Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 30


01Dou stuurde Jechizkia bosschoplopers deur hail Israël en Juda en hai schreef ook braiven noar Efraïm en Manasse. Zai zollen noar tempel van de HEER in Jeruzalem kommen om doar t pesachfeest te vieren tot eer van de HEER, de God van Israël. 02De keunenk haar mit hoge amtenoars en de haile gemainschop in Jeruzalem overlegd en onnaaierd dat zai t feest in twijde moand vieren zollen. 03Zai konden t ja nait op de gewone tied vieren, omreden der haren zok te min priesters ritueel wosken en t volk was nog nait bie nkander in Jeruzalem. 04Keunenk en de haile gemainschop wazzen t ter mit nkander over ains. 05Zai besloten om hail Israël van Berseba tot Dan, op te roupen om noar Jeruzalem te kommen om t pesachfeest te vieren tot eer van de HEER, de God van Israël. t Haar al n hail zet leden west dat zai t vierd haren zo as t heurde. 06Bosschoplopers gingen in opdracht van de keunenk mit braiven van de keunenk zulm en van zien hoge amtenoars deur hail Israël en Juda en raipen de mensken op: "Volk van Israël, keer toch weerom noar de HEER, de God van Abraham, Isaak en Jakob. Den komt hai bie joe weerom, bie joe, luk beetje volk dat aan de keunenk van Assyrië ontkommen is. 07Wees nou nait zo as joen veurolden en joen femilie. Dij binnen ontraauw worden aan de HEER, de God van heur veurolden. Ie hebben zulm zain kind hou de HEER heur tot n veurbeeld van ofschrik moakt het. 08Wees dus nait laanger zo stiefkoppeg as joen veurolden, lang de HEER joen haand tou en kom weer noar zien haaileg hoes, dat hai veur aaltied haaileg moakt het. Wees onderdoaneg aan de HEER, joen God, den zel hai nait laanger zo glìnne verbraand op joe wezen. 09Want as ie joe weer noar de HEER richten, den zellen joen vijanden dij joen femilie en joen kinder in gevangenschop mitnomen hebben, meedlieden mit heur kriegen en heur in dit laand weeromkommen loaten. Want de HEER, joen God, is genoadeg en vol meedlieden. As ie joe weer noar hom richten, zel hai zok nait van joe ofkeren." 10 Dou bosschoplopers in Efraïm en Manasse ale steden bie langs gingen tot aan Zebulon tou, werden zai oetlaagd en bespot. 11 Toch wazzen der gounent van t volk van Aser, Manasse en Zebulon, dij zok deelgavven en noar Jeruzalem gingen. 12 Mor in Juda kwammen ze mit Gods hulp zo wied, dat zai as ain man deden wat de HEER heur deur de keunenk en zien amtenoars opdruig. 13 En zo kwam der in twijde moand n hail bult volk in Jeruzalem bie nkander om t feest van t Ongezuurde Brood te vieren, der was n grode mennegte van mensken op n bainen. 14 Eerst werden de altoars votdoan dij in Jeruzalem stonden, en mit ale wierookaltoars in Kidronbeek smeten. 15 Dou begunden zai t pesachfeest te vieren deur t slachten van lammer op n vattienden van twijde moand. Priesters en Levieten schoamden zok: zai haren zok in tied ook ritueel schoond en konden dou eerst brandovvers brengen in t hoes van de HEER. 16 Zai stonden op heur vaaste ploatsen zo as beschreven ston in de wet van Mozes, man van God. De priesters goten t bloud oet dat de Levieten heur aanlangden. 17 Omdat de mainsten van t volk zok nait ritueel schoond haren, kregen de Levieten de toak om pesachlammer te slachten, veur elk dij nait raain genog was om ze zulm aan de HEER op te droagen. 18 Aalhouwel t grootste dail van t volk, benoam oet Efraïm, Manasse, Issachar en Zebulon, zok nait ritueel schoond haren, atten ze toch zo mor van t pesachovver, tegen ale veurschriften in. Jechizkia beedde veur heur: "Dat de HEER, dij goud is, elk mor vergeven mag, 19 dij zok ter mit zien haile haart tou zet het om God, de HEER, de God van zien veurolden, te zuiken, ook dijent dij zok nait ritueel schoond hebben volgens de veurschriften van dit haaileg hoes." 20 De HEER verheurde Jechizkia en gaf t volk n nije kaans. 21 Op dij menaaier vierden de Isrelieten dij in Jeruzalem wazzen, zeuven doag laank mit veul bliedschop t feest van t Ongezuurde Brood. De priesters en Levieten zongen aal doag loflaiden veur de HEER en speulden oet ale macht op heur meziekinstermenten. 22 Jechizkia sprak ale Levieten tou en prees heur, omdat ze mit veul kennes van zoaken de dainst aan de HEER oetvoerd haren. Zai atten t feestovver zeuven doag laank, zai brochten daankovvers en prezen de HEER, de God van heur veurolden. 23 Dou wer de haile gemainschop t ter over ains om t feest nog zeuven doag deur te zetten. En dat deden ze mit veul bliedschop. 24 Jechizkia, keunenk van Juda, leverde aan de gemainschop nog doezend bollen en zeuvendoezend schoapen en segen en van de hoge amtenoars kreeg de gemainschop ook nog doezend bollen en tiendoezend schoapen en segen. De priesters haren zok nou sikkom aalmoal ritueel schoond. 25 De haile gemainschop van Juda vierde feest mit de priesters en Levieten, mit aal t volk dat oet Israël kommen was en mit ale vremden dij in Israël of in Juda n woonstee vonden haren. 26 Zodounde was ter grode bliedschop in Jeruzalem, want sunt tieden van Salomo, zeun van David en keunenk van Israël, haar der in Jeruzalem nait zukswat te doun west. 27 Dou kwammen de Levitische priesters in t èn en gavven t volk de zegen. Heur stem wer heurd, want heur beden drong deur tot boven in de hemel, Gods haailege woonstee.