Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 32


01n Zet loater, dou Jechizkia zien traauw aan de HEER zain loaten haar, kwam Sanherib, keunenk van Assyrië, op Juda òf. Hai belegerde de verstaarkte steden mit bedoulen ze mit geweld in te nemen. 02Dou Jechizkia aankommen zag, dat Sanherib van plan was om Jeruzalem aan te valen, 03ging hai in beroad mit zien hoge amtenoars en legerofsieren om de wèlputten boeten stad dicht te stoppen en zai beloofden hom te helpen. 04Zai brochten n bult volk op n bainen en ale wèlputten werden dichtstopt, ook de wotterlopen in kontrainen om stad tou. Zai dochten bie zokzulm: Woar is t goud veur, dat keunenk van Assyrië zoveul wotter vindt, as hai hier komt? 05Mit man en macht muiken ze de swakke steeën in stadsmuur weer in odder, toorns werden hoger optrokken en der wer nog n twijde muur om stad tou baauwd. Boetendes muik Jechizkia t Millobolwaark bie Davidstad nog veul staarker en luit hai de wereld speren en schilden moaken. 06Wieder stelde hai kommedanten aan over de börgerwacht, luit t volk bie nkander kommen op t plaain veur de stadspoort en sprak heur moud in: 07"Wees staark en heb goie moud, loat joe gain schrik aanjoagen deur de keunenk van Assyrië en deur t volk dat bie hom is. Wie binnen ja staarker as hai. 08Hai rekent op menskenkracht, mor wie maggen reken op de HEER, ons God, dij ons helpt en veur ons vecht!" Deur dizze woorden van keunenk Jechizkia van Juda, vuilde t volk zok staark. 09n Zetje loater stuurde keunenk Sanherib van Assyrië, dij mit zien haile leger veur Lachis lag, gezanten noar Jeruzalem mit n bosschop veur keunenk Jechizkia van Juda en veur ale Judeeërs dij in Jeruzalem wazzen. 10 "Dit zegt Sanherib, keunenk van Assyrië: 'Woar vertraauw ie aiglieks op dat ie joe opsloeten loaten in Jeruzalem? 11 Het dij Jechizkia joe nait dik veur de gugel, as hai zegt: 'De HEER, ons God, zel ons redden oet de klaauwen van de keunenk van Assyrië'? Zel hai joe nait van honger en dörst omkommen loaten? 12 Het dij aigenste Jechizkia der nait veur zörgd dat ovverhögten en altoars van de HEER ofbroken en slicht binnen? Het hai nait tegen Juda en Jeruzalem zegd: 'Allenneg veur ain altoar mag ie joe deelboegen en doar ovvers op aansteken'? 13 Wait ie den nait wat ik en mien veurolden doan hebben mit de volken van aander landen? Hebben de goden van dij aander volken heur landen oet mien handen redden kind? 14 Het sums ain van de goden van dij aander volken dij mien veurolden in de ban doan hebben, zien volk oet mien handen redden kind? Zol joen God dat den aal kinnen? 15 Nou den, loat joe toch nait deur Jechizkia bedraigen en opsteukeln. Leuf nait wat hai zegt. Gain god van wat volk of keunenkriek ook, het zien volk oet mien handen redden kind of oet handen van mien veurolden. Zol joen god joe den aal redden kinnen?" 16 Zo gingen Sanherib zien ofgezanten nog n zetje deur mit heur schampere proaterij over God, de HEER, en zien knecht Jechizkia. 17 Boetendes schreef Sanherib braiven doarin hai swoar de spot mit de HEER, de God van Israël, dreef. Hai zee doarin: "Net zo min as de goden van de aander landen heur volk oet mien handen redden konden, zel de God van Jechizkia zien volk oet mien handen redden." 18 Zai leesden dij braif hail haardop en in t Judees veur aan t volk dat op de muur van Jeruzalem ston. Zai wollen heur baang moaken en heur schrik aanjoagen om zo de stad in handen te kriegen. 19 Zai haren t over de God van Jeruzalem net zo as ze pruiten over de goden van aander volken. Mor dij wazzen deur menskenhanden moakt. 20 Dou gingen keunenk Jechizkia en profeet Jesaja, n zeun van Amos, in gebed en zai raipen de hemel aan om hulp. 21 De HEER stuurde n engel en dij brochde ale weerboare helden, ale vorsten en aanvoerders in t leger van keunenk van Assyrië om haals. De keunenk keerde mit schoamte op koaken noar zien laand weerom. Dou hai op n keer in tempel van zien aigen god kwam, hebben zien bloudaigen zeuns hom mit t sweerd om t leven brocht. 22 Zo redde de HEER Jechizkia en de inwoners van Jeruzalem oet de handen van Sanherib, keunenk van Assyrië, en van aander vijanden. Hai gaf heur rondomheer rust. 23 n Bult mensken kwammen noar Jeruzalem mit ovvergoaven veur de HEER en kostboare geschenken veur keunenk Jechizkia van Juda. Van dij tied òf aan ston hai bie ale volken hoog in aanzain. 24 Om dij tied wer Jechizkia doodzaik. Hai beedde tou de HEER en dij gaf hom as antwoord n wondertaiken. 25 Mor Jechizkia druig zien haart te hoog en was nait dankboar veur de weldoad dij de HEER aan hom doan haar. Dat was van dij gevolgen dat ter van God n glìnne kwoadhaid over hom en over Juda en Jeruzalem kwam. 26 Mor Jechizkia boog zien trötse kop en de inwoners van Jeruzalem ook, zodat in de tied van Jechizkia de kwoadhaid van de HEER heur nait ruik. 27 Jechizkia was riek, schatriek, elk keek hom noar ogen. Hai luit zok schatkoamers baauwen veur zulver, gold en edelstainen, veur kruden, veur schilden en aander kostboar raif. 28 Wieder opslagploatsen veur de opbrengst van koorn, wien en eulie, staalroemte veur alderhande soorten vij mit onderdak veur zien kuddes. 29 Hai haar zok steden baauwen loaten en haar n grode vijstoapel van schoapen, segen en rundvij. God haar hom ja grode bezittens geven. 30 Dij aigenste Jechizkia haar ook bovenste oetloop van de Gichonwèl ofsloten en luit nou t wotter onder de grond deur noar westzied van de Davidstad lopen. Bie ales wat e dee, ging hom t veur de wind. 31 Dou der n moal ofgezanten van de vorsten van Babel bie hom kwammen om te vroagen noar t wondertaiken dat in zien laand gebeurd was, luit God hom even in steek om hom oet te perbaaiern. Hai wol waiten wat ter in zien haart leefde. 32 Ale aander verhoalen over Jechizkia en over zien vrome doaden, stoan beschreven in viziounen van profeet Jesaja, zeun van Amos, en in t bouk van de keunenks van Juda en Israël. 33 Jechizkia sturf en wer begroaven in de bovenste grafkoamers doar de noazoaten van David liggen. Hail Juda en ale inwoners van Jeruzalem brochten hom leste eer. Zien zeun Manasse wer keunenk in zien stee.