Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 35


01Dou vierde Josia in Jeruzalem t pesachfeest veur de HEER. Op n vattienden van de eerste moand slachtten zai doar heur ovverdaaiern. 02Hai wees de priesters op heur toak en pittjede heur aan heur plicht te doun in t hoes van de HEER. 03Aan de Levieten dij aan hail Israël onderricht gavven en dij aan de HEER touwijd wazzen, gaf Josia opdracht: "Zet de verbondskist in t hoes dat Salomo, zeun van David, keunenk van Israël, baauwd het. Dij huif ie nait meer op joen scholders te droagen. Ie mouten van nou òf aan de HEER, joen God, dainen en zien volk Israël. 04Ie mouten joe nou kloarmoaken, femilie bie femilie en ofdailen bie ofdailen, volgens t veurschrift van David, de keunenk van Israël, en van zien zeun Salomo. 05Ie mouten zo in t haailegdom stoan goan, dat ter veur elke femiliegroep van t gewone volk n ofdailen van de Levietenfemilies kloarstaait. 06Den mout ie joe veurberaaiden en t pesachovver slachten en dat veur joen femiliegroep van t volk toumoaken zo as de HEER dat deur Mozes besteld het." 07Van zien aigen vijstoapel stelde Josia veur t pesachovver dattegdoezend schoaplammer en segebokjes en drijdoezend koubaisten beschikboar veur elk dij doar aanwezeg was van t gewone volk. 08Ook de vorsten van de keunenk gavven n vrijwillege biedroage veur t pesachovver aan t volk, aan de priesters en de Levieten. Chilkia, Zecharja en Jechiël, tempeloverstes in t hoes van God, gavven aan de priesters veur t pesachovver zesentwinneghonderd stoks lammer en bokken en drijhonderd koubaisten. 09Ook Konanjahu en zien bruiers Semaja en Netanel, en wieder Chasabja, Jeïel en Jozabad, aalmoal overstes van de Levieten, gavven aan de Levieten veur t pesachovver viefdoezend stoks lammer en bokken en viefhonderd koubaisten. 10 Zo wer ales veur de dainst regeld: priesters stonden op heur stee, de Levieten stonden in heur ofdailens, aalmoal volgens veurschrift van de keunenk. 11 Dou werden de pesachovvers slacht en de priesters goten t bloud oet en de Levieten hoedjeden de ovverdaaiern òf. 12 Paardie stokken van daaiern werden veur t brandovver apaart holden en oetlangd aan de femiliegroepen van t gewone volk. Dij mozzen dat aan de HEER opdroagen zo as t beschreven staait in t bouk van Mozes. Mit de koubaisten gingen ze net zo te waark. 13 t Pesachovver wer boven t vuur reusterd volgens veurschrift en zo gaauw meugelk onder t volk oetdaild, mor de aander ovvers werden in potten, kedels en pannen kookt. 14 Doarnoa muiken de Levieten t pesachmoal ook veur zokzulm en de priesters kloar. Want dij priesters, noazoaten van Aäron, wazzen tot in de naacht aan loop mit t verbranden van de vedde stokken. 15 De zangers, noazoaten van Asaf, konden op heur stee blieven zo as keunenk David en zien profeten aan Asaf, Heman en Jedutun opdroagen haar. Dat gol ook veur de poortwachters bie de verschillende poorten. Gainain van heur huifde zien post in steek te loaten, want de Levieten, femilie van heur ja, muiken t pesachmoal veur heur kloar. 16 Zo ston dij haile dag in t taiken van t pesachfeest en t ovvern van brandovvers op t altoar van de HEER, zo as keunenk Josia dat besteld haar. 17 Ale Isrelieten dij doar wazzen, vierden zeuven doag laank t pesachfeest en t feest van t Ongezuurde Brood. 18 Zo'n pesachfeest haar der in Israël sunt tied van de profeet Samuël nait west. Gainain van de keunenks van Israël haar zo'n pesachfeest holden zo as keunenk Josia dat vierde mit de priesters en de Levieten, mit ale lu oet Juda en Israël, dij doar ook wazzen en mit de inwoners van Jeruzalem. 19 t Was in t achtiende joar van Josia zien regaaiern dat dit pesachfeest vierd wer. 20 n Zet loater, dou Josia ales doan haar om tempel weer kloar te moaken, trok Necho, keunenk van Egypte, der op oet om oorlog te voeren bie Karkemis aan de Eufraat. Josia ging hom in de muit. 21 Necho stuurde dou boden op hom òf mit bosschop: "Wat heb ik mit joe van neuden, keunenk van Juda? t Gaait toch nait om joe, mor om n keunenkshoes doar ik mit in oorlog bin. God het mie waiten loaten dat ik opschaiten mout. God staait aan mien kaant, bemui joe der nou mor nait mit, aans zol God joe wel ais in t verdaarf störten kinnen." 22 Mor Josia wol van gain wieken waiten, hai wol nait heuren noar de woarschaauwen dij God hom deur Necho gaf. Hai verkledde zok as slicht soldoat en ging noar de leegte van Megiddo om te vechten. 23 Boogschutters nammen Josia onder schot en trovven hom. Keunenk raip tegen zien soldoaten: "Hoal mie hier gaauw vandoan, want ik bin swoar gewond!" 24 Zien soldoaten tilden hom van zien striedwoagen òf, legden hom op zien aandere woagen en brochten hom noar Jeruzalem. Doar sturf hai en hai wer biezet in de groaven van zien veurolden. Hail Juda en Jeruzalem raauwden om Josia. 25 Jeremia muik n kloaglaid over Josia en tot op t heden wordt dit laid deur zangers en zangerezzen zongen om Josia te gedenken. Dat is in Israël n vaaste gewoonte worden. t Laid is opnomen in t bouk van de Kloaglaiden. 26 Aal t aander over Josia, over zien goie waarken overainkomsteg de wet van de HEER, 27 over de haile geschiedenis van t begun tot t èn van zien regaaiern, t staait aalmoal optaikend in t bouk van de keunenks van Israël en Juda.