Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 29


01Jechizkia wer keunenk dou hai vieventwinneg joar was. Hai regaaierde negentwinneg joar in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Abia en was n dochter van Zecharja. 02Hai dee wat goud was in de ogen van de HEER, net as zien veurvoader David doan haar.

03In t eerste joar van zien regaaiern, votdoalek in de eerste moand, zette hai de poort van tempel van de HEER weer open en luit de deuren weer moaken. 04Hai luit priesters en Levieten bie nkander roupen op t Oosterplaain. 05"Levieten," zee hai tegen heur, "luster noar mie! Beraaid joezulm veur en schoon de tempel van de HEER, de God van joen veurolden. Dou ales wat nait kouster is tou t haailegdom oet. 06Want ons veurolden binnen ontraauw worden aan de HEER, ons God, en zai hebben doan wat nait goud was in de ogen van de HEER. Ze hebben hom in steek loaten en zok ofkeerd van t hoes van de HEER. 07Zai hebben deuren van de veurhal ofsloten en de lampen oetpoest. Zai hebben in t haailegdom gain wierook meer braand en gain brandovvers meer opdroagen aan de God van Israël. 08Zodounde wer de HEER grammiedeg op Juda en Jeruzalem. Hai het van heur n mikpunt moakt van spot, n oorzoak van angst en verbiestern, zo as ie mit aigen ogen zain hebben. 09Om dij reden binnen ons veurolden mit t sweerd doodmoakt en binnen ons zeuns, ons dochters en ons vraauwen oppakt en votsleept as ballengs. 10 Doarom ben ik nou van plan n verbond mit de HEER, de God van Israël, te sloeten, dat zien grammiedeghaid opholden zel. 11 Doarom, mien zeuns, wacht nou nait laanger. De HEER het joe oetkozen om hom te dainen en hom ovvers te brengen."

12 Dou kwammen de Levieten in t èn: van de femilie van Kehat: Machat, zeun van Amasai, en Joël, zeun van Azarja; van de noazoaten van Merari: Kis, zeun van Abdi, en Azarja, zeun van Jehallelel; van de noazoaten van Gerson: Joäch, zeun van Zimma, en Eden, zeun van Joäch; 13 van de noazoaten van Elisafan: Simri en Jeïel; van de noazoaten van Asaf: Zecharja en Mattanja; 14 van de noazoaten van Heman: Jechiël en Simi; en van de noazoaten van Jedutun: Semaja en Uzziël. 15 Ze raipen heur femilie bie nkander en ze muiken zok ter kloar veur om op t bevel van de keunenk en noar veurschriften van de HEER, tempel van de HEER ritueel te schonen. 16 De priesters gingen tempel van de HEER in om dij te schonen. Zai brochten ale voeleghaid dij zai doar vonden noar t veurplaain van t hoes van de HEER. De Levieten nammen dat van heur over en brochten t wieder noar boeten, noar de Kidronbeek. 17 Op de eerste dag van de eerste moand wazzen ze begund mit t schonen en op de aachtste dag wazzen ze aan de veurhal tou van tempel van de HEER. Veur tempel zulm haren ze nog aacht doag waark, zodat ze der op n zestienden van de eerste moand kloar mit wazzen. 18 Dou klopten ze weer bie keunenk Jechizkia aan en zeden: "Wie hebben t haile hoes van de HEER schoond, ook t brandovveraltoar en toavel veur teunbroden mit aal wat ter bie heurt. 19 Aal t tempelraif dat keunenk Achaz in tied van zien regaaiern deur ofgoderij ontwijd het, heb wie weer veur d' eredainst kloarmoakt. t Staait aalmoal kloar veur t altoar van de HEER."

20 Aanderdoagsmörgens vroug raip keunenk Jechizkia ale bestuurders van de stad bie nkander en ging noar t hoes van de HEER. 21 Zai brochten zeuven jonge bollen, zeuven rammen, zeuven lammer en zeuven segebokjes mit as zundeovver veur t keunenkshoes, veur tempel en veur Juda, om zunden liek te moaken. Jechizkia bestelde de priesters, de zeuns van Aäron, dat ze mozzen dij ovvern op t altoar van de HEER. 22 Zai slachtten de bollen en de priesters vongen t bloud op en goten dat over t altoar. Dou slachtten ze de rammen en goten dat bloud ook over t altoar. Net zo slachtten ze de lammer en wer t altoar ook mit dat bloud begoten. 23 Op t lest brochten ze de segebokjes veur t zundeovver veur de keunenk en aal t volk, en dij legden heur handen op de daaiern. 24 De priesters slachtten ze en goten t bloud as zundeovver over t altoar om zodounde veur hail Israël schuld liek te moaken, want keunenk haar dat brandovver en dat zundeovver veur hail Israël besteld. 25 Dou stelde hai de Levieten in tempel op mit bekkens, haarpen en lieren, noar t veurschrift van David, van de profeet Natan en van Gad, de profeet van de keunenk; dat veurschrift was deur zien profeten ofkomsteg van de HEER. 26 De Levieten stonden kloar mit de meziekinstermenten van David en de priesters mit heur trompetten. 27 Jechizkia gaf opdracht t brandovver op t altoar te leggen en aan te steken. Dou t ovver aanstoken wer, begunden ze n laid veur de HEER te zingen, op trompetten te bloazen en op d'instermenten te speulen van David, keunenk van Israël. 28 De haile gemainschop boog zok omdeel dou t laid en de trompetten klonken, net zo laank as t brandovver duurde. 29 Dou t ovvern doan was, gingen de keunenk en aal dij bie hom wazzen, op knijen en bogen zok daip deel.

30 Keunenk Jechizkia en de bestuurders gavven de Levieten opdracht tot eer van de HEER laiden te zingen van David en de profeet Asaf. Zai begunden mit veul plezaaier te zingen, zai bogen zok deel en gingen op knijen.

31 Jechizkia nam t woord en zee: "Nou heb ie joe haildaal aan de HEER touwijd. Kom dichterbie en breng joen vree-ovvers en daankovvers in t hoes van de HEER." En de haile gemainschop brochde daaiern as vree-ovver en daankovver en wèl dat wol, brochde ook nog brandovvers. 32 De gemainschop brochde seuventeg koubaisten, honderd rammen en twijhonderd lammer in, dij aalmoal bestemd wazzen as brandovvers veur de HEER. 33 Aal mit aal werden der zèshonderd koubaisten en drijdoezend schoapen en segen bestemd as haailege ovvergoaven. 34 Mor der wazzen veul te min priesters om aal dij baisten, dij as brandovver dainen zollen, te villen. Doarom hulpen de Levieten heur mit dat waark, tot ook de aander priesters zok schoond en haailegd haren, want de Levieten haren sekuurder mit dat schonen west as de priesters. 35 Boeten dij brandovvers om haren zai nog n baarg waark mit t vet van de vree-ovvers en mit de wien van de wienovvers. Dat zodounde wer dainst in t hoes van de HEER vannijs insteld. 36 Jechizkia en t haile volk wazzen slim blied over wat God, veurdat ze der op verdocht wazzen, veur heur kloarmoakt haar.