Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 31


01Dou dit aalmoal verbie was, gingen ale Isrelieten dij doar bie nkander wazzen, noar de steden van Juda. Doar sluigen ze de wijde stainen aan groezels en haauwden de haailege Asjerapoalen om. In hail Juda, Benjamin, Efraïm en Manasse broken ze de altoars òf en slichtten ze de ovverhögten, tot ter gain ain meer over was. Dou gingen ale Isrelieten weer noar heur aigen hoes weerom, in heur aigen steden. 02Jechizkia stelde de verschillende ofdailens van priesters en Levieten weer in zo as dat vrouger west haar; elk noar zien aigen toak as priester of as Leviet, om te zörgen veur brandovvers en vree-ovvers, om te dainen en loflaiden te zingen, om de wacht te holden in de poorten van de legerploatsen van de HEER. 03Keunenk gaf n biedroage oet zien aigen bezit veur de brandovvers van smörgens en soavends, veur t ovver op sabbat, t nijmoanfeest en op aander feestdoagen, zo as t veurschreven was in de wet van de HEER. 04Hai legde t volk op, de inwoners van Jeruzalem, om heur biedroagen te levern veur de priesters en Levieten, zodat dij zok haildaal touleggen konden op de wet van de HEER. 05Dou dat bevel aalgemain bekend was, brochten de Isrelieten haile vrachten van t beste koorn, wien, eulie, hunneg en van aal wat t laand opleverde. t Volk gaf n tiende dail van aal wat ze haren. 06Boetendes druigen de Isrelieten en Judeeërs oet de steden van Juda ook n tiende dail van heur koubaisten en heur schoapen en segen òf, en ook de tienden dij as wijgeschenken veur de HEER, heur God, bedould wazzen. Haile stoapels muiken zai der van. 07In daarde moand begunden zai mit t aanleggen van dij stoapels en eerst in zeuvende moand wazzen zai der kloar mit. 08Dou Jechizkia en zien hoge amtenoars kwammen en dij stoapels zagen, daankten zai de HEER en zien volk Israël. 09Jechizkia vruig de priesters en Levieten noader oetleg over dij veurroaden. 10 Hogepriester Azarja, oet femilie van Sadok, legde hom t oet: "Van t begun òf aan dat mensken heur goaven noar tempel toubrocht hebben, haren wie eten in overvloud, wie konden alderdeegs nog goud wat overholden. De HEER het zien volk ja zo zegend dat wie zo'n baarg overholden konden." 11 Jechizkia bestelde dou, dat ter veurroadkoamers in t hoes van de HEER kloarmoakt worden mozzen, en zo gebeurde dat. 12 De biedroagen en tienden en wijgeschenken werden doar in vaaste regelmoat binnenbrocht. De Leviet Konanjahu haar t touzicht der over en zien bruier Simi was twijde man. 13 Onder laaiden van Konanjahu en zien bruier Simi wazzen Jechiël, Azazjahu, Nachat, Asaël, Jerimot, Jozabad, Eliël, Jismachjahu, Machat en Benaja, belast mit t touzicht. Zai wazzen aalmoal aansteld deur keunenk Jechizkia en Azarja, hogepriester in t hoes van God. 14 Kore, n zeun van Jimna, dij n Leviet was en poortwachter aan de Oosterpoort, mos touzicht holden op t verdailen van de vrijwillege goaven aan God, van de biedroagen veur de priesters en van de wijgeschenken. 15 In de priestersteden wer hai traauw hulpen deur Eden, Minjamin, Jesua, Semaja, Amarja en Sechanja; dij zörgden veur t oetdailen aan heur femilie in ale ofdailens, lutjekes net zo goud as groten. 16 (Van dij femilies stonden noamelk ale manlu van drij joar en older as priester inschreven.) Zo kreeg elk zien paart, en nait allenneg dijent dij volgens t reuster de doagliekse dainsten in tempel van de HEER doun mozzen. 17 De priesters wazzen in t register inschreven noar heur femilies, mor de Levieten van twinneg joar en older elk noar zien ofdailen en zien toak. 18 Zai werden inschreven mit heur haile femilie, mit vraauwen, zeuns en dochters, zai wijdden zok ja traauw aan heur haailege opdracht. 19 De priesters dij ofstamden van Aäron en dij op t laand bie heur steden woonden, haren in elke stad manlu aansteld. Dij mozzen aan de manleke leden van de priesterstand en aan de Levieten dij inschreven wazzen, heur aandail in de goaven geven. 20 Zo ging Jechizkia in hail Juda te waark, goud, rechtschoapen en traauw aan de HEER, zien God. 21 En aal t waark dat hai dee veur de eredainst in tempel van God, veur de wet en de geboden, om zien God te eren, dat dee hai mit zien haile haart. Zo kwam t aalmoal goud veurnkander.