Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 26


01t Haile volk van Juda muik Uzzia, dij dou zestien joar old was, keunenk in stee van zien voader Amasja. 02Noadat de keunenk bie zien veurolden begroaven was, verstaarkte Uzzia Elat en brochde dij stad weer onder t bestuur van Juda. 03Uzzia was zestien joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde twijenfiefteg joar in Jeruzalem. Zien moeke, dij ook oet Jeruzalem kwam, haitte van Jecholja. 04Hai dee wat goud was in de ogen van de HEER, net zo as zien voader Amasja doan haar. 05Hai richtte zok noar God zolaank as Zecharja leefde, dij hom leerd haar in ontzag veur God te leven. In dij tied, dou hai zok noar de HEER richtte, zörgde God der veur dat hom t veur de wind ging. 06Hai trok ter op oet om tegen de Filistijnen te vechten. Hai sluig goaten in de muren van Gat, Jabne en Asdod, en baauwde vestings bie Asdod en in kontrainen van de Filistijnen. 07God hulp hom in zien oorlog tegen de Filistijnen en tegen de Arabieren dij in Gur-Baäl woonden, en tegen de Meünieten. 08De Ammonieten betoalden Uzzia belasten. Zien gezag ging hail tot de grèns mit Egypte, hai was ja n boetengewoon machteg man worden. 09Uzzia baauwde toorns in Jeruzalem aan Houkpoort, aan Daalpoort en aan de Punt, en verstaarkte ze. 10 Wieder baauwde hai vestingtoorns in de wildernis. Hai luit n hail bult putten oetkappen veur zien aibels grode vijstoapel. In de leegtes en op de hoogvlaktes haar hai baauwboeren in dainst en droevekwekers op de baargen en in de vruchtboare vlaktes, hai was ja n echte laifhebber van landbaauw. 11 Wieder haar Uzzia beschikken over n leger van kundege soldoaten, kloar veur de oorlog, en in ofdailens indaild deur zien siktoares Jeïel en schriever Maäseja. Dij ofdailens stonden onder t opperbevel van Chananja, ain van de bevelhebbers van de keunenk. 12 Bie dij dappere soldoaten wazzen zesentwinneghonderd femilie-oldsten. 13 Dij haren zeggenschop over n legermacht van drijhonderdzeuvendoezend viefhonderd kundege soldoaten dij de keunenk hulpen tegen zien vijanden. 14 Uzzia haar der veur zörgd dat t haile leger beschikken haar over schilden, speren, helms, paanzers, bogen en slingers-mit-stainen. 15 In Jeruzalem luit hai op toorns en op houken van muren nij oorlogstuug hènzetten, apperoaten veur t schaiten mit pielen en t slingern van dikke stainen. Zo wer hai wied en zied bekend en wer hai van ale kanten wonderboarliek hulpen, totdat hai n machteg man worden was. 16 Mor dou hai zo machteg worden was, kreeg hai t zo hoog in kop dat hai doardeur maal te moat kwam. Hai overtreedde t gebod van de HEER, zien God, en ging toch zulm tempel in om roekerij te branden op t reukovveraltoar. 17 Priester Azarja ging hom achternoa mit tachteg priesters van de HEER, aalmoal fikse kerels. 18 Ze gingen om keunenk Uzzia tou stoan en zeden tegen hom: "t Komt joe nait tou, Uzzia, om wierook te branden veur de HEER. Dat is allain aan de priesters, noazoaten van Aäron, dij doartou wijd binnen. Goa tou tempel oet, want ie bezundegen joe. Dat zel joe nait tot eer aanrekend worden bie God, de HEER." 19 Uzzia dij mit t wierookvat in haand kloarston om t aan te steken, wer glìnne kwoad. Mor in tied dat hai zo tegen de priesters tekeer ging, kreeg hai inainen n meloatse plek veur op zien kop. Priesters dij bie t reukovveraltoar stonden, konden t ook goud zain. 20 Dou hogepriester Azarja en aal dij aander priesters dat zagen, kwammen ze noar hom tou en zagen dat hai n meloatse stee veur op kop haar. Ze juigen hom doar votdoalek vandoan. Haizulm wol ook ja zo gaauw as t mor kon noar boeten tou, omdat de HEER hom zo slim sloagen haar. 21 Keunenk Uzzia bleef tot zien dood tou meloats. En omdat hai meloats was, woonde hai apaart van aander lu, hai mog nait meer bie t hoes van de HEER kommen. Zien zeun Jotam haar t beheer over t keunenkliek hoes en dij regaaierde t laand en volk ook. 22 Aal t aander over Uzzia is van t begun tot t èn optaikend deur profeet Jesaja, zeun van Amos. 23 Dou Uzzia sturf, wer hai begroaven bie zien veurolden, mor op n apaart stok grond bie de groaven van de keunenks, want ze zeden: "Hai was ja meloats." Zien zeun Jotam wer keunenk in zien stee.