Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 23


01In t zeuvende joar kreeg Jojada weer keroazie. Hai muik n overainkomst mit gounent van de kommedanten, mit Azarja, n zeun van Jerocham, Jismaël, n zeun van Jochanan, Azarja, n zeun van Obed, Maäseja, n zeun van Adaja en Elisafat, n zeun van Zichri. 02Zai gingen deur hail Juda hèn en raipen de Levieten oet ale steden, en ook ale femilie-oldsten van Israël bie nkander. Zai kwammen aalmoal noar Jeruzalem. 03Haile gemainschop swoor dou in tempel traauw aan de keunenk en Jojada zee tegen heur: "De zeun van de keunenk mout zulm keunenk worden zo as de HEER destieds vaststeld het over de noazoaten van David. 04Nou staait joe t volgende te doun: ain ploug priesters, n daarde dail van de priesters en Levieten dij op sabbat dainst hebben, mout as poortwachters dainstdoun bie de tempelpoorten, 05n twijde ploug, weer n daarde dail, mout aantreden in t keunenkliek pelaais, en leste ploug, ook n daarde dail, bie de Fonnementenpoort. Aal t gewone volk mout zok kloar holden in de veurhoven van t hoes van de HEER. 06Gainain mag in t hoes van de HEER kommen, allain de priesters en de Levieten dij dainst hebben, dij maggen aal noar binnen goan, zai binnen ja wijd. t Haile volk mout zok aan t verbod van de HEER holden. 07Levieten mouten in n kring om keunenk tou stoan goan, aalmoal mit heur woapens in haand. Aal wèl tempel ingaait, mout doodmoakt worden. Blief bie de keunenk, woar dij ook gaait of staait." 08Levieten en ale Judeeërs deden persies wat priester Jojada heur opdroagen haar. Elk nam zien aigen manvolk mit, lu dij op sabbat dainstdoun mozzen, mor ook lu dij op sabbat recht op verlof haren, want priester Jojada haar ale verloven introkken. 09Priester Jojada dailde aan de kommedanten de speren oet, en de schilden en de pielkokers dij nog van keunenk David zulm west haren en dij nog in tempel laggen. 10 Hai luit t volk zok opstellen om de keunenk te beschaarmen over haile brette van tempel, van rechterkaant òf tot aan linkerkaant tou, aalmoal mit speer in haand en mit gezicht noar tempel en altoar. 11 Dou brochten zai keunenk zien zeun noar boeten, zetten hom kroon op kop, langden hom de akte van t keunenkschop over en muiken hom zo keunenk. Jojada en zien zeuns zaalfden hom en dou raipen ze aalmoal: "Leve de keunenk!" 12 Dou Atalja aal dat gejoechaai veur de keunenk heurde van t volk dat aanrunnen kwam, ging ze der op òf noar tempel doar t volk bie nkander kommen was. 13 Doar zag zai de nije keunenk bie zien keunenkszoel bie de ingang stoan mit de kommedanten en de muzikanten om zok tou, en aal t volk van t haile laand dat feestvierde en op trompetten bluis, en de zangers dij mit heur instermenten de loflaiden veurspeulden. Dou scheurde Atalja heur klaaier kepot en raip: "Verroad, verroad!" 14 Priester Jojada gaf de kommedanten, de bevelhebbers van t leger, opdracht: "Breng heur onder bewoaken noar boeten tou, en moak elk dood dij heur achternoa wil." Priester haar ja onnaaierd, zai moggen heur nait doodmoaken in t hoes van de HEER. 15 Dou wer ze votlaaid en brochten ze heur deur Peerpoort noar t keunenkliek pelaais tou. Doar wer zai doodmoakt. 16 Priester Jojada sloot n verbond mit de HEER, mit t volk en de nije keunenk, dat zai weer t volk van de HEER wezen zollen. 17 Noatied ging aal t volk noar tempel van Baäl en sluig dij in puun, de altoars en de beelden van Baäl werden vernaild en Mattan, de Baälpriester, wer veur de altoars om haals brocht. 18 Haile zörg veur t hoes van de HEER wer deur Jojada opdroagen aan de Levitische priesters dij David veur de tempel indaild haar in ofdailens. Zai mozzen mit blied gezang de brandovvers opdroagen aan de HEER, zo as t in de wet van Mozes beschreven staait en deur David regeld was. 19 Hai stelde poortwachters aan bie de poorten van tempel zodat ter gainain dij wegens t ain of t aander onraain was, inkommen kon. 20 Mit de kommedanten en de ofsieren, mit de laaiders van t volk en t volk zulm, laaidde hai de keunenk noar boeten, oet t hoes van de HEER. Zai gingen deur Bovenpoort noar t keunenkliek pelaais en luiten de keunenk zien stee innemen op de keunenklieke troon. 21 t Haile volk was blied, en t bleef hailtied rusteg in stad, ook noadat Atalja mit t sweerd ombrocht was.