de Heer om hulp beden en wie binnen verheurd. Wie hebben brandovvers en koornovvers brocht, de lampen aanstoken en wie hebben teunbroden oetstald." 09Vier doarom in kislewmoand t Loofhuttenfeest. 10 Schreven in t joar 188. Van lu dij in Jeruzalem en Judea wonen, road van oldsten en van Judas. Aan Aristobulus, keunenk Ptolemeüs zien leermeester, dij heurt tou t geslacht van priesters dij zaalfd binnen, en aan Jeuden in Egypte. Groutnis veur joe en wie hopen dat t goud mit joe gaait. 11 Wie dij ons, as ter knipt en weer knipt, verzetten tegen keunenk zien gezag, daanken God haile slim omreden hai het ons red oet grode gevoaren. 12 Hai was ja t dij legers van vijand oet haailege stad votjagd het. 13 Want dou keunenk zien leger dij zo t leek nait te overwinnen was, in Perzië touhuil, wer e mit zien gevolg in godin Nanea heur tempel in stokken haauwd deur heur priesters. Dij haren doar n lozeghaid veur bedocht. 14 Dat Antiochus was mit zien pazzipanten noar t haailegdom tou kommen mit t smoeske dat e mit godin traauwen wol. Mor in woarhaid was hom t ter om te doun tempelschat as traauwgeschenk in handen te kriegen. 15 Priesters van Nanea haren tempelschat oetstald en Antiochus was mit n luddek gevolg in omsloten roemte van t haailegdom goan. Hai was ter nog mor naauw in, of ze sloten tempel òf. 16 Dou deden ze n gehaaim loek in zolder open en bekoegelden hom mit stainen, van dij gevolgen dat e verpletterd wer. Ze haauwden lieken in stokken en smeten koppen noar lu dij in boeten bleven wazzen. 17 Ons God, dij de zundoars in t verdaarf stöt het, is te priezen om aal wat e dut. 18 Op 25 kislew zel we t zuvern van tempel vieren. Wie vuilen ons verplicht joe hiervan op hoogte te stellen. Den kin ie t Loofhuttenfeest zulm ook vieren en t Feest van t vuur, dat insteld is dou Nehemia tempel en altoar vannijs opbaauwd haar en ovvers brochde. 19 Dou ons veurolders ja noar Perzië votvoerd werden, nammen vrome priesters in t gehaaim vuur van t altoar mit en stopten dat daip vot in n put dij dreug ston. Woar put lag, huilen ze veur elkenain sekuur gehaaim. 20 Noa verloop van hail wat joar behoagde t God dat keunenk van Perzië Nehemia noar hoes tou goan luit.Dij stuurde noazoaten van priesters dij t vuur votstopt haren der op oet om t op te hoalen. 21 Zai kwammen weerom mit bosschop dat ze gain vuur vonden haren, mor aal wotter vol blaauwbragel. Nehemia vruig heur dat wotter te putten en hom t te brengen. Dou ales veur t ovver kloar was, bestelde Nehemia priesters t holt en wat op t altoar lag mit dat wotter te begaiten. 22 Dat deden ze en dou zun n zetje loater achter wolken veurndag kwam, vlamde der n glìn vuur tou t ovver oet. Elkenain ston stomverboasd. 23 Dou t ovver opbraandde, begunden priesters en aal aandern dij der bie wazzen, te beden. Jonatan ging veur en d'aandern antwoordden. Nehemia ook. 24 t Gebed ging zo: "Heer, Heer, God van ons, schepper van aal dingen, machteg en staark, rechtveerdeg en barmhaarteg, ie allenneg binnen keunenk, ie allenneg binnen goud, 25 ie allenneg geven in overvloud. Ie binnen ainegste rechtveerdege, aalmachteg en aiweg. Ie hebben Israël altied red oet nood, ie hebben ons veurolders oetkeurd en haailegd. 26 Aanveerd ons ovver veur joen haile volk Israël, bewoar ons en haaileg ons. 27 Breng ons, dij over haile wereld verstreud binnen, weer bie nkander. Verlös dijent dij deur vremde volken sloaf moakt binnen. Kiek om noar heur dij minacht worden en doar lu zok veur schudden. Loat zo aander volken besevven dat ie ons God binnen. 28 Bestraf dij ons onderdrokken en ons domdriest geweld aandoun. 29 Poot joen volk weer in joen haaileg laand, zo as Mozes touzegd het." 30 Hiernoa zongen priesters de loflaiden. 31 Zo gaauw as t ovver opbraand was, bestelde Nehemia ze zollen t wotter dat overbleven was over grode stainen hèngaiten. 32 Dou men dat dee, schoot ter n glìnne steekvlam van t altoar omhoog. Dij dee t wotter in vlammen opgoan. 33 t Gerucht van wat of ter veurvalen was, verspraaidde zok. Aan keunenk van Perzië wer ook verteld dat ter op t stee doar priesters dij votvoerd wazzen t vuur verstopt haren, wotter veurndag kommen was en dat Nehemia en zien manlu mit dat wotter t ovver wijd haren. 34 Noadat keunenk n onderzuik instellen loaten haar, luit e om dat stee n hek zetten en muik ter n haailegdom van. 35 Beheerders dij e der over aansteld haar, luit e aalgedureg mitdailen in opbrengst dij e der van kreeg. 36 Nehemia en zien manlu gavven t vocht de noam neftar, wat 'zuvern' betaikent. Mor mainsten zeggen der neftai tegen.