Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 28


01Achaz was twinneg joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde zestien joar in Jeruzalem. Hai dee nait wat goud was in de ogen van de HEER, zo as zien veurvoader David. 02Hai leefde noar t veurbeeld van de keunenks van Israël; hai luit alderdeegs Baälsbeelden gaiten. 03Hai ovverde in t Hinnomdaal en hai verbraandde doar zien zeuns noar de iezelke gewoontes van dij volken, dij de HEER veur de Isrelieten votjagd haar. 04Ook ovverde hai en braandde hai wierook op de ovverhögten, de heuvels en onder ale gruine loofbomen. 05Doarom leverde de HEER, zien God, hom oet aan de keunenk van Aram, dij hom nait allain versluig, mor ook n hail bult lu kriegsgevangen mitnam noar Damascus. Hai wer deur de HEER ook oetleverd aan de keunenk van Israël, dij hom n dikke neerloag bezörgde. 06Want Pekach, zeun van Remaljahu, sluig in Juda op ain dag honderdtwinnegdoezend man dood, aalmoal kundege soldoaten, omdat ze de HEER, de God van heur veurolden, rug toudraaid haren. 07Zichri, n held oet Efraïm, sluig Maäseja dood, keunenk zien zeun, en Azrikam de hofmeester, en ook Elkana de eerste menister. 08De Isrelieten nammen twijhonderddoezend vraauwen, zeuns en dochters van de Judeeërs, dij aiglieks sib tou heur wazzen, gevangen mit, boetendes nammen zai n hail bult roofgoud mit noar Samaria. 09Doar woonde doudestieds n profeet van de HEER dij Oded haitte. Dij ging t leger dat noar Samaria weeromkwam in de muit en zee: "De HEER, de God van joen veurolden, het de Judeeërs aan joe overleverd, omdat hai glìnne kwoad op heur was. Mor ie hebben heur in joen godgekloagde kwoadhaid doodsloagen. 10 En nou main ie dat ie dij mensken oet Juda en Jeruzalem as sloaven en sloavinnen aan joe onderdoaneg moaken kinnen? Stoan ie den zulm ook nait daip bie de HEER, joen God, in schuld? 11 Nou den, luster noar mie, loat dij gevangen lu lopen dij ie bie joen aigen femilie vothoald hebben. De glìnne kwoadhaid van de HEER rust ja op joe!" 12 Dou kwammen der gounent van de femilie-oldsten van de stam Efraïm t weeromkeerde leger in de muit: Azarja, zeun van Jochanan, Berechja, zeun van Mesillemot, Jechizkia, zeun van Sallum en Amasa, zeun van Chadlai. 13 Zai zeden tegen heur: "Ie maggen dij gevangen lu hier nait hènbrengen. Wie stoan al dik bie de HEER in schuld. Wol ie ons schuld en ons zunden nog groder moaken, terwiel dat wie al zo'n grode schuld hebben? Den komt ter vervaast n glìnne kwoadhaid over Israël!" 14 Dou luiten soldoaten dij gevangen mensken en aal t roofgoud bie de femilie-oldsten en bie aal t volk achter. 15 De manlu dij eerder bie heur noam nuimd binnen, kwammen op de gevangen lu òf om heur te helpen. Dij niks meer om t gat haren, gavven ze klaaier en sandoalen oet t roofgoud; ze gavven heur etendrinken en verzörgden heur mit zaalfeulie. Dou brochten ze heur weerom noar heur aigen volk in Jericho, de Paalmstad. Dij nait meer lopen kon, wer op n ezel zet. Zulm gingen zai noar Samaria weerom. 16 Om dij tied zowat raip keunenk Achaz de hulp in van de keunenk van Assyrië. 17 Ook de Edomieten haren ja n invaal doan en Juda vannijs versloagen en lu in kriegsgevangenschop mitnomen. 18 Boetendes haren de Filistijnen invalen doan in verschaaiden steden in de Sefelavlakte en in de Negevwoestijn van Juda. Ze haren Bet-Semes veroverd, en Ajjalon, Gederot, Socho, Timna en Gimzo mit ale dörpen dij doar bie heurden, en zai wazzen doar ook wonen goan. 19 De HEER haar Juda zodounde op knijen dwongen vanwege Achaz, keunenk van Israël, dij Juda verwildern loaten haar en dij moakt haar dat Juda zien plicht tegenover de HEER nait noakwam. 20 Mor in stee van te helpen, kwam keunenk Tiglatpileser van Assyrië op hom tou en dreef hom in t naauw. 21 Want wat Achaz hom ook geven haar oet tempel van de HEER, oet t pelaais van de keunenk en van de vorsten, keunenk van Assyrië wol hom nait helpen. 22 En alderdeegs dou hai zo in t naauw dreven wer, kwam keunenk Achaz zien plicht tegenover de HEER nait noa. 23 Hai brochde ovvers aan de goden van Damascus aalhouwel dij hom zulm versloagen haren, want hai dochde: As dij goden van de keunenk van Aram zien volk helpen, zellen ze mie ook wel helpen as ik heur ovvers breng. Mor dat brochde hom en hail Israël nog meer ongelok. 24 Achaz luit aal t tempelraif oet t hoes van de HEER bie mekoar hoalen en stokkend haauwen. Hai luit de poorten van tempel ofsloeten en altoars opzetten op elke stroathouk van Jeruzalem. 25 In ale steden van Juda luit hai ovverhögten aanleggen om doar veur aander goden ovvers aan te buiten. Zo taargde hai de HEER, de God van zien veurolden. 26 Aal aander verhoalen over zien doun en loaten stoan van t begun tot t èn optaikend in t bouk van de keunenks van Juda en Israël. 27 Achaz sturf en wer in de stad Jeruzalem begroaven, mor nait in de groaven van de keunenks van Israël. Zien zeun Jechizkia wer keunenk in zien stee.