Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 24


01Joäs was zeuven joar dou hai keunenk wer. Hai regaaierde vatteg joar in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Sibja en zai kwam oet Berseba. 02Zo laank as priester Jojada nog leefde, dee Joäs wat goud was in de ogen van de HEER. 03Jojada zöchte twij vraauwen veur hom oet en Joäs kreeg zeuns en dochters. 04Noa verloop van tied onnaaierde Joäs bie zokzulm dat t hoes van de HEER opknapt worden mos. 05Hai luit de priesters en de Levieten bie nkander kommen en zee: "Goa bie de steden van Juda langs en hoal bie ale Isrelieten geld op om van joar tot joar t hoes van de HEER te onderholden. Ie mouten wel wat votmoaken." Mor de Levieten muiken zok nait drok. 06De keunenk raip dou de hogepriester Jojada bie zok en vruig hom: "Woarom heb ie der nait veur zörgd dat de Levieten in Juda en Jeruzalem t geld bie nkander brochten dat Mozes, knecht van de HEER, van de gemainschop van Israël vruig veur de tènt mit de verbondsakte? 07Want t volk van Atalja, van dat goddeloze mensk, het inbroken in de tempel van God. Zai hebben alderdeegs de wijde geschenken van t hoes van de HEER veur de Baälsdainst bruukt." 08Op aanwies van de keunenk muiken zai n kist en zetten dij boeten de poort bie t hoes van de HEER. 09Dou luit de keunenk in Juda en Jeruzalem omroupen, dat aan de HEER t geld opbrocht worden mos dat Mozes, de knecht van God, in de woestijn aan Israël oplegd haar. 10 Ale laaiders en aal t volk gooiden mit blieder haarten heur biedroagen in de kist, net zo laank tot dij vol was. 11 Ieder bòt as dij kist deur de Levieten noar de amtenoars van de keunenk brocht wer en dij zagen dat ter n hail bult geld in zat, kwammen de schriever en de opzichter van de hogepriester om kist leeg te moaken. Kist wer den weer oppakt en op zien stee weerom zet. Dat gebeurde zo aal doag, en op dij menaaier kwam der hail veul geld binnen. 12 De keunenk en Jojada stelden dat geld beschikboar aan de opzichters dij de laaiden over t waark aan t hoes van de HEER haren. Dij nammen den weer zaarkhaauwers en timmerlu in dainst veur t onderhold aan tempel, en ook smeden en kopersloagers om t hoes van de HEER te verstaarken. 13 Waarklu gingen aan t waark en t renovoatsiewaark kwam stoadegaan wieder. Zai brochten t hoes van God weer in olde stoat en muiken hom nog steveger. 14 Dou zai kloar wazzen mit t waark, brochten zai t geld dat over was weer noar de keunenk en Jojada. Dij luiten ovverraif veur de eredainst in tempel van de HEER moaken, mit schuddels en aander golden en zulvern raif. Zolaank as Jojada leefde, brochde t volk doaglieks heur brandovvers in t hoes van de HEER. 15 Jojada wer stafold, dou hai sturf, was hai honderddatteg joar. 16 Hai wer begroaven in de Davidstad, bie de keunenks. Hai haar ja n bult goud doan veur Israël, veur God en veur zien tempel. 17 Noa Jojada zien dood kwammen de vorsten van Juda bie de keunenk en bogen zok daip veur hom deel. En de keunenk lusterde noar heur. 18 Zo keerden zai zok òf van t hoes van de HEER, de God van heur veurolders. Zai vereerden vannijs de wijde poalen en de ofgoden. Deur heur schuld kwam der n grode kwoadhaid over Juda en Jeruzalem. 19 De HEER stuurde profeten op heur òf om heur weerom te brengen noar de HEER, mor aalhouwel dij heur oet eerns woarschaauwden, wollen zai nait lustern. 20 De gaist van God kwam over Zecharja, de zeun van hogepriester Jojada. Hai ging veur t volk stoan en zee: "Dit zegt God: 'Woarom overtreed ie de geboden van de HEER? Ie stoan joen aigen veurdail ja in de weeg. Ie hebben de HEER in steek loaten, doarom zel hai joe in steek loaten.'" 21 Mor zai stoken koppen bie nkander en op bevel van de keunenk hebben zai hom in t veurhòf van t hoes van de HEER mit stainen doodgooid. 22 Keunenk Joäs dochde der al nait meer aan, hou Jojada, voader van Zacharia, hom traauw daind haar, hai muik zien zeun dood. Zacharia zee dou hai sturf: "Dat de HEER dit zain mag en vroak nemen." 23 Aan t begun van t nije joar trok t leger van Aram tegen Joäs op. Zai kwammen hail tot in Juda en Jeruzalem, brochten de vorsten van t volk om haals en stuurden aal t roofde goud noar de keunenk van Damascus. 24 Aalhouwel de Arameeërs mor mit n man of wat wazzen, gaf de HEER heur toch n hail groot leger in handen, omreden de Judeeërs haren de HEER, de God van heur veurolders, in steek loaten. Zo voltrokken zai t oordail over Joäs. 25 Dou zai bie hom votgingen, luiten zai de keunenk swoargewond achter. Zien knechten muiken n soamensweren tegen hom om t bloud van Jojada zien zeun te vreken. Zai vermoordden hom op zien bèr. Zo sturf hai en hai wer begroaven in de Davidstad, mor nait in de grafkoamers van de keunenks. 26 Dit wazzen de soamensweerders: Zabad, zeun van Simat, n Ammonitische, en Jozabad, zeun van Simrit, n Moäbitische. 27 Aal wat Jojada zien zeuns aangaait, de profetische woarschaauwens dij hai kregen het en de renovoatsie van tempel van God, t staait aalmoal optaikend in de verkloarens bie t bouk van de keunenks. Hai wer opvolgd deur zien zeun Amasja.