Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 36


01Dou koos t volk van t laand in Jeruzalem Joächaz, zeun van Josia, tot keunenk in stee van zien voader. 02Joächaz was drijentwinneg joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde drij moand in Jeruzalem. 03Keunenk van Egypte zette hom òf as keunenk van Jeruzalem en legde t laand n boute op van honderd talent zulver en ain talent gold. 04Keunenk van Egypte stelde Eljakim, n bruier van Joächaz, aan as keunenk over Juda en Jeruzalem en veraanderde zien noam in Jojakim. Joächaz wer deur Necho mitnomen noar Egypte tou. 05Jojakim was vieventwinneg joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde elf joar in Jeruzalem. Hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER, zien God. 06Keunenk Nebukadnessar van Babylonië trok tegen hom op om te vechten. Hai bon hom mit twij kopern kettens vaast en nam hom zo mit noar Babel. 07Nebukadnessar nam ook n dail van t tempelraif oet t hoes van de HEER mit noar Babel tou en gaf dat n stee in zien aigen pelaais. 08Aal t aander over Jojakim, de iezelke dingen dij hai doan haar en aal t kwoad doar hai schuld aan haar, t staait aalmoal optaikend in t bouk van de keunenks van Israël en Juda. Jojachin, zien zeun, wer keunenk in zien stee. 09Jojachin was aacht joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde drij moand en tien doag in Jeruzalem, en hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER. 10 In t begun van t nije joar luit Nebukadnessar hom noar Babel brengen mit aal t kostboare raif oet tempel van de HEER. Hai stelde Sedekia, n bruier van Jojachin, aan as keunenk over Juda en Jeruzalem. 11 Sedekia was ainentwinneg joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde elf joar in Jeruzalem. 12 Hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER, zien God. Hai wol kop nait boegen tegenover de profeet Jeremia dou dij hom oet noam van de HEER aantoalde. 13 Boetendes kwam hai in verzet tegen keunenk Nebukadnessar, dij hom nog wel, mit God as getuge, n aid van traauw ofnomen haar. Hai bleef stiefkoppeg en aigenzinneg en hai waaigerde zok te bekeren tot de HEER, de God van Israël. 14 Ook de vernoamste priesters en t volk zulm werden hou laanger hou meer ontraauw. Ze deden net zokse iezelke dingen as de aander volken en ze onthaailegden de tempel dij de HEER veur zokzulm in Jeruzalem wijd haar. 15 De HEER, de God van heur veurolden, stuurde hailtied deur weer zien gezanten om heur te woarschaauwen. Hai haar ja meedlieden mit zien volk en zien woonstee. 16 Mor zai spotten mit dij gezanten en sluigen zien woarschaauwens in de wind. Zai laagden zien profeten oet, totdat de HEER zo kwoad op zien volk wer dat ter gain holden meer aan was. 17 God stuurde de keunenk van de Chaldeeërs op heur òf, dij in heur tempel ale fikse jonge manlu deur t sweerd ombrochde, hai spoarde gain jongkerels of jongwichter, gain olde of stafolde lu. God gaf heur aalmoal in zien haand. 18 Aal t tempelraif van t hoes van God, grode stokken net zo goud as klaaine, en ale kostboarheden van de tempel en van de keunenk, en van de vorsten: hai brochde ales noar Babel. 19 t Hoes van God stoken ze in braand, de muur van Jeruzalem broken ze òf en ale prachtege gebaauwen van de stad mit aal heur kostboarheden braandden ze op. 20 En aal wèl aan t sweerd ontkommen wazzen, werden as ballengs mitnomen noar Babel, doar mozzen ze de keunenk en zien zeuns as sloaven dainen. Dat duurde totdat t Perzische keunenkriek macht overnam. 21 Zo wer woarmoakt wat de HEER deur Jeremia veurzeggen loaten haar: "t Laand zel zien sabbatsjoaren vergoud kriegen." t Laand zol aal dij tied broak liggen blieven, zodat ter rust kwam, seuventeg joar laank. 22 In t eerste joar van Cyrus, keunenk van Perzië, luit de HEER t woord oetkommen dat hai deur Jeremia zegd haar. Hai brochde Cyrus, keunenk van Perzië, der tou, hai zol in zien haile keunenkriek bericht rondsturen, alderdeegs ook mit braiven, mit dizze bosschop: 23 "Dit zegt Cyrus, keunenk van Perzië: De HEER, de God van de hemel dij mie ale keunenkrieken van de haile wereld geven het, dij het mie opdroagen veur hom n hoes in Jeruzalem in Juda te baauwen. Aal wèl van joe bie t volk van dizze God heurt, mag weerom goan. De HEER joen God zel hom helpen."