Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 33


01Manasse was twaalf joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde vievenfiefteg joar in Jeruzalem. 02Hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER. Hai dee ja mit aan dij aigenste ofgoderij as de volken dij de HEER nou net veur de Isrelieten votjagd haar. 03De ovverhögten dij zien voader Jechizkia ofbroken haar, baauwde hai vannijs weer op. Hai richtte weer altoars veur Baäl op, zette der weer nije Asjerapoalen hèn en boog zok deel veur zun, moan en steerns om dij te dainen. 04Wieder baauwde hai alderdeegs altoars in t hoes van de HEER, doar de HEER zulm van zegd haar: "In Jeruzalem zel mien noam veur aaltied wonen." 05Op baaide veurplaainen van tempel baauwde hai altoars veur t vereren van zun, moan en ale steerns. 06Hai luit zien zeuns in t Hinnomdaal deur t vuur verbranden, luit zok in mit wikkerij, mit woarzeggerij en teuverderij en mit t besweren van doden en gaisten. Hai dee n bult wat kwoad was in de ogen van de HEER om hom te taargen. 07Hai muik ook n ofgodsbeeld en zette dij in tempel van God. God haar tegen David en zien zeun Salomo zegd: "In dit hoes hier in Jeruzalem, de ainegste stad dij ik oet ale stammen van Israël oetkozen heb, zel ik mien noam veur aiweg wonen loaten. 08Ik zel de Isrelieten nooit weer votjoagen van dit laand dat ik aan heur veurolden geven heb. Dat geldt allain as zai zok sekuur aan mien wetten, geboden en regels holden, dij ik heur deur Mozes besteld heb." 09Mor Manasse brochde t volk van Juda en de inwoners van Jeruzalem haildaal op biesterboan, zodat zai nog meer kwoad deden as de volken dij de HEER veur de Isrelieten oetreud haar. 10 De HEER woarschaauwde Manasse en zien volk aal, mor zai wollen nait lustern. 11 Dou stuurde de HEER de legeraanvoerders van de keunenk van Assyrië mit zien troepen op hom òf. Dij vongen Manasse mit hoaken, bonden hom mit kopern kettens vaast en zo wer Manasse noar Babel sleept. 12 Dou Manasse zo deur de HEER in t naauw brocht wer, perbaaierde hai de HEER, zien God, te verbeden. Hai gaf zok haildaal deel veur de God van zien veurolden. 13 Hai beedde tou hom, en God luit zok deur hom verbeden. Hai heurde zien smeekgebed en brochde hom weer noar Jeruzalem op zien troon. Dou wol Manasse wel tougeven, dat de HEER allain God is. 14 Noatied baauwde hai n twijde boetenmuur om de Davidstad tou, aan westzied van Gichon, deur de leegte, kaant van Vispoort op en den om de Ofel tou. Hai muik der n hail hoge muur van. Wieder stelde hai kommedanten aan in ale vestingsteden van Juda. 15 En hai gooide ale vremde goden en t stainen beeld tou tempel van de HEER oet en brook ook ale altoars òf dij hai baauwd haar op de tempelbaarg in Jeruzalem, en smeet ze tou stad oet. 16 Hai baauwde t altoar van de HEER vannijs weer op en ovverde doar vree-ovvers en daankovvers. Ook druig hai t volk van Juda op om de HEER, de God van Israël, te dainen. 17 Evenzogoud bleef t volk nog ovvern op de ovverhögten, mor nou aan de HEER, heur God. 18 Aal t aander over Manasse, over t gebed dat hai noar zien God richtte en de woorden dij de profeten tegen hom zegd hebben in noam van de HEER, de God van Israël, t is aalmoal optaikend in de kronieken van de keunenks van Israël. 19 Zien gebed en hou God zok verbeden luit, aal zien zunden en ontraauw, ale ploatsen doar hai ovverhögten baauwd haar en doar hai de Asjerapoalen en godenbeelden oprichtte, veurdat hai zok deelgeven haar, t staait aalmoal beschreven in de kronieken van Chozai. 20 Manasse sturf en wer in zien pelaais begroaven. Zien zeun Amon wer keunenk in zien stee. 21 Amon was twijentwinneg joar dou hai keunenk wer en hai regaaierde twij joar in Jeruzalem. 22 Hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER, net zo as zien voader Manasse doan haar. Amon ovverde aan ale beelden dij zien voader Manasse moaken loaten haar en vereerde dij. 23 Mor hai gaf zok nait deel veur de HEER, zo as zien voader Manasse doan haar. Hai, dij Amon, muik zien schuld allain mor groder. 24 Zien knechten muiken n komplöt tegen hom en muiken hom dood in zien aigen pelaais. 25 Mor t volk in t laand brochde elk dij mit dij soamensweren tegen keunenk Amon mitdoan haar om haals, en t muik zien zeun Josia keunenk in zien stee.