Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 34


01Josia was aacht joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde ainendatteg joar in Jeruzalem. 02Hai dee wat goud was in de ogen van de HEER en leefde noar t veurbeeld van zien veurvoader David, hai week doar op gain enkele menaaier van òf. 03In t aachtste joar van zien regaaiern, dou hai nog mor n jongkerel was, begunde hai de God van zien veurvoader David te vereren. In t twaalfde joar van zien regaaiern begunde hai Juda en Jeruzalem te schonen van de ovverhögten, van de Asjerapoalen en van de beelden dij ze sneden of goten haren. 04Doar haizulm bie was, werden de Baälsaltoars ofbroken en de wierookbranders dij doar bovenop stonden, kepothaauwen. De Asjerapoalen en de sneden en goten beelden werden aan groes sloagen en oetstreud over de groaven van dij doar ovverd haren. 05De bonken van de ofgodspriesters werden op heur aigen altoars verbraand. Zo muik hai Juda en Jeruzalem kouster. 06En in de steden van Manasse, Efraïm, Simeon en alderdeegs in dij van Naftali, werden de haailegdommen noakeken. 07Overaal in Israël brook hai de altoars òf en sluig hai de Asjerapoalen om. Hai sluig de beelden aan groezels en smeet de wierookbranders tegen de vlakte. Dou keerde hai noar Jeruzalem weerom. 08In t achtiende joar van zien regaaiern, dou hai drok aan gaang was om laand en tempel te schonen, gaf hai opdracht aan Safan, n zeun van Asaljahu, en aan Maäseja, stadskommedant, en aan stadssiktoares Joäch, zeun van Joächaz, om tempel van de HEER, zien God, weer in odder te moaken. 09Zai gingen noar hogepriester Chilkia tou en langden hom t geld over dat de Levieten, dij touzicht haren op de ingang van de tempel beurd haren. Dat was bie nkander brocht deur t volk van de stammen Manasse en Efraïm en t aander dail van Israël, wieder deur t volk van Juda en Benjamin en deur de inwoners van Jeruzalem. 10 Zai gavven dat aan de opzichters dij aansteld wazzen om touzicht te holden op t waark aan de tempel van de HEER en dij langden dat weer over aan t waarkvolk dat aan t waark was om t hoes van de HEER op te klandern en te verbetern. 11 Zai gavven dat aan timmerlu en opperlu om blokken noatuurstain te kopen en baalkholt veur de gebinten en plaankholt veur de zoldervlouers, dij aalmoal deur de keunenks van Juda verwoarloosd wazzen. 12 Dij manlu deden heur waark op n sekure menaaier. Zai stonden onder touzicht van Jachat en Obadja, Levieten van t geslacht Merari, en van Zecharja en Mesullam, dij van t geslacht Kehat wazzen. De Levieten dij kundeg wazzen in t bespeulen van meziekinstermenten, 13 haren touzicht op de sjaauwers. Zai haren ook de laaiden over ale aander waarklu van netgliek wat veur toak. Weer aander Levieten wazzen schriever of amtenoar of poortwachter. 14 Dou ze t geld bie nkander zöchten dat in de tempel van de HEER binnenbrocht was, von priester Chilkia de boukrol mit wet van de HEER, dij deur Mozes deurgeven was. 15 Chilkia toalde schriever Safan hierover aan: "Ik heb dizze wetsrol in tempel van de HEER vonden." En hai gaf t bouk aan Safan. 16 Safan ging der mit noar de keunenk en dee hom wieder verslag: "Aal wat joen knechten opdroagen is, dat hebben ze doan. 17 Ze hebben t geld dat ze in t hoes van de HEER vonden hebben, overdroagen aan de opzichters en t waarkvolk." 18 Boetendes vertelde schriever Safan aan de keunenk: "Priester Chilkia het mie n bouk geven." En hai leesde de keunenk doaroet veur. 19 Dou de keunenk veurlezen heurde wat ter in de wet ston, scheurde hai zien klaaier kepot. 20 De keunenk bestelde aan Chilkia, aan Achikam, Safan zien zeun, aan Abdon, n zeun van Micha, aan Safan, de schriever zulm, en aan Asaja, zien adjudant: 21 "Goa bie de HEER te roade veur mie en veur t volk dat in Israël en Juda overbleven is, over de inhold van t bouk dat vonden is. De HEER mout wel glìnne kwoad op ons wezen, omdat ons veurolden zok niks van t woord van de HEER aantrokken hebben, omdat ze nait leefd hebben noar wat in dit bouk opschreven staait." 22 Chilkia ging mit de aander lu dij deur de keunenk aanwezen wazzen, noar de profetes Chulda tou, de vraauw van Sallum - Sallum haar de zörg over de priesterklaaier, hai was n zeun van Tokhat en dij weer n zeun van Chasra - . Chulda woonde in n nije kluft van Jeruzalem. Dou zai Chulda verteld haren van heur opdracht, 23 antwoordde dij: "Dit zegt de HEER, de God van Israël: Zeg tegen de man dij joe hierhèn stuurd het: 24 'De HEER zegt joe: Ik zel rampen brengen over dizze stad en heur bewoners, mit ale vervluikens dij in t bouk stoan dat aan de keunenk van Juda veurlezen is. 25 Want zai hebben mie rug toudraaid en ovvers brocht aan vremde goden om mie te taargen mit dij aigengemoakte godenbeelden. Doarom zel mien gramschop over dizze stad lösbranden en dij zel nait meer oetblust worden.' 26 Zeg doarom mor tegen de keunenk van Juda, dij joe stuurd het om de HEER om road te vroagen: 'Dit zegt de HEER, de God van Israël, hierover: 27 Omdat ie joe t zulm zo aantrokken hebben, omdat ie joe veur God vernederd hebben bie t heuren van zien woorden over dizze stad en zien inwoners, omdat ie joe vernederd hebben en joen klaaier scheurd en reerd veur mien ogen, doarom heb ik nou noar joe lusterd. 28 Ik zel joe mit joen veurolden bie nkander brengen en ie zellen in ale vree in joen graf biezet worden. Ie zulm zellen niks vernemen van aal t kwoad dat ik over dizze stad en zien inwoners brengen zel.'" Dij bosschop brochten zai de keunenk over. 29 Dou luit de keunenk ale oldsten van Juda en Jeruzalem bie nkander roupen. 30 Hai ging mit ale inwoners van Juda en Jeruzalem noar tempel van de HEER, mit de priesters en de Levieten en mit aal t volk, jong en old. Hai leesde heur ales veur wat ter opschreven ston in t bouk van t verbond dat in t hoes van de HEER vonden was. 31 De keunenk ging op zien vaaste stee stoan, en sloot n verbond en de HEER was getuge: hai zol de HEER volgen, hai zol zok mit zien haile haart en ziel aan zien geboden, regels en veurschriften holden en hai zol de woorden van t verbond oetvoeren, zo as dij in de boukrol opschreven stonden. 32 En hai luit elk dij doar was oet Jeruzalem en Benjamin in t èn kommen en zok aansloeten. Ale inwoners van Jeruzalem huilen zok aan t verbond mit God, de God van heur veurolden. 33 Josia dee ale iezelke ofgodsbeelden oet ale landstreken van Israël vot en brochde ale Isrelieten zo wied dat ze de HEER heur God begunden te dainen. Zolaank as Josia leefde, bleven zai traauw aan de HEER, de God van heur veurolden.