Links Inloggen
Naar begin van de pagina
Home

Zoeken in de bijbel

Oude Testament
Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Keunenks
2 Keunenks
1 Kronieken
2 Kronieken
Gebed van Manasse
Ezra
Nehemia
Tobit
Judit
Ester
1 Makkabeeërs
2 Makkabeeërs
Job
Psaalms
Spreuken
Predeker
t Hoog Laid van Laifde
Wieshaid
Wieshaid van Jezus Sirach
Jesaja
Jeremia
Kloaglaiden
Baruch
Braif van Jeremia
Ezechiël
Daniël
Aanvullens bie Daniël
Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Nieuwe Testament
t Evengelie volgens Matteüs
t Evengelie volgens Marcus
t Evengelie volgens Lucas
t Evengelie volgens Johannes
Handelingen van apostels
Braif aan Romaainen
Eerste braif aan Korintiërs
Twijde braif aan Korintiërs
Braif aan Galoaten
Braif aan Efezers
Braif aan Filippiërs
Braif aan Kolossers
Eerste braif aan Tessalonikers
Twijde braif aan Tessalonikers
Eerste braif aan Timoteüs
Twijde braif aan Timoteüs
Braif aan Titus
Braif aan Filemon
Braif aan Hebreeërs
Braif van Jakobus
Eerste braif van Petrus
Twijde braif van Petrus
Eerste braif van Johannes
Twijde braif van Johannes
Daarde braif van Johannes
Braif van Judas
Openboaren van Johannes

 
2 Kronieken 01    02    03    04    05    06    07    08    09    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36   

2 Kronieken 22


01De inwoners van Jeruzalem muiken Achazja, zien jongste zeun, keunenk in zien stee. Aal oldere bruiers van Achazja wazzen ja om haals brocht deur n roversbende dij tougelieks mit de Arabieren legerploats binnenvalen was. Zodounde wer Achazja, zeun van Joram, keunenk over Juda. 02Achazja was twijentwinneg joar dou hai keunenk wer; hai regaaierde ain joar in Jeruzalem. Zien moeke haitte van Atalja; zai was n klaaindochter van Omri. 03Ook hai leefde noar t veurbeeld van t keunenkshoes van Achab, want zien moeke steukelde hom mit heur road op om minne dingen te doun. 04Hai dee wat kwoad was in de ogen van de HEER zo as ale leden van t hoes van Achab. Noa zien voaders dood ging hai bie heur te roade en dat wer zien ondergang. 05Op heur aanroaden ging hai mit keunenk Joram van Israël, Achab zien zeun, mit aan t vechten tegen keunenk Hazaël van Aram. Bie Ramot in Gilead wer Joram verwond deur de Arameeërs. 06Hai keerde noar Jizreël weerom om doar beter te worden van de wonden dij hai bie Rama oplopen haar bie t vechten tegen Hazaël, keunenk van Aram. Achazja, Joram zien zeun en keunenk van Juda, zöchte Joram, Achab zien zeun, in Jizreël op omdat dij zaik was. 07Deur t besloet van God wer veziede van Achazja aan Joram zien ondergang. Dou hai doar aankommen was, ging hai mit Joram, Jehu, zeun van Nimsi, in de muit. Dij was deur God zaalfd om t keunenkshoes van Achab oet te reuden. 08Dou Jehu t oordail van God aan t hoes van Achab oetvoerde, trof hai n man of wat vernoame Judeeërs en oomzeggers van Achazja aan dij bie hom in dainst wazzen. Hai muik heur aalmoal dood, 09mor hai zöchte Achazja. Dij huil zok in Samaria bezied, mor hai wer toch oppakt, veur Jehu brocht en ook doodmoakt. Hai wer aal begroaven, "Want," zeden de lu, "hai is toch n klaainzeun van Josafat, dij zok mit zien haile haart noar God richt het." In t hoes van Achazja was ter dou gainain meer dij tou t regaaiern van t laand in stoat was. 10 Dou Atalja, Achazja zien moeke, vernam dat heur zeun dood was, nam zai n besloet en brochde ale kinder oet t keunenkliek hoes van Juda om haals. 11 Mor Jehosabat, dochter van de keunenk, huil Joäs, t lutje jong van keunenk Achazja, stiekem vot bie de keunenkskinder dij doodmoakt worden zollen en stopte hom mit zien min op n sloapkoamer bezied. Jehosabat was n dochter van keunenk Joram, vraauw van de priester Jojada en n zuster van Achazja. Zai verburg t jonkje veur Atalja, dat dij hom nait doodmoaken kon. 12 Zès joar laank bleef hai bie heur bezied in tempel van God, in tied dat Atalja t laand regaaierde.