Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 25


01Amasja was vieventwinneg joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde negentwinneg joar in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Jehoäddan en kwam oet Jeruzalem. 02Hai dee wat goud was in de ogen van de HEER, mor hai dee dat nait van haarten. 03Zo gaauw as hai t keunenkschop vaast in handen haar, luit hai de hovelingen om haals brengen dij zien voader, de keunenk, vermoord haren. 04Mor heur kinder muik hai nait dood, hai huil zok aan wat ter schreven staait in de wet, in t bouk van Mozes. Doar het de HEER besteld: "n Voader mag nait doodmoakt worden om wat zien kinder misdoan hebben, en kinder maggen nait doodmoakt worden om wat heur voader misdoan het. Ain mag allain doodmoakt worden om wat hai zulm misdoan het." 05Amasja raip manlu van Juda bie nkander en dailde hail Juda en Benjamin in, femilie bie femilie, in plougen van doezend en van honderd man, elke ploug haar zien aigen aanvoerder. Hai telde ale manlu van twinneg joar en older en kwam der achter dat hai n leger haar van drijhonderddoezend man kloare soldoaten, dij hail goud mit speer en schild omgoan konden. 06Veur honderd talent zulver huil hai zok ook nog honderddoezend man kloare huursoldoaten oet Israël. 07Mor dou kwam der n man van God, n profeet, op Amasja òf en dij zee: "Heer keunenk, neem dat leger oet Israël nait mit joe mit, want de HEER het niks mit Israël op, mit dij soldoaten oet Efraïm. 08Mor as ie toch in t gevecht goan, goa den zunder heur en vecht as n laiw. En wees hierop verdocht, dat God joe valen loaten kin tegenover de vijand, want God het de macht om joe te moaken en te breken." 09Dou zee Amasja tegen dij profeet: "Mor hou mout dat den mit dij honderd talent zulver dij ik veur de troepen oet Israël betoald heb?" De man van God antwoordde dou: "De HEER kin joe wel wat meer geven as dat." 10 Dou stuurde Amasja de huursoldoaten oet Efraïm vot, dij konden noar hoes tou goan. Zai werden glìnne kwoad op Juda en gingen verbraand weer noar hoes. 11 Mor Amasja bedapperde zok en trok mit zien leger op noar de Zoltvlakte en versluig doar tiendoezend man van Seïr. 12 Boetendes nammen Judeeërs nog tiendoezend man leventeg gevangen, dreven dij boven op n hoge rots en smeten heur doar noar beneden zodat zai aalmoal te pletter vuilen. 13 De huursoldoaten dij Amasja votstuurd haar en dij nait mitvochten haren, huilen rooftochten op de steden van Juda, van Samaria tot Bet-Choron tou. Zai vermoordden drijdoezend man en sleepten n bult roofgoud mit. 14 Dou Amasja noa zien overwinnen op de Edomieten weer thoeskommen was, haar hai de ofgodsbeelden van Seïr mitnomen. Hai zette ze overènd as zien aigen goden, hai boog zok der veur deel en hai brochde der ovvers veur. 15 Dou wer de HEER verbraand op Amasja en hai stuurde n profeet op hom òf, dij hom vruig: "Woarom zuik ie joen steun bie dat volk heur goden dij èns nait in stoat wazzen heur aigen volk oet joen haand te redden?" 16 Mor dou profeet tegen hom sprak, zee Amasja tegen hom: "Bistoe aansteld as roadsman van de keunenk? Schaai toch oet, ik kin die ja wel vermoorden loaten." Dou schaaidde de profeet der mit oet. Hai zee: "Ik verneem ja al dat God van plan is joe in t verdaarf te steuten, omreden ie hebben zoks ja doan en ie hebben nait noar mien road lustern wild." 17 n Zet loater overlegde keunenk Amasja van Juda mit zien roadslu en hai stuurde n bericht noar Joäs, zeun van Joächaz, zeun van Jehu, keunenk van Israël: "Kom, wie mozzen ais vechten om t staarkste!" 18 Mor Joäs, keunenk van Israël, stuurde as antwoord aan keunenk Amasja van Juda: "Op n moal stuurde n stiekel op de Libanon aan n ceder t veurstel: 'Geef joen dochter toch aan mien zeun as vraauw.' Mor dou kwam der n wild daaier van de Libanon langs en vertrapte dij stiekel. 19 Ie zeggen bie joezulm: Ik heb Edom versloagen, en nou zuik ie in joen overmoud noar nog meer eer. Blief toch laiver thoes! Woarom zol ie t ongelok opzuiken en joen volk Juda mitslepen in joen ondergang?" 20 Mor God haar t zo regeld, dat Amasja nait lustern wol. Omdat zai zok noar de goden van de Edomieten richt haren, wol God heur aan de vijand overgeven. 21 Dou trok keunenk Joäs van Israël der op oet om bie Bet-Semes dat in Juda ligt, zien krachten te meten mit Amasja, keunenk van Juda. 22 De Judeeërs werden deur de Isrelieten versloagen, ze gingen aalmoal op loop noar heur tènten. 23 Keunenk Joäs van Israël nam Amasja, keunenk van Juda, zeun van Joäs, dij weer n zeun van Joächaz was, bie Bet-Semes gevangen en hai nam hom mit noar Jeruzalem. Doar sleupte hai n stok muur van vaaierhonderd èl, van Efraïmpoort òf tot aan Houkpoort tou. 24 Wieder nam hai aal t gold en zulver oet tempel mit en t tempelraif dat in t hoes van God bie Obed-Edom opburgen lag en ook de schatten oet t keunenkliek pelaais. Dou ging hai noar Samaria weerom en nam n man of wat as giezeloars mit. 25 Noadat keunenk Joäs van Israël, zeun van Joächaz, oet tied kommen was, leefde Amasja, zeun van Joäs, keunenk van Juda, nog vieftien joar. 26 Aal aander verhoalen van Amasja stoan ja van t begun tot t èn opschreven in t bouk van de keunenks van Juda en Israël, is t nait zo? 27 Van tied òf aan, dat Amasja de HEER rug toudraaide, wer der in Jeruzalem n soamensweren tegen hom op taauw zet en hai ging op loop noar Lachis, mor ze kwammen hom achternoazetten en doar muiken ze hom dood. 28 Ze huilen hom mit peerden op en brochten hom noar de Davidstad en begruiven hom bie zien veurolden.